Tawhied al-Oeloehiyyah

De Basis | 0 comments

Al oeloehiyyah komt van al illaah, dit betekent ‘De God’. Hiermee wordt ‘de ware God’ bedoeld, of ‘Degene die aanbeden wordt’.  De ware god is Allaah,  Hij zegt:

“En Hij is Allaah in de hemelen en op aarde.” An3aam 3

Verder in de Qoeraan zegt Hij ook:

“En Hij is degene die de God in de hemelen is én de God op aarde is.” Zoegroef 84

Hiermee maakt Allaah duidelijk dat er geen ware god is behalve Allaah. Al die anderen zijn vals, dus zijn het geen goden. Ook zegt Allaah

“En jullie God is slechts één god.” Baqarah 163

Tawhied al oeloehiyyah betekent dat je als moslim alleen Allaah aanbidt, Hem alleen gehoorzaamt, Hem alleen liefhebt, jegens Hem alleen ontzag hebt en alleen jegens Hem loyaal bent. We hebben vorige week ook geleerd dat de essentie van de aanbidding is dat je Allaah gehoorzaamt middels liefde en ontzag.

Alleen aanbidden van Allaah
Allaah zegt in de Qoeraan:

“En roep geen andere God aan naast Allaah, er is geen God dan Hij.” Qasas 88

We hebben vorige week uitgelegd dat aanbidding de daden van het hart, uitspraken van de tong en daden van de ledematen omvat. We hebben vorige week ook verschil gemaakt tussen de normale daad en een aanbidding.
De daad in de aanbidding moet gepaard gaan met liefde en ontzag. We gaan het daar meer over hebben insha’Allaah. Wanneer je Allaah aanroept, dan mag je niemand naast Hem smeken. Wanneer je Hem liefhebt, dan mag je niemand naast Hem liefhebben. Alle aanbiddingen moeten uitgericht worden naar Allaah, anders begaat men shirk. Wat heel belangrijk om te weten is, dat de hoofdboodschap van alle boodschappers van Allaah namelijk deze vorm van de tawhied bevat. Dus alle boodschappers van Allaah – vanaf Noeh tot aan Mohammed – hebben de tawhied overgedragen naar de mensen en hen opgeroepen tot het aanbidden van alleen Allaah. Dit begon bij Noeh, want hij had een volk dat afgodsbeelden aanbaden. 3Abdullaah ibn 3abbas was een neefje van de profeet, een metgezel en een grote geleerden op het gebied van tafsier (uitleg) van de Qoeraan. Hij overlevert:
“Er waren tien generaties na Aadam die 100% tawhied verwezenlijkten, totdat de shaytaan naar het volk van Noeh kwam en tegen de mensen zei: ‘Jullie moeten vrome mensen als idolen herinneren, zodat jullie daarmee dichterbij Allaah komen. Wanneer jullie hen herinneren, dan zullen jullie in hun voetsporen treden.’ Vervolgens maakten de mensen van deze overledenen monumenten en beelden. Tot generaties daarna kwam de shaytaan naar hun kleinkinderen en zei: ‘Jullie zijn niet bezig met hetgeen jullie voorvaderen bezig waren, want zij aanbaden deze beelden. Waarom doen jullie dat niet’? Toen gingen zij dat doen en zodoende  kwam het aanbidden van de afgodsbeelden.”

Deze bovenstaande overlevering is een uitleg van het vers:

“De mensheid was één gemeenschap  daarna stuurde Allaah profeten naar hen als verheugers van goede tijdingen en waarschuwers.” Baqarah 213

Ibn 3abbas legt uit dat de mensheid één was én vervolgens uiteengedreven waren, waardoor Allaah profeten naar hen stuurde. De profeten verheugden degenen die Allaah gehoorzaamden en waarschuwden degenen die ongehoorzaam waren.

Het eerst oproepen naar tawhied
Dit betekent dat alle boodschappers – zoals Noeh, Ibrahiem, 3iesa, Moesa en Mohammed – dezelfde boodschap hadden en dat is de Islaam . Wat is al Islaam? Islaam is dat je jezelf volledig overgeeft aan Allaah middels de tawhied. Je geeft jezelf volledig over met je hart, je verstand, je ledematen alles wat je doet aan Allaah middels de tawhied. Ook is het belangrijk om te weten dat de boodschappers allereerst hiertoe gingen oproepen. Zij riepen hun volken niet eerst tot het gebed, het wegblijven van ontucht of alcohol op. De eerste oproep was dat men Allaah moest gehoorzamen en Hem alleen moest aanbidden. In de beginfase van de Islaam, in Mekka was het nog niet verboden om alcohol of rente te nuttigen en waren de vrouwen nog niet verplicht zich te bedekken met de hijaab. Er waren heel veel oordelen nog niet neergezonden naar de mensen, de profeet riep de mensen voornamelijk op naar de tawhied. Ook zijn geliefde oom (Aboe Talib) riep hij op en zei: “O oom zeg een woord waarmee ik voorspraak kan doen voor u op de dag des oordeels, zeg laa illaaha illa-llaah” De profeet bleef zijn oom oproepen, maar zijn oom weigerde en stierf zeggende: ‘ik sterf volgens de godsdienst van mijn voorvaderen’. Hoewel hij wist dat zijn neef de waarheid verkondigde, wilde hij niet dat de mensen zouden zeggen dat hij zijn voorvaderen had verlaten.

Tawhied al oeloehiyyaah is het verrichten van de aanbidding om Allaah tevreden te maken en om door Allaah beloond te worden. Waarom wordt men eerst opgeroepen naar tawhied?
Zonder tawhied kan men de rest niet accepteren. Zonder liefde, ontzag jegens Allaah, hoe men met zijn intentie moet omgaan jegens Allaah, hoe men zijn denkbeeld naargelang de loyaliteit van Allaah moet inzetten of instellen dan zal men ook geen moslim worden. De persoon zal dan niet op de juiste wijze de Islaam vervullen. Terwijl de profeet dertien jaar lang heeft opgeroepen naar tawhied, zullen wij er de eerste zes maanden van deze opleiding aan besteden. Wij proberen hierdoor wat mee te pikken van de kennis en het praktiseren wat de profeet heeft overgedragen aan de metgezellen. Het is daarom belangrijk om prioriteiten te stellen in het vergaren van kennis; je moet je niet gaan verdiepen in andere zaken als je (bijna) geen kennis van tawhied hebt. De profeet stuurde als boodschappers naar andere volkeren (Yemen, Syrie, Egypte) de metgezellen. Tegen deze boodschappers zei hij ook: “het eerste waartoe jullie gaan oproepen is ‘laa illaaha illa-llaah, Mohammedoe rRasoelAllaah’. Als zij jullie daarin gehoorzamen, vertel hen dan dat ze vijf keer per dag de gebeden moeten verrichten.” Dit vertelde hij, omdat deze zaken de basis zijn van het geloof. Het is de fundering waarop jij jouw huis van imaan op moet bouwen, zonder deze fundering zal het huis in elkaar storten.

Tawhied ul-Oeloehiyyah was het onderwerp van Da3wah van de Boodschapper omdat dit de basis is voor alle daden van aanbidding. Zonder dat dit in orde is zijn alle daden van aanbidding incorrect.

De meesten onder de Qoeraish weigerden het om ‘Laa ilaaha illa-llaah’ uit te spreken. De profeet werd opgedragen om zijn oproep openlijk te verrichten toen de volgende verzen werden geopenbaard:

“O gij die u omhult! Sta op en waarschuw, En verkondig openlijk de Grootheid van uw Heer.” al-Muddaththir 1-3

Dit was drie jaar na zijn profeetschap. Om gehoor te geven aan dit bevel van Allaah ging de profeet op de berg Saffa staan en riep: ‘Wa soeba7aa’! Het roepen van dit woord was net alsof je een alarm afroept in het geval van erge nood. Iedereen die de profeet hoorde rende naar de berg om te horen wat er aan de hand was. Degenen die niet konden gaan stuurden iemand om voor hen te gaan en vervolgens te vertellen wat er was gezegd. Alle mensen verzamelden zich en de profeet vroeg hen: ‘Als ik jullie zou vertellen en waarschuwen dat er een leger achter deze berg was die op het punt stond jullie te verslaan, zouden jullie mij geloven?’ De mensen antwoordden: ‘Wij hebben jou nog nooit horen liegen’. De profeet zei toen: ‘Ik ben hier om jullie te waarschuwen voor een erge bestraffing. Allaah heeft mij gestuurd als waarschuwer naar jullie en ik waarschuw jullie voor een erge straf die jullie zal overkomen als jullie niet geloven (…)’. Aboe Lahab zei toen tegen de profeet: ‘Vervloekt zijn jouw handen, heb je ons hiervoor bij elkaar verzameld?’ Dus de profeet nodigde hen uit voor het woord van tawhied, één woord en zij weigerden gehoor te geven aan ‘Laa ilaaha illa-llaah’. Erger nog, Aboe Lahab vervloekte de profeet omdat hij hen daartoe opriep. Toen openbaarde Allaah:

“De handen van Aboe Lahab en hijzelf zullen vergaan. Zijn rijkdommen en daden zullen hem niet baten.” al-Masad 1-2

Deze soerah is een wonder van de Qoeraan want het zegt dat Aboe Lahab en zijn vrouw in de hel zullen zijn. Dit werd geopenbaard terwijl zij nog leefden, als Aboe Lahab en zijn vrouw de Qoeraan ongelijk wilden geven, dan zouden zij heel gemakkelijk kunnen zeggen ‘wij zijn moslims’. Maar zij bleven openlijk ongelovigen tot de dag dat zij stierven. Het is een wonder want het sprak over een zaak die nog niet gebeurd was.

Het is ook belangrijk om te weten wat het eerste onderwerp is waarmee wij onszelf moeten bezighouden en wat het onderwerp is waarmee wij ons blijvend mee bezig moeten houden. Dit heb je meer nodig dan eten en drinken. Deze tawhied bepaalt wie jij als persoon bent en hoe jij gaat leven. Daarom is belangrijk om je

bezig te houden met tawhied. Als eerst en blijvend en het is niet slecht als je deze zaken je hele leven gaat herhalen, want daarvoor leef je. Wanneer je de mensen gaat oproepen, of het nou tot het gebed is of het stoppen met zondes, dan begin je met tawhied al-Oeloehiyyah (waarvoor bestaan wij) dat link je dus met hetgeen wat die persoon hoort te doen of wat de persoon dient te verlaten.

Vermijden en verwijderen van shirkTawhied al oeloehiyyah omvat alle aanbiddingen. Alle aanbiddingen die wij in het boek gaan behandelen vallen hieronder, zoals het slachten, het bidden, de smeekbedes, de hadj, het vasten, goedheid jegens de ouders, maar ook bijvoorbeeld het vertrouwen op Allaah.
Bij tawhied al oeloehiyyaah hebben wij ook te maken met An nafiey – de ontkenning en Al ithbaat – de erkenning. Je hoort daarbij elke vorm van afgoderij, of het nou innerlijke of uiterlijke afgoderij is, uit de weg te gaan en te verwijderen.
Het spreekt voor zich, maar dat betekent dus dat je geen loyaliteit moet hebben jegens iemand anders dan Allaah, dus ook niet jegens jouw begeerte. Want het is ook mogelijk dat een persoon uit de Islaam treedt wanneer hij zijn begeerte gaat gehoorzamen. Een voorbeeld hiervan is een moslim die bij een psycholoog komt die niet gelooft. De psycholoog vraagt aan de moslim wat hij doet om zichzelf rust te geven. De moslim antwoordt dat hij het gebed verricht om tot rust te komen. Vervolgens reageert de psycholoog door te zeggen: ‘zolang je je daar goed bij blijft voelen, moet je het doen’. De moslim denkt, ‘masha’Allaah deze niet-moslim zegt dat ik moet bidden’.
Dat is niet wat de psycholoog tegen jou heeft gezegd, hij heeft gezegd dat je jouw begeerten moet aanbidden en dat je er voor moet zorgen dat Allaah niet jouw God is, maar jouw begeerten. Hij heeft namelijk de afweging tot het wel of niet bidden laten afhangen van jouw gevoel. Als je je er dus niet goed bij voelt moet je dus stoppen met bidden. Hierin zal je dus jouw gevoel, jouw begeerten aanbidden.

Het is ons verboden onze begeerten te aanbidden. Allaah zegt:

“Heb jij degene gezien die zijn begeerten als god heeft genomen.” Foerqaan 43

Hier maakt Allaah duidelijk dat de begeerte ook als god genomen kan worden, doordat je de begeerte blindelings gaat gehoorzamen. Dit is in strijd met tawhied al oeloehiyyah, want dan neemt diegene zijn begeerten als god naast Allaah. Maar je mag alleen Allaah gehoorzamen en wanneer er een botsing is tussen het gehoorzamen van Allaah en iemand anders, dan kies je de gehoorzaamheid aan Allaah.

Categorieën