Vraag 29: Wat betekent de getuigenis ‘Muhammed is de Boodschapper van Allaah’?

200 vragen over geloofsleer, Tawhied, Wetenschap | 0 comments

Antwoord: (De betekenis daarvan is) het stellige geloof uit de grond van het hart overeenkomstig aan de uitspraak van de tong, dat Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam Zijn dienaar is en Zijn Boodschapper naar alle schepselen is, waaronder de mensen en de djinns. Allaah de Heilige zegt:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً(45) وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً ﴾ (الأحزاب:46)

-45- O Profeet, voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige en als een brenger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. -46- En als een oproeper tot Allaah, met Zijn toestemming, en als een verlichtende lamp.” (Aayah: 33/45-46).

Dus moet men hem geloven, in alles wat hij verhaald heeft aan berichten van hetgeen voorafgegaan is, en de berichten van hetgeen dat nog zal komen. Ook moet men geloven in alles wat hij toegestaan heeft gemaakt, en wat hij verboden heeft gemaakt. Ook moet men hem volgen en zich onderwerpen aan hetgeen hij bevolen heeft, en afstand nemen en zich onthouden van hetgeen hij verboden heeft. Tevens moet men zijn wetgeving volgen en zich aan zijn Sunnah (manier) houden, zowel in het openbaar als in het verborgene. Men moet ook met tevredenheid hetgeen waarover hij geoordeeld heeft accepteren en zich daaraan onderwerpen. En (geloven) dat de gehoorzaamheid aan hem de gehoorzaamheid aan Allaah is en de ongehoorzaamheid aan hem ongehoorzaamheid aan Allaah is, omdat hij Allaah’s boodschap overbrengt. En Allaah heeft hem niet ontnomen, totdat Hij middels hem de religie gecompleteerd heeft en de overduidelijke boodschap heeft overgebracht, en zijn ummah (gemeenschap) verliet met een wit (zuiver en duidelijk) na te streven doel (mahadjah), zijn nacht en zijn dag zijn gelijk; degene die na hem ervan afwijkt, is vernietigd. Over dit onderwerp volgt later in het boek meer in-shaa’-Allaah.

Uitleg: Het is van groot belang om dit onderwerp grondig en in detail te behandelen. Dit onderwerp is namelijk het tweede gedeelte van de getuigenis. De betekenis van dit gedeelte moet ook zoals het eerste gedeelte woord voor woord uitgelegd worden. Voordat we dat doen, moeten we een beknopte biografie van Allaah’s Boodschapper en Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam weergeven.

Zijn naam is Muhammed, zoon van 3abdu-llaah, zoon van 3abdu-l-muttalib, zoon van Haashim. Van oorsprong komt hij uit de grote Arabische stam: “Quraysh ”.

عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم«. رواه مسلم والترمذي واللالكائي وأحمد.

Waylah ibn al-Asqa3 radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd heeft: «“Voorwaar, Allaah heeft de zonen van Kinaanah uit de zonen van Ismaa3iel verkozen, en heeft uit de zonen van Kinaanah Quraysh verkozen, en heeft uit Quraysh de zonen van Haashim verkozen, en heeft mij uit de zonen van Haashim verkozen.”»[1]

Hij is geboren in Mekkah -dat op het Arabische schiereiland ligt- dat tegenwoordig één van de steden van het Koninklijke Saoedie Arabië is. Hij is als wees opgegroeid -zijn vader stierf toen hij nog in de buik van zijn moeder was- en is door zijn moeder Aaminah, dochter van Wahb opgevoed.

عن أمامة الباهلي قال:قيل يا رسول الله، ما كان بدو أمرك؟ قال: »أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام«. رواه ابن هشام عن ابن اسحاق في السيرة وصححه الألباني

Umaamah al-Baahilie radiya-llaahu 3anhu heeft gezegd: “Er werd tegen de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd: “Hoe was het begin van uw zaak?” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: «“Ik (mijn neerzending) ben (het gevolg van) de smeekbede van Ibraahiem Allaah’s gebeden en vrede zij met hem en de verheuging van 3iesaa Allaah’s gebeden en vrede zij met henOok heeft mijn moeder -toen zij zwanger van mij was- (in haar droom) gezien dat uit haar licht scheen, dat de kastelen van a-Shaam heeft doen verlichten.”»

De neerzending van zijn boodschap salla-llaahu 3alayhi wa-sallam: Toen hij veertig jaar oud was, heeft Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa hem klaargemaakt voor het profeetschap, en dat was door middel van de ware dromen die hij in zijn slaap zag.

Na deze korte periode heeft Allaah de Heilige een geweldige engel[2] naar hem gestuurd die “Djibriel” heet. Hij heeft hem toen het eerste vers van de edele Qur’aan overgebracht, en dat was:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (العلق:1)

“Lees voor! In de naam van jouw Heer Die geschapen heeft.” (Aayah: 96/1).

Toen wist hij dat Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa hem gekozen heeft om de Profeet van deze gemeenschap te zijn, en Gods Boodschapper naar hen.

Zijn Allaah’s gebeden en vrede zij met hem verkondiging: De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam begon toen met het verkondigen van dit nieuwe geloof aan de mensen om zich heen. Zijn verkondiging was geheim; hij vreesde de ongelovigen die de beelden en stenen aanbaden.

De eersten die gehoor gaven aan zijn verkondiging waren: zijn vrouw Khadiedjah, zijn neef 3alie zoon van aboe–Taalib, zijn vriend aboe Bakr en een kleine groep onder zijn volk.

Vervolgens heeft Allaah de Heilige hem de opdracht gegeven om zijn oproeping tot “de Islaam” te openbaren. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الحجر:94)

“Verkondig daarom wat bevolen is, en wend je af van de veelgodenaanbidders.” (Aayah: 15/94).

Zijn salla-llaahu 3alayhi wa-sallam emigratie: De Islaam begon zich snel te verspreiden. Enkele inwoners van “Yathrib”[3] bekeerden zich tot de Islaam en keerden terug naar hun stad. Vervolgens kwamen er twaalf mannen vandaan om in hem te geloven. Hij stuurde met hen sommige van zijn metgezellen mee, om hen de wetgeving van de Islaam en de Qur’aan te leren. Na een korte tijd verspreidde de Islaam zich in “Yathrib”. Een groep van de inwoners van “Yathrib” kwam naar hem toe om hem met zijn metgezellen uit te nodigen om naar hun stad te emigreren[4]. Zij beloofden hem te beschermen en te helpen.

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam accepteerde de uitnodiging van de inwoners van “Yathrib” en gaf de opdracht aan zijn metgezellen om Mekkah te verlaten, vervolgens volgde hij hen.[5] Toen Quraysh van zijn emigratie bericht kreeg, stuurden zij iemand om hem te vermoorden, maar Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft hem laten ontkomen.

Toen hij in “Yathrib” -dat na deze dag “al-Medienah al-Munawarah”[6] genoemd wordt- aankwam, verwelkomden de inwoners hem. Daar bouwde hij de bekende moskee: “al-Masdjid a-Nnabawie”[7]. Ook openbaarde hij toen de verspreiding van de oproeping tot de Islaam.

Quraysh heeft veel geprobeerd om de verspreiding van zijn oproeping te stoppen, en hebben daarvoor veel geweld gebruikt. Maar Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa hielp hem altijd tegen hen.

Zijn salla-llaahu 3alayhi wa-sallam strijd op de weg van Allaah: De eerste strijd was tussen hem en Quraysh in “Badr”, een plaats gelegen in de nabijheid van al-Medienah. Allaah heeft hem toen aan een grote overwinning geholpen.

En zo begonnen de gevechten van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam tegen de ongelovigen op te lopen terwijl de Islaam meer kracht kreeg; zo ontstond de strijd van “Uhud”, de strijd van “al- Khandaq” en de strijd van “Hunayn” en anderen.

En om de verspreiding van de Islaam te bevorderen, stuurde de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam een aantal van zijn metgezellen naar de Perzische keizer, de Romeinse keizer, a-Nnadjaashie[8] en andere machtige koningen om hen tot de Islaam op te roepen.

De opening van Mekkah: En in het achtste jaar van al-Hidjrah[9] hebben de moslims “Mekkah” geopend[10]. Mekkah is de stad die getuige is geweest van de basis van de boodschap van de Islaam. Maar haar inwoners daarentegen hebben oorlog gevoerd met de Profeet van de Islaam en hem veel kwaad gedaan; het was toen één van de grootste plaatsen waar de veelgodenaanbidders[11] en de ongelovigen Quraysh en anderen zich groepeerden.

En met de opening van Mekkah kwamen veel Arabische afgevaardigden naar de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam toen hij in Medienah was, en traden de mensen in grote groepen tot de godsdienst van Allaah toe.

Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

﴿ #sŒÎ) uä!$y_ ãóÁtR «!$# ßx÷Gxÿø9$#ur ÇÊÈ |M÷ƒr&u‘ur }¨$¨Y9$# šcqè=ä{ô‰tƒ ’Îû Ç`ƒÏŠ «!$# %[`#uqøùr& ÇËÈ ôxÎm7|¡sù Ï‰ôJpt¿2 y7În/u‘ çnöÏÿøótGó™$#ur 4 ¼çm¯RÎ) tb%Ÿ2 $R/#§qs? ÇÌÈ ﴾ (سورة: النصر)

“ -1- Als de hulp van Allaah en de overwinning zijn gekomen. -2- En jij (o Muhammed) de mensen in grote groepen tot de godsdienst van Allaah ziet toetreden. -3- Prijs dan de glorie van jouw Heer en vraag Hem om vergeving. Voorwaar, Hij is Berouwaanvaardend[12].” (Soerah: 110).

Zijn salla-llaahu 3alayhi wa-sallam dood: En in het tiende jaar verrichtte hij de afscheidsbedevaart en preekte hij een geweldige preek die als langste preek wordt gezien, en de meest omvattende van de zaken van het geloof en zijn regels en wetgevingen is.

En op 12 “Rabie3 al-Awwal”[13] van het elfde jaar van al-Hidjrah is hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gestorven nadat een ziekte hem trof, en is in zijn huis begraven dat nu onder de uitbreiding van de heilige al-Masdjid a-Nnabawie valt.

Zo kregen wij uit zijn leven, zijn zeggen, zijn werken, kennis en praktiseren, het geloof van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa: de Islaam.

In het gehoorzamen van hem salla-llaahu 3alayhi wa-sallam bevindt zich het rechtleiden[14], de overwinning en de voorspoed[15]. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ (النور: من الآية54)

“En indien jullie hem gehoorzamen, volgen jullie leiding.” (Aayah: 24/54).

De betekenis:

“(De betekenis daarvan is) het stellige geloof uit de grond van het hart overeenkomstig aan de uitspraak van de tong”

Hiermee wordt bedoeld dat wanneer men niet in het hart met zekere oprechtheid gelooft wat met de tong geuit wordt, zijn getuigenis hem niet zal baten en verworpen zal worden. Allaah de Heilige zegt over de huichelaars:

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ (المنافقون:1)

“Wanneer de huichelaars tot jou komen, dan zeggen zij: “Wij getuigen dat jij zeker de Boodschapper van Allaah bent.” En Allaah weet dat jij zeker Zijn Boodschapper bent en Allaah getuigt dat de huichelaars zeker leugenaars zijn.” (Aayah: 63/1).

Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa verwerpt in deze vers de getuigenis van de huichelaars omdat hun harten namelijk niet in deze getuigenis geloven.

“dat Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam Zijn dienaar is”

Muhammed is namelijk één van de namen van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. Allaah heeft zijn naam in verschillende verzen in de Qur’aan genoemd. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft gezegd:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ (آل عمران: من الآية144)

“En Muhammed is niet meer dan een Boodschapper, vóór hem zijn de boodschappers reeds heengegaan.” (Aayah: 3/144).

Hij subhaanahu wa-ta3aalaa heeft ook gezegd:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ (الفتح: من الآية29)

“Muhammed is de Boodschapper van Allaah.” (Aayah: 48/29).

Tevens heeft de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam ook andere namen.

عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب . والعاقب الذي ليس بعده شيء« . متفق عليه

Djubayr ibn Mut3im radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald: “Ik heb de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam horen zeggen: «Voorwaar, ik heb (meerdere) namen; ik ben Muhammed. En ik ben Ahmad. En ik ben al-Maahie, door mij wordt het ongeloof uitgewist. En ik ben al-Haashir, aan mijn voeten worden de mensen (in het hiernamaals) verzameld. En ik ben al-3aaqib, dat is degene na wie niets volgt[16]»[17].

Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is tevens slechts een dienaar en Boodschapper van Allaah. Hij heeft namelijk geen goddelijke eigenschappen. Hij is namelijk verplicht om de boodschap van Allaah naar de rest van Zijn dienaren over te brengen. Hij hoort zich ook aan de verplichtingen van Allaah te houden en zich te onthouden van hetgeen Hij verboden heeft. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ (البقرة: من الآية23)

“En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar (Muhammed)” (Aayah: 2/23).

Hij subhaanahu wa-ta3aalaa heeft ook gezegd:

﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ (لنجم:10)

“Toen openbaarde Hij aan Zijn dienaar wat Hij openbaarde.” (Aayah: 52/10).

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله: »لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله«. متفق عليه

3umar ibn al-Khattaab heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: «“Prijst mij niet (hoog) zoals de zonen van Israa’iel 3iesaa de zoon van Maryam (hoog) hebben geprezen. Ik ben slechts een dienaar. Zegt dan: “De dienaar en Boodschapper van Allaah.”»[18]

Deze verzen en ahaadieth bewijzen dat wij de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam geen goddelijke eigenschappen mogen toekennen. Dat betekent dat wij geen enkele soort van aanbidding naar hem mogen richten.

“en Zijn Boodschapper”

Hiermee wordt bedoeld dat Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam verkozen heeft als Zijn Boodschapper om Zijn boodschap aan de mensen over te brengen, om de mensen naar het doel waarvoor zij tot leven zijn gebracht te leiden, namelijk het aanbidden van alleen Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa. De bewijzen hiervoor zijn eerder behandeld. Hierin hoort de moslimdienaar met oprechtheid uit zijn hart te geloven.[19]

Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is tevens de meest geliefde Boodschapper van Allaah. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft hem namelijk als boezemvriend genomen. Dat is het hoogste niveau van liefde van Allaah dat men kan bereiken. [20]

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا«. رواه مسلم وابن ماجة

3abdu-llaah ibn Mas3oed radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd heeft: «Voorwaar, Allaah heeft mij als boezemvriend genomen, zoals Hij Ibraahiem als boezemvriend heeft genomen.” »[21]

Tevens is de moslimdienaar verplicht om de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam -omdat Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa hem lief heeft- lief te hebben. De moslimdienaar hoort de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam meer lief te hebben dan zijn vader, moeder, de rest van de mensheid en zichzelf.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين«. متفق عليه

Anas ibn Maalik Moge Allaah behaagd met hem zijn heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd heeft: «Voorzeker, niemand onder jullie zal gelovig zijn, totdat hij mij meer lief heeft dan zijn vader, zijn zoon en de rest van de mensen.”»[22]

Ook is Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam de meester der boodschappers en profeten.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » أنا سيد ولد آدم « رواه أبو داوود وصححه الألباني.

Aboe Hurayrah heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: «Voorwaar, ik ben de meester van de zonen van Aadam.”»[23]

“naar alle schepselen is, waaronder de mensen en de djinns.”

Hiermee wordt bedoeld dat de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam voor de gehele mensheid en djinns is gestuurd en niet voor een bepaald volk. De boodschappers en profeten werden namelijk vóór Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam slechts naar hun eigen volk gestuurd. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ (سـبأ: 28)

“En Wij hebben jou niet anders gezonden dan aan de gehele mensheid en als een verkondiger van verheugende tijdingen en als waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet.” (Aayah: 34/28).

Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt ook:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً﴾ (الفرقان:1)

“Gezegend is Degene Die de Furqaan[24] (de Qur’aan) heeft neergezonden naar Zijn dienaar, opdat hij een waarschuwer voor de werelden zal zijn.” (Aayah: 25/1).

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون« . رواه مسلم

Aboe Hurayrah heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: «Ik ben boven de (alle) profeten met zes (zaken) bevoorrecht. Mij is de alomvattende bewoording gegeven, en ik ben tijdens angst geholpen, en voor mij zijn de (oorlogs)buiten toegestaan gemaakt, en voor mij is de aarde als gebedsplaats en reiniging gemaakt, en ik ben naar alle schepselen gestuurd, en met mij zijn de profeten verzegeld.”»[25]

Deze hadieth is een bewijs voor verschillende zaken, waaronder:

De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is naar alle schepselen gestuurd. Dat betekent dat iedereen ongeacht zijn godsdienst -het Christendom, het Jodendom, of iets anders- zijn boodschap moet volgen.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار«. رواه مسلم

Aboe Hurayrah heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: «Bij Degene Die mijn ziel in Zijn hand heeft, iedereen onder deze gemeenschap -of hij een Jood of een Christen is- die van mij hoort en vervolgens sterft, terwijl hij niet gelooft in hetgeen waarmee ik gestuurd ben, voorwaar, hij behoort tot de helbewoners.”»[26]

Wat ook een bewijs is voor het feit dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam naar alle volkeren op aarde gestuurd is, is dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zijn boodschap naar de machtige koningen en keizers gestuurd heeft. Een voorbeeld daarvan hebben we bij de vorige vraag kunnen zien.[27]

Dit onderwerp hebben we ook eerder behandeld in het boek.[28]

Ook bewijst het vers dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam niet slechts naar de mensen is gezonden, maar ook naar de djinns[29]. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَبا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً﴾ (الجـن:2)

-1- Zeg (o Muhammed): “Het is aan mij geopenbaard dat een aantal djinns heeft meegeluisterd, waarop zij zeiden: “Voorwaar, wij hebben een verbazingwekkende Qur’aan gehoord. -2- Hij (de Qur’aan) leidt tot het juiste, toen geloofden wij erin, en wij zullen nooit één deelgenoot aan onze Heer toekennen.” (Aayah: 72/1-2).

Tevens bewijst de hadieth -die voor bovenstaande hadieth genoemd is- dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam de verzegeling van de profeten is. Dit betekent dat na Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam geen boodschappers en profeten zullen komen.

عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وجملها وترك منها موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة وأنا في النبيين بموضع تلك اللبنة« رواه الترمذي وصححه الألباني

Ubayy ibn Ka3b heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd heeft: «Het voorbeeld van mij onder de profeten is als een man die een huis bouwt. Hij maakte het perfect, voltooide en tooide[30] het. Hij liet wel een plaats van een adobe[31] leeg. Wanneer de mensen rond het huis liepen, raakten zij erdoor verbijsterd, en zeiden: “(Het zou perfect zijn) als de plaats van die adobe voltooid wordt.” Voorwaar, ik ben onder de profeten in de positie van die adobe.”»[32]

Deze hadieth is een duidelijk bewijs dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam de vervolmaking is van alle boodschappen die Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa naar de mensen heeft gestuurd. En wanneer iets vervolmaakt is, kan er niets aan toegevoegd worden, wat betekent dat met de komst van de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam het profeetschap wordt beëindigd.

Zo mag de moslim die in deze getuigenis gelooft, niet geloven dat na de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam een andere profeet komt. Wanneer men dat wel doet, treedt men buiten de Islaam. Dit is namelijk ook een gedeelte van de betekenis van deze getuigenis. Overigens heeft de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam reeds verteld dat na hem leugenaars zullen komen die zich als profeten voor doen.

عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »في أمتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون منهم أربع نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي «. رواه أحمد الطبري وصححه الألباني

Hudhayfah ibn al-Yamaan radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd heeft: «In mijn volk bevinden zich zeven en twintig zwendelaars en leugenaars, waaronder vier vrouwen. Voorwaar, ik ben de verzegeling der profeten. Voorwaar, er zal geen profeet na mij zijn.”»[33]

De geleerden van a-Ssunnah zijn het erover eens dat degene die zegt dat hij een profeet is, en degene die hem volgt, beiden ongelovig zijn en buiten de Islaam treden. Wanneer men namelijk iemand na de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam als profeet beschouwt, verloochent hij de woorden van Allaah en Zijn Boodschapper. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft namelijk bij het streven van Zijn Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam Zijn godsdienst vervolmaakt.

Een voorbeeld hiervan is de Qaadiyaaniyyah[34] groepering die Mirzah Ghulaam Ahmad als profeet beschouwen. Iedereen die lid is van deze beweging, is door de Islamitische geleerden tot ongelovige verklaard.

De moslimdienaar moet ook geloven dat de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zijn boodschap naar de mensen volledig heeft overgebracht, en niets nagelaten heeft. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (الأنعام: من الآية38)

“En Wij hebben niets in het Boek veronachtzaamd.” (Aayah: 6/38).

Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt in dit vers, dat Hij in de Qur’aan niets nagelaten heeft wat de mensen in hun leven baat. Zo is de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam slechts gezonden om hetgeen wat Allaah in Zijn boek voorgeschreven heeft, aan de mensen te openbaren en duidelijk te maken. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (المائدة:67)

“O Boodschapper! Verkondig wat jou van jouw Heer neergezonden is. En indien jij dat niet doet, dan heb jij Zijn Boodschap niet verkondigd. En Allaah zal jou tegen de mensen beschermen. Voorwaar, Allaah leidt het ongelovige volk niet.” (Aayah: 5/67).

عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: » ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد «رواه ابن ماجة وصصحه الشيخ الألباني

Aboe Sa3ied radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd heeft tijdens de afscheidsbedevaart: «”Voorwaar, heb ik (de boodschap) overgebracht?” De metgezellen zeiden: “Ja” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “O Allaah, getuig hiervan.”»[35]

En wie denkt of gelooft dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam iets nagelaten heeft, verloochent de woorden van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa Die gezegd heeft:

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً ﴾ (المائدة: من الآية3)

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen.”

(Aayah: 5/3).

Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa vertelt namelijk dat Hij Zijn Boodschapper salla-llaahu 3alayhi wa-sallam slechts heeft gezonden om duidelijk te maken wat Allaah van de mensen in Zijn Boek, de Qur’aan vraagt. Allaah de Heilige zegt:

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (النحل:64)

“En Wij hebben aan jou (o Muhammed) het boek slechts doen neerdalen om hen duidelijk te maken waarin zij verschillen en als leiding en barmhartigheid voor een volk dat gelooft.” (Aayah: 16/64).

En Hij subhaanahu wa-ta3aalaa heeft ook gezegd:

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل:44)

“En Wij deden aan jou de vermaning (de Qur’aan) neerdalen om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen neergezonden is. En hopelijk zullen zij nadenken.” (Aayah: 16/44).

En Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft Zijn belofte waar gemaakt, want Allaah verbreekt de belofte niet.

Zo heeft Allaah Zijn Boodschapper pas doen sterven toen hij Zijn boodschap totaal en in zijn geheel overgebracht heeft zonder iets achter te laten of te verbergen. En daarmee werd deze godsdienst de godsdienst die Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa voor alle mensen op aarde gekozen heeft.

Tevens zal Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa daarom geen vernieuwing in zijn godsdienst accepteren. Allaah zal slechts hetgeen wat Hij voorgeschreven heeft, en op de manier die Hij voorgeschreven heeft, als een aanbidding accepteren.

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد «

3aa’ishah radiya-llaahu 3anhaa heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: «Voorwaar, wie een vernieuwing in onze zaak (godsdienst) aanbrengt wat er niet toe behoort, voorwaar, het wordt verworpen.”»[36]

Dat betekent dat niets aan deze godsdienst toegevoegd mag worden. Ook mag de manier die Allaah voorgeschreven heeft niet veranderd worden. Men moet namelijk met dezelfde manier Allaah aanbidden, als de manier waarop de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam ons geleerd heeft. Wanneer men wel een vernieuwing in de Islaam aanbrengt of op een nieuwe manier Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa aanbidt, zou dat erop neerkomen dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam ons niet alle goede en juiste wegen en manieren heeft laten zien, waarmee we Allaah het beste kunnen aanbidden. Hiermee verloochent men –wetend of onwetend- zijn boodschap.

“Dus moet men hem geloven, in alles wat hij verhaald heeft aan berichten van hetgeen voorafgegaan is, en de berichten van hetgeen dat nog zal komen.”

Omdat Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam Allaah’s Boodschapper is, die door Hem subhaanahu wa-ta3aalaa is gezonden, en omdat hij niet uit begeerte spreekt, moet de moslimdienaar die in Allaah gelooft, ook in Zijn Boodschapper geloven. Ook moet hij alles geloven wat bij hem vandaan komt, en wat hij zegt. De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam vertelt vaak over zaken van het onwaarneembare, waarvan hij -door Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa– kennis heeft gekregen. Zo vertelt de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam in vele ahaadieth over de volkeren die voorafgegaan zijn, en welke bestraffing en of beproeving zij ondergingen.

Ook heeft de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam veel verteld over zaken die na hem zullen gebeuren. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft hem van deze zaken kennis laten nemen. Zo heeft de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam tijdens de strijd van ‘al-Khandaq’ verteld dat de toen drie grootste rijken op aarde zullen vergaan, namelijk: het Romeinse rijk, het Perzische rijk en het rijk van al-Habashah, en dat de moslims deze rijken zullen bemachtigen.

Tevens heeft de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam verteld dat de tijd van al-Khilaafah a-Rraashidah[37] 30 jaar zal duren. Ook heeft de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam ons vele andere zaken verteld die nog plaats zullen vinden voordat de wereld zal vergaan, zoals de neerdaling van 3iesaa salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, het vrijkomen van al-Masieh a-Ddadjaal, de opkomst van de zon vanuit het westen en andere zaken die authentiek overgeleverd zijn en vermeld staan in de hadiethverzamelingen.

Men mag geen enkele zaak verloochenen die in een door de geleerden authentiek verklaarde hadieth staat. Wanneer men wel verloochent of niet meteen aanneemt wat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zegt -en zegt eerst zien dan geloven (zoals sommigen doen die zichzelf geleerden noemen)-, verloochent hij daarmee het woord van Allaah, en treedt hiermee buiten de Islaam. Allaah zegt namelijk over Zijn Boodschapper salla-llaahu 3alayhi wa-sallam:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (لنجم:3-4)

-3- En hij spreekt niet uit begeerte. -4- Het is niets anders dan een openbaring die aan hem geopenbaard is.” (Aayah: 53/3-4).

Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt ook:

﴿ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الصافات:37)

“Nee! Hij (Muhammed) is met de waarheid gekomen en hij heeft de gezondenen (de profeten vóór hem) bevestigd.” (Aayah: 37/37).

“Ook moet men geloven in alles wat hij toegestaan heeft gemaakt, en wat hij verboden heeft gemaakt.”

De moslimdienaar hoort de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam ook te geloven in hetgeen hij toestaat en verbiedt. Alles wat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam toestaat of verbiedt, komt namelijk van Zijn Schepper Allaah de Heilige en Verhevene. De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is slechts een persoon die verkozen is om Zijn boodschap over te dragen, zoals we eerder hebben behandeld. Dat betekent dat de uitspraken van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam -wat betreft de wetgeving van de Islaam- qua autoriteit gelijk staan aan die van Allaah. Dat betekent dat wanneer de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam iets verplicht, dat Allaah dat ook verplicht heeft gesteld.

“Ook moet men hem volgen en zich onderwerpen aan hetgeen hij bevolen heeft, en afstand nemen en zich onthouden van hetgeen hij verboden heeft.”

Als we het vorige punt snappen, beseffen we dat we de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam in alles wat hij verplicht of verbiedt, moeten volgen, en dat wanneer we hem salla-llaahu 3alayhi wa-sallam volgen, dat we Allaah de Heilige volgen, en wanneer we hem salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gehoorzamen, dat we Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa gehoorzamen. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدا(79) مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً﴾ (النساء:80)

-79- En Wij hebben jou als Boodschapper naar de mensen gezonden. En Allaah is voldoende als getuige. -80- Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allaah. En wie zich afkeert: Wij hebben jou niet als toezichthouder naar hen gezonden.” (Aayah: 4/79-80).

Hij subhaanahu wa-ta3aalaa zegt ook:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران:32)

“Zeg: “Gehoorzaamt Allaah en de Boodschapper, maar als jullie je afwenden: voorwaar, Allaah houdt niet van de ongelovigen.” (Aayah: 3/32).

Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt ook:

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (لأنفال: من الآية1)

“En gehoorzaamt Allaah en Zijn Boodschapper, als jullie gelovigen zijn.” (Aayah: 8/1).

En zo zijn er nog veel meer verzen die hetzelfde bewijzen. Ook heeft de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam in velen van zijn uitspraken hetzelfde gezegd.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله« رواه ابن ماجة و النسائي وصححه الألباني.

Aboe Hurayrah heeft gezegd dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd heeft: «Voorwaar, wie mij gehoorzaamt, hij gehoorzaamt Allaah, en wie mij niet gehoorzaamt, hij gehoorzaamt Allaah niet.” »[38]

“Tevens moet men zijn wetgeving volgen en zich aan zijn Sunnah (manier) houden, zowel in het openbaar als in het verborgene.”

En zo moet de moslimdienaar die werkelijk in deze getuigenis gelooft, zich aan de wetgeving van de Boodschapper van Allaah houden. De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is namelijk de enige die de uitleg weet van deze Qur’aan. Tevens was dat ook zijn opdracht zoals we eerder hebben behandeld. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: من الآية44)

“En Wij deden aan jou de Vermaning (de Qur’aan) neerdalen om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen neergezonden is. En hopelijk zullen zij nadenken.” (Aayah: 16/44).

Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt ook:

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (النحل:64)

“En Wij hebben aan jou (o Muhammed) het Boek slechts doen neerdalen om hen duidelijk te maken waarin zij verschillen en als leiding en barmhartigheid voor een volk dat gelooft.” (Aayah: 16/64).

Vandaar dat de moslim zonder de uitleg van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam de wetten van Allaah niet kan nakomen. Allaah heeft namelijk in de Qur’aan de moslim het gebed verplicht. Maar in de Qur’aan staat niet hoe het gebed verricht moet worden, en op welke tijdstippen enz. De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft dat in zijn uitspraken wel duidelijk gemaakt. Daarom heeft Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa het volgen van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam als voorwaarde gesteld van de acceptatie van de daad. En daarom is de moslim genoodzaakt om zijn manier te volgen. Tevens zal Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa geen andere manier accepteren. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft gezegd:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾ (النساء:115)

“En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen: Wij laten hem (gaan naar) waarvan hij zich afgekeerd had en Wij zullen hem in Djahannam (de hel) binnenleiden. En dat is de slechtste bestemming!” (Aayah: 4/115).

“Men moet ook met tevredenheid hetgeen waarover hij geoordeeld heeft accepteren en zich daaraan onderwerpen.”

Hiermee wordt bedoeld dat de moslim geen afkeer van of haat mag hebben voor hetgeen waarover de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam oordeelt. Men moet namelijk tevredenheid hebben over hetgeen waarover hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam oordeelt. Het is namelijk ook het oordeel van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa. Zo mag men met geen andere manier die niet bij de manier van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam hoort, tevreden zijn en of vóór laten.

عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :1. رواه الخطيب والديلمي والنووي في الأربعين وضعفه ابن رجب والألباني.

3abdu-llaah ibn 3amr ibn al-3aas radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd heeft: «Voorwaar, geen van jullie zal gelovig worden, totdat jullie lust overeenkomt met hetgeen waarmee ik gekomen ben.”»[39]

Dit onderwerp hebben we eerder behandeld.[40]

“En Allaah heeft hem niet ontnomen, totdat Hij middels hem de religie gecompleteerd heeft en de overduidelijke boodschap heeft overgebracht, en zijn ummah (gemeenschap) verliet met een wit (zuiver en duidelijk) na te streven doel (mahadjah), zijn nacht en zijn dag zijn gelijk; degene die na hem ervan afwijkt, is vernietigd.”

Zo heeft Allaah de Alwetende en Alwijze Zijn Boodschapper pas doen sterven toen hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zijn boodschap compleet naar de mensen heeft overgebracht.

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft namelijk niets achtergelaten of nagelaten. Zo zegt de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam in zijn preek op de afscheidsbedevaart:

«Ik verlaat jullie met een wit (zuiver en duidelijk) bewijs, zijn nacht en zijn dag zijn gelijk; degene die vervolgens daar vanaf wijkt zal vernietigd zijn.”»[41]

Dat betekent dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zijn boodschap heel duidelijk en helder heeft achtergelaten, en dat slechts degene die de waarheid weigert te volgen en die zichzelf wil vernietigen, degene is die er vanaf wijkt. En zo hebben de metgezellen van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zijn manier van hem geleerd, en op hun beurt aan de rest van de gemeenschap overgebracht.

Dit onderwerp zal in-shaa’-Allaah nader in het boek in detail uitgelegd worden.


[1]Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam Muslim, imaam a-Ttirmidhie, imaam al-Laalakaa’ie en imaam Ahmad en is sahieh verklaard door imaam Muslim.

[2] Lees ook “Islaam vereenvoudigd” (nr. 5) getiteld: “De Engelen”.

[3] “Yathrib” is een stad die op het Arabische schiereiland ligt; vanaf het moment dat de Profeet Muhammed daar naartoe emigreerde tot op heden heet het “Medienah”.

[4] “Emigreren” betekent: verhuizen naar een andere stad of een ander land.

[5] En vanaf deze dag is de Islamitische jaartelling begonnen.

[6] “Al-Medienah al-Munawarah”, letterlijk vertaald: de verlichte stad.

[7] “Al-Masdjid a-Nnabawie”, letterlijk vertaald: de moskee van de Profeet.

[8] “A-Nnadjaashie” is de benoeming van de koningen van “Al-Habashah”; een plaats in Oost-Afrika waar de volgende landen tegenwoordig onder vallen; Somalië, Ethiopië en Kenia.

[9] “Al-Hidjrah” is de benaming van de Islamitische jaartelling. Het betekent: “de emigratie”.

[10] “Geopend” betekent: ingenomen.

[11] “Veelgodenaanbidders” zijn degenen die naast Allaah andere goden aanbidden.

[12] “Berouwaanvaardend” betekent: Hij is Degene Die jouw berouw aanvaardt.

[13] “Rabie3 al-Awwal” is de benaming van de derde maand van de Islamitische jaartelling.

[14] “Rechtleiden” betekent: de leiding naar het rechte pad.

[15] “Voorspoed” betekent: geluk en goede gang van zaken.

[16] “Degene na wie niets volgt”: hiermee bedoelt de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam dat geen boodschapper en of profeet meer na hem volgt.

[17]Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim.

[18]Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim.

[19] Zie vragen 11en 28.

[20] Liefde heeft verschillende niveaus. De geleerden hebben haar in tien niveaus gedeeld, namelijk:

1. (Al-3alaaqah), relatie: wanneer het hart aan de geliefde persoon gerelateerd is.

2. (Al-Iraadah), de wil: wanneer het hart zich aangetrokken voelt tot de geliefde persoon, en naar hem verlangt.

3. (A-Ssabaabah), verlangen: wanneer het hart op de geliefde valt, opdat men geen grip meer op zijn hart heeft.

4. (Al-Gharaam), verliefdheid: wanneer de liefde zich aanhoudend in het hart bevindt. “Ghariem” is degene die zich aan iemand anders hecht en zich figuurlijk aan hem vasthoudt.

5. (Al-Mawaddah), liefde: zuivere grote liefde.

6. (A-Shaghaf), hartstochtelijkheid: wanneer de liefde door het hartvlies dringt.

7. (Al-3ishq), passie: wanneer iemand een ander overvloedig met lust liefheeft.

8. (A-Ttaym), als slaaf zijn, in de ban doen raken.

9. (A-Tta3abbud), de aanbidding.

10. (Al-Khillah), boezemvriendschap: wanneer de liefde in de ziel en het hart doordringt.

Wanneer men aan Allaah de Heilige en Verhevene de eigenschappen liefde en boezemvriendschap toekent, moet men weten dat het moet schikken aan Zijn Geweldigheid, Grootheid.

[21]Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam Muslim en imaam ibn Maadjah en is sahieh verklaard door imaam Muslim en imaam al-Albaanie.

[22]Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim.

[23]Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam aboe Daawoed en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

[24] “Furqaan” betekent: hetgeen waarmee de waarheid van de valsheid kan worden onderscheiden. Hier wordt de Qur’aan bedoeld.

[25]Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim.

[26]Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim.

[27] Zie vraag 28.

[28] Zie vraag 11.

[29] “Djinns” zijn wezens van Allaah’s scheppingen, die een grotere kunde hebben dan die van de mens. Tevens zijn zij niet te zien.

[30] “Tooide” komt van tooien en betekent: versieren, opschikken.

[31] “Adobe” betekent: in de zon gedroogde klei die als bouwmateriaal wordt gebruikt. Het komt van het Arabische woord: “a-Ttawbah”.

[32] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam a-Ttirmidhie en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

[33]Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam Ahmad en imaam a-Ttabarie en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

[34] “Al-Qaadiyaaniyyah” is een groepering die in het jaar 1900 door de Engelse inlichtingendienst is opgericht. Deze benaming hebben ze te danken aan de plaats waar Mirza Ghulaam Ahmad geboren is. Ze worden ook “al-Ahmadiyyah” genoemd. Hun belangrijkste geloofsovertuigingen zijn:

1. Mirzah Ghulaam Ahmad heeft een hogere positie in profeetschap dan de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.

2. Zij geloven dat Allaah vast, bidt, slaapt en fouten maakt (Allaah is verheven boven hetgeen zij zeggen).

3. Zij geloven dat het profeetschap nog niet gestopt is, en dat Allaah nog altijd boodschappers en profeten zal sturen als het nodig zou zijn, en dat Mirzah Ghulaam de beste onder deze profeten is.

4. Zij geloven dat er een nieuwe Qur’aan naar Mirzah Ghulaam is neergezonden, en dat zijn woorden gevolgd moeten worden en niet die van de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.

5. Zij hebben een nieuwe godsdienst met een nieuwe manier.

6. Iedereen die hen niet volgt is een ongelovige bij hen. Zo mogen zij slechts trouwen met iemand uit hun godsdienst.

7. Zij hebben de djihaad nietig gemaakt.

8. Zij hebben alcohol en gokken toegestaan gemaakt.

9. Zij geloven dat Allaah slechts Engels spreekt. Zij spreken Hem ook slechts in het Engels aan.

En zo zijn er ook andere overtuigingen binnen deze dwalende ongelovige groepering.

[35] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam ibn Maadjah en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

[36]Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim.

[37] ‘Al-Khilaafah a-rraashidah’ betekent letterlijk in het Arabisch: de rechtgeleiden opvolging, en is de tijd waarin de metgezellen van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam volgens zijn Sunnah over de moslims heersten.

[38]Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam ibn Maadjah en imaam a-Nnasaa’ie, en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

[39] Da3ief, deze hadieth is overgeleverd door imaam al-Kahtieb, imaam a-Ddaylamie en imaam a-Nnawawie en is door imaam Ibn Radjab en imaam al-Albaanie da3ief verklaard. Slechts de keten van de hadieth is da3ief verklaard. De betekenis van de hadieth is wel juist, omdat het overeenkomt met vele bewijzen uit de Qur’aan en de Sunnah.

[40] Zie vraag 22.

[41]Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam ibn Maadjah en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.


  1. لا يؤمن أحدكم حتي يكون هواه تبعا لما جئت به []

Categorieën