Hoe vieren wij zijn geboortedag?

Artikels | 0 comments

Door broeder Aboe Jouairiya.

Een lezing over de viering van de geboorte van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. Een korte beschrijving van zijn profetische afkomst met daarbij enkele voorbeelden van zijn handelswijze.


De profeet Muhammed 
salla-llaahu 3alayhi wa-sallam

Moslims uit verschillende delen van de wereld met verschillende culturele achtergronden en talen zijn inmiddels deel geworden van de Nederlandse samenleving. Een samenleving die kennis neemt van de Islaam via waarnemingen van het gedrag van moslims. Het is uiteraard onjuist om een geloof te beoordelen aan de hand van hetgeen men waarneemt bij de belijders. De overgrote meerderheid van de moslimgemeenschap vindt dat hun vredelievende Islaam verkeerd geïnterpreteerd wordt en dat het te gemakkelijk is om het geloof te beoordelen op basis van oppervlakkige observaties. De nieuwe generatie moslims in Nederland is continu op zoek naar informatie over de Islaam om hun leven hier in Nederland in te kunnen richten. Om hun medeburgers beter te begrijpen zijn ook niet-moslims benieuwd naar het geloof. De behoefte aan en het belang van lezingen met uitleg en toelichting van de Islaam is bij zowel moslims als niet-moslims derhalve heel groot.

In tijden van rampspoed is de mens geneigd hulp te zoeken bij een opperwezen. Wanneer wij de geschiedenis van de mensheid bezien, dan zien wij dat het Opperwezen (God) op gezette tijden boodschappers (profeten) heeft gestuurd om de mens van de ondergang te redden. Muhammed was de laatste profeet die de Islaam als religie voor de mensheid heeft gebracht. De openbaringen die hij van Allaah via de aartsengel Djibriel 3alayhi-ssalaam heeft ontvangen, zijn in de Heilige Qur’aan vervat als leidraad voor de mens.

In deze lezing zal ik in het kort een overzicht geven over de nobele afkomst van de Profeet, en de religieuze omstandigheden in Arabie vóór de komst van de profeet. Ik zal ook de geboorte van de Profeet behandelen en de historische achtergronden van het vieren van zijn geboortedag. Dit alles zal ik behandelen aan de hand van de authentieke overleveringen die hierover gaan.

De afkomst van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam

Allaah de Verhevene zegt (in vertaling):

”Allaah weet beter waar hij zijn boodschap brengt.” al-An3aam 124

Toen Hiraql, de koning van de Romeinen, aan aboe Sufyaan vroeg naar de eigenschappen van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, zei hij vervolgens: ”Komt hij uit een nobele familie?” Aboe Sufyaan antwoordde: ”Hij stamt af uit een nobele familie.” Hiraql zei: ”Zo is het met de boodschappers, ze stammen af uit nobele families en grote stammen.”

De Profeet Muhammed stamt dus af uit een nobele familie. De Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallamhad ook bijnamen, namelijk: aboe al-Qaasim, aboe Ibraahiem, Muhammed, Ahmad, de Profeet van de barmhartigheid, de profeet van berouw, de laatste Profeet en nog andere namen. In de Qur’aan heeft Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa hem ook met verschillende namen genoemd, namelijk: De ongeletterde, de getuige, de waarschuwer, ….

Zijn voorouders

Hij is Muhammed, de zoon van 3abdu-llaah, de zoon van 3abdu-l-Muttalib, de zoon van Haashim, de zoon van 3abdmanaaf, de zoon van Qusayy, de zoon van Kilaab, de zoon van Murrah, de zoon van Ka3b, de zoon van Lu’ayy, de zoon van Ghaalib, de zoon van Fihr, de zoon van Maalik, de zoon van Nadr, de zoon van Kienaanah, de zoon van Khuzaymah, de zoon van Madrakah, de zoon van Ielyaas, de zoon van Mudar, de zoon van Niezaar, de zoon van Ma3d, de zoon van 3adnaan. Deze 3adnaan behoort tot de nakomelingen van de Profeet Ismaa3iel, de zoon van de Profeet Ibraahiem عليهما الصلاة و السلام.

Overgeleverd in het authentieke Boek van Muslim, genaamd Sahieh, op gezag van Wathila ibn l-Asqa’ die zei: ”De boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: ”Allaah heeft van de kinderen van Ibraahim Ismaa3iel uitverkoren, en van de kinderen van Ismaa3iel de kinderen van Kienaanah uitverkoren en van benie Kienaanah Quraysh uitverkoren, en van de Quraysh benie Haashim uitverkoren en Hij heeft mij uit benie Haashim uitverkoren.”

Uit deze overlevering lezen we dat de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam stamt van de Profeet Ibraahiem, de vader van de Profeten en dat hij uit een zeer nobele familie afstamt. De Profeten Ibraahiem en Ismaa3iel waren oorspronkelijk geen Arabieren. Doordat Ismaa3iel in Mekkah bleef en in aanraking kwam met een stam afkomstig uit Yemen die Djurhum heette, leerde hij de Arabische taal. Hij trouwde met een vrouw van die stam. Hij kreeg twaalf kinderen met haar en uit de nazaten van deze kinderen kwam 3adnaan die weer de voorvader is van de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. Uit de tradities weten wij met zekerheid dat 3adnaan de eenentwintigste grootvader is van de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.

De religieuze omstandigheden in Arabië vóór de komst van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam

De Arabieren verlieten de godsdienst van hun vader Ismaa3iel en het aanbidden van afgodsbeelden verspreidde zich onder hun. Het werd zelfs zo erg dat als men op reis ging, hij stenen meenam om ze onderweg te aanbidden. Overgeleverd door al-Bukhaarie, op gezag van Abou Raja’ al ‘Ataridie, hij zei: ”Wij aanbaden stenen, en wanneer we een mooiere steen vonden, gooiden we de oude weg en gebruikten we de nieuwe.” Sommige Arabische stammen aanbaden de zon, de maan, de planeten, de engelen, de duivels, etc.

De reden van deze aanbidding is dat sommige Arabieren hiermee de intentie hadden om Allaah te aanbidden en deze afgoden te gebruiken als bemiddelaars tussen hun en God. Anderen dachten dat deze afgoden een goed woordje voor hun konden doen bij Allaah (voorspraak).

Allaah de Verhevene zegt hierover (in vertaling):

”Weet dat Allaah de zuivere aanbidding toekomt. En degene die naast Hem beschermers nemen (zeggen): Wij aanbidden hun slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allaah brengen.” az-Zoemar 3

Allaah zegt ook (in vertaling):

”En zij aanbidden naast Allaah wat hun niet schaadt en niet baat. En zij zeggen: Dezen zijn onze voorsprekers bij Allaah.” Yunus 18

Deze eerste polytheïsten geloofden niet dat wat zij aanbaden hun zou schaden of baten. Ze wisten dat Allaah degene was die dit kon doen en daarom riepen ze ook in nood alleen Allaah aan. Allaah zegt hierover (in vertaling):

”En als zij op de schepen varen, dan roepen zij Allaah aan, Hem zuiver aanbiddend. Maar zodra Hij hen dan heeft gered (en) aan land heeft gebracht, dan kennen zij deelgenoten (aan Allaah) toe.”  al-Ankaboet 65

Er waren een aantal aanbiddingen uit de shari’ah (wetgeving) van de Profeet Ibraahiem onveranderd gebleven, zoals de manier van de bedevaart en de reiniging. Wat betreft de vrouwen,die werden in de pre-islamitische tijdperk  beschouwd als een schande waar iedereen van af wilde. Deze toestand wordt door Allaah in de Qur’aan beschreven.  Allaah zegt (in vertaling):

En wanneer een van hen de verheugende tijding verkondigt wordt van (de geboorte van) een meisje wordt zijn gezicht somber en is hij vertoornd. Hij verbergt zich voor de mensen wegens het slechte nieuws wat hij kreeg! Zal hij het in weerwil van de schande behouden of zal hij het in de grond verstoppen? Weet: slecht is het waar zij over oordelen!”  an-Nahl 58-59

Zelfs de rechtgeleide kalief Omar ibn Khattaab heeft deze zonde begaan in de pre-islamitische tijd. De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam trof hem huilend aan en vroeg hem wat er was. Hij vertelde de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam over het verhaal van zijn dochter die hij op een dag haar mooiste kleren aantrok en meenam. Hij nam haar vervolgens mee naar een kuil die hij had gegraven en stopte haar er vervolgens in. Hij hoorde haar nog roepen om hem, maar hij liet haar daar tot ze overleed.

De vrouw was het mikpunt van vernedering en schande: de echtgenoot scheidde van zijn vrouw en als haar wachtperiode bijna voorbij was, nam hij haar weer terug. Dit deed hij dan meerdere malen, hoe vaak hij ook maar wilde.

Dit zijn kleine voorbeelden van hoe de mensen waren voor de komst van de Islaam.

De geboorte van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam werd geboren op een maandag in de maand Rabie3 al-Awwaal in Mekkah in een huis wat bekend staat als het huis van de geborene. Zijn vader heet 3abdu-llaah, de zoon van 3abdu-l-Muttalib en zijn moeder heette Aaminah, de dochter van Wahb.

Nadat de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam werd geboren stuurde zijn moeder iemand naar zijn opa (zijn vader was al overleden) om hem te verblijden met het nieuws. Zijn opa was verheugd en blij en ging naar de Ka3bah om Allaah aan te roepen en Hem te bedanken. Zijn opa 3abdu-l-Muttallib koos de naam Muhammed voor de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. Deze naam was toentertijd niet bekend onder de Arabieren. Op de zevende dag werd hij besneden door zijn grootvader.

Overgeleverd in Sahieh Muslim op gezag van aboe Qataadah dat een bedoeïen aan de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: ”Oh Profeet van Allaah, wat zeg je over het vasten op de maandag?” De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei vervolgens: ”Dat is de dag waarop ik was geboren en de dag waarop ik de openbaring kreeg.” Zijn geboorte vond plaats in het jaar van de Olifant. Wat ook bekend is dat hij geboren is in de maand Rabie3 al-Awwaal, de derde islamitische maand. De precieze datum is alleen niet bekend. Er zijn zeven uitspraken van de geschiedkundigen betreffende zijn geboortedatum. Sommige geschiedschrijvers zeggen dat hij geboren is op de twaalfde, sommigen op de negende, anderen op de tiende, anderen op de zeventiende, weer anderen op de tweeëntwintigste en anderen op de achtste dag.

Hieruit kunnen we concluderen dat we geen precieze datum kennen wanneer de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is geboren, maar er zijn geleerden die de twaalfde als het meest waarschijnlijk beschouwen. De grote geleerde Muhammed Sulaymaan Mansoer Alfawri en de astroloog Mahmoud Basha hebben zijn geboortedatum nauwkeurig berekend in overeenstemming met onze huidige jaartelling en kwamen uit op de twintigste of de tweeëntwintigste april van het jaar 571 Chr.

De historische achtergrond van de viering van zijn geboortedag

Kijkend naar het leven van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zien we dat hij 63 jaar heeft geleefd. Tijdens zijn leven heeft de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam  nooit een verjaardag gevierd. Tijdens de kalifaten van Aboe Bakr, Omar, Oethmaan en Ali heeft niemand van deze rechtgeleide kaliefen het ook ooit gevierd. En zo bleef het ook vier eeuwen na het overlijden van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. Hierna werd het voor het eerst gevierd. Ibn Taymiyyah zei in zijn boek ”Iqtida’ assiraat almustaqim” : ”Sommige mensen vieren de geboortedag van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam om twee redenen: Of ze doen de christenen na omdat zij de geboortedag van Jezus Christus vieren, of ze doen het uit liefde voor de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en om hem te eren.  Naast het feit dat het niet precies bekend is wanneer hij precies is geboren, is het iets wat de geleerden niet hebben verricht terwijl het mogelijk was. En als het iets goeds was geweest, dan hadden deze geleerden het als eerst gedaan, want zij hielden veel meer van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam dan hoe wij van hem houden…..”

Oethmaan Alkhamies, een moderne geschiedschrijver die nog steeds leeft, zei in zijn boek over de biografie van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam: ”Het bepalen van de geboortedag van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft verder geen toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van de religie van een persoon. Wat veel mensen in islamitische landen doen, namelijk het vieren van de geboortedag van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is geen goede daad.” En hij noemde dezelfde redenen op wat Ibn Taymiyyah opsomde. Hij voegde eraan toen: ”De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft ons niet bevolen om dit te doen terwijl hij zei: ”Er is geen enkele goede daad wat jullie dichter bij Allaah en het Paradijs brengt dat ik jullie niet heb opgedragen te doen.”  

Wat wij tegenwoordig zien, is dat heel veel mensen hier een speciale dag van maken en veel dingen doen waar veel geld mee gemoeid is en waar veel geld aan wordt uitgegeven. Deze tijd en dit geld kan men beter aan iets nuttigs gebruiken, iets wat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam ons wel heeft opgedragen te doen.

Hoe vieren wij de geboorte van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam?

Als we kijken naar de pre-islamitische periode en wat daar gebeurde waarvan ik een klein deel heb genoemd in het begin van mijn lezing (bijv. het aanbidden van standbeelden,…..) en de veranderingen die na het begin van het profeetschap van Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, moeten wij in eerste instantie Allaah dankbaar zijn voor Zijn gunsten  die Hij aan ons heeft geschonken (denk maar aan de Islaam als complete godsdienst). Vervolgens kijken we met veel bewondering naar de Profeet van de Islaam die alles heeft gedaan om deze religie te verkondigen. Ongetwijfeld speelt de komst van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam een grote rol in de verandering van de slechte situatie   vóór de komst van de Islaam. Allaah de Verhevene zegt (in vertaling):

”En Wij hebben jou (Oh Muhammed) slechts gezonden als een   barmhartigheid voor de werelden.” al-Anbijaa 107

De komst van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam was zeker een barmhartigheid, niet alleen voor moslims, maar ook voor niet-moslims. Daarom is het onze taak om de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam niet één keer per jaar te herdenken, maar elke dag. Hij is wel dood in zijn lichaam, maar hij leeft nog steeds verder in onze harten. Onze taak is om hem na te volgen en van hem te leren hoe wij moeten handelen tegen onze kinderen, tegen onze vrouwen, tegen onze buren , tegen onze ouders, tegen de moslims, tegen de ongelovigen en tegen elk schepsel.  Ik zal een paar voorbeelden geven over de manieren  van omgang van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.

Kinderen

Op gezag van Anas die zei: ”De Profeet  salla-llaahu 3alayhi wa-sallam was de meest barmhartige mens voor de kinderen.”1

Aboe Hurayrah verhaalt dat de Profeet zijn kleinzoon Hasan de zoon van Ali رضي الله عنهما  kuste. Hij was in het gezelschap van Aqra’ ibn Haabis en deze zei: ”Ik heb tien kinderen maar ik heb er nog nooit een gekust.” De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam keek hem aan en zei: ”Wie geen barmhartigheid toont, zal geen barmhartigheid ondervinden.”2

Vrouwen

Aboe Hurayrah verhaalt dat de boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: ”De beste gelovigen in  geloofszaken zijn degenen met het beste gedrag en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen.”3

Aboe Hurayrah verhaalt dat de Boodschapper van Allaah zei: ”Een gelovige man behoort geen vijandschap te koesteren tegenover een gelovige vrouw. Wanneer hij een eigenschap in haar zou vinden waar hij niet blij mee is, dan zal hij een andere (eigenschap) vinden waar hij wel blij mee is.”4

Buren

Aboe Hurayrah verhaalt dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam uitriep: ”Bij Allaah, hij gelooft niet; bij Allaah, hij gelooft niet; bij Allaah, hij gelooft niet!” Er werd hem gevraagd: ”Wie gelooft er niet, Oh Boodschapper van Allaah?” Hij zei: ”Degene wiens buren niet veilig zijn voor zijn kwaad.”5 De versie van Muslim is: ”Degene wiens buren niet veilig zijn voor zijn kwam zal het paradijs niet binnengaan.”

Aboe Hurayrah verhaalt dat de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: ”Hij die in Allaah en de Laatste Dag gelooft behoort zijn buurman geen ongemak te bezorgen; hij die in Allaah en de Laatste Dag gelooft behoort zijn gast te eren; hij die in Allaah en de Laatste Dag gelooft behoort het goede te spreken of te zwijgen.”6

Ouders

Asmaa’ bint aboe Bakr a-Ssiddieq verhaalt: ”Mijn moeder kwam mij bezoeken en zij was een afgodsdienares tijdens het leven van de Boodschapper van Allaah en ik vroeg om een uitspraak van de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en zei: ”Mijn moeder is gekomen om mij te zien en zij hoopt op iets van mij. Zal ik haar tegemoetkomen?” Hij zei: ”Ja, wees goed voor je moeder.”7

Aboe Hurayrah verhaalt dat er een man naar de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam ging en vroeg: ”Oh Boodschapper van Allaah, wie van de mensen heeft het meeste recht op een vriendelijke behandeling en goed gezelschap van mij ?” Hij antwoordde: ”Je moeder.” De man vroeg: ”En wie dan?” Hij antwoordde: ”Je moeder.” ”En wie dan?” Hij antwoordde: ”Je moeder.” ”En wie dan?” Hij antwoordde: ”Je vader.”8

Andere moslims

Anas verhaalt dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: ”Koester geen gevoelens van wrok, jaloezie of onverschilligheid, boycot elkaar niet, wees dienaren van Allaah en broeders voor elkaar. Het is een moslim niet toegestaan om (in geval van onenigheid) meer dan drie dagen van zijn broeder weg te blijven (voordat zij de relatie herstellen).”9

Ibn 3umar verhaalt dat de boodschapper van Allaah zei: ”Een moslim is de broeder van een moslim; hij doet hem geen onrecht aan en hij geeft hem niet over aan de vijand. Wie zich bezighoudt met het bevredigen van een behoefte van een broeder zal ondervinden dat Allaah zich bezighoudt met het bevredigen van zijn behoefte. Hij die één van de moeilijkheden van een moslim doet verdwijnen, zal één van zijn moeilijkheden op de Dag des Opstanding door Allaah verwijderd zien. Hij die de fout van een moslim bedekt, zal op de Dag der Opstanding zijn fout door Allaah bedekt zien.”10

Dieren

Overgeleverd door 3aa’ishah radiya-llaahu 3anhaa die zei: ”De Profeet was gewend water te vullen voor de poes om te drinken en als zij klaar was met drinken, verrichtte hij de kleine wassing met het overgebleven water.”11

Op gezag van aboe Hurayrah die zei: ”De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: ”Een vrouw ging de Hel binnen door een poes die ze vasthield. Ze gaf haar geen eten en liet haar ook niet vrij om te eten van de grond tot ze uit zwakte overleed.”12

Dit zijn enkele voorbeelden over hoe de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam  handelde en advies gaf en de mensen om hem heen behandelde. Al zijn uitspraken en handelingen zijn een levenswijze voor iedere moslim. Daarom moeten we hier naar op zoek gaan en ons best doen om ernaar te handelen. Om terug te komen op de titel Hoe vieren wij de geboorte van de Profeet? is dit dan ook het antwoord. Wij vieren deze dag niet door er een feestdag van te maken en hem te eren, maar wij vieren het door in ons dagelijks leven zijn lessen in praktijk te brengen en te proberen goede moslims te zijn.

Wat voor ons ook een plicht tegenover de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is, is dat we van hem houden, meer dan dat we van onszelf, onze familie, ons geld en kinderen houden. Als we zijn naam horen, dan zijn we ook verplicht te zeggen: salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt hierover (in vertaling):

”Voorwaar, Allaah geeft barmhartigheid en Zijn engelen smeken om vergeving voor de Profeet. Oh jullie die geloven, smeekt om genade voor hem en spreekt de vredewens over hem uit.” al-Ahzaab 56

Opmerkelijk is dat velen de naam van de Profeet horen en over hem praten alsof ze net de naam van hun vriend hebben gehoord en niet de naam van de meest edele Profeet. Dit terwijl Allaah ons heeft bevolen hem zo te eren en de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam dit zelf ook heeft bevolen. Uit respect en waardering voor hem horen moslims wanneer zijn naam wordt genoemd, deze vredeswens uit te spreken.

Conclusie

De Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is het grootste symbool van de Islaam. Zijn manier van leven is een leidraad voor iedere moslim en wij behoren hem iedere dag te gedenken. Hierdoor zal onze liefde voor hem zich versterken en zal hij een voorbeeld voor ons worden. Wij zullen dan ook in-shaa’-Allaah ons best doen om hem in iedere daad na te doen en zodoende een goed mens te worden.


 1. Muslim []
 2. Al-Bukhaarie en Muslim. []
 3. Tirmidhie, hadith hasan sahih. []
 4. Muslim. []
 5. Al-Bukhaarie en Muslim. []
 6. Al-Bukhaarie en Muslim. []
 7. Al-Bukhaarie en Muslim. []
 8. Al-Bukhaarie en Muslim. []
 9. Al-Bukhaarie en Muslim. []
 10. Al-Bukhaarie en Muslim. []
 11. Aboe Daawoed en ibn Maadjah. []
 12. Muslim. []

Categorieën