Ontucht

Artikels | 0 comments

Lezing door Said Amrani.

Ontucht is tegenwoordig een normaal verschijnsel. In deze lezing wordt duidelijk gemaakt wat de gevaren hiervan zijn.

De Islaam is de godsdienst die Allaah سبحانه و تعالى heeft gekozen voor de mensheid. Het volgen van de Islaam betekent ongetwijfeld een goed leven op de wereld en een eeuwig gelukkig leven in het Hiernamaals. Als we het hebben over het wereldse leven, vinden we in de Islaam alles dat valt onder een goed leven, bijvoorbeeld werken, studeren, een mooi huis bezitten, trouwen, etc. Al deze zaken behoren uiteraard niet in te druisen tegen de Islaamitische wetgeving die Allaah heeft bepaald. Helaas vinden we veel mensen bewust of onbewust kiezen voor hetgeen wat Allaah toornt en ontevreden maakt. Deze verkeerde keuzes leiden er toe dat ze zowel in het wereldse leven als in het Hiernamaals zullen verliezen. Een van deze keuzes, is het kiezen voor een relatie met een vreemde, voor of tijdens het huwelijk. Omdat het iets is wat vaak voorkomt in onze maatschappij, wil ik deze kwestie behandelen om duidelijk te maken wat zina precies betekent en wat wel en niet mag binnen de Islaamitische wet aangaande dit onderwerp, Ook wil ik de gevaren en gevolgen van deze grote zonde behandelen.

Wat is zina?

De taalkundige betekenis van zina in het Arabisch is ontucht en de betekenis binnen de Islaamitische wet is het bedrijven van gemeenschap of de aanleidingen daartoe buiten het huwelijk. Allaah heeft gezegd:

“En houdt u verre van overspel; want het is een afschuwelijke zaak en een slechte weg.”  al-Israa 32

Imam al-Qurtubi (rahimahullah) zei: “De ‘ulama’ hebben gezegd dat de zin ‘En houdt u verre van overspel’ veelzeggender is dan slechts ‘Pleeg geen zina’ te zeggen, want de betekenis is ‘Kom zelfs niet dichtbij zina.” Dit betekent geen enkele daad verrichten die dichtbij zina zou kunnen komen of ertoe zou kunnen leiden, zoals het alleen zijn met iemand van het andere geslacht, aanraken, kijken, naar slechte plekken gaan, op een manier spreken die haram is tot een vrouw van wie men geen familie is, denken over en het plannen van immorele handelingen enzovoorts.

Er is ook zina van de handen (het aanraken van datgene wat verboden is) en zina van de ogen (het kijken naar datgene wat verboden is). De Islaam geeft de naam van zina niet alleen aan datgene wat de bestraffing draagt, wat slechts één van de vele soorten zina is.
Ibn ‘Abbas (radiAllaahu anhu) heeft gezegd: ”Ik heb nooit een betere definitie van ‘kleine fouten’ [al-Najm 53:32] gehoord dan wat Abu Hurayrah (radiAllaahu anhu) overgeleverd heeft van de Profeet (sallAllaahu alaihi wa salaam): ”Allaah heeft voor elke zoon van Adam zijn aandeel van zina verordend en er is geen manier om eraan te ontsnappen. De zina van het oog is een blik, de zina van de tong is spreken en de zina van de geest is verlangen en hopen. Het geslachtsdeel handelt hier vervolgens naar of doet dit niet.”1

Al-Bukhari heeft deze hadith ingesloten in een hoofdstuk getiteld Bab zina al-jawaarih doon al-farj (Hoofdstuk over de zina van andere lichaamsdelen dan het geslachtsdeel).

Al-Hafiz Ibn Hajar (rahimahullah) heeft gezegd: “Zina wordt niet altijd geassocieerd met het geslachtsdeel zelf, maar kan te maken hebben met andere lichaamsdelen zoals de ogen enzovoorts.” Ibn Battal (rahimahullah) heeft gezegd: “Kijken en spreken worden zina genoemd omdat ze tot echte zina leiden. Dit is waarom hij gezegd heeft dat het geslachtsdeel er naar handelt of niet.”

Zina is één van de verboden daden, één van de ernstigste grote zonden (kabaa’ir) na shirk en moord. Allaah zegt (interpretatie van de betekenissen):

“En zij die geen andere goden naast Allaah aanroepen noch iemand doden, wat Allaah heeft verboden, tenzij met recht, noch overspel plegen; en hij die dat doet zal een straf ondergaan. De straf zal hem verdubbeld worden op de Dag der Opstanding, en hij zal daar vernederd in vertoeven. Met uitzondering van hen die berouw hebben en geloven en goede daden doen, voor dezulken zal Allaah de slechte daden in goede daden veranderen, want Allaah is Vergevensgezind, Barmhartig!” al-Furqaan 68-70

De aanleidingen naar zina

De moslim moet zijn Heer vrezen in het geheim en in het openbaar en zich onthouden van datgene wat Allaah verboden heeft van het alleen zijn met iemand van het andere geslacht, kijken, handen schudden, kussen en andere handelingen die haraam zijn en die leiden tot de immorele daad van zina.

De zondaar zou niet bedrogen moeten worden door te denken dat hij geen zina zal plegen en dat hij zal stoppen bij deze handelingen die haraam zijn en dat hij zover niet zal gaan, want de Shaytaan zal hem nooit met rust laten. Kijken naar datgene wat verboden is, is één van de pijlen van de Shaytaan die een persoon tot de verdoemenis, zelfs als hij het aanvankelijk niet met opzet deed. Allaah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allaah is Alwetend over wat zij bedrijven. En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen.” al-Noer 30-31

Denk na over hoe Allaah in deze verzen de kwestie van het neerslaan van de blikken verbindt aan de kwestie van het beschermen van de privé-delen (het bewaken van de kuisheid) en hoe het neerslaan van de blikken eerst wordt genoemd, voor het beschermen van de privé-delen, omdat het oog het hart beïnvloedt.

Shaykh ‘Abd al-‘Aziz ibn Baz (rahimuAllaah) heeft gezegd:

In deze twee verzen beveelt Allaah de gelovige mannen en vrouwen om hun blikken neer te slaan en hun kuisheid te bewaken vanwege de ernstige aard van zina en de corruptie waar het toe leidt onder de moslims. Het vrijelijk laten ronddwalen van de blikken is één van de oorzaken van ziekte in het hart en het bestaan van immorele handelingen terwijl het neerslaan van de blikken één van de manieren is om jezelf daarvoor te beschermen.

Het neerslaan van de blikken en het beschermen van de kuisheid is zuiverder voor de gelovige in deze wereld en in het Hiernamaals terwijl het vrijelijk rond laten dwalen van de blikken en het niet bewaken van de kuisheid onder de grootste oorzaken van verdoemenis en bestraffing zijn in deze wereld en in het Hiernamaals. We vragen Allaah om ons veilig en ongeschonden te houden.

Allaah heeft ons verteld dat Hij Alwetend is van hetgeen de mensen doen en dat niets voor Hem verborgen is. Dit is een waarschuwing voor de gelovige tegen het doen van datgene wat Allaah verboden heeft en tegen het afwenden van datgene wat Allaah voorgeschreven heeft en het is een herinnering aan hem dat Allaah hem ziet en alles weet wat hij doet, of het nou goed is of niet. Allaah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij (Allaah) kent het verraad van de ogen en wat de harten verbergen.” Ghaafir 19

Einde citaat.2

De bestraffingen

Een persoon moet slechte daden en alles wat daartoe kan leiden, vermijden. Allaah heeft ons opgedragen om de vallen van de Shaytaan te vermijden, want als een man één stap in die richting neemt, zullen zijn shaytaan en zijn ego (nafs) hem ertoe aansporen om kwaad te doen totdat hij immorele daden begaat.

Men zou na moeten denken over hoe ernstig het is om een vrouw aan te raken met wie men niet verwant is, zoals de Profeet (صلى الله عليه و سلم) verklaard heeft:“Als iemand van jullie in het hoofd gestoken zou worden met een stuk ijzer, zou dat beter voor hem zijn dan wanneer hij een vrouw aan zou raken die niet toegestaan is voor hem om aan te raken.”3 Dit verwijst naar de bestraffing voor aanraken, dus hoe zit het dan met ergere daden zoals omhelzen en kussen en zelfs ergere soorten van ongeoorloofde activiteiten? De moslim qaadi (rechter) is gemachtigd om een gepaste bestraffing te bepalen voor elke bewezen daad naast daadwerkelijke gemeenschap; in het geval van gemeenschap is de bestraffing die door de Islaam opgesteld is honderd zweepslagen en een jaar verbanning voor degene die ongehuwd is en steniging voor degene die getrouwd is. Dit is de bestraffing in deze wereld en de bestraffing in het Hiernamaals is veel erger.

De gevolgen

Het is ook logisch dat er een hoge straf tegenover zina staat want de gevolgen zijn merendeels blijvend. Vele kinderen lopen rond zonder ooit hun vader gekend te hebben, echtscheidingen die maar blijven toenemen, verkrachtingen, kinderen zonder een huis, mensen die er psychisch van worden, moorden die worden begaan na een verkrachting, abortus, verwarring over het vaderschap en ga zo maar door. Allaah سبحانه و تعالى heeft zware straffen voor zina en als we er goed over nadenken is het voor onze eigen bestwil. Deze straffen zijn er om te waken over gezinnen, om het vertrouwen, liefde tussen een man en vrouw in het huwelijk sterker te maken, om kinderen op te laten groeien in een warm gelukkig Islaamitische gezin en om de eer, de respect van de vrouw niet aan te tasten en om ons imaan (geloof) en taqwa (godsvruchtigheid) sterker te maken.

Zoals jij wenst dat niemand jouw moeder, zus, zusje, dochter, nicht of tante lastig valt zo willen vele anderen dat ook niet. Zoals jij wenst dat zij gerespecteerd word moet jij ook andere respecteren. Want de vrouw is immers je moeder, je zusje, je oma en dochter.

De oplossing

De enige relatie tussen man en vrouw die in de Islaam is toegestaan is het huwelijk. Het gezin biedt volgens de Islaam de beste structuur om geluk, veiligheid, trouw en afhankelijkheid te bieden aan de man, de vrouw en de kinderen.Daarom is het belangrijk dat het gezin beschermd moet worden tegen allerlei vormen van gevaar en bedreigingen. Een vorm van een van deze bedreigingen is zina. Daarom wordt zina streng bestraft in de Islaam zodat de overtreders gestraft worden en andere personen afgeschrikt worden om geen zina te plegen.

Alle lichamelijke behoeften behoren een gerechtigde plaats te krijgen en de bevrediging van alle psychische behoeften moeten gewaarborgd blijven. Eten is een behoefte; men kan niet zonder eten leven, zo geld er ook een behoefte voor de seksuele behoeften die vervuld moeten worden, maar ook binnen de perken gehouden worden. De enige oplossing die de Islaam biedt is het huwelijk; zo kun je dan waken over de warmte, liefde en het vertrouwen waar de huwelijksband op gebaseerd is.


  1. Overgeleverd door al-Bukhari, 11/26; Muslim, 4/2046. []
  2. Uit al-Tabarruj wa Khataruhu, geschreven door Sheikh ibn Baaz. []
  3. Overgeleverd door al-Tabaraani; zie ook Sahih al-Jaami’, 5045. []

Categorieën