De eerste Profeet, Aadam

Kinderparadijs, Verhaaltjes

In het verhaal van Adam (vrede zij met hem) en Hawwa kunnen we antwoorden vinden op de volgende vragen:

– Waar komt de mens vandaan?.

– Wat voor een schepsel is de mens?.

– Wat is de plaats van de mens in het heelal?.

– Waarom is de mens geschapen?.

Dit verhaal gaat over de eerste mens, die op onze aardbol leefde. Heel lang geleden waren er helemaal geen mensen op aarde, maar er leefden wel dieren en planten. Toen wilde Allaahu de Verhevene dat er schepselen moesten komen die Hem zouden kennen en Hem zouden dienen. Daarom schiep Allaahu de Verhevene de mens: Adam (vrede zij met hem).

Adam (vrede zij met hem) was de eerste mens en ook de eerste profeet. Voordat Adam (vrede zij met hem) geschapen was leefde hier op aarde behalve planten en dieren ook andere schepselen die net als de mens konden denken en verantwoordelijkheidsgevoel met zich konden dragen; de engelen (malaaika) en de geesten (djin). Volgens de Qur’an zijn de mensen dus niet uit apen ontstaan maar uit Adam (vrede zij met hem) en zijn echtgenote Hawwa (vrede zij met hem). De mensen worden door Allaahu de Verhevene dan ook aangeduid met: de zonen (en dochters) van Adam (vrede zij met hem).

Doordat Allaahu de Verhevene oneindige kennis heeft vond Hij het noodzakelijk om een mens te scheppen. Daarom zei Hij tegen de engelen: “Nu ga Ik een plaatsvervanger op aarde zetten, (die volgens Mijn wetten rechtvaardigheid en vrede op aarde zal brengen)”.

Daarom vroegen de engelen Allaahu de Verhevene naar de goddelijke reden van Adams (vrede zij met hem) schepping en zeiden: “O Allaah, wilt U iemand op de aarde zetten die verderf (slechte dingen) zal brengen en (door oorlog voeren en vechten) bloed zal vergieten?. Terwijl wij U dag en nacht lofprijzen en Uw heiligheid vereren”.

Allaahu de Verhevene zei tegen de engelen: “Ik weet dingen die jullie niet weten”.

De engelen zijn schepselen die uit licht geschapen zijn. Ze doen altijd precies wat hun opgedragen wordt door Allaahu de Verhevene. Ze weten alleen wat Allaahu de Verhevene ze geleerd heeft. Ze komen nooit in opspraak tegen Allaahu de Verhevene. De engelen vroegen aan Allaahu de Verhevene waarom Hij een mens schiep niet omdat ze niet met Allaahu de Verhevene eens waren, maar ze wilden alleen Allaahu de Verhevenes bedoeling ermee weten. Voordat Adam (vrede zij met hem) geschapen werd, hadden de engelen gezien dat de geesten op aarde verderf zaaiden en bloed vergoten. Daarop had Allaahu de Verhevene een leger van engelen gestuurd om de geesten te straffen. Of het is ook mogelijk dat Allaahu de Verhevene de engelen al voor de schepping van Adam (vrede zij met hem) verteld heeft dat de mensheid verderf zouden zaaien en bloed zouden vergieten door oorlogen. Daarom vroegen ze aan Allaahu de Verhevene, waarom Allaahu de Verhevene Adam (vrede zij met hem) schiep.

Hoe is Adam (vrede zij met hem) geschapen?. Allaahu de Verhevene heeft de engelen bevolen uit verschillende plaatsen op onze aardbol verschillende kleuren aarde te verzamelen. Dat de mensen verschillende huidskleuren hebben is hiervan het gevolg. Ook andere eigenschappen van de mens, zoals karakter, intelligentie, lichaamsbouw etc. is hiervan het gevolg. Allaahu de Verhevene heeft uit aarde, klevige klei gemaakt, daarna werd dit hard als aardewerk en tenslotte heeft Allaahu de Verhevene Adams (vrede zij met hem) schepping voltooid door de ziel ( roeh ) in te blazen.

Allaahu de Verhevene heeft Adam (vrede zij met hem) tot perfectie verheven. Adam (vrede zij met hem) is verheven boven alle andere schepselen, omdat Allaahu de Verhevene hem met Zijn eigen “handen” geschapen heeft, hem van Zijn eigen “geest” ingeblazen heeft, de engelen bevolen heeft voor Adam (vrede zij met hem) te buigen en hem de namen van alle dingen geleerd heeft. Allaahu de Verhevene heeft Adam (vrede zij met hem) de namen van alle dingen, die de mensen tot de Dag des Oordeels (Yawmi’l Qiyamah) zullen kennen, geleerd.

Toen zei Allaahu de Verhevene aan de engelen : “Jullie moeten allemaal eerbiedig buigen voor Adam (vrede zij met hem)”. De mensen en de engelen mogen alleen voor Allaahu de Verhevene buigen en voor niemand anders. De engelen moesten voor Adam (vrede zij met hem) buigen niet omdat ze Adam (vrede zij met hem) verafgoodden maar omdat dit een bevel van Allaahu de Verhevene was. Allaahu de Verhevene beveelt de muslims in de richting van Qiblah te bidden. Allaahu de Verhevene bevool de engelen destijds in de richting van Adam (vrede zij met hem) te bidden. En deze buiging was dus uit eerbied voor Adam (vrede zij met hem). Alle engelen bogen voor Adam (vrede zij met hem), alleen Iblis niet, hij weigerde bij hen die zich eerbiedig neerbogen te behoren. Iblis behoorde tot de geesten. Door zijn hoogmoed weigerde hij Allaahu de Verhevene’s bevel op te volgen daarom werd hij een van de ongelovigen.

Iblis zei: “Hoe kan ik buigen voor Adam?. Hij is uit klei gemaakt en ik uit vuur. Ik ben beter dan Adam”. Dus iblis deed niet wat Allaahu de Verhevene hem beval. Hij was ongehoorzaam geweest aan Allaahu de Verhevene.

Allaahu de Verhevene was boos omdat Iblis niet naar Hem luisterde. Allaahu de Verhevene zei: “Ga hier weg!. Jij zult door steniging vervloekt zijn doordat je zo hoogmoedig en trots doet. En de vloek zal tot op de oordeelsdag op je rusten”.

Iblis zei: ” Mijn Rabb, geef mij nog de tijd totdat de dag komt waarop zij (de doden) zullen opstaan uit hun graven”.

Allaahu de Verhevene zei: “(Dat is goed) jij behoort bij hen die uitstel hebben gekregen, tot de dag van de vastgestelde tijd ( de oordeelsdag).

Iblis zei: “Mijn Rabb, omdat U mij misleid hebt zal ik voor de mensen op aarde (alles) schoneschijn maken en ik zal hen zeker allen misleiden behalve Uw dienaren onder hen die toegewijd zijn.

Allaahu de Verhevene zei:”Dit is voor een juiste weg, want over mijn dienaren heb jij geen gezag behalve over die misleidde mensen die jou volgen. En de hel is de plaats die voor hen allen is aangewezen.

Allaahu de Verhevene schiep een vrouw voor Adam (vrede zij met hem). Haar naam was Hawwa (vrede zij met hem) (in de Qur’an wordt haar naam niet genoemd). Ze leefden samen in het paradijs. Allaahu de Verhevene had hen alles toegestaan om van te eten behalve de vruchten van een boom. Allaahu de Verhevene had hen gezegd dat de sjaytaan (Iblis) een duidelijke vijand van hen was. Iblies had hen met mooie belooftes toch van die vruchten laten eten. Adam (vrede zij met hem) en Hawwa (vrede zij met hem) hadden vergeten dat ze niet van die vruchten mochten eten.

Adam (vrede zij met hem) en Hawwa (vrede zij met hem) hadden erg veel spijt. Ze zeiden:” Onze Rabb , wij hebben onszelf onrecht aangedaan en als U ons niet vergeeft en erbarmen met ons heeft dan behoren wij bij de verliezers”. Adam (vrede zij met hem) en Hawwa (vrede zij met hem) waren niet zoals Iblis. Ze hadden spijt van hun slechte dad en wilden dat Allaahu de Verhevene niet meer boos op hen zou zijn en hun zondes zou vergeven.

Allaahu de Verhevene verkoos hen en vergaf hun zonde. Allaahu de Verhevene wendde zich tot hen en bracht hen op het rechte pad. Allaahu de Verhevene zei:” Daalt af, uit het paradijs,-elkaar tot vijanden-jullie hebben namelijk op de aarde tijdelijk een verblijfplaats en vruchtgebruik. En op aarde zullen jullie leven, en op haar zullen jullie sterven en uit haar zullen jullie te voorschijn gebracht worden na jullie dood. Als er van Mij een leidraad komt, dan zal wie Mijn leidraad navolgt niet dwalen en niet ongelukkig zijn. Maar wie zich van Mijn vermaning afwendt die zal een benauwd leven leiden en Wij zullen hem op de opstanding blind ter verzameling opbrengen.

Adam (vrede zij met hem) en Hawwa (vrede zij met hem) leefden heel gelukkig op aarde. Hun kinderen, wij dus ook, zullen tot de oordeelsdag hier op aarde leven.

Categorieën