Uitgeven omwille van Allaah

Artikels | 0 comments

Wie is degene die aan Allaah een goede lening geeft? Hij zal die vele malen vermenigvuldigen. En Allaah beperkt en verruimt (zijn voorzieningen) en tot Hem worden jullie teruggebracht.

artikel geschreven door een leraar van IVOE

Alle lof zij Allaah, de Heer der werelden, de Beschermer der hemelen en aarde, de Bestuurder van alle schepselen, de Zender van de Boodschappers عليهم الصلاة والسلام naar de mensen die opgedragen zijn Allaah te aanbidden, dit opdat zij leiding zullen vinden en inzicht mogen krijgen in de Wetten van het geloof met overweldigende bewijzen en heldere argumenten. Ik prijs Hem voor Zijn Gunsten en ik vraag vermeerdering van Zijn Gunst en Edelmoedigheid.

En ik getuig dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allaah, de Ene, de Onovertreffelijke, de Edelmoedige, de Meest Vergevende. En ik getuig dat onze meester Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is, Zijn geliefde en boezemvriend. De beste schepsel die geëerd is met de Edele Koran: het voortdurende wonder en met de Soennah die als verlichting dient voor de rechtgeaarde mensen. Degene die begiftigd was met de meest voortreffelijke en krachtige spraak en zijn verdraagzaamheid in het geloof. Zegeningen van Allaah سبحانه وتعالى  en met alle overige Profeten en Boodschappers (Imaam Nawawi).

Allaah de Almachtige moedigt  zijn gelovige dienaren om hun eigendommen omwille van Hem سبحانه وتعالى uit te geven, en beloofde hen voor hun sadaqah (liefdadigheid) een grote beloning. Allaah سبحانه وتعالى zegt in de Quraan (vertaling):

”De gelijkenis van degenen die hun eigendommen op de Weg van Allaah uitgeven is als de gelijkenis van een graankorrel, (die) zeven aren voortbrengt, in iedere aar honderd korrels, en Allaah vermenigvuldigt voor wie Hij wil. En Allaah is Alomvattend, Alwetend.”  al-Baqarah 261

En in ander vers zegt Allaah سبحانه وتعالى (vertaling):

”Wie is degene die aan Allaah een goede lening geeft? Hij zal die vele malen vermenigvuldigen. En Allaah beperkt en verruimt (zijn voorzieningen) en tot Hem worden jullie teruggebracht.” al-Baqarah 245

De sadaqah heeft een grote en geweldig effect, het zuivert het hart van de eigenschap gierigheid en het hebben van een sterke liefde voor geld en het alleen voor zichzelf houden van geld. Het brengt de ziel van de moslim dichterbij zijn schepper, daar Hij سبحانه وتعالى de Almachtige, de eerste van wie een moslim dient te houden, en met al wat hij bezit uitgeeft om dichterbij zijn geliefde Allaah te komen.

De sadaqah heeft nog veel andere effecten, zoals:

Uitwissen van de zonden

Moearh bin Jabal رضي الله عنه  overleverde dat de profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم zei tegen hem: “…,  en de sadaqah blust de zonde zoals water het vuur blust”1

Compenseren van de sadaqah

Abu Hoeraira رضي الله عنه overleverde dat de Profeet  صلى الله عليه وسلم  zei: “ elke dag dalen er twee engelen uit de hemel en zegt een van hen:” ‘O Allaah! Compenseer elke persoon die omwille van U uitgeeft,  ‘en de andere (engel) zegt:’ O Allaah! Geef de vernietiging aan de vrekkige2

Vermeerderen bij Allaah سبحانه وتعالى

Allaah سبحانه وتعالى zegt (vertaling):

“Allaah zal de rente al zijn zegeningen ontnemen, en Hij zal (de zegeningen) van de sadaqah vermeerderen.”   al-Baqarah 276

En de zegeningen betekent hier vermeerderen en groeien.

Ook zegt de profeet صلى الله عليه وسلم : “Als men aalmoezen geeft wat gelijk is aan een dadel van zijn eerlijk verdiende geld en Allaah aanvaardt slechts de eerlijk verdiend geld … Allaah accepteert  het met  Zijn rechterhand en vervolgens bereidt zijn beloning voor die persoon, zoals iemand van jullie zijn baby paard verzorgt, totdat hij net zo groot wordt als een berg. ”3

Binnentreden van het paradijs

Abu Hoeraira رضي الله عنه overleverde dat een bedoeïen kwam naar de Profeet صلى الله عليه وسلم en zei: ”vertel me over het werk dat als ik dat doe, ik het paradijs binnentreed”, de profeet صلى الله عليه وسلم zei: ” Aanbidt Allaah zonder dat je deelgenoten aan Hem toekent, verricht het verplichte gebed,  geeft het verplichte zakaat, vast Ramadan ….”4

De sadaqah omwille van Allaah سبحانه وتعالى is een geweldige manier van  Jihad. Om de geweldigheid van deze zaak te laten zien heeft  Allaah سبحانه وتعالى in negen verzen van de heilige Quraan deze manier van Jihaad genoemd voor de  Jihaad met de ziel.

Het nut van geld is alleen te zien wanneer men het uitgeeft omwille van Allaah سبحانه وتعالى in zaken die nuttig zijn voor het wereldse en voor het hiernamaals. Het verzamelen en blokkeren van geld is een manier van het verminderen van haar waarde en het doden ervan. Tevens mist men de vruchten van het wereldse en het hiernamaals ervan. Zoals de profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd in een hadieth dat degenen die veel geld verzamelt en een schat van maakt dat zij de grootste verliezers zijn, behalve degenen die omwille van Allaah سبحانه وتعالى uitgeven.

Imam Ibn Alqayem رحمه الله zegt met betrekking tot de sadaqah: ”de sadaqah heeft een waanzinnige kracht in het verdrijven van beproeving. En ook al is het van een ongelovige. Allaah سبحانه وتعالى verdrijft ermee verschillende vormen van beproevingen.”

Een moslim die het goede voor zichzelf wil en wenst, dient sadaqah te verrichten omwille van Allaah سبحانه وتعالى uit de voorzieningen  die hij van Allaah سبحانه وتعالى heeft gekregen. Tevens dient hij ervoor te zorgen dat hij zijn sadaqah alleen en zuiver omwille van Allaah سبحانه وتعالى uitgeeft. Men moet niet gierig zijn voor zichzelf. Wanneer men geld uitgeeft, dan geeft hij het aan zichzelf en niet aan diegene die het geld heeft ontvangen. Allaah سبحانه وتعالى zegt (vertaling):

”Weet dat jullie degenen zijn die opgeroepen worden om bijdragen te geven op de Weg van Allaah. En onder jullie zijn er die gierig zijn, en wie gierig is: voorwaar, hij is slechts gierig ten nadele van zichzelf. En Allaah is de Behoefteloze, terwijl jullie de behoeftigen zijn. En als jullie je afwenden, dan zal Hij jullie door een ander volk vervangen, waarna zij niet als jullie zijn.” Mohammed 38

Oh dierbare broeder/zuster, wees niet gierig omdat je bang bent voor armoede, Allaah is diegene die geeft, en jouw voorzieningen zijn allang bekend, voordat je geboren werd. Allaah سبحانه وتعالى zegt (vertaling):

”Zeg: “voorwaar, mijn Heer verruimt de voorzieningen voor wie Hij wil van Zijn dienaren en Hij beperkt voor hen. En wat jullie ook aan bijdragen uitgeven, Hij zal het vergoeden. En Hij is de beste der Voorzieners. ”   Saba 39

De profeet صلى الله عليه وسلم zegt: ” sadaqah vermindert het geld niet, maar vermeerdert het, vermeerdert het”5

Dierbare broeder/zuster, toen de metgezellen رضي الله عنهم de volgende ayah hoorden:

En voor ieder is er een richting waarheen die zich wendt. Wedijvert daarom met elkaar in goede daden..”  al-Baqarah 148

En:

”En haast jullie naar vergeving van jullie Heer en (naar het) paradijs..” al-Imraan 133

begrepen zij hieruit dat ieder van hen er streeft om beter te zijn dan de andere, zodat hij de eerste is bij deze waardigheid en zich dient te haasten om deze hoge mate te bereiken. Zij concurreren met elkaar in de zaken die leiden naar het hiernamaals en dus naar het paradijs, zoals Allaah سبحانه وتعالى zegt (vertaling):

”… en laten de wedijveraars hierom dan wedijveren.  al-Motaffifien 26

Maar, waarom volgen wij de weg van deze metgezellen niet, waarom wedijveren wij elkaar om het wereldse. Willen wij dan niet naar het paradijs? Of denken wij dat het product van Allaah (paradijs) goedkoop is?

Waar blijft ons wedijveren omwille van Allaah سبحانه وتعالى?

Waar blijft onze sadaqah omwille van Allaah سبحانه وتعالى?

Waar blijven degenen met hoge ambities?

Abu Talha رضي الله عنه & de Bairuha tuin.

Toen het vers: ” Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven. En wat jullie ook van iets bijdragen: voorwaar, Allaah is daarover alwetend.” , werd geopenbaard, stond Abu Talha رضي الله عنه op en zei, “O boodschapper van Allaah, Allaah zegt: ” jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven.” en de meest geliefde van mijn bezit is de Bairuha tuin, dus zal ik het geven (als sadaqah) omwille van Allaah سبحانه وتعالى en hoop op de beloning, en dat deze beloning opgeslagen is bij Allaah. Dus O boodschapper van Allaah, gebruik het en geef het weg als sadaqah zoals Allaah het wil. De boodschapper van Allaah سبحانه وتعالى zei, “Bravo! Dat is een vruchtbaar bezit! Dat is een vruchtbaar bezit! Ik heb gehoord wat je hebt gezegd en ik denk dat je de tuin onder jouw verwanten moet verdelen. Abu Talha verdeelde de tuin onder zijn familie.”6

Als we een blik gaan werpen op het leven van de metgezellen رضي الله عنهم, dan zien we heel veel van dit soort daden, het verhaal van Omar رضي الله عنه met Aboubakr, het verhaal van Othmaan رضي الله عنه, het verhaal van Ibn Omar رضي الله عنه enz…

De vraag is: kunnen wij ervan leren? Kunnen we deze grote mensen imiteren? Wanneer gaan we dat doen? Als we doodgaan, en alles achter ons laten? Iedereen van ons dient hierop antwoorden voor zichzelf te geven.

Dierbare broeder/zuster: er zijn heel veel vormen en manieren om sadaqah te kunnen uitgeven. Ik zal hieronder enkele voorbeelden geven:

 • Liefdadigheden geven aan de armen en de behoeftigen en helpen met het aflossen van de schulden van de moslims.
 • Het helpen van hen die Islamitische kennis vergaren
 • Helpen met het afdrukken van islamitische boeken
 • Helpen met het stichten van moskeen en stichtingen die islaamkennis onderwijzen
 • Helpen met het koppelen van de moslimgemeenschap met de moskeen en de islamitische stichtingen
 • Helpen met het  organiseren van conferenties

Dierbare broeder/zuster: Wij hebben Alhamdulillaah in onze rechtvaardige voorouders (salaf) het voorbeeld en het model van hoe een moslim dient te zijn. Laten we deze salaf volgen, want in het volgen van onze salaf zit het succes van het wereldse leven en het hiernamaals, oh, jij die hoge ambities heeft en jij die zuivere intenties heeft, Kom op en laten we allemaal goed en net als onze voorgangers uitgeven omwille van Allaah سبحانه وتعالى. Laten we uitgeven zoals degenen die niet vrezen voor armoede, uitgeven in gebieden die goede gevolgen hebben voor ons zelf en de moslims in het wereldse leven en in het Hiernamaals.

Moge Allaah سبحانه وتعالى ons de moed, de kracht en de leiding geven om als vrome moslims te leven die de voet stappen van de salaf volgen. Amin.


 1. Overgeleverd door al-Tirmidhi en heeft hem sahih verklaard. []
 2. Al-bucharie en Muslim. []
 3. Al-bucharie. []
 4. Al-bucharie. []
 5. Moslim. []
 6. al-buchari en Muslim. []

Categorieën