Wanneer zal Allaah van je houden?

Artikels | 0 comments

Vertaling van vrijdagspreek in Moskee Badr gemaakt door Said Amrani.

Allaah- subhanahu wa ta’ala- zegt in surah Maryam vers 96:

“Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten: de Barmhartige zal hun liefde schenken.”

 In deze vers maakt Allaah aan Zijn gelovige dienaren duidelijk dat het geloof en het verrichten bv van goede daden leiden tot goede resultaten. Een van die resultaten is dat deze dienaar geliefd wordt bij de mensen. In de overlevering in het boek van Imam Ahmad, overgeleverd door Abu Hurarah, dat de Profeet- salla Allaahu alayhi wa sallam- zei: ”Voorwaar, als Allaah van een dienaar houdt, roept hij Djibriel en zegt: ”Oh Djibriel, voorwaar, Ik hou van deze persoon, heb hem dus lief.”Djibriel houdt dan ook van deze persoon. Hij zegt: ”Djibril roept dan de bewoners van de hemel en zegt: Voorwaar, Allaah houdt van deze persoon.”Hierop houden de bewoners van de hemel ook van hem. Hierna wordt hij ook op aarde geliefd door iedereen.” En wanneer Allaah een dienaar niet lief heeft, roept hij Djibril en zegt: ‘Oh Djibril, voorwaar, ik heb deze persoon niet lief. Dus heb hem ook niet lief.” Djibriel heeft hem dan ook niet lief en zegt tegen de bewoners van de hemel: ”Heb hem ook niet lief.”Hierop hebben de bewoners van de hemel hem ook niet lief. Hierna wordt hij op aarde ook verafschuwd door de mensen.”1

Aan de hand van het voorgaande willen we de zaken die leiden naar de liefde van Allaah uiteenzetten.

De eerste is het verwezenlijken van de Tawheed in je leven. Dit houdt in dat je gelooft dat Allaah-subhanahu wa ta’ala- de enige Schepper van alles is, dat Hij de koning is. Dat je gelooft dat er niks op de wereld gebeurt, klein of groot, zonder dat Allaah daar weet van heeft. Ook in deze verwezenlijking van Tawheed valt dat je alleen Hem moet aanbidden. Het maakt verder niet uit om welke aanbidding het gaat, vasten bidden, etc., je moet het puur voor Allaah doen. Onder het eerste punt valt ook dat je gelooft dat Allaah de voortreffelijke namen heeft en de voortreffelijke eigenschappen. Zijn Namen en Eigenschappen lijken niet op die van Zijn schepselen.

De tweede zaak is het vasthouden aan de sunnah van de Profeet en het vermijden van alle innovaties. Weet beste broeder en zuster dat onze Profeet- salla Allaahu alayhi wa sallam- ons alles heeft uitgelegd wat goed voor ons is en ons heeft gewaarschuwd voor alles wat niet goed is. Hij is pas overleden nadat hij zijn missie had vervolmaakt en tijdens de afscheidsbedevaart zei hij, verhaald door Abu Said: ”Voorwaar, heb ik (de boodschap) overgebracht?” de metgezellen zeiden: ”Ja.” Hij- salla Allaahu alayhi wa sallam- zei: ”Oh Allaah, getuig hier van.”2

Beste broeders en zusters, wie denkt of gelooft dat de Profeet- salla Allaahu alayhi wa sallam- iets nagelaten heeft, voorwaar, hij of zij verloochent de woorden van Allaah- subhanahu wa ta’la- die in surah al-Ma’ida vers 3 gezegd heeft;

“Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.”

Tevens zal Allaah geen vernieuwing in Zijn godsdienst accepteren. Allaah zal slechts hetgene wat Hij voorgeschreven heeft en op de manier die Hij voorgeschreven heeft, als een aanbidding accepteren. Aicha-radiya Allaahoe anha- heeft verhaald dat de Profeet heeft gezegd: ”Voorwaar, wie een vernieuwing in onze zaak (godsdienst) aanbrengt, wat er niet toe behoort, voorwaar, het wordt verworpen.”3

De derde zaak is dat de mens wedijvert en streeft naar het vergaren van kennis. Beste broeders en zusters, ons geloof is de religie van kennis en kennisverwerving. Onze religie heeft de positie van de geleerden verheven, omdat zij de erfgenamen van de profeten zijn. Zo behoren wij ook onze uiterste best te doen om kennis betreft onze religie te verwerven. We moeten ook onze uiterste best doen om deze kennis over te dragen aan onze kinderen. Het is de moeite waard om je geld hieraan te besteden en je met je hele ziel en lichaam ervoor in te zetten. Want hiermee zal je het beste bereiken. Onze Profeet صلى الله عليه و سلم heeft in een overlevering gezegd:

”(…..)Hij die een weg volgt om aldus kennis te vergaren, voor hem zal Allaah de weg naar het Paradijs gemakkelijk maken. Steeds wanneer de mensen in één van de huizen van Allaah tezamen komen, het boek van Allaah reciteren en het gezamenlijk reciteren en gezamenlijk bestuderen, zal innerlijke vrede op hen neerdalen, zal genade op hen uitgestort worden, zullen de engelen hen omringen en zal Allaah over hen spreken met degenen die bij Hem zijn. Hij die door zijn daden wordt tegengehouden, zal door zijn goede afkomst niet vooruitgeholpen worden.”

En in een andere overlevering staat: ”Voorwaar de Engelen spreiden hun vleugels uit voor de gene  die kennis vergaart uit tevredenheid met hem. Voorwaar , zowel de bewoners  van de hemelen als van de aarde, allemaal  vragen ze Allaah om vergiffenis voor de geleerde, zelfs de vissen in het water.”

Wat ook belangrijk is om te vermelden, is dat wij ook goed gezelschap moeten uitkiezen

De laatste punt als het gaat om de daden die leiden tot de liefde van Allaah, is het afstand nemen van verboden zaken en het vermijden van twijfelachtigheden.

Beste broeder en zuster, wil je dat Allaah van je gaat houden, dan moet je alert zijn en goed nadenken voordat je iets gaat doen wat Allaah verboden heeft en neem afstand van twijfelachtigheden, want die zullen jou leiden tot het verbodene. Onze Profeet- salla Allaahu alayhi wa sallam- heeft gezegd: ”En al wie in twijfelachtigheden valt, hij valt (zeker) in al-haram. Als de gelijkenis van de herder die (aan de grens van) een territorium (zijn kudde) laat grazen, terwijl hij er bijna in treedt. Voorzeker, voor elke koning is er een territorium. Voorzeker, het territorium van Allaah is Zijn verboden.”4

Aan de hand van deze hadith, maakt onze geliefde profeet duidelijk dat twijfelachtigheden tot al-haram leiden en daarom moeten wij oppassen.

Dit waren enkele zaken die jou zullen leiden naar de liefde van Allaah- subhanahu wa ta’ala. Vaak hoor je mensen zeggen, ‘ik wil dat Allaah van mij houdt’ , maar als je kijkt naar de daden die deze mensen verrichten, zie je dat ze ver staan van de daden die wel leiden naar Zijn liefde.


  1. Deze hadith is overgeleverd door Muslim en Bukhari. []
  2. Sahih, overgeleverd door imam Ibn Majah. []
  3. Overgeleverd door Bukhari en Muslim. []
  4. Overgeleverd door Bukhari en Muslim. []

Categorieën