Het paradijs

De Basis | 0 comments

Het paradijs is de wijde geweldige grote plaats die Allaah Geprezen en Verheven zij Hij gereed heeft gemaakt voor Zijn dienaren die in het aardse leven aan Hem gehoorzaam waren en Zijn bevelen nakwamen, als beloning voor hun eerlijke geloof en goede daden.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“En haast jullie naar vergeving van jullie Heer en (naar het) paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de Moettaqoen1.”
(vers: 3/133).

Allaah de Heilige heeft haar in de geweldige Qur’aan een aantal namen gegeven:

 • “DJannatu-l-Ma’waa”, de Tuin van de verblijving;
 • “Daaru-l-KHuloed”, het Tehuis van eeuwig verblijf/onsterfelijk-heid;
 • “Al-Firdaws”, het toppunt van het paradijs;
 • “Daaru-Ssalaam”, het tehuis van vrede;
 • “Daaru-l-Muqaamah”, het tehuis van het verblijf;
 • “Al-Muqaamu-l-‘Amien”, het veilige verblijf.
 • En ook andere namen2.

En slechts degene die goede daden verricht heeft en geweldige eigenschappen en nobele specialiteiten heeft gekregen, zal het paradijs binnentreden.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“Voorwaar, Allaah heeft van de gelovigen hun levens en bezittingen gekocht omdat er voor hen het paradijs is. Zij strijden op de weg van Allaah, zodat zij doden en gedood worden, als een belofte waar Hij zich aan heeft verbonden, een Waarheid (die staat vermeld) in de Tawraat, de Indjiel en de Qur’aan. En wie is zijn belofte meer trouw dan Allaah? Verheugt jullie daarom over jullie koop die jullie met Hem hebben gesloten. En dat is de geweldige overwinning. (Zij zijn) de berouwvollen, de dienenden, de prijzenden, de vastenden, de buigenden, de knielenden, de oproepers tot het behoorlijke en de weerhouders van het verwerpelijke en de wakers over de bepalingen van Allaah. En verkondig een verheugende tijding aan de gelovigen.”
(vers: 9/111-112).

Allaah de Heilige heeft het paradijs beschreven: haar genieting is aanhoudend en haar geluk eindigt niet, en alles wat zich erin bevindt is zonder tegenprestatie. En zo zijn haar rivieren groot, geweldig en verschillend:

 • Eén van deze rivieren is van water dat heerlijk is en niet van geur of smaak verandert
 • Een andere is van heerlijke pure zuivere melk
 • Nog een andere is van bier dat een verheerlijking voor de drinkers is. Dit bier is namelijk niet zoals het verboden bier van dit aardse leven, dat de hersenen en het verstand bederft en aantast.
 • Nog een andere is van zuivere honing
 • En zo zijn er nog meer rivieren die onder de kastelen stromen.

In het paradijs zijn er ook veel vruchten en vogelvlees.

En één van de wonderen die Allaah de Heilige aan de inwoners van het paradijs schenkt, zijn de heerlijke vruchten die verschillende en speciale smaken hebben, en op elkaar lijken. De inwoners van het paradijs denken dan dat het dezelfde soort is die zij eerder geproefd hebben, terwijl dat niet zo is.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“En geeft (O Muhammed) goede tijdingen aan degenen die geloven en goede werken verrichten: dat er voor hen Tuinen (in het paradijs) zijn waaronder de rivieren stromen. Telkens wanneer hun daaruit een vrucht wordt gegeven als voorziening, zeggen zij: “Dit is waarmee wij vroeger zijn voorzien”, en het soortgelijke zal hun gegeven worden en er zijn daarin reine echtgenoten voor hen, en zij zijn daarin eeuwig levenden.”
(vers: 2/25).

Deze voorziening die hun Heilige Heer voor hen gereed heeft gemaakt, wordt hun aangeboden door de eeuwig jeugdigen, die hen zullen dienen en hun verzoeken en verlangens inwilligen en vervullen.

Deze eeuwige jeugdigen dragen kruiken en bekers van puur goud en lijken door hun schitterende schoonheid en volmaakte schepping op gestrooide parels.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“En onder hen wordt rondgegaan door eeuwige jeugdigen. Als jij hen ziet, dan denk jij dat zij verstrooide parels zijn.”
(vers: 76/19)

En Hij heeft ook gezegd:

” (Er wordt gezegd:) “Treedt het paradijs binnen, jullie en jullie echtgenotes, in blijdschap”. Er zal tussen hen worden rond gegaan met schalen van goud en bekers. Daarin is wat de zielen verlangen en de verrukking van de ogen. En jullie zullen eeuwig levenden zijn.”
(vers: 43/70 + 71).

Eén van de gunsten die Allaah in het paradijs aan Zijn rechtschapen dienaren en de gelovigen onder Zijn schepsels schenkt, en dat speciaal voor hen bedoeld is, is:

De kleding.

De kleding van de inwoners van het paradijs is van zijde en brokaat3 en de sieraden die zij met deze kleding dragen zijn van puur goud.

Een andere gunst betreft hun woningen. Deze zijn heel aangenaam en op een wonderbaarlijke manier gestructuurd. Het zijn namelijk woningen boven woningen, waar onder door de rivieren stromen.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“Maar degenen die hun Heer vreesden; voor hen zijn er woningen waarboven (nog andere) woningen zijn gebouwd, waar onder door de rivieren stromen. Als een belofte van Allaah, Allaah breekt de belofte niet.”
(vers: 39/20).

Niets van wat zich in dit aardse leven bevindt is in het paradijs te vinden, behalve de namen4. In het paradijs bevindt zich namelijk wat geen oog heeft gezien, waar geen oor van gehoord heeft en waar een mens in zijn behoeftes nooit naar had kunnen denken te verlangen.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“En geen ziel weet welke verkoeling van de ogen5 voor hen verborgen wordt gehouden, als beloning voor wat zij plachten te doen.”
(vers: 32/17).

 • In het paradijs bevinden zich geen zonden en geen nutteloos gepraat.
 • Erin bevindt zich wel heiliging van en verering voor Allaah;
 • De begroeting van Allaah aan de gelovigen;
 • De begroeting van de engelen aan de gelovigen;
 • En de begroeting van de gelovigen onder elkaar.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“En de engelen treden bij hen binnen door iedere poort. (zeggend:) “Salaamun çalaykum bimaa sabartum.” (Vrede zij met jullie wegens jullie geduldig zijn) het is de beste eindbestemming.”
(vers: 13/23+24).

De inwoners van het paradijs zijn mensen van vrede en gerustheid, waarvan Allaah de wrok6 van hun harten tegen anderen heeft verwijderd. Ze zijn namelijk allemaal geliefde broeders en worden in het paradijs niet getroffen door ziekte of moeheid.

De meest verhevene genieting die de gelovigen in het paradijs krijgen is het zien van hun Heilige en Verhevene Heer en het winnen van Zijn tevredenheid met hen.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“Gezichten zullen op die dag verlicht zijn. Naar hun Heer zullen zij zien.”
(vers: 75/22 + 23).

En Hij heeft gezegd:

“En het welbehagen7 van Allaah is groter”
(vers: 9/72).

En dat is een volmaking van Allaah’s gunsten en schenkingen aan Zijn dienaren.

Ook is het paradijs eeuwig en gaat het niet ten onder8; het blijft in een blijvende eeuwigheid. Tevens zijn haar inwoners eeuwig blijvend erin, en zal de dood of uitroeiing hen niet bereiken.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“En wat degenen betreft die gelukkig zijn, zij bevinden zich in het paradijs, zij zijn daarin eeuwig levenden, zolang de hemelen en de aarde voortbestaan, tenzij jouw Heer (anders) wil, als een gift zonder onderbreking.”
(vers: 11/108).

Het geheim van de eeuwigheid van de paradijsbewoners in het paradijs is, dat toen Allaah Geprezen en Verheven zij Hij wist wat in hun harten aan drift en aandrang voor het geloof en gehoorzaamheid was, hoe lang hun leven ook werd, Allaah de Heilige en Hooggeprezene hen wilde belonen voor hun intentie en wil met hetgeen geweldiger is en een hoger niveau heeft dan dat leven. En in ruil voor die drift en aandrang voor de gehoorzaamheid, heeft Hij het paradijs aan hen toegekend, zodat zij begunstigd, blij en gelukkig erin blijven.


 1. De “moettaqoen” zijn zij die beschikken over “Taqwaa”, d.w.z. het vrezen van Allaah’s toorn en het zich daartegen beschermen door te doen wat Hij heeft bevolen, en door zich verre te houden van wat Hij verboden heeft verklaard. []
 2. Het paradijs heeft namelijk nog meer namen. []
 3. “Brokaat” is: een zware zijden stof met een schering van goud. []
 4. Namen van de vruchten, groenten, enz… []
 5. De redenen van geluk (hetgeen dat hen geschonken wordt in het paradijs, zal de reden van hun geluk daarin zijn). []
 6. “Wrok” betekent: kwaadwilligheid. []
 7. “Welbehagen” betekent: genoegen en tevredenheid. []
 8. “Niet ten onder”: heeft geen einde. []

Categorieën