Ik heb in Al-Madinah geen enkele jurist ontmoet die ook een Muhaddith is behalve één: Hij is ibn Shihaab Az-Zuhri.”  Maalik Ibn Anas

Zijn naam: Muhammad ibn Muslim ibn 3ubaidullah ibn 3abdullah ibn Shihaab ibn 3abdullah ibn Al-Harith ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka3b ibn Lu’ayy ibn Ghalib
Zijn geboortejaar: In het jaar 50 AH.
Zijn sterfjaar: 17 Ramadan 124 AH.

Inleiding

Dit is de biografie van een rechtvaardige geleerde, een erudiete verteller van de hadith, een schitterende, gevierde en royale geleerde: Imaam Az-Zuhri.

Toen hij stierf – moge Allah hem Genadig zijn, was er niemand op de oppervlakte van de aarde kundiger dan hem. Ibn Taymiyyah beschreef hem met deze beknopte en merkwaardige woorden: “Az-Zuhri heeft de Islaam voor ongeveer zeventig jaren bewaakt.” Deze uittorenende persoonlijkheid, Muhammad ibn moslim ibn Shihaab Az-Zuhri was een model voor de geleerden en een voorbeeld voor de vrome.

Hij was een belichaming van de vrijgevigheid. Toen hij in een moeilijke toestand was, is hij niet van de waarheid afgeweken en toen de gulle giften van de wereld voor hem werden geopend is hij niet af gaan dwalen.

Zijn naam

Hij is Muhammad ibn Muslim ibn 3ubaidullah ibn 3abdullah ibn Shihaab ibn 3abdullah ibn Al-Harith ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka3b ibn Lu’ayy ibn Ghalib.
Zijn Kunya is Abu Bakr, en zijn bijnaam is Az-Zuhri.
Adh-Dhahabi zei: “Hij is Abu Bakr al Qurashi Az-Zuhri Al-Madani; een gast in Syri
Hij stond meestal bekend als Az-Zuhri of Ibn Shihaab.

Zijn geboorte

Hij was geboren in het jaar 50 A.H. Az-Zuhri was geboren tijdens het leven van de metgezellen moge Allaah tevreden met hen zijn. Hij groeide op in Al-Madinah onder de voogdij van zij die onder de metgezellen nog in leven waren. Hij wordt beschouwd door de geleerden als één van de jonge Taabi’een.

Zijn uiterlijk

Hij was kort en zag wazig. Hij had lang haar dat tot zijn schouders reikte en had een dunne baard die met henna en katam werd geverfd.

Ibn Shihaab moge Allaah genade met hem hebben was keurig en hield van netheid. Het was zijn gewoonte om zichzelf te verzorgen en hij was uiterst nauwgezet betreffende zijn verschijning/uiterlijk.

Zijn liefde voor kennis en de geleerden

Imaam az-Zuhri was een gepassioneerd liefhebber van kennis en de geleerden waar hij bij zijn edelen en leraren ook bekend om stond.

Malik ibn Anas verhaalde dat Az-Zuhri zei: Ik zat in het gezelschap van Tha’labah ibn abi Sighair en hij vertelde me, “ik zie u liefde voor de kennis!” Hij vertelde me toen “klamp je vast aan dit Shaykh- doelend op Sa3ied ibn Al-Musayyab.” Zo, bleef ik met ibn Al-Musayyab voor zeven jaren, en na dat vertrok ik naar ‘Urwah.“

Az-Zuhri zei: “Er zijn vier mensen van Quraysh waarvan ik vond dat zij oceanen van kennis zijn: 3urwah, Ibn Musayyab, Aboe Salamah, en 3ubaydu-llaah ibn 3abdullaah.

Laith zei: “Bij Allaah, ik heb nooit een geleerde ontmoet die grotere kennis verzamelde of  meer geïnformeerd was dan Ibn Shihaab. Als je Ibn Shihaab hoorde aanmanen, dan zou je zeggen: dit is het beste ding dat hij kon doen. Toen hij over de Profeten en de lieden van het Boek sprak, dan zou je zeggen: dit is zijn beste gebied van specialisatie; en als je hem hoorde spreken over de geschiedenis van de Arabieren en hun genealogie, dan zou je zeggen: hij kon niets beter dan dit; en als je hem hoorde spreken over de Qur’aan en de Sunnah, dan was zijn toespraak uitvoerig/gedetailleerd.“

Sufyan zei: “Az-Zuhri was gewoonlijk om te jagen op dieptepunten onderwerpen in kennis net zoals dieren jaagde. Hij ging naar de verblijfplaats van de Bedoeïen en onderwees hen  zodat hij niet zou vergeten wat hij had geleerd.

Hij was gebruikelijk te houden van kennis tot een bepaalde punt, dat wanneer hij met zijn boeken bezig was, hij geen tijd zou hebben voor iets anders. Dit leidde voor zijn vrouw om te zeggen: “Bij Allaah, deze boeken (van jou) zijn dreigender voor mij dan drie rivalen!“

Ya3qoeb Ibn 3abdur-Rahman verhaalde dat Az-Zuhri gebruikelijk was te zoeken naar kennis van 3urwah en anderen. Wanneer hij thuis kwam, zou hij een dienstmeisje wekken van haar slaap en zou haar vertellen: “Die en die’ vertelde ‘dit en dit’ aan mij”. De werkster zou zeggen: “Wat moet ik met dat doen?!” En hij antwoordde: “Ik weet zeker dat het van geen nut voor je is. Ik hoorde het slechts nu en wou het reviseren/herhalen (om het bij te houden in herinnering).”

Zijn leraren

De Metgezellen waarvan hij hoorde:

1.    Anas ibn Malik
2.    Sahi ibn Sa3d
3.    Saaib ibn Yazid
4.    Shabib Abu Djamielah
5.    Abdur-Rahman ibn Azhar
6.    Rabiah ibn Ibad
7.    Mahmud ibn Rabi’
8.    3abdullaah ibn Tha3labah ibn Su’ayr
9.    3abdullaah ibn Aamir ibn Rabiah
10.    Abu Umamah- As’ad ibn Sahi ibn Hanif
11.    Abu Tufayl

Hij zag ook Ibn 3umar en 3abdullaah ibn Ja3far, maar heeft van hun geen hadieth verhaald.

De studenten van de metgezellen waarvan hij hoorde:

1.    Sa3ied ibn Al-Musayyab
2.    Malik ibn Aws ibn Hadathan
3.    3alqammah ibn Waqqas
4.    Kathir ibn Abbas
5.    3alie ibn Husayn
6.    3urwah ibn Zubair
7.    Qabisah ibn Dhu’aib
8.    Abdul-Malik ibn Marwan
9.    Salim ibn Abdullah
10.    3ubaidullaah ibn Utbah

En vele meer…

Zijn studenten

In zijn tijd was Az-Zuhri zo geweldig en edel dat hij een wonder werd in tijden van memorisering en doeltreffendheid en hij werd de leidende geleerde:

Geleerden en studenten die van hem verhaalden:

1.    3ataa’ ibn Abi Rabah
2.    3umar ibn 3abdul-Aziez
3.    3amr ibn Dinar
4.    3amr ibn Shu3aib
5.    Qataadah ibn Da’aamah
6.    Zayd ibn Aslam
7.    Mansur ibn Mu’tamir
8.    Ayyub as-sakhtuyyani
9.    Yahya ibn Sa3ied al-Ansari
10.    Abu Zinad
11.    Salih ibn Kaysan
12.    Aqil ibn Khalid
13.    Muhammad ibn Walid az-Zubaydi
14.    Muhammad ibn Abi Hafsah
15.    Bakr ibn Waail
16.    3amr ibn Harith
17.    ibn Juraij
18.    Ja3far ibn Barqan
19.    Ziyad ibn Sa3d
20.    Abdul-Aziz ibn al-Majishun
21.    Abu Uways
22.    Ma’mar ibn Rashd
23.    al-Awza’l
24.    Shu’aib ibn Abi Hamzah
25.    Malik ibn Anas
26.    Laith ibn Sa3d
27.    Ibrahim ibn Sa3d
28.    Sa3ied ibn 3abdul-3aziez
29.    Fulaih ibn Sulaiman
30.    Ibn Abi Dhi’b
31.    Ibn Is-haq
32.    Sufyan ibn Husayn
33.    Salih ibn Abi Akhdar
34.    Sulaiman ibn Kathir
35.    Hisham ibn Sa3d
36.    Hushaim ibn Bashir
37.    Sufyan ibn Uyaynah en vele meer….

Geleerden die hem loven

Mutarrif ibn 3abdullaah zei dat hij Malik ibn Anas hoorde zeggen:” Ik heb in Al-Madinah geen enkele jurist ontmoet die ook een Muhaddith is behalve één: Hij is ibn Shihaab Az-Zuhri.”

Wuhaib zei dat hij Ayyub hoorde zeggen:”Ik heb niemand ontmoet die kundiger is dan Az-Zuhri.” Sakr vroeg toen hem:”Hoe zit het met Hasan (Al-Basri)? En ibn Sirin”? Hij herhaalde zijn uitspraak: “Ik heb niemand ontmoet die meer kennis heeft dan Az-Zuhri.

Shu’aib ibn Abi Hamzah verhaalde dat Az-Zuhri zei:”Ik reisde tussen Hijaz en Syrië voor vijfenveertig jaren en ik heb geen enkele unieke hadith gevonden (Dit betekent dat hij alle hadith had omvat die niets miste).”

Al-Bukhari verhaalde dat Ibrahim ibn Al-Mundhir hem informeerde dat Ma’n verhaalde op autoriteit van de neef van Az-Zhuri, hij zei:”Az-Zuhri memoriseerde  de Qur’an in tachtig dagen.”

Malik ibn Anas zei:”Az-Zuhri verhaalde honderd hadith en toen draaide hij zich naar mij toe en zei:’hoe veel (van de ahadith) heb jij gememoriseerd, Malik?’ Ik zei:”Veertig”. Hij plaatste toen zijn hand op zijn voorhoofd en zei:’Tot Allaah behoren wij! Waarom is de bekwaamheid om te memoriseren zo verminderd?!”

Is’haq Al-Musayyabi berichtte dat Nafi3 ibn Abi Nu3aym (een erudiete/ontwikkelde geleerde van de Qur’aan en één van de bekendste reciteurs) zei dat hij de Qur’aan las voor Az-Zuhri om te bevestigen dat hij het nauwkeurig had gememoriseerd en niets was vergeten.”

Abu Hatim ar-Razi zei:”De meest bekwaamste/bedreven van Anas studenten was Az-Zuhri.

Imaam Az-Zuhri werd oneindig bevoorrecht door de heersers. Alsnog, heeft deze omgeving bij hem er niet naar geleid om tot een akkoord te komen tussen de waarheid of valsheid. De heerser haalde eerder veel voordeel uit hem- moge Allaah hem genadig zijn.

Zijn dood

Imaam Az-Zuhri moge Allaah hem Genadig zijn overleed op de 17de dag van de maand Ramadan 124 A.H. Ya’qub zei:”Az-Zuhri overleed op zijn eigendom in Shaghab. Ik kwam langs zijn graf. Hij werd begraven op een hoogland”. (Shaghab is een dorp in Hijaz die tussen Al-Madina en Ailah ligt)
Ibn Uyaynah zei:”Op de dag van de dood van Az-Zuhri, geloofden de mensen dat er niemand was die meer kennis van de sunnah had dan hem.”Bronnenlijst Internet:
–    Youtube: Imaam Az-ZuhriLiteratuur:
–    The Biography of Imam Az-Zuhri By Salahudin Alee Abdul Mawjood
Translated by Abdul-Raafi Adewal Imam

Categorieën