Hoe dien je om te gaan met jouw lessen?

Algemeen | 0 comments

1. De zuivere intentie (ikhlaas)

Dit is de voorwaarde voor het slagen van alles in het leven. De betekenis hiervan dienen we te leren en te praktiseren, waarop jouw wereldse leven en het hiernamaals bevorderd zullen worden.

De zuivere intentie houdt twee zaken in:

1. De tevredenheid van Allaah 3Azza wa jall willen, al is het in strijd met de tevredenheid van anderen. Dit zal ertoe leiden dat: Allaah 3azza wa jall aan jouw zijde zal staan, Hij jou zal helpen in al jouw zaken, Hij de mensen tevreden over jou zal laten zijn en Hij jou geduld schenkt wanneer je een probleem hebt met jezelf of een ander.

De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam zegt: ”met al wie Allaah het goede voorheeft geeft Hij begrip van de godsdienst”. De vraag die je jezelf kan stellen is: voor wie doe ik het? Doe ik het voor mezelf of voor Allaah? De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam heeft immers gezegd: ”voorwaar, alle daden zijn slechts naar gelang de intenties” (overgeleverd door Muslim).

Iemand die mensen aan het helpen is zal stoppen wanneer hij iets tegenkomt wat hem schaadt. De islaam is gepast aan de natuurlijke aanleg van de mensen, waarbij de islaam tegen het individu zegt: ”als jij deze zaak goed verricht, dan krijg jij de beloning”. De mens is niet meer egoïstisch wanneer hij zijn fitrah stuurt op de wijze die de islaam van hem vraagt. Het gaat namelijk niet om de waardering van de mensen, maar de waardering, beloning en tevredenheid van Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa, ondanks de ontevredenheid van de mensen. Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa zegt:

Interpretatie: ”Wij voeden jullie omwille van Allaahs aangezicht, wij willen van jullie noch een beloning noch een bedanking.” al-Insaan 9

De mensen hebben de leiding van Allaah 3azza wa jall nodig. Als je op het niveau van een zuivere intentie komt, kom je op een niveau van perfectie, objectiviteit, puurheid en zuivering wat geen ander mens je kan nadoen, behalve een moslim.

2. Het willen behalen van Zijn beloning.

2. Geduld

Geduld is belangrijk bij alles binnen de islam. Wanneer je een zuivere intentie hebt zal je ook de sleutel hebben voor jouw geduld. Is jouw geduld minder,dan is jouw zuivere intentie afgezwakt. Als dit ter sprake is koppel dan terug naar je intentie en verzuiver deze.Als je weet dat de beloning van Allaah 3azza wa jall eeuwig is, besef dan dat jouw geduld ook oneindig moet zijn. Het is belangrijk dat we onszelf beseffen: zolang we geduld hebben zullen er bergen aan hasanaat binnenstromen, maar zodra mijn geduld weg is zal mijn beloning minder zjin. Geduld heeft grenzen en richtlijnen, deze leren we op basis van de voorschriften van Allaah 3azza wa jall. Men denkt dat geduld passiviteit is, maar dit is niet waar. Er zijn twee vormen van geduld:
(1) de passieve geduld;
(2) de actieve geduld. Als je de zuivere intentie verliest, zal je ook je geduld verliezen. Geduld is een verplichting van Allaah 3azza wa jall op de gelovigen. Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa zegt:

Interpretatie: “O jullie die geloven hebt geduld.”  Aali 3Imraan 200

Dit is een amr, een bevel. Wij zijn verplicht om voor alle verplichte daden of zaken geduld te hebben. Als wij die verplichting niet nakomen begaan we een zonde. Wij moeten dit geduld aanleren, en wij bestrijden de vijand door standvastig te blijven. Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa zegt:

Interpretatie: “En hebt taqwa jegens Allaah opdat jullie zullen slagen.”

De aayah (het vers) bevat bijna alle richtlijnen van het geduld. Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa zegt aan het einde van de ayaah:

Interpretatie: “…opdat jullie zullen slagen.”

Aan het begin van de aayah geeft Hij een bevel: hebt geduld. Aan het begin van de aayah zegt Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa:

Interpretatie: ”O jullie die geloven…”

Wij zijn de gelovigen. Het slagen is afhankelijk van ons geduld. De verplichte daden moeten we verrichten en de verboden zaken moeten we verlaten. Dit heet ”taqwa”. Taqwa leert ons om ons te behoeden voor de ontevredenheid en boosheid van Allaah 3azza wa jall. Taqwa leidt ons tot actie. Sabr is geduld, en hierin zijn meerdere niveau’s:
– jezelf dwingen om geduld te hebben
– standvastig zijn tegen jouw vijand
– jouw vijand dusdanig bestrijden zonder dat jij achterom kijkt.

De eerste vijand is Shaytaan (de duivel) . Leer daarom zijn tactieken en de deuren vanwaar hij binnenkomt. Je moet jezelf leren kennen om je vijand te bestrijden. De shaytaan heeft liever 1000 aanbidders dan één geleerde. De geleerde weet namelijk wat de listen zijn van shaytaan. De aanbidders zullen geen kennis hebben van de listen van shaytaan en zullen makkelijk verleid worden. Men denkt dan dat ze Allaah aan het aanbidden zijn, maar ze aanbidden shaytaan.

Allaah 3azza wa jaal heeft in deze ayaah (Surah aali 3Imraan, aayah 200) drie keer opgeroepen voor sabr, namelijk
1) sabr voor jezelf,
2) sabr tegen de zaken die je tegenkomt en
3) sabr tegen de vijand.

Er zijn menselijke shayaateen en er zijn djinn shayaateen. De djinn shayaateen kan je verwerpen door de du3aa (smeekbede): a3oedho billaahi minna ashshaytaani arradjiem (ik zoek mijn toevlucht bij Allaah tegen de vervloekte duivel). Maar door menselijk shayaateen fluistert shaytaan jou op een indirecte wijze in. De du3aa zal jou hier niet direct tegen beschermen.

De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam zat in een zitting en iemand kwam binnen en hij zag een opening in de zitting van de sahaabah en nam hier plaats. De tweede kwam binnen en hij zag geen enkele plek, en uit schaamte ging hij buiten de kring zitten. De andere kwam binnen en zag geen plek en draaide zich om en ging weg. De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam zei: “zal ik jullie vertellen over de drie personen?” Ze zeiden jawel. De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam zei: “de eerste persoon kwam binnen hij zag een plekje en ging zitten, hij kwam tot Allaah en Allaah kwam tot hem. De tweede zag geen plek en hij schaamde zich voor Allaah en Allaah schaamde zich voor hem. De derde keerde de rug om naar Allaah en Allaah keerde zich van hem af.”

Waarin moet je geduld hebben? In het:
* aanwezig zijn bij de lessen
* bestuderen van de lessen
* praktiseren van de lessen
* openstaan om heropgevoed te worden (sta open voor correctie, verbetering en het goede)
* omwille van Allaah 3azza wa jall alles inzetten. Iemand die een zuivere intentie heeft zal namelijk succes hebben.

3. Goed gedrag ten opzichte van jouw medestudenten en ten opzichte van de leiders

Goed gedrag is een verplichting en heel belangrijk. Goed gedrag bepaalt mede het slagen van een project of activiteit. Goed gedrag betekent makkelijk, simpel, flexibel en een groentje zijn. Dit zijn de vier aspecten van goed gedrag.
Groentje betekent dat je een leek bent, dat je laat zien dat je een leek bent in jouw gedrag. De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam zegt: ”al wie makkelijk en simpel is; Allaah zal voor hem het hellevuur verboden maken op yawmo-l-Qiyaamah”. In een andere hadieth zegt de profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam: ”al wie makkelijk, simpel en nabij is; Allaah maakt het hellevuur voor hem verboden”.
Makkelijk betekent dat je niet moeilijk gaat doen over elk woord, letter of handeling die een ander naar jou uit. Het leven draait er niet om of jij gekwetst wordt of niet. Het gaat om de tevredenheid van Allaah 3azza wa jall. Makkelijk zijn betekent ook dat je bijvoorbeeld in een meningsverschil met een ander, ook al gaat het over zaken van halaal en haraam, jouw mening laat. De discussie maakt namelijk een afstand tussen de broeder- of zusterschap, terwijl dit belangrijker is. Ook is het belangrijk dat er niks onzuiver in de harten van iemand komt door onze meningen. Het is verplicht het doel te behalen dat de broeder- of zusterschap behouden wordt. Dit doel staat veel hoger dan dat je jouw mening overdraagt, ook al heb jij 100% de overtuiging dat jouw mening juist is. Als het een zaak is betreffende de Islaam, wend je dan tot de geleerden.
”Nabij” betekent dat de mensen ervan houden om dicht bij hem te staan, omdat hij makkelijk is in de omgang. De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam heeft gezegd: ”de gelovige is een nobele naïeveling”.  En in een andere hadieth: ”een moslim is een slim en alert persoon”.In de islaam is de krachtige persoon iemand die niet geeft om de zaken die negatief tegen hem staat, bijv. iemand scheld je uit, praat over je etc.. Kracht is het hebben van geduld bij de eerste schrik. Kracht is niet het in staat zijn om iemand anders neer te slaan, maar dat je geduld hebt bij de eerste schrik. Je kan je gevoelens besturen en in bedwang houden. De nobele naïeveling is de persoon die slim en alert is en weet wat zijn profijt is. Zijn profijt is namelijk  de beloning van Allaah. Een alert persoon reageert op de juiste timing en wijze. Dit is het gedrag van een nobele naïeveling. Bijvoorbeeld: iemand kwetst jou en jij reageert door te zeggen: ”moge Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa jou vergeven, want je begaat nu een zonde”. Dit is puurheid en zuiverheid want je geeft op dat moment niet om jezelf maar om een ander. Wij hebben veel zaken meegekregen van de niet-moslims die tegenstellingen brengen.

De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam zegt: ”de gelovige is een nobele naïeveling”. Ondanks dat een moslim in staat is om die betreffende persoon te schaden (figuurlijk), zal hij dit niet doen. Aboe Bakr zat in een zitting met de profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam. Een derde persoon was Aboe Bakr aan het uitschelden en Aboe Bakr reageerde niet. Totdat deze persoon hem op een gevoelige wijze kwetste en uitschold, Aboe Bakr reageerde op deze persoon. Op dat moment stond de profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam op en werd boos en ging weg. Toen Aboe Bakr ook mee opstond en vroeg: ”waarom bent u boos?” Toen zei hij: ”toen jij stil was en hij jou aan het uitschelden was, was er een engel naast jou die reageerde op hem toen hij jou uitschold en telkens zei: ”nee jij bent het”. Maar toen jij reageerde vertrok de engel en kwam de shaytaan daarvoor in de plaats en daarom ben ik opgestaan”.

Wees niet een naïeveling in jouw innerlijk maar in jouw houding. Als je dit toepast zal je anders met jouw medemoslim omgaan. Zeg dan: moge Allaah 3azza wa jall jou vergeven, en moge Hij ons beiden leiden. Goed gedrag heeft een directe link met jouw zuivere intentie, jouw ikhlaas. Wil je de tevredenheid van Allaah ‘azza wa jaal, of wil je deze niet?   Voorbeeld:
1. Je wordt uitgescholden
2. Je zwijgt
3. Je bedekt je woede
4. Vraagt vergeving voor de ander en wijst hem op zijn zonde. Allaah 3azza wa jaal zegt:

Interpretatie: ”en vermijd de onwetenden.”

Dit heeft betrekking op diegenen die onwetend handelen of onwetend zijn. Allaah Subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

Interpretatie: “En wegens hun (Bani Israa’iel) breken van het verbond hebben Wij hen vervloekt en hun hart verhard. Zij verdraaien de woorden en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand vergeten….”

Daarna zegt Allaah 3azza wa jaal:

Interpretatie: ”Vergeef hen en laat ze gaan, Allaah houd van de mensen die goedheid verrichten.’‘ al-Maa’idah 13

Dit is in de tijd van Mekkah, toen de profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam nog niet in Medienah was en er geen sprake was van een Islamitische staat. Als de ongelovigen de godsdienst aanvallen dien jij op te roepen tot Allaah 3azza wa jall.

Aboe Hurayrah had een moeder die niet gelovig wilde worden. Iedere keer als hij zijn moeder hiervoor opriep schold zij de profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam en de Islaam uit. Verdrietig ging hij naar de profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam en vroeg de profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam Allaah te smeken dat zijn moeder geleid werd. De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam hief zijn handen en zei: ”O Allaah, leid de moeder van Aboe Hurayrah”.  Aboe Hurayrah keerde terug naar zijn huis en op het moment dat hij de deur openende hield zijn moeder hem tegen en zei ze tegen hem: ”ik ben me aan het wassen”. Toen zij klaar was en de deur openende zei ze de shahaadah (de geloofsgetuigenis). Toen ging Aboe Hurayrah weer huilend naar de profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam, maar dit keer vanwege blijdschap. En de profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam smeekte tot Allaah 3azza wa jall dat het volk van Aboe Hurayrah ook moslim werd.

De uitleg hiervan is dat Aboe Hurayrah het ongeloof van zijn moeder verafschuwde, maar zich niet tegen haar keerde, want hij wilde nog het goede voor haar door de profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam te vragen of hij een smeekbede wilde verrichten voor de leiding van zijn moeder.

Categorieën