Het vasten in Ramadaan

De Basis | 0 comments

Het vasten is één van de belangrijke Islamitische verplichtingen en één van zijn geweldige zuilen.
  

Allaah subhaanahu wa-ta3aalaazegt: 

“O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, opdat jullie taqwaa hebben jegens Allaah.” (Aayah: 2/183).

Ook zegt Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa: 

“De maand Ramadaan is het waarin de Qur’aan is neergezonden, als leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding en de Furqaan. Wie van jullie de maand (Ramadaan) meemaakt, laat die dan vasten.”(Aayah: 2/185).

Ook zegt de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam: “Al-Islaam is gebouwd op vijf, (namelijk): de getuigenis dat er geen god is behalve Allaah en dat Muhammed de Boodschapper van Allaah is, en het verrichten van de Salaah, en het geven van de Zakaah, en de Hadj naar het Huis, en het vasten van Ramadaan.”

2

Het vasten heef ook vele godsdienstige profijten, waaronder:

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zegt: “Voorzeker, in het paradijs bevindt zich een deur die ‘a-Rrayyaan’ wordt genoemd, waardoor de vastenden op de Dag des Oordeels zullen binnentreden. Niemand zal erdoor binnentreden, behalve zij. Niemand zal erdoor binnentreden, behalve zij, voorwaar, wanneer zij binnentreden, wordt hij gesloten. En gaat niemand (daarna) erdoor naar binnen. En al wie naar binnen treedt zal drinken en al wie drinkt zal geen dorst meer hebben.” 

Ook zegt de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam: “Wanneer Ramadaan aanbreekt worden de deuren van het paradijs geopend en worden de deuren van het hellevuur gesloten en worden de shayaatien geketend.”

Ook zegt de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam: “Al wie Ramadaan (de maanmaand) uit Geloof en (de beloning) berekenend vast, voorwaar, hem worden al zijn (kleine) voorgaande zonden vergeven.”

De betekenis van “uit Geloof en (de beloning) berekenend…” is: gelovend in zijn oordeel en hopend op zijn beloning en uit gehoorzaamheid aan zijn Heer.

3

Het gebod van het vasten wordt slechts verplicht voor de moslim waarvan de pubertijd is aangebroken, en die in staat is om deze te verrichten1, waarbij men tevens belast wordt met de geboden en aanbiddingen.

Echter indien het een baby of een jong kind is, die niet de pubertijd heeft bereikt, is het voor diegene niet verplicht om te vasten.

Maar als hij het probeert om daaraan gewend te raken en daardoor ertoe gedreven te worden, al is het middels de aanmoediging van zijn ouders, dan is daar niets op tegen:

A-Rrabie3 dochter van Mu3awwidh – één van de vrouwelijke metgezellen van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam-, heeft gezegd: “…en wij lieten onze jonge kinderen vasten, en gingen (met hen) naar de moskee. En wij maakten voor hen poppen van wol. Als iemand onder hen huilde wegens honger, gaven wij hen dat, totdat het tijd werd om te eten.”

4

Het vasten betekent taalkundig: de onthouding

Islamitisch betekent het: het verlaten van het eten en het drinken en de rest van de zaken die het vasten verbreken2, gedurende een hele dag, vanaf het aanbreken van de ware Fadjr3 tot zonsondergang.

Hierbij is het ook noodzakelijk om de intentie van de aanbidding vanaf het begin van de nacht en vóór de Fadjr op te wekken, en vanuit het hart besloten te hebben om het te verrichten.

5

Het is aanbevolen voor de moslim om in de nacht alvorens het vasten de Suhoer te verrichten. Dit doet hij door vóór de Fadjr wakker te worden om wat te eten, al is het slechts dadels of water, zodat hij kracht heeft om die dag te vasten. Ook is het een gehoorzaamheid aan hetgeen overgeleverd is over de profijten van het vasten in de nobele Sunnah:

Een metgezel van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallamheeft gezegd: “Ik trad bij de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallamnaar binnen terwijl hij de Suhoer verrichte, en hij zei: “Voorzeker, het is een zegening die Allaah jullie gegeven heeft, voorwaar verlaat het niet.”

6

Het vasten heeft een bijzondere positie ten opzichte van de rest van de aanbiddingen. Het is namelijk een verborgen daad, waar slechts Allaah subhaanahu wa-ta3aalaaweet van heeft, en waarvan de werkelijkheid door geen enkel schepsel geweten noch gezien kan worden.

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Allaah heeft gezegd: “Elke daad van de zoon van Aadam wordt voor hem vermenigvuldigd. Eén hasanah wordt met tien gelijke (vermenigvuldigd) tot zevenhonderd maal, behalve het vasten, voorwaar, het behoort tot Mij, en Ik beloon ervoor…”

7

 Tijdens het vasten hoort de moslim zich niet slechts te onthouden van het eten en het drinken, maar ook van de zondige handelingen en de verwerpelijke uitspraken.

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zegt: “Al wie zich niet onthoudt van vals gepraat en het werken ermee, voorwaar, het maakt dan voor Allaah niet uit dat hij zich onthoudt van zijn eten en drinken.”

Ook zegt 3alie radiya-llaahu 3anhu: “Het is niet (slechts) het onthouden van voedsel en drank, echter van het liegen, valsheid en onrecht.”

Ook heeft Djaabir ibn 3abdu-llaah radiya-llaahu 3anhumaa gezegd: “Als je vast laat dan jou gehoor, zien en je tong vasten van het liegen en slechtheden en doe je slaaf geen kwaad. En straal de eerbiedwaardigheid en rust uit op de vastendag, en laat jou vastendag niet gelijk zijn aan de dag waarop je eet.”

8

Ook is het voor de moslims aanbevolen om in de maand Ramadaan na het verplichte gebed in de nacht elf raka3aat te bidden, om de sunnah van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam levendig te houden.

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heft gezegd: “Al wie (in het gebed) staat in Ramadaan uit Geloof en (de beloning) berekenend, voorwaar, hem worden al zijn (kleine) voorgaande zonden vergeven.”

Ook heeft de moeder der gelovigen gezegd: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallamnoch iemand anders verrichte in de maand Ramadaan meer dan elf raka3aat.”

9

Het vasten heeft geweldige profijten die de moslim baten in zijn godsdienst en zijn wereldse zaken, waaronder:

-Het winnen van het paradijs en de redding van het hellevuur;

-De reiniging van de ziel en het waken over het lichaam;

-Het behalen van de liefde van Allaah middels het verrichten van Zijn geboden;

-Het meeleven met de armen en hongerigen onder de moslimbroeders;

-De weerhouding van de slechtheden en zonden.

O Allaah maak het vasten voor ons makkelijk en help ons bij het bidden en sier ons met de islamitische gedragsnormen.


  1. Hiermee wordt bedoeld dat men lichamelijk in staat is om deze te verrichten. Want indien de mens verstandig is, is men daarmee ook geestelijk in staat om de geboden van Allaah na te komen. Het bevindt zich namelijk in de natuurlijke aanleg waarmee de mens geschapen is. []
  2. Hieronder valt geslachtsgemeenschap. []
  3. Dat is wanneer het licht vanuit de horizon uitgestrekt over de breedte tot de hemel reikt. []

Categorieën