Tawhied Asmaa’ was Sifaat

De Basis, Tawhied de basis | 0 comments

Tawhied Asmaa’ was Sifaat

Deze vorm van tawhied houdt in dat wij de namen van Allaah en de eigenschappen van Allaah kennen, erkennen én Hem ermee aanroepen. Het houdt ook in dat je deze namen en eigenschappen niet toekent aan iemand anders dan Allaah. Ook hier komt An nafiey en Al ithbaat bij kijken. Je ontkent dat deze namen en eigenschappen toebehoren aan iemand van de schepselen van Allaah én je ontkent gebrekkigheid in de eigenschappen van Allaah. Dit valt onder an nafiey – de ontkenning. Tegelijkertijd erken je dat deze namen en eigenschappen van Allaah zijn en je erkent de volledige volmaaktheid daarin aan Allaah, dit valt onder al ithbaat- de bevestiging.

Het kennen van de namen en eigenschappen Laten we bij het begin beginnen, het kennen. Hoe ken je deze namen en eigenschappen? Waar haal je ze vandaan? Kunnen wij de namen en eigenschappen van Allaah weten zonder dat Hij ze aan ons leert? Nee, want wij kennen Allaah niet en daarmee ook Zijn eigenschappen en namen niet. Dus de enige bron van Zijn namen en eigenschappen is de Qoeraan en de soennah. Niemand kan zomaar naar ons toekomen en zeggen dat Allaah een bepaalde naam of eigenschap heeft, zonder dat hij daarvoor bewijzen geeft. Het is belangrijk dat wij weten dat de namen en eigenschappen alleen maar te halen zijn uit de Qoeraan en de soennah. Sommige geleerden zeggen dat de namen en eigenschappen van Allaah tawqi-fiyya zijn. Dat betekent dat je daarbij moet stoppen, daar moet je jezelf in tegenhouden om daar over te gaan speculeren. Je kan niet zeggen ik geef een nieuwe naam aan Allaah, Hij gaat zo en zo heten. We kunnen niet zeggen, ‘Allaah redt de mensen, dus wij gaan Hem de redder noemen’. Dat kunnen wij niet doen zolang Allaah niet die naam of eigenschap aan zichzelf geeft. Wat is het bewijs hiervoor? Het bewijs kan je vinden in een hadieth waarin de profeet een smeekbede1“O Allaah ik vraag U bij elke naam die aan U behoort en die U voor Uzelf heeft genomen, die U in Uw boek heeft neergezonden of die U aan één van Uw schepselen heeft onderwezen of datgene wat U in de kennis van het ongeziene heeft gelaten.”2 Dit is het bewijs dat Allaah zichzelf noemt en vervolgens het één van zijn dienaren leert en/of neerzendt in één van Zijn boeken of in de kennis van het ongeziene. Deze kennis kent alleen Allaah en degene die Hij het wil laten weten. Dit betekent dus dat er heel veel namen zijn die niet bekend zijn bij ons. Wij mogen daar niet over speculeren, want wij hebben hier geen kennis over. Dus met betrekking tot het kennen van de namen en eigenschappen van Allaah kunnen we zeggen dat het een zaak is die alleen uit de betrouwbare bronnen gehaald kan worden en dat Allaah niet alle namen heeft bekend gemaakt aan de mensen.

Het omvatten van de namen Onze geliefde profeet heeft gezegd: “Allaah heeft 99 namen (die hij bekend heeft gemaakt), al wie deze namen omvat, hij treedt dan het paradijs binnen.” Wat wordt er bedoeld met omvat? De geleerden hebben gezegd dat hiermee ten eerste wordt bedoeld dat je ze kent. Ten tweede wordt hiermee bedoeld dat je deze erkent zoals ze gekomen zijn. Dit houdt in dat je ze erkent zonder dat je ze verdraait of de betekenis ervan verdraait. Dus alleen maar erkennen zoals ze precies gekomen zijn. Een voorbeeld van mensen die het tegenovergestelde doen, zijn de mensen die zeggen: ‘Allaah heet al Qawiyy – De meest Krachtige, maar je kan niet zeggen dat Allaah krachtig is want anders vergelijk je Hem met een mens’. Anderen ontkennen überhaupt dat Hij deze naam heeft. Dit is niet toegestaan! Wanneer Allaah duidelijk maakt dat Hij zo heet, dan moeten wij Zijn naam en de betekenis ervan kennen en erkennen. Dit betekent dat als wij weten dat Allaah al-Ghafoer of as-Samie3 heet, dat wij ook de betekenis ervan erkennen. Al-ghafoer betekent Vergevingsgezind, wij moeten ook de betekenis ervan erkennen. As-Samie3 is de Alhorende, je kan niet zeggen dat het geen betekenis heeft of dat het niet van toepassing is op Allaah. De mens kan van allerlei soorten benamingen hebben zonder dat de betekenis op hem slaat. Een persoon kan Kariem (nobel) heten, terwijl hij ontzettend gierig is. Bij Allaah is dit niet het geval, de betekenis van een naam van Allaah slaat sowieso op één (of meerdere) eigenschap(pen) van Allaah. Wanneer je weet dat Allaah as-Samie3 is, dan geloof je dat Hij jou ziet (al-Basier), hoort (as-Samie3), nobel (al-Kariem) en vergevensgezind (al-Ghafoer) is. Deze namen moet je gebruiken door Hem ermee te smeken. Zo kan je zeggen, ‘O Allaah, U bent ar-Razzaaq, voorzie mij van dit en dit. Of je zegt ‘O Allaah, U bent al-Ghafoer, vergeef mij voor dit en dit’.

Samengevat kan je zeggen dat het omvatten van de namen van Allaah inhoudt dat je ze:

1. Dat je ze kent

2. Dat je ze erkent zoals ze gekomen zijn

3. Dat je in de betekenis ervan gelooft en deze erkent

4. Dat je Allaah aanbidt naargelang de inhoud/betekenis van de namen.

Maar hoe ken of herken je deze namen in de Qoeraan en soennah? Je herkent ze wanneer er voor een naam of eigenschap een alif en laam staat, zoals al-Ghafoer, al-rahiem. Ook herken je ze als er aan het einde van een naam of eigenschap een tanwien staat, zoals Ghafoeran, rahieman. Of als je ze allebei samen treft.

De eigenschappen van Allaah

Wij hebben hiervoor duidelijk gemaakt wat het omvatten van de namen van Allaah betekent.

In het boek staat een duidelijke definitie over de wijze van omgang met de eigenschappen van Allaah. De namen van Allaah hebben 2 bronnen; de Qoeraan en soennah. Wij mogen Allaah niet beschrijven op onze wijze, zoals de joden dat deden. Zij zeiden: ‘de hand van Allaah is teruggetrokken’. Allaah heeft deze beschrijving niet aan zichzelf gegeven en ook geeft deze naam een gebrekkigheid aan Allaah. Dus de beschrijving moet vanuit Al-Qoeraan en de soennah zijn. Wij mogen ook geen gebrekkigheid in de beschrijving aan Allaah toekennen. Alles in de beschrijving erkennen en bevestigen we. Een voorbeeld hiervan is als Allaah in de Qoeraan zegt: “De hand van Allaah”. Sommige mensen zeggen dan dat je niet kan zeggen dat Allaah een hand heeft, omdat je Hem dan vergelijkt met de mensen. Hiermee hebben ze een beschrijving die Allaah aan zichzelf toekent verwijderd, miskend en ook ontkend. Zij ontkennen dus wat Allaah heeft bevestigd en erkend, dit is niet toegestaan! Maar je mag ook niet iets toeschrijven/toevoegen wat Allaah niet heeft gezegd en we mogen ook niet iets ontkennen wat Allaah heeft gezegd. Wij mogen wel zeggen dat Allaah een hand heeft omdat Allaah dit zegt. Het is geen vergelijking met de mensen, want Zijn beschrijving past bij zijn Verhevenheid. In het Arabisch wordt het handvat van een deur hand genoemd, de leuning van een stoel ook en de handen van de mensen ook. Iedereen heeft een hand die bij hem past. Dus alles heeft de beschrijving die bij hem past en Allaah heeft ook de beschrijving die bij Hem past. Dus dat moeten we erkennen, maar we mogen een aantal zaken m.b.t. de eigenschappen niet doen.

1. Takyief – een hoedanigheid toekennen aan de beschrijving van Allaah. Het komt van kayfa en dit betekent ‘hoe’. Waarom mag dat niet? Om de simpele zaak dat

Allaah deze kennis niet heeft gegeven aan ons. Zolang Allaah deze kennis niet heeft gegeven, mogen wij daar niet over speculeren. Gaan we daar wel over speculeren, dan gaan we over een zaak die niet bij Allaah hoort speculeren. Wij kunnen dit ook niet, omdat onze hersenen gebrekkig zijn. We moeten geloven dat Allaah een hand en oog heeft, omdat Hij dit zelf heeft gezegd. Maar we mogen niet speculeren over hoe de hand of het oog van Allaah eruit ziet, Allaah weet dat het beste.

2. Tamthiel – een gelijkenis toekennen. Het woord komt van al-mithl en dit betekent ‘hetzelfde voorbeeld’, oftewel de gelijke. Dan hebben we het over de gelijkenis in waarde en gelijkenis in uiterlijk. Dat mogen wij niet toekennen aan Allaah. Wij mogen niet zeggen dat Allaah is zoals dat en dat.. We kunnen dus niet zeggen dat de hand van de engelen op die van Allaah lijkt. Ook mogen wij niet dat de waarde van Allaah gelijk staat aan een van Zijn schepselen. Allaah zegt:

“En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.” 112:4

3. Tahrief – het verdraaien van de eigenschappen. Het woord komt van harrafa en dit betekent ‘verdraaing’. Een voorbeeld hiervan is wat mensen zeggen over het vers:

“De hand van Allaah is boven hun handen.” 

Zij ontkennen dat Allaah een hand heeft, dus verdraaien zij de betekenis van de eigenschap en zeggen ‘de kracht van Allaah is boven …’ Dus zij verdraaien hetgeen waarmee Allaah zichzelf heeft beschreven. De betekenis van de eigenschappen van Allaah halen we niet uit onze eigen logica en hersenen, maar uit de Qoeraan en de soennah.

4. Ta3tiel – het ontkennen of vernietigen. Dit houdt in dat men bijv. zegt dat Allaah geen hand of oog heeft, of dat Hij wel as-Samie3 heet maar niet hoort. Dit is ook verboden, omdat dat een vorm is van al ilhaad; een afwijking van het pad dat Allaah heeft uitgestippeld, Allaah zegt hierover.

“En tot Allaah behoren de schone namen toe, roept Hem daarom daarmee aan. En verlaat degenen die een afwijking maken in Zijn namen.” 7:180

Als iemand aan jou vraagt, wat is de definitie van tawhied Asmaa’ was Sifaat? Dan heb je alleen deze aayah nodig.

“Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende de Alziende.”

In het eerste gedeelte van de aayah is de ontkenning aanwezig (niets is aan Hem gelijk). De geleerden en metgezellen leggen dit uit door te zeggen ‘Niets is gelijkwaardig of gelijksoortig aan Allaah’. Dus je ontkent de gelijkwaardigheid en de gelijksoortigheid van een schepsel tegenover Allaah. Ook is de erkenning aanwezig, want je erkent de namen en eigenschappen van Allaah die Hij aan zichzelf heeft toegekend. Je erkent dat Hij de Alhorende is en ook dien je te beseffen dat Hij alles hoort wat wij zeggen gehoord en dat het geschreven wordt en wij hierop beoordeeld worden. Ook dien je te beseffen dat Hij de Alziende is en ons altijd ziet. Al zouden wij ons in de diepste put hebben schuilgehouden, dan ziet hij ons alsnog. Dat betekent dat wanneer wij op het punt staan om een zonde te plegen waarbij niemand aanwezig is, dat wij ons beseffen dat Allaah wel aanwezig is en ons hoort en ziet. Wij zouden de zonde dan moeten nalaten uit schaamte en angst voor Hem. De profeet heeft gezegd: “Er zijn zeven (soorten van mensen) die Allah van Zijn Schaduw zal geven op de Dag des oordeels wanneer alle mensen in de brandende zon staan te wachten op hun afrekening. … een persoon die tranen heeft laten vallen omwille van Allaah waarbij niemand aanwezig is…”3 Dus deze persoon heeft gehuild om zijn zondes, dit is ook het omgaan met de betekenissen van de eigenschappen en namen van Allaah in het dagelijks leven.

Kort samengevat kan je zeggen dat het omvatten van de namen van Allaah inhoudt dat:

1. Je ze kent

2. Je ze erkent zoals ze gekomen zijn

3. Je in de betekenis ervan gelooft en deze erkent

4. Je Allaah aanbidt naargelang de inhoud/betekenis van de namen.

Als je weet dat Allaah Alziend is, dan versterkt dat op dat moment jouw zuivere intentie. Je weet dan dat Hij jou, je daden en je intenties ziet en kent. Wanneer je Allaah dan aan het aanbidden bent, dan weet je dat Hij jou ziet. Dan weet je dat je niemand anders nodig hebt, want Hij is de Koning der koningen en dit versterkt jouw liefde, besef en zuivere intentie. Dus het omvatten van de Namen van Allaah houdt niet alleen in dat je ze kent, maar dat je er bewust van bent in jouw dagelijks leven. Als jij weet dat Allaah naar jou kijkt, dan houdt je je niet meer bezig met andere mensen die naar jou kijken en richt je je op het bereiken van de tevredenheid van alleen Allaah. Dit versterkt onze liefde voor Allaah.

Het is belangrijk dat je niet alleen deze kennis opschrijft, maar ook kent en beseft. Wij zijn namelijk verplicht om deze zaak te weten en dit is waar wij voor leven. We moeten weten hoe we met de Namen en Eigenschappen omgaan.


  1. De doe3aae is te vinden in ‘Citadel van de Moslim’ onder het kopje ‘smeekbedes ten tijde van verdriet of bezorgdheid’. []
  2. Imaam Ahmad. []
  3. Bukhari en Moeslim. []

Categorieën