Wat is de beste wijze om angst te behandelen?

Algemeen | 0 comments

Vraag:

Een persoon wordt dusdanig door een stressvolle situatie beïnvloedt tot het punt dat het zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid beïnvloedt. Naast het verrichten van de juiste du3aa’ tegen angst en stress, is het toegestaan om professionele hulp te zoeken bij een islamitische psychiater/psycholoog wanneer men ervaart dat men mentale moeilijkheden ondervindt in het omgaan met de situatie? Indien het toegestaan is, is het noodzakelijk om bevestigd te krijgen dat de dokter de juiste 3aqiedah volgt? Is het ook toegestaan om anti-depressivia of stemmingbeheersende medicatie in te nemen wanneer deze worden voorgeschreven om beter overweg te kunnen gaan met het eigen stressniveau?

Antwoord:

Alle lof zij Allaah. Er is niets mis met het behandelen van de ziekten die een persoon treffen, en dit is niet verboden. Echter is dit onderworpen aan de voorwaarde dat de behandeling geen bijwerkingen met zich meebrengt die erger zijn dan het probleem zelf.

Wij adviseren degene die ziek is – hetzij het een geestelijke (psychische) ziekte betreft, zoals angst en depressie, of een lichamelijke ziekte, zoals verschillende soorten pijn – om zich in de eerste plaats te haasten het probleem te behandelen middels het verrichten van ruqyah zoals in de shari’ah staat voorgeschreven. Dit betekent de verzen en ahadith die in de shari’ah worden aanbevolen waarin de teksten vermelde dat er genezing voor ziekten is.

Vervolgens adviseren wij het behandelen middels de natuurlijke bestanddelen die Allaah heeft geschapen, zoals honing en planten, daar Allaah speciale eigenschappen in hen geschapen heeft die vele soorten ziekten kunnen behandelen, en op hetzelfde moment geen bijwerkingen hebben op degene die ze inneemt.

Wij denken dat je geen kunstmatige chemische medicijnen dient in te nemen tegen angst, daar deze aandoening/kwaal eerder een spiritueel geneesmiddel behoeft dan een chemische.

Dus hij dient zijn geloof en het vertrouwen in zijn Heer te vergroten, hij dient meer du3aa’ te verrichten en meer te bidden. Als hij dat doet, dan zal zijn angst worden verwijderd. Zoeken naar ontspanning door middel van het verrichten van daden van aanbidding heeft een groot effect op de ziel en het wegnemen van vele soorten van psychische ziekte. Vandaar dat we geen voordeel zien in het bezoeken van een psycholoog wiens overtuigingen corrupt zijn, laat staan iemand die een kaafir is. Hoe meer de arts weet over Allaah en Zijn religie, des te beter advies hij zijn patiënt zal geven.

Allaah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen.” an-Nahl 97

Het is overgeleverd dat Suhayb radiya-llaahu 3anhu heeft gezegd dat de boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Hoe geweldig is de toestand van de gelovige, want zijn toestand is altijd goed, en dit is op niemand van toepassing behalve op de gelovige. Als hem iets goeds overkomt, doet hij dankbetuigingen, en dat is goed voor hem. En als hem iets slechts overkomt, dan verdraagt hij het met geduld, en (ook) dat is goed voor hem.” ((Overgeleverd door Muslim.))

Deze wereld moet niet de belangrijkste zorg van de moslim zijn. Zorgen over zijn voorziening dienen geen ruimte in zijn hart of geest te vinden, uit vrees dat die zijn ziekte en zijn angst nog erger zal maken.

Er is overgeleverd dat Anas radiya-llaahu 3anhu heeft gezegd: De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Eenieder die het hiernamaals als zijn grootste zorg heeft, Allaah zal zijn hart vullen met een gevoel van rijkdom en onafhankelijkheid; hij zal gefocust zijn en zich erin tevreden voelen, en deze wereld zal in weerwil daarvan naar hem toe komen. Eenieder die deze wereld als zijn grootste zorg heeft, Allaah zal ervoor zorgen dat hij constant angst voor armoede voelt; hij zal verward en ongeconcentreerd zijn, en hij zal niets van deze wereld bezitten behalve wat reeds voor hem is voorbestemd.” ((Overgeleverd door at-Tirmidhi. 2389; door shaykh Albaani als sahieh geclassificeerd in Sahieh al-Jaami’, 6510.))

Imaam ibnul Qayyim rahimahu-llaah heeft gezegd: “Wanneer een persoon de hele dag heeft doorgebracht met geen andere zorg behalve Allaah alleen; Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zal voor al zijn behoeften zorgen en voor alles wat hem bezorgt; Hij zal zijn hart legen zodat het alleen gevuld zal zijn met liefde voor Hem, Hij zal zijn tong vrijmaken zodat het alleen in gedachtenis aan Allaah zal spreken (dhikr) en Hij zal er voor zorgen dat al zijn vermogens alleen in gehoorzaamheid aan Hem werken. Maar als een persoon de hele dag doorbrengt met geen andere zorgen dan deze wereld, Allaah zal ervoor zorgen dat hij kwelling, ongerustheid en pijn zal dragen; Hij zal hem laten om zichzelf te ontwarren, en zal ervoor zorgen dat zijn hart verward zal zijn van de liefde voor Allaah tegenover de liefde voor een aantal schepsels, Hij zal ervoor zorgen dat zijn tong alleen spreekt in gedachtenis bij die schepsels in plaats van Allaah te gedenken, en Hij zal ervoor zorgen dat zijn vermogens alleen werken om hen te gehoorzamen en te dienen. Dus zal hij zich hard inspannen, werken als een werk-dier, om iets anders dan Allaah te dienen. Eenieder die zich afwendt om een ware dienaar van Allaah te zijn en om Hem te gehoorzamen en van Hem te houden zal belast worden met dienstbaarheid, liefde en gehoorzaamheid aan een aantal schepselen.

Allaah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wie nalatig is in het gedenken van de Barmhartige; voor hem zullen Wij een Satan aanstellen en die zal een metgezel voor hem zijn.” az-Zukhruf 36

[Al-Fawaa’id: pagina 159]

Shaykh Ibn 3uthaymien rahimahu-llaah werd gevraagd:

Kan een gelovige psychisch ziek worden en wat is het religieuze geneesmiddel daarvoor aangezien de hedendaagse geneeskunde deze ziekten slechts behandelt middels moderne geneesmiddelen?

Hij antwoordde:

Er is geen twijfel over het feit dat de mens getroffen kan worden door angst de toekomst en verdriet om het verleden, en de psychische ziekten berokkenen het lichaam meer schade dan lichamelijke ziekten.

Het behandelen van deze ziekten middels religieuze geneesmiddelen – d.w.z. ar-ruqya – zal tot meer succes leiden dan middels de behandeling door materiële geneesmiddelen, zoals bekend is.

Een van de behandelwijzen hiervoor is op basis van de authentieke overlevering die op het gezag van Ibn Mas’oed moge Allaah tevreden zijn met hem heeft overgeleverd dat de Boodschapper salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd heeft:

ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا

“Er is niemand die getroffen wordt door zorgen of verdriet, en het volgende zegt:

“Allaahumma innie 3abduk, wabnu 3abdik, wabnou amatik, naasiyatie biyadik, maadin fiyya hukmuk, 3adlun fiyya qadaa-uk, as-aluka bi kullismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw 3allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fie kitaabik, awista-tharta bihi fie 3ilmil-ghaybi 3indak, an tadj3alal-Qur-aana rabie3a qalbie, wa noera sadrie, wa djilaa-a huznie, wa dhahaaba hammie.

(O Allaah, voorwaar, ik ben Uw dienaar, de zoon van Uw dienaar, en de zoon van uw dienares. Mijn voorhoofd is in Uw Hand, Uw Oordeel wordt over mij uitgevoerd, Uw Lotsbepaling voor mij is rechtvaardig. Ik vraag U bij elke Naam die U toebehoort, waarmee U Uzelf heeft genoemd, of die U aan één van Uw schepselen heeft onderwezen, of die U in Uw Boek heeft neergezonden, of die U bij U in de Kennis van het Verborgene heeft gehouden: dat U de Qur’aan de bloei van mijn hart maakt, en het licht van mijn borst, en de verbanner van mijn verdriet en de verdrijver van mijn zorgen.)”

Behalve dat Allaah zijn zorgen en verdriet wegneemt, en deze inwisselt voor de verlichting.” ((Overgeleverd door Ahmad (3704) en al-Albaanie verklaarde hem sahieh (authentiek) in as-Sahiehah (199).))

Ook tot de religieuze geneesmiddelen behoort het zeggen van het volgende:

لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِني كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ

“Niemand heeft het recht aanbeden te worden dan U, Verheerlijkt bent U. Voorwaar, ik behoorde tot de onrechtplegers.” Al-Anbiyaa 87

En wie nog informatie meer wenst dient terug te keren naar wat de geleerden hebben geschreven over de gedachtenissen (adhkaar), zoals “al-Waabil as-Sayyib” van Ibn al-Qayyim, “al-Kalim at-Tayyib” van Shaykhul-Islaam Ibn Taymiyyah, “al-Adhkaar” van an-Nawawie en ook “Zaad al-Ma’aad” van Ibn al-Qayyim.

Maar aangezien de Iemaan (Geloof) is verzwakt, is ook de aanvaarding van de ziel ten aanzien van de religieuze geneesmiddelen verzwakt, en zijn de mensen zich vandaag de dag meer gaan beroepen op de materiële geneesmiddelen in plaats van de religieuze geneesmiddelen. En hoe sterker de Iemaan is, hoe meer invloed de religieuze geneesmiddelen hebben, en hun invloed is zelfs sneller van werking dan de invloed van de materiële geneesmiddelen.

We zijn allen bekend met het verhaal van de man die door de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam op een expeditie werd gezonden, waarop zij bij een bedoeïenenvolk aankwamen dat hen niet wilde ontvangen als gasten. En het was de wil van Allaah dat de leider van het volk door een slang gebeten werd, waarop zij tegen elkaar zeiden: “Ga naar het volk dat aangekomen is, opdat jullie bij hen iemand aantreffen die ruqya kan verrichten.” De metgezellen zeiden tegen hen: “Wij zullen geen ruqya verrichten voor jullie leider verrichten, behalve als jullie ons zoveel schapen geven,” waarop zij hiermee akkoord gingen. Toen verrichtte één van de metgezellen de ruqya over de persoon die gebeten was, en hij las alleen Soerat al-Faatiha, waarna deze man opstond alsof hij was ontketend. Op deze manier had Soerat al-Faatihah een geweldige invloed op deze man omdat de ruqya afkomstig was uit een hart dat gevuld was met al-Iemaan. En de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei, nadat zij tot hem terug waren gekeerd: “En wat heeft jou doen weten dat het een ruqya is?” ((Overgeleverd door al-Bukhaarie (2276) en Muslim (2201).))

Maar in deze tijd is de religie en de Iemaan verzwakt waarop de mensen zijn gaan vertrouwen op de materiële zaken en hiermee zijn beproefd. Aan de andere kant zijn er kwakzalvers verschenen die met het verstand, geld en bezittingen van de mensen spelen en beweren dat zij vrome mensen zijn die ruqya verrichten, maar in werkelijkheid zijn zij mensen die de bezittingen ten onrechte verteren. En de mensen zijn onderverdeeld in twee extremen: aan de ene kant zijn er mensen die van mening zijn dat de ruqya geen enkele invloed heeft en aan de andere kant zijn er mensen die met het verstand van de mensen spelen door middel van bedrieglijke ruqya, en onder de mensen zijn er die zich op de middenweg bevinden.

[Fataawa Islamiyyah, 4/465, 466]

Wij vragen Allaah om ons en jou te beschermen van het kwaad van angst en zorgen, en om onze harten te openen voor het geloof, leiding en de rust.

Bron: www.islam-qa.com/en/ref/21677/

Categorieën