Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah

Overleden geleerden, Sierah A-ssalaf, Wetenschap | 0 comments


“Al zou Shaykh Taqie ad-Dien (Ibn Taymiyyah) geen verdiensten hebben behalve zijn beroemde student Shaykh Shams ad-Dien Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah, schrijver van vele werken waarvan zowel zijn tegenstanders als zijn aanhangers geprofiteerd van hebben, dan zou dat voldoende indicatie zijn voor zijn (Ibn Taymiyyah’s) hoge positie.”

Zijn naam: Aboe 3abdoellaah Shamsud-Dien Mohammaad ibn Abie Bakr
Zijn geboortejaar: 7 Safar in het jaar 691H
Zijn sterfjaar: 13 Rajab, in het jaar 751H.

Inleiding

Hij is de Imaam, de Haafiedh, de Geleerde van Tafsier, Oesoel en Fiqh.

Zijn volledige naam is Aboe 3abdoellaah Shamsud-Dien Mohammaad ibn Abie Bakr, beter bekend als Ibn Qayyim al-Djawziyyah of Ibnoel-Qayyim.

Zijn Geboorte en Opvoeding

Hij werd geboren in het dorpje Zar in de buurt van Damascus, op de zevende van de maand Safar in het jaar 691NH, en had een nobele familie en zijn familieleden hadden veel kennis. Al op een jonge leeftijd begon hij met kennis te vergaren van alle Islamitische wetenschappen bij de geleerden van zijn tijd.

Ibn Rajab beschreef zijn verlangen naar kennis:

“Hij had een intense liefde voor kennis en voor boeken, publicaties en geschriften.”

En zo zegt ook Ibn Kathier:

‘Hij deed kennis op uit boeken die anderen niet opdeden, en hij ontwikkelde een goed begrip over de boeken van de Vrome Voorgangers en van de boeken van hun Opvolgers.’

Zijn Leraren en Shuyoekh

Daaronder vallen Shihaab an-Naabloesie en Qadie Taqieyyoed-Dien Ibn Soeleymaan, onder wie hij Hadieth studeerde. Shaykh Safieyyoed-Dien al-Hindie en Shaykh Ismaa3iel Ibn Mohammed al-Harraanie, onder wie hij Fiqh en Oesoel studeerde. En ook zijn vader, onder wie hij Faraa’ied (erfrecht) studeerde. Desalniettemin, de meest noemenswaardige van zijn shuyoekh was Shaykh oel-Islaam Ibn Taymiyyah, degene die hem begeleide en waar hij zestien jaar onder studeerde.

‘Hij verkreeg een enorme bekwaamheid in vele takken van kennis, in het speciaal de kennis van Tafsier, Hadieth en Oesoel. Toen Shaykh Taqieyyoed-Dien Ibn Taymiyyah van Egypte terugkeerde in het jaar 712NH, verbleef hij met de Shaykh tot aan zijn dood. Hij leerde veel en nam een enorme hoeveelheid kennis van hem, samen met de kennis die hij al had vergaard. Dus hij werd een enkele Geleerde en die vele takken van kennis.’

Zijn Gedragingen en Aanbidding

Veel van zijn studenten maar ook geleerden van deze tijd hebben getuigd voor zijn uitstekende karakter en zijn manier van aanbidden.

Ibn Rajeb zei over hem:

‘Hij (Rahiemehoe Allaah), was constant in het aanbidden en het uitvoeren van Tahadjoed (het nachtgebed), en bereikte het limiet in het verlengen van zijn Salaah (gebed) en toewijding. Hij was constant in een staat van Dhikr (herinneren van Allaah) en hij had een intense liefde voor Allaah. Hij had ook een diepe liefde voor het berouw tonen jegens Allaah, zichzelf nederig tot Hem te keren met een diep gevoel van nederigheid en hulpeloosheid. Hij gooide zichzelf voor de deuren van Goddelijke gehoorzaamheid en dienstbaarheid. Voorwaar, ik heb geen gelijke aan hem gezien wat dit soort zaken betreft.’

Ibn Kathier sprak over hem in zijn boek ‘Al-Bidaaya wa-‘Nihaaya, zeggende: “Hij was zeer vriendelijk en goedhartig, hij nooit iemand jaloers, hij nooit schade wordt berokkend aan iedereen, droeg hij nooit vooroordelen tegen iedereen, en ik was de het dichtst bij zijn hart. Bovendien, ik weet niet iedereen die in zijn vromer dan hem aanbidden in onze tijd. “Een soortgelijk advies werd ook geciteerd door Ibn Hidjr.

Ibn Kathier heeft ook gezegd:

‘Hij was in constante nederige aanbidding en aanroeping van zijn Heer. Hij reciteerde heel goed en had een goed gedrag. Hij bezat heel veel liefde en koesterde geen enkele afgunst of wrok jegens wie dan ook, noch zocht hij naar een mogelijkheid om iemand schade te berokkenen of fouten bij iemand te vinden. Ik was één van degenen die hem het meeste gezelschap hield en was ook één van de mensen die het meest geliefd door hem was. Ik ken niemand in de wereld in deze tijd, die een grotere aanbidder is dan hij. Zijn Salaat was altijd heel erg lang, met een langdurige Roekoe’ en Soedjoed . Zijn collega’s bekritiseerden hem daarvoor, maar hij reageerde daar niet op, noch stopte hij hiermee. Moge Allaah hem Genadig zijn.’

Zijn Studenten

Van onder zijn studenten waren onder andere:

– Ibn Kathier

– Adh-Dhahabie

– Ibn Rajeb

– Ibn ‘Abdoel-Haadie

Zijn twee zonen:

– Ibraahiem

– Sharafoed-Dien ‘Abdullaah

Zijn Werken

Iemaam Ibnul-Qayyim (rahiemehoe Allaah) schreef meer dan zestig werken. Zijn boeken en geschriften zijn gekenmerkt doordat zij hart en ziel raken, naast het feit dat ze erg nauwkeurig, precies, krachtig in argumentatie en diep in onderzoek zijn. Zijn werken zijn onder andere:

– I3laamoel-Moewaqqi3ien

– Toeroeqoel-Hoekmiyyah

– Ighaathatoel-Lahfaan

– Toehfatoel-Mawloed

– Ahkaam Ahlul-Dhimmah

– Al-Faroesiyyah

De bovenstaande zijn allen in het vakgebied van Fiqh en Usoel.

Hieronder volgen zijn werken in het vakgebied Hadieth en Sierah, dit zijn onder andere:

– Tahdieb Soenan Abie Dawoed

– Al-Manaaroel-Moenief

– Zaadoel-Ma’aad

In het vakgebied van ‘Aqiedah schreef hij o.a. de volgende werken:

– As-Sawaa’iqul-Moersalah

– Shifaa’oel-‘Aliel

– Hadyal-Arwaah

– Al-Kaafiyatoesh-Shaafiyah

– Kitaaboer-Roeh

In het vakgebied Akhlaaq en Tazkiyah schreef hij:

– Madaarijus-Saalikien

– Ad-Daa’wad-Dawaa’

– Al-Jawaaboel-Kaafie

– Al-Waabiloes-Sayyib

– Al-Fawaa’ied

– Risaalatoet-Taboekiyyah

– ‘Uddatoes-Saabirien

Nog enkele andere boeken zijn:

– At-Tibyaan fie Aqsaamil-Qor’aan

– Badaa’i’ul-Fawaa’id

– Jalaa’oel-Afhaam

– Miftaah Daaroes-Sa’aadah

Zijn religieuze leven

Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya was een fervent en een vastberaden aanbidder. Hij besteedde vele uren aan zijn nachtelijke gebeden, hij was in een constante staat van het gedenken van Allah (dhikr), en hij stond bekend om zijn uitgebreide buigingen. Men kon op zijn gezicht de duidelijke uitingen van vroomheid, en constante werving van Gods genade en gunsten zien.

Tijdens de gevangenisstraf van Ibn al-Qayyim in al-Qal’a gevangenis in Damascus, was hij voortdurend bezig met het lezen van de Qur’aan, en het bestuderen van de betekenis ervan. Ibn Rajab heeft erop gewezen dat tijdens deze periode van afzondering, hij ruime ervaring opdeed en ontwikkelde een grote analytische wijsheid, kennis en inzicht in de profetische tradities.

Na zijn vrijlating verrichtte hij de bedevaart naar Mekka meerdere malen, en soms bleef hij in Mekka voor een verlengde periode voor toewijding en omcirkeling van de heilige Ka3bah.

Uitspraken van de Geleerden over Iemaam Ibn Qayyim al-Djawziyyah

Getuigenissen voor zijn veelomvattende kennis en zijn standvastigheid op de weg van de Selef (Vrome Voorgangers) zijn door een groot aantal geleerden gegeven, enkele van deze zijn:

– Ibn Rajab heeft gezegd:

“Hij was een bekwaam geleerde van de islamitische wetenschap, en niemand hem kon wedijveren met zijn diepe kennis van de koran en de profetische woord, en zijn interpretaties waren uniek in nauwkeurigheid. Hij had een diepe kennis over Tafsier en Oesoel ed-Dien (fundamenten van de Religie), en hij bereikte de allerhoogste graad van kennis van hen beiden. En zo ook betreffende kennis in Hadieth, met betrekking tot hun betekenis, details, en het ontlenen van Wetgeving van hen. Tevens in het vakgebied van Fiqh en Usoel, en de Arabische taal. Hij verleende een grote dienst aan deze wetenschappen. Hij had tevens veel kennis over Kalaam (retorica en redekunst), en ook over de details in de kleinigheden die voortkomen uit de uitspraken van de mensen van Tasawwoef (Soefies).’

– Ibn Rajab heeft overgeleverd dat zijn leraar Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya de wetenschap van de profetische uitspraken (hadieth) van Al-Shahab al-Naabulsi, Qaadhie Taqiyyu-Dien Sulaiman, en Fatima Bint Jawhar, onder andere heeft geleerd. Tijdens het begin van zijn studentenleven, Imam Ibn al-Qayyim zocht het gezelschap van de meeste sheichs van zijn tijd op, Hij was bijzonder bedreven in het interpreteren van de Hanbali islamitische school van gedachten.

– Ibn Hadjar heeft gezegd:

‘Hij was een zeer moedig man en had een breed en diepgaande kennis. Hij had diepe kennis betreffende het verschil van meningen onder de Geleerden en over de manieren van de Selef.’

Ibn Hadjar zegt tevens:

‘Al zou Shaykh Taqie ad-Dien (Ibn Taymiyyah) geen verdiensten hebben behalve zijn beroemde student Shaykh Shams ad-Dien Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah, schrijver van vele werken waarvan zowel zijn tegenstanders als zijn aanhangers geprofiteerd van hebben, dan zou dat voldoende indicatie zijn voor zijn (Ibn Taymiyyah’s) hoge positie.’

– Ibn Naasir ad-Dimishqie heeft over hem gezegd:

‘Hij bezat kennis over de (Islamitische) wetenschappen, en vooral kennis over Tafsier en Usoel.’

Tevens zei hij:

‘Aboe Bakr Mohammed Ibnul-Moehib heeft gezegd (zoals aangegeven staat in zijn brief): ‘Ik vroeg aan onze Shaykh al-Mizzie: ‘Heeft Ibnul-Qayyim hetzelfde niveau als Ibn Khoezaymah?’ Waarop hij antwoordde: ‘Hij is in zijn tijd, wat Ibn Khoezaymah in zijn tijd was.’

– As-Soejoetie heeft gezegd:

‘Zijn boeken kenden geen gelijken en hij streefde hard op het pad van de grote Iemaams in (het vakgebied van) Tafsier, Hadieth, Oesoel, Furoe’ en de Arabische taal.’

– Moellaa 3alie al-Qaarie heeft gezegd:

‘Het zal degene die de uitleg van ‘Manaaziloes-Saa’irien’ duidelijk worden dat deze twee (Ibn Taymiyyah en Ibn al-Qayyim), tot de Kiebaar (grootste) van Ahloes Soennah wal Djamaa’ah behoren, en van de Awliyaa van deze Oemmah (natie) zijn.

Zijn Dood

Iemaam Ibnul-Qayyim stierf op zestig jarige leeftijd, in de 13e nacht van de maand Rajab, in het jaar 751H.

Zijn bekende boeken:

1.    Shifaa’ul-Aleel

2.    Miftaah Daarus-Sa’aadah

3.    Zaad al-Ma’aad fee Haydi Khairil-‘Ibaad

4.    Haadiyul-Arwaah ilaa Bilaadil-Afraah

5.    Ighaathatul-Lahfaan fee Hukm Talaaq al-Ghadbaan

6.    Al-Jawaab al-Kaafee liman Sa’ala ‘an Dawaa’ish-Shaafee

7.    Madaarijus-Saalikeen fee Manaazilis-Saa’ireen

8.    Tahdheeb Sunan Abee Daawood

9.    As-Sawaa’iqul-Mursalah ‘alal-Jahmiyyah wal-Mu’attilah

10.    Raf’ Yadain fis-Salaat

11.    Kitaabul-Kabaa’ir

12.    Hukm Taarikus-Salaat

13.    Al-Kalimut-Tayyib wal-‘Amal us-Saalih

14.    Sharh Asmaa’il-Husnaa

15.    A’laam al-Muqaqqi’een ‘an Rabbil-‘Aalameen

10 Manieren van bescherming tegen shaytaan •    – Aanbidding – hadeeth

•    – De deuren tot succes

•    – De pilaren van koefr (ongeloof)

•    – De vallen van shaytaan

•    – Dode harten

•    – Een genezing voor een zwakke imaan

•    – Een ontmoeting met Allah Ta’ala

•    – Er zijn tien nutteloze zaken

•    – Geduld in tijden van tegenspoed is gemakkelijker dan in tijden van gemak

•    – Het verschil tussen tawbah en istighfaar

•    – Hoe de Boodschapper van Allah zijn gebed opende

•    – Hoe roept een geleerd persoon op tot Allah

•    – Lust

•    – Over het volgen van begeertes

•    – Tafsir surah Taa Haa 20:124

•    – Van de woorden van ‘Abdoellah ibn Mas’oed

•    – Voedsel en Eetgewoontes volgens de Soennah

•    – Wat is de weg naar al-Ikhlaas?

Categorieën