3Umar ibnul Khattaab

Sahaaba, Sierah A-ssalaf, Wetenschap | 0 comments

“Als er na mij een profeet zou zijn dan was dat 3Umar ibnul Khattaab.”

Wie is 3umar ibnul Khattaab (moge Allaah behaagd met hem zijn)?

Hij is 3Umar ibnul Khattaab ibn Nawfal bin 3abd al 3Uzzaa bin Rabaah bin Qirt bin Razaah bin 3Adieyy bin Ka3b ibn Luayy.

Waar is hij geboren?

Hij is geboren in Mekka.

Wanneer is hij geboren?

Hij is dertien jaar na het Jaar van de Olifant geboren.1

Zijn bekering tot de islaam

Er zijn tal van overleveringen en verhalen die verhaald worden omtrent de bekering van 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn). De meesten van deze overleveringen zijn echter zwak. De meest correcte aanleiding -en Allaah weet het beste- voor de bekering van deze grote metgezel is de volgende smeekbede van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem): ”O Allaah, geef kracht aan de islaam door middel van één van de twee mannen waar U meer van houdt: middels Aboe Djahl bin Hishaam of middels 3Umar ibnul-Khattaab”.Vervolgens zei de metgezel die deze hadieth heeft overgeleverd: “3Umar was waarschijnlijk diegene die dat voorrecht verdiende.”2

Door veel predikers en uitnodigers wordt het bekende verhaal van de bekering van 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) verhaald. Namelijk dat 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) op weg was om de Profeet (Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem) te vermoorden. Terwijl hij onderweg was met zijn zwaard in zijn hand kwam hij Nu3aim ibn 3abdillaah3 tegen. Deze zei vervolgens tegen hem, nadat hij wist wat 3Umar’s plan was, dat hij het beste naar zijn eigen familie (zijn zus en haar man) kan terugkeren (omdat zij de islaam omarmd hebben). 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) ging als een speer naar het huis van zijn zus waar Khabbaab bin Al Arat (moge Allaah behaagd met hem zijn) als leraar de zus van 3Umar en haar echtgenoot aan het onderwijzen was. Nadat een aantal gebeurtenissen zich in het huis van de zus van 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) hebben afgespeeld4 gaat 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) naar de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) om te getuigen dat er geen god is dan Allaah en dat Muhammed Zijn dienaar en Boodschapper is. Het is een bekend verhaal bij de meesten onder ons. Echter is de keten van deze overlevering zwak.5

Door sommigen wordt verteld dat de aanleiding van de bekering van 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) de verzen uit soerat Al Haaqqah zijn die de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) in Al Haram bij de Ka3ba tijdens het gebed reciteerde.

Wat voor ons belangrijk is dat de bekering van 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) een ware aanwist voor de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem), de metgezellen en de gehele moslimgemeenschap is.

Roepnamen van 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn)

3Umar ibnul Khattaab (moge Allaah behaagd met hem zijn) heeft als roepnaam Aboe Hafs. In de sierah van Ibnu Ishaaq wordt ons verteld dat de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) deze naam heeft gegeven. Hafsah was de oudste onder de kinderen van 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn). Het woord zelf (hafs) betekent leeuw. 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) heeft ook de bijnaam Al Faaroeq (de onderscheider).

Kennismaking met Al Faaroeq (moge Allaah behaagd met hem zijn)

3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) behoorde tot de meest vooraanstaande mensen van Qurajsh. Hij trouwde met meerdere vrouwen waaronder Zainab bint Math3oen -die drie kinderen6 van hem heeft gebaard-, Um Kalthoem((Um Kalthoem is de dochter van Faatimah (moge Allaah behaagd met haar zijn).)), Luhayyah en 3Aatikah. Ook is hij met een aantal andere vrouwen getrouwd geweest. Hij heeft niet van allen kinderen gekregen.

In deze zware tijden die de moslims meemaken hebben wij mannen zoals 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) hard nodig. 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) beschikt over veel geweldige eigenschappen. Vandaar ook de uitspraak van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem): “Als er na mij een profeet zou zijn dan was dat 3Umar ibnul Khattaab” ((Overgeleverd door imaam Ahmad, At-Tirmidhie en is sahieh verklaard door imaam Al-Albaanie in sahieh al Djaami3)). Ibnu 3Abbaas (moge Allaah behaagd met beiden zijn) die zegt: “Vermeerdert het gedenken van 3Umar7, want wanneer jullie hem gedenken zullen jullie rechtvaardigheid gedenken, en als jullie rechtvaardigheid gedenken dan gedenken jullie Allaah (Geprezen en Verheven zij Hij)”.8

3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) staat bekend om zijn rechtvaardigheid, enorme vrees voor Allaah, ruime kennis, dapperheid, ascétisme, wijze uitspraken, sterkte en zijn geweldige leiderschap na het overlijden van Aboe Bakr Assidieq (moge Allaah behaagd met hem zijn). Wanneer hij enkele verzen uit de Qur’aan zou horen werd hij vervolgens naar huis gedragen waar hij weken van angst doorbracht. Hij is degene die nachten niet heeft geslapen zodat de mensen konden slapen en dagen honger heeft geleden zodat de mensen konden eten. Hij is degene die van de waarheid houdt en de waarheid heeft verkondigd. Hij is Al Faaroeq waar de onrechtplegers van pleegden te beven bij enkel het horen van zijn naam. Hij is de grote metgezel waar de shaytaan (duivel) en de slechten onder de djijns van pleegden te vluchten en een andere weg als de zijne zouden nemen. Het is de man wiens bekering een verlossing voor de moslims was, zijn migratie een overwinning en zijn leiderschap stond in het teken van rechtvaardigheid. Hij is de grote strijder op de weg van Allaah (Geprezen en Verheven zij Hij). Hij is de man die geprezen werd om zijn enorme kennis. Hij is de man waar meerdere malen de Qur’aan in overeenstemming met zijn mening of uitspraak werd geopenbaard. Hij is door de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) genoemd samen met andere metgezellen die het paradijs zullen binnentreden. De Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft zelfs het paleis van 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) in het paradijs gezien.

Om de geweldige positie van deze metgezel te laten zien volgen een aantal geweldige overleveringen die een ieder versteld doen staan.

3Abdullaah ibn 3Umar (moge Allaah met beide behaagd zijn) heeft verhaald, hij zei: “Ik heb de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) horen zeggen”: ”Terwijl ik sliep zag ik de mensen terwijl ze voor mij getoond werden. Zij hadden hemden aan, waarvan sommige de borst bereikten, en andere langer dan dat waren. Ook werd 3Umar voor mij getoond. Hij had een hemd aan die hij (op de grond) sleepte.” (De metgezellen) zeiden: “Wat is uw uitleg daarvoor, O Boodschapper van Allaah?” Hij (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) zei: “(Het is) de godsdienst.”((Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim. Al Haafith ibn Hajar zegt: “Deze hadieth geeft het vermoeden dat 3Umar beter is dan Aboe Bakr. Het antwoord hierop zijn de woorden van de Profeet in deze overlevering: “zag ik de mensen“. Het kan zijn dat Aboe Bakr niet bij deze mensen zit (niet aanwezig was). En het feit dat 3Umar een hemd draagt die hij op de grond sleept hoeft niet te betekenen dat Aboe Bakr geen hemd draagt die wellicht langer en ruimer is dan die van 3Umar, en dit zal ook waarschijnlijk zo zijn. Echter de doel van deze hadieth is het laten zien van de positie van 3Umar. Vandaar dat hij (de Profeet) het kort heeft gehouden. En Allaah weet het beste.”))

Aboe Hurayrah (moge Allaah behaagd met hem zijn) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd”: “Terwijl ik sliep betrad ik het Paradijs, waar vervolgens een vrouw de wudoe’ (de wassing) verrichte aan de zijkant van een paleis. Hierop zei ik: ,,Van wie is dit paleis?”. Zij zeiden: ,,Van 3Umar”. Ik bedacht me daarop zijn eergevoel (van 3Umar) en keerde mij terug”. Waarop 3Umar huilde en zei: ,,Zou mijn gevoel van eer door u aangetast worden, O Boodschapper van Allaah?”.9

Er is ook overgeleverd van 3Abdullah ibn 3Umar (moge Allaah met beide behaagd zijn) dat hij heeft gezegd: “Ik hoorde de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) zeggen: ”Terwijl ik aan het slapen was werd mij een beker melk gebracht, en ik dronk totdat ik zag dat het vocht uit mijn nagels kwam. Daarna gaf ik de rest aan 3Umar ibnul Khattaab.” Zij (de metgezellen) zeiden: “Hoe legde u dit uit, O Boodschapper van Allah?” Hij zei: ”(Het is) kennis.”10

Er is overgeleverd van Abie Sa3d Al Khuthrie (moge Allaah behaagd met hem zijn) dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: “Voorzeker, er waren onder degenen die voor jullie waren van de gemeenschappen mensen die geïnspireerd waren (moehaddathoen) zonder dat zij profeten waren, als er in mijn gemeenschap iemand zou zijn dan is dat 3Umar”.11

3Abdullah bin 3umar (moge Allaah met beide behaagd zijn) overlevert dat de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: ”Waarlijk, Allaah heeft de waarheid geplaatst op de tong van 3Umar en in zijn hart.”((Ahmad, At-Tirmidhie en sahieh verklaard door imaam al-Albaanie in sahieh al-Djaami3.))

De Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zei met hem) heeft gezegd: ”Vertel ons wat je wil, O Ibnul Khattaab. Bij degene in Wiens Handen mijn ziel ligt, telkens als de shaytaan jouw treft op zijn weg, dan neemt hij (uit angst voor jou) een andere weg dan die jij neemt.”12

De geleerden van de Siyyar (biografieën) zeggen: “3Umar ibnul Khattaab (moge Allaah behaagd met hem zijn) heeft van de vele slagvelden waarin hij heeft gestreden onder andere de volgende bijgewoond: Badr, Uhud, Al Khandaq, Khaybar, Al Fath, Hunain en andere.” 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) was een ware strijder die gevreesd werd door de veelgodenaanbidders. In tegenstelling tot hen vreesde hij hen niet, ondanks dat de moslims in Mekka in de minderheid waren. De dag dat 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) de migratie wilde verrichten aarzelde hij niet en maakte zijn migratie bekend aan de mensen van Qurajsh. Nadat hij zeven maal de tawaaf (rondgang om al Ka3bah) had verricht en bij al Maqaam13 gebeden had sprak hij hen (de veelgodenaanbidders) toe en zei hij onder andere: “Al wie wil dat zijn moeder een kind verliest, en zijn kind een wees wordt, en zijn echtgenote zonder echtgenoot komt te zitten laat hem mij dan tegemoetkomen achter deze vallei”.

Het geloof had zich in het hart van 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) verankert. Van de duisternis waarin hij leefde heeft Allaah (de Verhevene) het licht en het geloof in zijn hart geplaatst. Er vestigde zich een intense liefde voor de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) in het hart van 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn). Hij heeft de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) bijgestaan en altijd verdedigt. Deze liefde voor de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) was zo hevig dat 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) de berichtgeving van de dood van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) niet geloofde. Hij zei: ”Voorwaar, mannen onder de huichelaars beweren dat de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) overleden is. En voorzeker de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) is niet dood, maar hij is naar zijn Heer gegaan zoals Moesa bin 3Imraan (vrede zij met hem) ook is gegaan.”14

3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) pleegde een ieder die iets deed wat niet in overeenstemming was met de handelswijze van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) te bestrijden. Op een dag kwam 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) de moskee binnen en trof daar een man aan die onbenullige verhalen aan het vertellen was. 3Umar Al Faaroeq (moge Allaah behaagd met hem zijn) haastte zich naar zijn huis om zijn stok te halen. Hij kwam terug naar de moskee en begaf zich tussen de rijen om de man een paar tikken met de stok te geven. Hij zei tegen hem: “O vijand van Allaah, Alllaah (de Verhevene) zegt:

<< نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص >>

“Wij vertellen jou het beste verhaal” Yusoef 3

En jij komt hier de mensen onzinnige verhalen vertellen.”

3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) wordt naast zijn rechtvaardigheid ook geprezen voor de enorme kennis die hij bezat. De tevens geleerde metgezel 3Abdullaah ibnu Mas3oed (moge Allaah behaagd met hem zijn) zegt: “Als de kennis van 3Umar aan de ene zijde van de weegschaal gezet zou worden, en de kennis van de levenden op aarde aan de andere zijde dan zou de kennis van 3Umar hun kennis overwinnen”. Omdat deze geweldige metgezel zoveel kennis bezat is het zelfs zo dat de Qur’aan meerdere malen in overeenstemming met zijn uitspraak of mening is neergedaald. Zoals in sahieh al Bukhaarie terug te vinden is zegt 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) zelf dat dit driemaal heeft plaatsgevonden. Echter blijkt uit andere overleveringen dat zijn mening meer dan driemaal bevestigd werd door de Qur’aan. Enkele van deze gebeurtenissen zijn de volgende:

3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) stelde aan de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) voor om Maqaam Ibraahiem tot standplaats voor de Salaah te nemen, waarop Allaah (Geprezen en Verheven zij Hij) openbaarde:

<< وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى>>

“En neemt de standplaats van Ibraahiem tot een plaats voor de Salaah” Al Baqarah 125

3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) stelde ook aan de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) voor om de vrouwen op te dragen een hidjaab te laten dragen. Allaah openbaarde toen de bekende verzen die de vrouw verplichten om zichzelf te bedekken.

Ook heeft Allaah (Geprezen en Verheven zij Hij) in overeenstemming met de mening van Aboe Hafs (moge Allaah behaagd met hem zijn) de volgende verzen geopenbaard:

فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ – الى قوله : – مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْض

“Het past een Profeet niet dat hij krijgsgevangenen heeft, totdat hij (de vijanden) op aarde heeft onderwerpen”…. t/m Zijn woorden: “Eet dan wat van jullie aan oorloogsbuit hebben genomen”… Al Anfaal 67 – 69

Deze bovenstaande verzen zijn geopenbaard nadat de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) om de mening van Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) en 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) had gevraagd betreffende de krijgsgevangenen. De Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) koos voor de mening van Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn). Zijn mening was om een bedrag van deze krijgsgevangenen te nemen en ze vrij te laten opdat zij geleid worden naar de islaam. 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) had een andere mening dan Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) waarop Allaah (de Heilige) deze verzen vervolgens als bevestiging van de mening van 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) aan Zijn Boodschapper openbaarde.

De waarheid bevond zich ook met 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) toen hij de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) adviseerde om niet het gebed voor de grote huichelaar Ubayy ibnu Saloel te verrichten. De Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) besloot om het gebed toch voor hem te verrichten opdat Allaah (de Verhevene) zijn zonden vergeeft. Dit geeft aan hoe barmhartig de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) is. Alllaah (de Verhevene) openbaarde vervolgens:

وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ

“En verricht nooit een salaah over een dode van hen en sta niet bij zijn graf: voorwaar, zij geloven niet in Allaah en Zijn Boodschapper en zij stierven en zijn (ongehoorzame) ongelovigen.” Attawbah 84

Wat een grote eer en gunst is deze metgezel toegekomen. De woorden van Allaah (de Almachtige) die tot op de dag van vandaag gereciteerd worden zijn in overeenstemming met zijn mening geopenbaard.

3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) heeft ons vele prachtige woorden achtergelaten. Het zijn woorden die met goud geschreven zouden moeten worden15. De volgende woorden die hij sprak toen hij de zwarte steen kuste zullen altijd op de minbar aangehaald worden:

3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) ging naar al hadjarul aswad (de zwarte steen) en kuste deze, vervolgens zei hij: “Voorzeker, ik weet dat je (slechts) een steen bent die niet schaad en niet baat. En als ik niet had gezien dat de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) je kuste (dan) had ik je niet gekust.”16

3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) pleegde ook te zeggen: “Berecht jullie zelf voor dat jullie berecht worden.”

De Khilfaafah17

Na het overlijden van Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) heeft 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) de moslimgemeenschap ongeveer 10 jaar geleid. Tijdens de khilaafah van Aboe Bakr fungeerde hij (3Umar) als rechter. De periode dat 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) de leider was over de islamitische staat wordt ook wel ”Het Gouden Hoofdstuk van de islamitische geschiedenis” genoemd. Deze periode was er één van voorspoed, zoals Arabië nog niet eerder had gekend. De Arabieren kregen de rijkdommen van onder andere Irak,Iran,Syrië en Jordanië. De islaam verspreidde zich in verschillende landen en de moslims boekten de ene overwinning na de andere. De grootse overwinning was natuurlijk de verovering van Bait al Maqdis. De slag van al Yarmoek mag uiteraard ook niet vergeten worden.

Omdat deze metgezel opgevoed is in de “school van Muhammed” bleef hij tevens toen hij als leider fungeerde zichzelf. Hij plaatste zichzelf niet boven anderen en maakte zich zorgen om de toestand van zijn gemeenschap. Hij was zich enorm bewust van de verantwoordelijkheid die hij droeg en leidde een simpele leven. Hij berispte zichzelf gedurende zijn leiderschap en zei dan tegen zichzelf:”Bachin18 !, Bij Allaah je zult Allaah vrezen o ibnul Khattaab, of Hij (Allaah) zal jou straffen.”19

3Umar op zijn sterfbed

Na een lange periode van gehoorzaamheid aan Allaah en het verspreiden van rechtvaardigheid werd het tijd voor 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) om afscheid te nemen van dit wereldse leven. Hij voelde dit (de dood) zelf ook aankomen en vroeg daarom aan Alllaah: “O Allaah schenk mij de martelaarschap omwille van U, en laat mijn dood plaatsvinden in het land van U Profeet. ”20

3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) werd al door de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) verheugd dat hij als martelaar zou sterven toen hij zich samen met Aboe Bakr, 3Umar en 3Uthmaan (moge Allaah behaagd met hen zijn) op de berg Uhud bevond, waarop deze onder hen begon te beven. De Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) zei toen: ”Wees standvastig Uhud, want niemand anders dan een Profeet, een waarheidsgetrouwe en twee martelaren staan op jou.”21

Ook verhaald Ma3daan bin Abie Talhah Al 3Umrie dat 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) de Minbar22 besteeg en nadat hij Allaah, Zijn Boodschapper en Aboe Bakr geprezen had het volgende zei: ”Ik heb een droom gezien die ik slechts zie als de komst van mijn dood, en ik zag (in mijn droom) een haan die mij tweemaal pikte. Waarop ik (deze droom) aan Asmaa’ bint 3umais vertelde en zij zei: ”Een man van al 3adjam23 zal jou doden.”24

Het werd tijd voor 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) om deze grote eer te behalen. Toen de dageraad was aangebroken ging 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) naar buiten om het gebed te leiden. Deze morgen ging Lu’lu’ah ook naar de moskee en hij had een dolk bij zich. Hij wachtte tot 3Umar de takbier25 uitsprak om vervolgens na hem toe te gaan en hem zes keer met deze dolk te steken. 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) viel op de grond en het enige waar hij aan dacht was zijn gebed. Hij pleegde ook te zeggen: “Er is geen aandeel in de islaam voor degene die het gebed verlaat.’’ 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) liet 3Abdurrahmaan ibnu 3Auf vervolgens het gebed leiden. 3Umar zelf werd met spoed naar zijn huis gedragen terwijl Lu’lu’ah doorging met het moorden van andere metgezellen totdat hij zichzelf doodde.

3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) wilde weten wie hem gestoken had. Hij verzocht ibnu 3Abbaas uit te gaan zoeken wie dit gedaan had. Toen hij van hem had vernomen dat de slaaf van al Mughierah (Lu’lu’ah) hem vermoord had zei 3Umar: ”Alle lof zij Allaah, degene die ervoor gezorgd heeft dat mijn dood niet door de hand van een man die moslim beweert te zijn heeft laten plaatsvinden.”

De dood was nabij voor 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn). Hij lag de pijn te verwerken terwijl de metgezellen hem bezochten en hem prezen. Een jonge man kwam en zei: ”Wees verheugd o leider der gelovigen op de blijde tijding van Allaah aan jou en de gezelschap van de Boodschapper van Allaah (Alllaah’s gebeden en vrede zij met hem), en jou superioriteit/bewezen diensten aan de islaam middels hetgeen jij wel weet, vervolgens werd je leider en je hebt met rechtvaardigheid geregeerd en vervolgens martelaarschap.” 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) zei: ,,Ik wenste dat die (zaken) elkaar compenseerden, zodat ik benadeeld noch bevoordeeld word.” Toen de jongeman zich omkeerde raakte zijn kleren de grond aan, waarop 3Umar zei: ,,Breng mij de jongen terug”. 3Umar zei: ,,O zoon van mijn broeder, hef je kleren, want dat is schoner voor je kleren en beschermend voor (de bestraffing van) jou Heer.”

Zelfs op zijn sterfbed beveelt 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) het goede en verbied het slechte.

Vervolgens stuurde 3Umar zijn zoon 3Abdullah ibn 3Umar (moge Allaah behaagd met hen beide zijn) naar 3Aai’shah (moge Allaah behaagd met haar zijn) om haar te groeten en toestemming te vragen of het mogelijk is dat hij (moge Allaah behaagd met hem zijn) bij zijn metgezellen Muhammed (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) en Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) begraven kan worden. 3Abdullah (moge Allaah behaagd met hem zijn) gaf gehoor aan het bevel van zijn vader en ging naar 3Aai’shah en trof haar huilend aan. Hij vertelde haar de wens van zijn vader 3Umar Al Faaroeq (moge Allaah behaagd met hem zijn) waarop zij zei: ,,Ik had hem (de plaats die nog over was op de plek waar de Profeet en Aboe Bakr begraven waren) voor mij zelf gewild, maar ik zal 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) vandaag boven mijzelf verkiezen.” 3Abdullah (moge Allaah behaagd met hem zijn) keerde terug naar zijn vader om hem met deze blijde tijding te verheugen. 3Umar zei: ,,Alle lof zij Allaah, er was niets belangrijker voor mij dan dat. En wanneer ik sterf draagt mij dan, en groet (3Aai’shah) en zeg: 3Umar vraagt toestemming, als zij mij toestemming geeft plaats mij dan (in het graf). En als ze weigert brengt mij dan terug naar de begraafplaatsen van de moslims.”26

3Abdullah ibnu 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) zei: ”Het hoofd van (mijn vader) 3umar lag in mijn schoot toen hij aan het sterven was. Hierop zei hij tegen mij: ,,Plaats mijn hoofd op de grond.” Ik zei toen: ”Wat maakt het nu uit of uw hoofd nu in mijn schoot of op de grond ligt.” Waarna hij riep: ”Doe wat ik je opdraag en leg mijn hoofd op de grond.” 3Abdullah ibnu 3Umar zei: ”Toen plaatste ik zijn hoofd op de grond.” 3Umar zei toen: ”O wee mij en mijn moeder, als mijn Heer, Allaah de Verhevene, mij niet genadig is.”27

Hij gaf voor zijn dood nog enkele adviezen aan de metgezellen. En zo heeft Allaah (Geprezen en Verheven zij Hij) het gewild dat 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) met zijn twee vrienden begraven werd.

Als afsluiting van deze beknopte biografie herinneren wij een ieder nog aan de geweldige woorden -die een doorn in het oog van de shie3aa zijn- van 3Ali ibn Abie Taalib (moge Allaah behaagd met hem zijn) over deze grote metgezel:

Ibn 3Abbaas overlevert dat 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) op zijn draagbaar (lijkbaar) werd geplaatst waarna de mensen zich om hem heen verzamelden. Zij verrichtten smeekbeden voor hem voordat hij werd opgetild. En terwijl ik in de menigte stond greep iemand mij ineens bij mijn schouder. (Toen ik mij omkeerde) zag ik dat het 3Ali ibn Abie Taalib was die Allaah om genade vroeg voor 3Umar. Hij zei: ”Er is niemand na jou (o 3Umar) met wiens daden ik Allaah het liefst zou willen ontmoeten, dan dezelfde daden als die van jouw. Bij Allaah, ik had het vermoeden dat Allaah jou zal plaatsen bij jouw twee vrienden (De Profeet, Allaah’s gebeden en vrede zij met hem en Aboe Bakr). Ik hoorde de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) vaak zeggen: ”Ik en Aboe Bakr en 3Umar gingen… Ik en Aboe Bakr en 3Umar gingen naar binnen… Ik en Aboe Bakr en 3Umar gingen naar buiten…”28

Moge Allaah behaagd met hem zijn en onze liefde voor hem doen toenemen middels deze beknopte biografie. 1. Verteld door onder andere imaam Anawawie. [↩]
 2. Overgeleverd door imaam At-Tirmidhie en sahieh verklaard door imaam al-Albaanie in sahieh At-Tirmidhie. [↩]
 3. In andere overleveringen worden ook andere namen genoemd [↩]
 4. Onder deze gebeurtenissen: Khabbaab verstopt zich, 3Umar slaat zijn zus en leest vervolgens nadat hij zich heeft gewassen enkele verzen uit het begin van soerat Taha die aanleiding zullen zijn voor zijn bekering. [↩]
 5. “Ashaab Arrasoel” van onder andere Shaykh Aboe Ishaaq Al Huwaynie en Shaykh Muhammed Hassaan blz. 102. [↩]
 6. 3Abdullah, Hafsah en 3Abdurrahmaan [↩]
 7. Met het gedenken van 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) bedoelt 3Abdullaah ibnu 3abbaas (moge Allaah behaagd met beiden zijn) het gedenken van zijn geweldige daden en zijn vele goede karaktereigenschappen [↩]
 8. Usudul Ghaabah met een authentieke keten [↩]
 9. Al Bukhaarie en Muslim [↩]
 10. Al Bukhaarie en Muslim. [↩]
 11. Al Bukhaarie en Muslim. [↩]
 12. Al Bukhaarie en Muslim [↩]
 13. De steen waarop Ibraahiem (vrede zij met hem) stond toen hij samen met Isma3iel (vrede zij met hem) de Ka3bah aan het bouwen was [↩]
 14. Zie Sierah van ibn Hishaam, sahieh verklaard door ibn Hibbaan. 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) was pas zeker van de dood van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) toen hij Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) het volgende vers hoorde reciteren: “En Muhammad is niet meer dan een Boodschapper, voor hem zijn de Boodschappers reeds heengegaan. Als hij dan zou sterven of gedood worden zouden jullie dan op jullie hielen omdraaien? En wie zich op zijn hielen zou omdraaien, het zal Allaah niets schaden. En Allaah zal de dankbaren belonen.” (Aal 3Imraan, 144). [↩]
 15. Dit is een Arabische uitdrukking die niet letterlijk genomen dient te worden, maar aangeeft dat het geniale woorden zijn [↩]
 16. Al Bukhaarie & Muslim. [↩]
 17. Periode dat hij de leider der gelovigen was. [↩]
 18. Een woord dat de Arabieren gebruikten wanneer ze verbaasd zijn over iets (in positieve zin). [↩]
 19. Onder andere door imaam Ahmad verhaald in Azzuhd. [↩]
 20. Al Bukhaarie. Als we het letterlijk zouden vertalen dan zou er moeten staan: ”en maak mijn dood in het land van U Profeet.” [↩]
 21. Al Bukhaarie en Aboe Dawoed. [↩]
 22. Preekgestoelte van de imaam [↩]
 23. Al 3Adjam; iemand die een andere taal spreekt dan de Arabische of helemaal geen arabier is. [↩]
 24. Overgeleverd door imaam Ahmad (in al Musnad), Muslim en al Haakim. [↩]
 25. Na het nemen van een zuivere intentie de tweede stap in het gebed. Men heft zijn beide handen op en zegt: Allahu Akbar (Allah is de Grootste). [↩]
 26. Sahieh al Bukhaarie [↩]
 27. Ook vermeld door Athahabie met een authentieke keten [↩]
 28. Al Bukhaarie en Muslim. [↩]

Categorieën