Vertaling van de preek van al-3ied

Artikels | 0 comments

Een globale vertaling door broeder Aboe Jouairiya van de khutbah die in moskee Badr (2007) werd gehouden door Said Amrani. 


De Islam is de geweldige godsdienst van Allaah die hij gekozen heeft voor de mensheid om de mens op elk terrein te bevorderen. Dit geldt niet in een bepaalde tijd, maar in alle tijden. Allaah de Vergeven heeft gezegd:

“Zou Hij die schiep geen kennis hebben (over het geschapene. Hij is de Zachtmoedige, de Alwetende.” al-Moelk 14

De islamitische gemeenschap was de beste gemeenschap die de mensheid heeft gekend, omdat zij de eer hebben gehad om deze boodschap op zich te nemen en de verantwoordelijkheid nam om het aan andere mensen over te dragen.  Dit is altijd zo het geval geweest tot de dag waarop ze de Koran (het Woord van Allaah) en de soenna van de profeet, صلى الله عليه و سلم, de rug hebben toegekeerd. Daarom is het nu verplicht voor alle moslims in de gehele wereld om terug te keren naar de Koran en de soenna van de Profeet, صلى الله عليه و سلم. Dit kan men bereiken door een eenheid te vormen, de regels van de Islam en de shari’a goed te begrijpen en er kennis van te nemen.

Beste broeders, elk volk heeft zijn feesten en dit is onze feest. Dit heeft onze Profeet, صلى الله عليه و سلم gezegd toen hij het huis van zijn vrouw Aisha binnenkwam op de ochtend van El-Eid. Hij vond daar twee jonge meisjes terwijl ze zongen voor Aisha. Aboe Bakr , de vader van Aisha, was samen met  de Profeet صلى الله عليه و سلم en gebood hun onmiddellijk te stoppen. Maar de Profeet صلى الله عليه و سلم zei tegen hem: ”Laat ze, want ieder volk heeft een feest en dit is ons feest.”  Het zingen is op bepaalde gelegenheden toegestaan, mits het geen gewoonte is, er goede woorden voor worden gebruikt……..

Beste broeders, de verboden feesten zijn zo veel dat je ze niet kunt tellen, zowel hier als in andere landen. Velen nemen hier deel aan, zonder te vragen of dit toegestaan of verboden is. Zo zien we vele moslims onder andere verjaardagen, Sinterklaas en Kerst vieren. De Islam kent echter maar twee feesten; het Offerfeest en het Suikerfeest. Overgeleverd door  Anas رضي الله عنه , die zei: ”Toen de Profeet صلى الله عليه و سلم emigreerde naar Medina, hadden de mensen van Medina twee dagen waarin ze speelden (soort feestdagen). Deze feestdagen stamden uit de pre-islamitische periode. De Profeet صلى الله عليه و سلم zei toen: ”Ik ben naar jullie gekomen terwijl jullie twee dagen feest vierden in de pre-islamitische periode. Allaah heeft deze twee dagen vervangen door twee betere dagen Yawm Annahr (Offerfeest) en Yawm  al-Fitr (Suikerfeest).”

 Dus deze twee feesten zijn de feesten die Allaah voor de moslims heeft gekozen en zij komen na twee belangrijke rituelen in de Islam: Het vasten en de bedevaart.

 Beste broeders, verheerlijk en prijs Allaah op alle dagen en in het bijzonder in deze dagen. Het is zo dat de takbier (Allahoe Akbar) vanaf dag negen van dhoel Hijja (Arafat) begint en tot voor zonsondergang van de dertiende dag van Dhoel Hijja duurt. Ibn Mas’oed zei in zijn takbier: ”Allahoe Akbar, Allahoe AKbar, la illaha illa Allaah, wallahoe akbar allahoe akbar, wa lillahiel hamd.”

 Beste broeders, het slachten, het gebed verrichten, het vasten in Ramadan, de bedevaart en andere rituelen behoren allen enkel en alleen voor Allaah verricht te worden. Wanneer we deze rituelen verrichten, moeten we dit goed in de gaten houden, zodat ze geen gewoonte voor ons worden. Allaah de Verhevene zegt:

“Zeg: Voorwaar mijn salaat, mijn slachting, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allaah, Heer der Werelden. Hij heef t geen deelgenoten  en dat is mij bevolen t verkondigen. En ik ben de eerste van de moslims.”al-An3aam 162-163

Eveneens zegt Allaah:

“Zij werden niets anders bevolen dan Allaah met zuivere aanbidding te aanbidden als hoenafa en ook de salaat te verrichten en de zakaat te geven en dat is de rechte godsdienst.” al-Bajjinah 5

Beste broeders, er zijn talrijke slechte gewoonten aanwezig in het leven van de moslims gedurende de feestdagen. Een deel hiervan is ook te vinden op andere dagen, maar wordt vermeerderd op de feestdagen. Vermijdt dit allemaal, pas op voor het vermengen met vreemde vrouwen, het luisteren naar muziek, het onnodig uitgeven van geld, enz.

 Beste broeders in de Islam, voorwaar onze Profeet صلى الله عليه و سلم heeft het gebed op de dag van het feest altijd verricht en heeft het nooit weggelaten. Hij beval ook de mensen om het te verrichten. Zelfs de menstruerende, de jonge en mooie meisjes werden ook bevolen om dit te doen. Wat betreft de menstruerende vrouwen; zij wonen de preek bij, maar verrichten het gebed natuurlijkerwijs niet. Dit alles maakt duidelijk dat het bijwonen van het eid-gebed voor iedereen verplicht is. Overgeleverd door Oem Atiya, رضي الله عنها die zei: ”De Profeet beval ons om ze mee te nemen op de dag van Fitr en al-Adha. De jonge meisjes, de menstruerende vrouwen en de mooie meisjes. Wat betreft de menstruerende vrouwen: Zij moeten het gebed (en in een andere overlevering: de gebedsplaats) verlaten, om het goede bij te wonen en de verkondiging van de Islam aan te horen.” Ik vroeg: Oh Boodschapper van Allaah, sommigen van ons hebben geen gewaad.” Hij antwoordde: ”Dan moet haar zuster haar een gewaad geven.”

Dus het is een soenna van de Profeet om vrouwen en jonge meisjes naar het eid-gebed te brengen. Ondanks het feit dat iedere vrouw zeker wel meer dan een gewaad bezit, zien we nog weinigen ook daadwerkelijk het gebed op deze bijzondere dag bijwonen. Hierbij wil ik ook de vrouwen er attent op maken dat ze de juiste kleding aandoen bij het gaan naar de moskee. Dat betekent dat ze niet geparfumeerd mag zijn en dat ze geen kleding draagt die aandacht trekt.

 Broeders in de Islam; vrees Allaah en weet dat Allaah jullie heeft bevolen om aan bepaalde verplichtingen te voldoen, dus verspil ze niet. En Hij heeft grenzen voor jullie afgebakend, dus overtreed ze niet. Hij heeft jullie verplichtingen opgelegd opdat jullie de hoogste rangen zullen bereiken. Het allerbelangrijkste wat Allaah jullie heeft bevolen is het geloof in Zijn Eenheid. Hij zegt:

“En ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om mij te dienen.” adhaarijaat 56

Het is dus zo dat Allaah de djinns en de mens slechts heeft geschapen om in Zijn Eenheid te geloven. Om dezelfde reden heeft Hij de gezanten gestuurd, de Boeken geopenbaard en het Paradijs en de Hel geschapen. Al het geschapene behoort Allaah te dienen. Overgeleverd door Moe’adh ibn Jabal رضي الله عنه die zei: ”Ik zat achter de Profeet صلى الله عليه و سلم op een ezel toen hij tegen mij zei: ”Oh Moe’adh, weet jij wat de voornaamste plicht is welke Allaah op de dienaar verplicht heeft gesteld en wat de dienaar van Allaah daar tegenover krijgt?” Ik zei: “Allaah en Zijn gezant weten het beter.” Hij zei: “De voornaamste plicht van de dienaar is dat hij alleen Allaah moet dienen en geen deelgenoten naast Hem moeten nemen. Daar tegenover staat dat Allaah niemand zal straffen die geen deelgenoten aan Hem toekent.” In een andere traditie maakt de Profeet صلى الله عليه و سلم duidelijk wat hij bedoelt met deze tawheed. Hij zei: ”Wie getuigt dat er geen God is dan Allaah en dat Hij geen deelgenoten heeft en dat Moehammad Zijn dienaar en gezant is en dat Isa Zijn dienaar en Zijn gezant is en dat Hij Zijn Woord aan Maryam heeft gezonden en uit een geest (Jibriel) van hem voortkwam en dat het Paradijs waar is en de Hel waar is; Allaah zal hem het Paradijs laten binnengaan, ondanks alles wat hij heeft gedaan.”

 Beste broeders; Waak over de salaat en in het bijzonder over het middelste (asr gebed) en sta voor Allaah in ootmoed. En weet dat het eerste waar de dienaar op wordt afgerekend op de Dag des Oordeels, het gebed is . Deze vijf gebeden worden door vele moslims veronachtzaamd, ofwel door het niet serieus te nemen, of door het gebed niet op tijd te verrichten, of door talrijke andere smoezen waar geen rekening mee wordt gehouden door de shari’ah.

Allaah de Verhevene zegt in de Koran:

“Voorwaar, de salaat is de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven.”Nisaa 102-103

De geleerden zeiden over dit vers: “Elk gebed heeft een vastgestelde tijd waarop het verricht behoort te worden.”

En als we in de Koran gaan lezen, dan zien we dat Allaah Zijn profeet en zijn metgezellen heeft bevolen om het gebed op de voorgeschreven tijd te verrichten. Dit gebed behoort te allen tijde verricht te worden, ook in tijden van oorlog en angst. Allaah zegt in de Koran:

“En wanneer gij in hun midden bent en het gebed voor hen leidt, laat een deel van hun bij u staan en hun wapenen meenemen. En wanneer zij hun neerknieling (sadjda) hebben verricht, laat hen achter u gaan en laat die andere groep, die nog niet gebeden heeft naar voren komen en met u bidden en laat hen hun afweermiddelen en wapenen meenemen. De ongelovigen wensen, dat gij onachtzaam wordt op uw wapenen en uw bagage, zodat zij u plotseling overvallen. En als gij uw wapenen opzij legt indien de regen u stoort, of indien gij ziek bent, zal dat voor u geen zonde zijn. Maar gij dient uw afweermiddelen steeds mee te nemen. Voorzeker, God heeft voor de ongelovigen een vernederende straf bereid.  Wanneer gij het gebed hebt beëindigd, gedenkt dan God, staande, zittende en op uw zijde liggende. En, wanneer gij veilig bent, houdt het gebed, voorwaar, het gebed is de gelovigen op vastgestelde uren opgelegd. ” Nisaa 102-103

Als we dit vers lezen en waarin staat dat ze onder deze moeilijke omstandigheden het gebed toch moeten verrichten: hoe zit het dan met al onze smoezen, zoals: ik mag niet op mijn werk bidden of ik kan nergens op school bidden of ik ben heel moe, etc, etc.

Beste broeders, God heeft ons bevolen om hecht te zijn als moslims en heeft ons verboden verdeeld te zijn en te redetwisten. Allaah zegt:

“O gij die gelooft, vreest God zoals het behoort en sterft niet, tenzij je Moslim bent.  En houdt u allen tezamen vast aan het koord van God en weest niet verdeeld en gedenkt de gunst van God, die Hij u bewees toen je vijanden was en Hij uw harten verenigde, zo werd je door Zijn gunst broeders en je was aan de rand van een vuurput en Hij redde u er van. Zo legt God u Zijn geboden uit opdat je zult worden geleid.” al-Imraan 102-103

Allaah zegt ook:

“En weest niet als degenen, die verdeeld waren en van mening verschilden nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren, gekomen. Voor hen zal er een zware straf zijn.” al-Imraan 105

Door ons aan de sunna vast te houden, zowel in woorden als in daden, en het letterlik en figuurlijk na te volgen, kunnen wij als moslims hecht worden.

Beste broeders: Onze religie beveelt ons niet om bomaanslagen te plegen, noch om elke zondaar tot ongelovige te verklaren (zoals velen dat wel doen zonder kennis) en noch om onrechtvaardig tegen ongelovigen te handelen. Integendeel; de Islam verkondigt rechtvaardigheid, ook tegen de ongelovigen. Allaah zegt:

“En laat de haat van een volk jullie er niet toebrengen niet rechtvaardig te wezen, wees rechtvaardig; dat is het dichtst bij taqwa.” al-Maaidah 8

Een van de geweldige voorbeelden van rechtvaardigheid uit de traditie van de Profeet Mohammed صلى الله عليه و سلم is dat een vrouw uit Quraish iets had gestolen. Vervolgens wilden de Quraishieten bemiddelen tussen haar en de Profeet opdat hij haar hand niet zou afhakken. Ze stuurden vervolgens Oesama رضي الله عنه (hij was geliefd bij de Profeet) om hem daarover te spreken. Hoe zou hij, denken jullie, hier op hebben geantwoord?! De gezant van Allaah werd boos en dat was duidelijk te merken aan zijn gezicht. Hij zei vervolgens tegen Oesama ibn Zaid: “Bemiddel jij in een straf die Allaah heeft bepaald?” Vervolgens gaf hij de mensen een preek, zeggend: “Oh mensen, jullie voorgangers dwaalden omdat zij als een nobel iemand iets had gestolen, zij hem vervolgens lieten. En als een zwak iemand iets had gestolen, dan werd de straf wel op hem toegepast. Bij Allaah, als Fatima de dochter van Mohammed zou stelen, had ik haar hand afgehakt.”

Dit is een prachtig voorbeeld van de rechtvaardigheid die wij nergens op de wereld terug kunnen zien.  Dit is wat wij behoren te leren en in ons leven behoren toe te passen.

Beste broeders, ons geloof is de religie van kennis en kennisverwerving. Onze religie heeft de positie van de geleerden verheven, omdat zij de erfgenamen van de profeten zijn. Mede door hun wordt het rechte pad onderscheiden van het rechte pad. Daarom moeten wij ons tot hen wenden als we in mening verschillen of als we iets willen weten over geloofszaken of voor een fatwa. Zo behoren wij ook onze uiterste best te doen om kennis betreft onze religie te verwerven. We moeten ook onze uiterste best doen om deze kennis over te dragen aan onze kinderen. Het is de moeite waard om je geld hieraan te besteden en je met je hele ziel en lichaam ervoor in te zetten. Want hiermee zal je het beste bereiken. Onze Profeet صلى الله عليه و سلم heeft in een overlevering gezegd:

(…..)Hij die een weg volgt om aldus kennis te vergaren, voor hem zal Allaah de weg naar het Paradijs gemakkelijk maken. Steeds wanneer de mensen in één van de huizen van Allaah tezamen komen, het boek van Allaah reciteren en het gezamenlijk reciteren en gezamenlijk bestuderen, zal innerlijke vrede op hen neerdalen, zal genade op hen uitgestort worden, zullen de engelen hen omringen en zal Allaah over hen spreken met degenen die bij Hem zijn. Hij die door zijn daden wordt tegengehouden, zal door zijn goede afkomst niet vooruitgeholpen worden.”

En in een andere overlevering staat: ”Voorwaar de Engelen spreiden hun vleugels uit voor de gene  die kennis vergaart uit tevredenheid met hem. Voorwaar , zowel de bewoners  van de hemelen als van de aarde, allemaal  vragen ze Allaah om vergiffenis voor de geleerde, zelfs de vissen in het water.”

Beste broeders, onze Profeet صلى الله عليه و سلم richtte zich tijdens zijn preek op de vrouwen. In navolging van zijn traditie, heb ik een deel van mijn preek ook gewijd aan de vrouw.

Beste zuster, om je bewust te worden van de gunst van de Islam op de vrouw, moet je eerst weten hoe de toestand van de vrouw voor de komst van de Islam was. In de pre-islamitische tijdperk werd de vrouw beschouwd als een schande waar iedereen van af wilde. Deze toestand wordt door Allaah in de Koran beschreven.  Allaah zegt:

“En wanneer een van hen de verheugende tijding verkondigt wordt van (de geboorte van) een meisje wordt zijn gezicht somber en is hij vertoornd. Hij verbergt zich voor de mensen wegens het slechte nieuws wat hij kreeg! Zal hij het in weerwil van de schande behouden of zal hij het in de grond verstoppen? Weet: slecht is het waar zij over oordelen!” an-Nahl 58-59

De vrouw was het mikpunt van vernedering en schande: de echtgenoot scheidde van zijn vrouw en als haar wachtperiode bijna voorbij was, nam hij haar weer terug. Dit deed hij dan meerdere malen, hoe vaak hij ook maar wilde.

In bepaalde godsdiensten werd de vrouw beschouwd als onreine dier waarvan de mond moest worden dichtgemaakt zoals bij het vee of een hond, om haar te onthouden van het praten en lachen.

Het was ook zo in de pre-islamitische tijdperk dat het toegestaan was voor een vader om zijn dochter te verkopen. Ook werd de vergeldingsregel (oog om oog, tand om tand) niet toegepast als een vrouw werd vermoord of als haar kwaad werd gedaan. Haar bloed werd niet gewroken.

Met deze onmenselijke daden werd met de vrouw omgegaan in die tijd; hoe werd haar toestand vervolgens met de komst van de Islam? Beste zuster; de komst van de Islam was een gunst en zegening voor alle mensen in het algemeen en in het specifiek voor de vrouw: De Islam verhief haar status en gaf haar haar ontnomen rechten terug. De Islam heeft het vermoorden van meisjes een van de grootste zondes gemaakt. Allaah heeft gezegd:

“En wanneer het levend begraven meisje ondervraagd wordt, voor welke zonde zij gedood werd.” at-Takwier 8-9

Allaah heeft ook voor de ouders die hun dochters een goede opvoeding meegeven tot ze trouwen, een bescherming tegen de Hel klaarstaan.

Een van de punten waar ook aandacht aan de vrouw werd besteed, is dat ze gelijkgesteld is aan de man in de menselijke persoonlijkheid en in de verplichtingen, zegeningen en straf. Allaah zegt:

“Wie onder jullie goede daden verricht, zowel mannen als vrouwen, Wij zullen hun een goed leven laten leven en hun belonen naar de goede daden die zij hebben verricht.”

Allaah heeft eveneens grenzen gesteld aan de verstoting van een vrouw, zodat de vrouw niet als een speeltje kan worden behandelt. Allaah de Verhevene zegt:

“De verstoting is tweemaal (mogelijk), daarna is er de keuze tussen terugname volgens de voorschriften of scheiden op een goede manier.” al-Baqarah 229

De Profeet heeft gezegd dat de beste mensen in geloof degenen zijn die de beste manieren hanteren tegenover hun vrouwen zoals in de hadith vermeld staat: ”De meest volmaakte gelovigen, zijn degenen die de beste karaktereigenschappen bezitten en de besten onder jullie zijn degenen die goed met hun vrouwen omgaan.”

Datgene wat zij tegenwoordig propageren in de westerse landen over de omgang met de vrouwen, is iets wat al eeuwen geleden door Allaah en onze Profeet is ingesteld.

De Islam heeft de man vermaand om alle slechte zaken die hij van zijn vrouw ondervindt, met geduld te verdragen. Allaah de Verhevene heeft gezegd:

”En behandelt hun volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hun hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allaah daarin veel goeds gelegd heeft.”

Dit zijn slechts enkele van de geweldige rechten die de Islam aan de vrouw heeft gegeven.

Beste zuster: Ons geloof heeft de hijaab voor de vrouw bevolen, ter bescherming van de vrouw, om haar kuisheid te bewaren en haar waardevol te maken. De hijaab is haar niet opgelegd om haar vrijheid te ontnemen of te beperken, zoals vele dwalenden beweren, maar het werd haar verplicht om te voorkomen dat ze in een vernederende toestand zal verkeren of op een slechte manier bekeken zal worden.

In de hijaab zit gehoorzaamheid aan Allaah en de Profeet صلى الله عليه و سلم en het is een kuisheid, zuivering en bedekking voor de islamitische vrouw. De hijaab omvat geloof en schaamte voor de vrouw. Houdt je vast aan de hijaab, zodat je tot de succesvollen zult behoren en ik waarschuw je voor onthulling en ontbloting, omdat dit eigenschappen van de bewoners van de Hel zijn. De Profeet صلى الله عليه و سلم heeft gezegd: ”Twee soorten van de bewoners van de hel heb ik niet eerder gezien: mensen met zwepen als een ossenstaart waarmee ze mensen slaan en vrouwen die bedekt, en tegelijkertijd bloot zijn; hun hoofden zijn als kamelenbulten; zij komen het paradijs niet binnen en zullen haar geur niet ruiken, terwijl haar geur te ruiken is vanaf een afstand van zo en zo een afstand.”

Beste zuster: Het is een eer voor jou dat je een moslima bent. Alles wat jou overkomt omwille van Allaah , zal kwijtgescholden worden, als Allaah het wil. En wees verheugd over datgene wat overgeleverd is in de authentieke hadith: ”Als de vrouw haar Heer gehoorzaamt, haar vijf gebeden verricht en haar eer beschermt, zal het paradijs van haar Heer binnengaan.”

Dit zijn makkelijke zaken voor wie Allaah het makkelijk heeft gemaakt. Verricht deze daden dus en hou je aan de regels van de shari’ah en de sounna van de profeet صلى الله عليه و سلم , want jij bent een moslima. Andere vrouwen die niet in een islamitisch land zijn geboren, zijn of christenen of joden of iets anders, maar jij bent uitverkoren om een moslima te zijn, om een van iemand te zijn die de Profeet صلى الله عليه و سلم navolgt en Aisha, Khadija en Fatima رضي الله عنهنals voorbeeld neemt.

En tot slot, broeders in de Islam, de oprechte moslim zal deze regels overnemen en het vervolgens in de praktijk uitoefenen uit gehoorzaamheid voor Allaah en ter navolging van Zijn Boodschapper صلى الله عليه و سلم. Hij trekt zich niks aan van de daden van de dwalenden, maar hij richt zich op het juiste pad van degenen die Allaah heeft uitverkoren.

Categorieën