Muhammed

De Basis | 0 comments

Omdat Allaah Geprezen en Verheven zij Hij ons kennis wil laten maken met wat Hij van ons wil, en om duidelijk te maken wat ons in dit leven zal baten, heeft Allaah Geprezen en Verheven zij Hij een aantal mensen gestuurd die edele eigenschappen en goed gedrag bezitten, zodat zij Zijn wetten en bevelen naar de rest van de mensheid -hun families, vrienden, buren en omringenden- overbrengen.
Allaah Geprezen en Verheven zij Hij Die deze mensen gekozen heeft, heeft hen boodschappers en profeten genoemd1. De laatste van deze boodschappers en profeten, is de Boodschapper van Allaah naar Zijn schepselen, onze meester Muhammed Allaah’s gebeden en vrede zij met hem, die Allaah de Verhevene als barmhartigheid2 voor de werelden heeft gestuurd. Deze werelden zijn: de Mensheid en de Djinn3. De boodschap van de Profeet Muhammed Allaah’s gebeden en vrede zij met hem is dus niet alleen voor zijn volk en familie, maar voor de gehele mensheid, om ze goede tijdingen te verkondigen en te waarschuwen. Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“en Wij hebben jou (O Muhammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.” (vers: 21/107)

En zodat wij meer duidelijkheid in onze zaak krijgen, moeten wij een gedeelte van de levensbeschrijving van deze edele profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem kennen:

 • Zijn naam is Muhammed,
 • zoon van 3abdu-llaah,
 • zoon van 3abdul-Muttalib,
 • zoon van Haashim.

Van oorsprong komt hij uit de grote Arabische stam: “Quraysh”. Hij is geboren in Mekkah -dat op het Arabische schiereiland ligt- dat tegenwoordig één van de steden van het Koninklijke Saoedie-Arabië is. Hij is als wees opgegroeid -zijn vader stierf toen hij nog in de buik van zijn moeder was- en is door zijn moeder Aaminah, dochter van Wahb opgevoed. Zij heeft hem goed opgevoed, volgens de oorspronkelijke Arabische gewoontes, waarvan zij een groot gedeelte geërfd hebben van de godsdienst van de vader der profeten Ibraahiem Allaah’s gebeden en vrede zij met hem. Vervolgens stierf zijn moeder toen hij zes jaar oud was. Zijn opa Çabdulmuttalib, één van de leiders van Quraysh vóór de Islaam, heeft daarna zijn voogdij en opvoeding op zich genomen. Vervolgens stierf zijn opa na twee jaar, waarna zijn oom Aboe-Taalib zijn voogdij van zijn opa overgenomen heeft. Zijn groei was van kinds af aan heel speciaal en vol met goedheid. Hij was dapper, eerlijk en had een nobel gedrag, waardoor zijn volk hem “de eerlijke, de vertrouwelijke” als bijnaam gaf. Toen hij jong was, was hij een schaapherder, en dat vermeerderde de zuiverheid van zijn hart en zijn wending naar de goedheid en zijn vermijding van de slechtheid. En in zijn jongerentijd heeft hij met KHadiedjah, dochter van KHuwaylid gewerkt. Zij is één van de vrouwen van Quraysh. Zij bezat veel geld en heeft hem een keer met handel naar Al-SHaam4 gestuurd. Hij keerde met een grote winst terug. Toen hij vijfentwintig jaar oud werd, heeft zijn oom hem met KHadiedjah laten trouwen. Zij was vijftien jaar ouder dan hem. Toen hij veertig jaar oud was, heeft Allaah Geprezen en Verheven zij Hij hem op het profeetschap voorbereid, en dat was door middel van de ware dromen die hij in zijn slaap zag. Zo kwam alles wat hij ’s nachts in zijn droom zag de volgende ochtend uit. Ook heeft Allaah hem toen doen houden van de eenzaamheid om diep na te denken. Hij verbleef elk jaar een maand lang in een grot5 in de nabijheid van Mekkah. Deze grot heet “GHaaru-Hiraa’ “. Na deze korte periode heeft Allaah de Heilige een geweldige engel6naar hem gestuurd die “DJibriel” heet. Hij heeft aan hem toen het eerste vers van de edele Qur’aan geopenbaard, en dat was:

“Lees voor! In de naam van jouw Heer Die geschapen heeft.” ( vers: 96/1)

Toen wist hij dat Allaah Geprezen en Verheven zij Hij hem gekozen heeft om de Profeet van deze gemeenschap te zijn, en Gods boodschapper naar hen. De profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem begon toen met het verkondigen van dit nieuwe geloof aan de mensen om zich heen. Zijn verkondiging was geheim; hij vreesde de ongelovigen die de beelden en stenen aanbaden. De eersten die gehoor gaven aan zijn verkondiging waren: zijn vrouw KHadiedjah, zijn neef Çalie zoon van Aboe-Taalib, zijn vriend Aboe-Bakr en een kleine groep onder zijn volk. Vervolgens heeft Allaah de Heilige hem de opdracht gegeven om zijn oproeping tot “de Islaam” te openbaren. De Islaam is de godsdienst die Allaah Geprezen en Verheven zij Hij voor zichzelf heeft behaagd om de laatste godsdienst te zijn. Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“Voorwaar de (enige, geaccepteerde) godsdienst is de Islaam.” (vers: 3/19)

En Hij zegt:

“En wie er een andere godsdienst dan de Islaam (kiest /volgt): het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.” (vers: 3/85)

Deze godsdienst was in strijd met wat zijn ouders en voorouderen geloofden. Hij riep op tot het aanbidden van alleen Allaah, en het breken en kapot maken van de beelden, en zo hebben Quraysh hem bespot en pijn gedaan, maar hij had heel veel geduld. Zijn oom Aboe-Taalib heeft hem tegen de kwetsing en moeilijkheden van Quraysh beschermd en voor hem hun kwaad tegengehouden. Toch heeft Aboe-Taalib de Islaam niet geaccepteerd en is hij als een ongelovige gestorven. De Islaam begon zich snel te verspreiden. Enkele inwoners van “Yathrib”7 bekeerden zich tot de Islaam en keerden vervolgens terug naar hun stad. Vervolgens kwamen er twaalf mannen vandaan om in hem te geloven. Hij stuurde met hen sommigen van zijn metgezellen om hen de wetgeving van de Islaam en de Qur’aan te leren. Na een korte tijd heeft de Islaam zich in “Yathrib” verspreid. Toen kwam er een groep van de inwoners van “Yathrib” naar hem toe om hem met zijn metgezellen uit te nodigen om naar hun stad te emigreren8
. Zij beloofden hem te beschermen en te steunen. De profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem accepteerde de uitnodiging van de inwoners van “Yathrib” en gaf de opdracht aan zijn metgezellen om Mekkah te verlaten, vervolgens volgde hij hen9
. Toen Quraysh van zijn emigratie bericht kreeg, stuurden zij iemand om hem te vermoorden, maar Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft hem laten ontkomen. Toen hij in “Yathrib” -dat na deze dag “Al-Medienah Al-Munawwarah”10
genoemd werd- aankwam, verwelkomden de inwoners hem. Daar bouwde hij zijn bekende moskee: “Al-Masdjid Al-Nabawie”11
. Ook openbaarde hij toen de verspreiding van de oproeping tot de Islaam. Quraysh heeft veel geprobeerd om de verspreiding van zijn oproeping te stoppen en hebben daarvoor veel geweld gebruikt, maar Allaah Geprezen en Verheven zij Hij hielp hem altijd tegen hen. De eerste strijd was tussen hem en Quraysh in “Badr”, een plaats gelegen in de nabijheid van Al-Medienah. Allaah heeft hem toen aan een grote overwinning geholpen. En zo begonnen de gevechten van de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem tegen de ongelovigen op te lopen, terwijl de Islaam meer kracht kreeg; zo ontstond de strijd van “Uhud”, de strijd van “Al- KHandaq” en de strijd van “Hunayn” en anderen. En om de verspreiding van de Islaam te bevorderen, stuurde de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem een aantal van zijn metgezellen naar de Perzische keizer, de Romeinse keizer, Al-Nadjaashie12
en andere machtige koningen om hen tot de Islaam op te roepen. En in het achtste jaar van Al-Hidjrah13
hebben de moslims “Mekkah” geopend14
. Mekkah is de stad die getuige is geweest van de basis van de boodschap van de Islaam. Maar haar inwoners daarentegen hebben oorlog gevoerd met de Profeet van de Islaam en hem veel kwaad gedaan; het was toen één van de grootste plaatsen waar de veelgodenaanbidders15
, de ongelovigen, Quraysh en anderen zich groepeerden. En met de opening van Mekkah kwamen veel Arabische afgevaardigden naar de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem toen hij in Medienah was, en traden de mensen in grote groepen tot de godsdienst van Allaah toe. Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“Als de hulp van Allaah en de overwinning zijn gekomen. En jij (o Muhammed) de mensen in grote groepen tot de godsdienst van Allaah ziet toetreden. Prijs dan de Glorie van jouw Heer en vraag Hem om vergeving. Voorwaar, Hij is Berouwaanvaardend16
.”
 (hoofdstuk: 110)

En in het tiende jaar verrichtte hij de afscheidsbedevaart en preekte hij een geweldige preek, die als langste preek wordt gezien, en de meest omvattende van de zaken van het geloof en zijn regels en wetgevingen is. En op 12 “Rabieç Al-Awwal”17
van het elfde jaar van Al-Hidjrah is de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem gestorven nadat een ziekte hem trof, en is in zijn huis begraven, dat nu onder de uitbreiding van de heilige Al-Masdjid Al-Nabawie valt. En zo kregen wij uit zijn leven Allaah’s gebeden en vrede zij met hem, zijn uitspraken, zijn handelingen, kennis en praktiseren, het geloof van Allaah Geprezen en Verheven zij Hij: de Islaam. In zijn gehoorzaamheid Allaah’s gebeden en vrede zij met hem bevindt zich het rechtleiden18
, de overwinning en de voorspoed19. Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“En indien jullie hem gehoorzamen, volgen jullie leiding.” ( vers: 24/54)


 1. Lees ook: “De Boodschappers en Profeten”. []
 2. “Barmhartigheid” betekent: genade. []
 3. Dat zijn wezens van Allaah’s scheppingen, die een grotere kunde hebben dan die van de mens. Tevens zijn zij niet te zien. []
 4. “Al-SHaam” is een plaats in het Midden-Oosten waaronder de volgende landen vallen: Syrië, Libanon, Jordanië en Palestina. []
 5. Zo wordt een hol in de bergen genoemd. Het lijkt op een huis. []
 6. Lees ook “Islaam vereenvoudigd” (nr. 5) getiteld: “De engelen”. []
 7. “Yathrib” is een stad die op het Arabische schiereiland ligt; vanaf het moment dat de Profeet Muhammed daar naartoe emigreerde tot op heden heet het “Medienah”. []
 8. “Emigreren” betekent: verhuizen naar een andere stad of een ander land. []
 9. En vanaf deze dag is de Islamitische jaartelling begonnen. []
 10. “Al-Medienah Al-Munawwarah” letterlijk vertaald: de verlichte stad. []
 11. “Al-Masdjid Al-Nabawie” letterlijk vertaald: de moskee van de Profeet. []
 12. “Al-Nadjaashie” is de benoeming van de koningen van “Al-Habashah”; een plaats in Oost-Afrika waar de volgende landen tegenwoordig onder vallen; Somalië, Ethiopië en Kenia. []
 13. “Al-Hidjrah” is de benaming van de Islamitische jaartelling. Het betekent: “de emigratie”. []
 14. “Geopend” betekent: ingenomen. []
 15. “Veelgodenaanbidders” zijn degenen die naast Allaah andere goden aanbidden. []
 16. “Berouwaanvaardend” betekent: Hij is Degene Die jouw berouw aanvaardt. []
 17. “Rabieç Al-Awwal” is de benaming van de derde maand van de Islamitische jaartelling. []
 18. “Rechtleiden” betekent: de leiding naar het rechte pad. []
 19. “Voorspoed” betekent: geluk en goede gang van zaken. []

Categorieën