Het hiernamaals

De Basis | 0 comments

Het geloven in het hiernamaals is een fundamentele zuil van de zuilen der geloof en een belangrijk onderdeel waarin de dienaar zijn Heer leert kennen.

Hoezo niet… terwijl het voor de mens mogelijk maakt om het lot te weten te komen dat de beëindiging zal zijn van deze aanwezigheid met haar aarde en zeeën, vlakten en gebergten, mensen en dieren en de hele schepping in al haar beelden.

Als de mens weet wat zijn lot, het lot van zijn geld, zijn jeugd, zijn huis en zijn kinderen zal zijn, dan is het voor hem mogelijk om zijn leven voort te zetten op de manier waarop Allaah de Verhevene het van hem wil -betreffende de aanbidding, gehoorzaamheid en een verplichting die zijn Heer hem verplicht heeft- en om van alle middelen en manieren gebruik te maken die hem zijn doel en eindbestemming kunnen laten bereiken.

Maar wie deze kennis niet heeft en daarbij niet stil gestaan heeft, en zijn hart er niet van overtuigd is dat dit leven een laatste dag heeft waarmee het zal beëindigen en verzegeld zal worden, voor hem zal zijn leven geen waarde, geen doel en geen nut hebben.

Onze Heer Geprezen en Verheven zij Hij heeft ons in de Geweldige Qur’aan uitgelegd dat Hij Zijn schepping niet zonder een groot en verheven1 doel heeft geschapen. Integendeel, Hij heeft hun voor het hoogste en meest volmaakte doel geschapen.
Toen onze Heilige Heer de mens geschapen heeft, heeft Hij de hemelen en de aarde voor hem dienstbaar gemaakt en hem tot meester der aarde gemaakt. Heeft dat allemaal dan geen doel of nut?

Allaah de Heilige kan zoiets niet voor niets gemaakt hebben.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“Dachten jullie dat Wij jullie zomaar geschapen hebben? En dat jullie niet tot ons terugkeren?Verheven is Allaah, de Ware Koning, er is geen god dan Hij, Heer van de Edele Troon.”
(vers: 23/115 + 116)

De laatste dag begint met de ondergang van onze wereld. Alles wat levend is zal dan sterven. De aarde en de hemelen zullen dan door anderen vervangen worden.

Daarna brengt Allaah Geprezen en Verheven zij Hij de doden die begraven zijn opnieuw tot leven.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“Denkt de mens dat hij ongemoeid zal worden gelaten?  Was hij niet eerst een druppel2 van uitgestort sperma? En vervolgens een bloedklonter3 waarna Hij (hem) schiep en nauwkeurig vormde? Zo maakte Hij daarvan de twee geslachten, de man en de vrouw. Is Degene met zo’n macht niet in staat de doden tot leven te brengen?”
(vers: 75/36 – 40).

In het nieuwe leven zal Allaah de Heilige elk mens individueel beoordelen op zijn daden -van goed en kwaad- die hij in het aardse leven verricht heeft.

Dus wie in het aardse leven goed was en goede daden heeft verricht, Allaah zal hem voor zijn daden met het paradijs belonen.

En wie in het aardse leven slecht was, slechte daden verrichtte en niet nakwam wat Allaah hem aan goede daden heeft verplicht, hem zal Allaah voor wat hij verrichtte met het hellevuur bestraffen.

Het geloof in de laatste dag is zeer belangrijk. Het belang ervan wordt duidelijk wanneer men de verzen leest die het genoemd hebben.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“maar vroom is wie gelooft in Allaah en het hiernamaals.”
(vers: 2/177)

Allaah heeft het hiernamaals samen met het geloven in Hem genoemd vanwege het grote belang en de geweldige fundamentele eigenschap4 ervan.

En wie de edele Qur’aan leest, ziet dat er vele verzen zijn die het noemen en erover spreken. Er is namelijk bijna geen enkele Soerah in de Qur’aan die er niet over spreekt door het voor de gedachten en de breinen nabij te brengen; soms door middel van een overtuiging en een bewijs en soms door middel van het geven van voorbeelden.

De lezer van de verzen van de Qur’aan ziet dat aan de laatste dag een aantal namen zijn gegeven. Elk van deze namen wijst op een gebeurtenis die op die geweldige dag -de laatste dag- zal gebeuren.

Het heet namelijk “Yawmu-l-Baçth”, “de Dag der opwekking5”, zoals onze Heilige Heer gezegd heeft:

“En degenen aan wie de kennis en het geloof zijn gegeven, zullen zeggen: “Voorzeker, jullie verbleven er zoals is vastgesteld door Allaah, tot de Dag der Opstanding. Dit is dan de dag der opwekking, maar jullie wisten het niet.”
(vers: 30/56)

Het heet ook “Yawmu-l-Qiyaamah”, “de Dag der Opstanding6 “, zoals onze Heilige Heer ook gezegd heeft:

“En op de Dag der Opstanding zal jij degenen zien die over Allaah hebben gelogen, hun gezichten zullen zwart zijn.”
(vers: 39/60)

Het heet ook “a-Ssaaçah”, “het Uur”, zoals onze Heilige Heer gezegd heeft:

“Voorwaar, de beving van het Uur zal een geweldige zaak zijn.”
(vers: 22/1)

Het heet ook “Yawmu-l-Hisaab”, “de Dag des Oordeels7”, zoals onze Heilige Heer ook gezegd heeft:

“En Moesaa zei: “Voorwaar, ik zoek mijn toevlucht bij mijn Heer en bij jullie Heer tegen iedere hoogmoedige die niet gelooft in de Dag des Oordeels.”
(vers: 40/27)

En voor deze laatste dag zijn er vele andere namen.

De Qur’aan heeft om vele redenen veel aandacht aan de laatste Dag besteed, de belangrijkste redenen zijn:

 • Ten eerste: omdat de veelgodenaanbidders onder Arabieren het ontkenden en niet accepteerden.
 • Ten tweede: het geloof in de laatste dag geeft het leven een waarde, nut en een doel.
 • Ten derde: sommigen van de andere ongeldige godsdiensten dachten heel wat anders over de laatste dag, wat niet klopte met de werkelijkheid die men moet aannemen.

De edele verzen van de Qur’aan en de uitspraken van de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem wijzen er op dat aan het begin van de laatste Dag veel algemene veranderingen en gebeurtenissen zullen plaatsvinden op deze wereld waarin we leven, met haar aarde en hemel:

 • De hemel zal verscheuren;
 • En de sterren zullen uiteen gedreven worden;
 • En de bergen zullen verkruimeld worden;
 • En alles zal kapot gaan.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“Op de Dag dat de aarde wordt vervangen door een andere aarde, en zo ook de hemelen. En de mensen zullen verschijnen voor Allaah, de Éne, de Overweldiger.”
(vers: 14/48).

Het tijdstip van de laatste dag is één van de zaken die alleen Allaah Geprezen en Verheven zij Hij weet, en Hij heeft het niemand van Zijn scheppingen te kennen gegeven, geen gestuurde profeet en geen nabije Engel.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“Tot Hem wordt de kennis over het Uur teruggebracht.”8

(vers: 41/47).

Sommige metgezellen9 van de Profeet vroegen de Profeet herhaaldelijk over het tijdstip van het Uur10, maar Allaah de Heilige heeft de Profeet bevolen om de kennis en het tijdstip daarvan tot Allaah te laten toebehoren.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“Zij vragen jou (o Muhammed) over het Uur: “Wanneer zal het plaatsvinden?” Zeg: “Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij mijn Heer, niemand kan over de tijd ervan duidelijkheid geven dan Hij. Zwaar (is deze kwestie) in de hemelen en op aarde. Het zal slechts plotseling tot jullie komen.” Zij vragen jou alsof jij daar van op de hoogte bent. Zeg: “Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij Allaah, maar de meeste mensen weten het niet.”
(vers: 7/187).

Nadat Allaah de Heilige de mensen opnieuw tot leven wekt en ze uit hun graven haalt, verzamelt Hij hen en brengt Hij hen bijéén tot Hem, om elk individu van hen te beoordelen op wat hij aan werken heeft verricht.

En dan zal de aarde getuigen over hetgeen dat op haar gebeurd is.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

” Wanneer de aarde door haar beving wordt geschud. En de aarde haar lasten naar buiten keert11. en de mens zegt: “Wat is er met haar aan de hand?” Op die dag zal zij haar berichten12bekendmaken. Omdat jouw Heer de aarde bevolen heeft. Op die dag zullen de mensen in verschillende groepen tevoorschijn komen om hun daden te zien13. Wie iets goeds deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien. En wie iets kwaads deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien.”
(hoofdstuk: 99)

Dat niet alleen. Tevens zullen de tongen getuigen en de handen, voeten en de huid praten, zodat niemand kan liegen of ontwijken.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“Op die Dag zullen hun tongen, hun handen en hun voeten tegen hen getuigen over wat zij plachten te doen. Op die Dag zal Allaah hun ware loon betalen en zij zullen weten dat Allaah zeker de duidelijke Waarheid is.”
(vers: 24/24 + 25).

En zo:

Wordt het bewijs van Allaah aan de werelden vervolmaakt. Wie goede werken heeft verricht, voor hem zal het paradijs zijn verblijfplaats zijn. En wie het voor zichzelf verpest heeft en aan zijn Heer ongehoorzaam was, zal bestraft worden met het hellevuur dat een hopeloos verblijf is.


 1. “Verheven” betekent: Hoog. []
 2. Dit zijn enkele eerste stappen die de mens ondergaat voordat zijn schepping volmaakt wordt. []
 3. Dit zijn enkele eerste stappen die de mens ondergaat voordat zijn schepping volmaakt wordt. []
 4. “Fundamenteel” betekent: de grondslag rakend. []
 5. “De Dag der opwekking” betekent: De mensen opwekken/weer tot leven brengen vanuit hun graven voor de beoordeling. []
 6. “De Dag der Opstanding” betekent: wanneer de mensen opstaan voor de Heer der Werelden. []
 7. Dag des Oordeels, de laatste dag, de Dag der Opstanding. []
 8. Hiermee wordt bedoeld dat de kennis over het tijdstip van het Uur alleen bij Allaah is. []
 9. “Metgezellen”: de moslims die in de tijd van de Profeet leefden. []
 10. “Het Uur”: een benaming voor de dag der opstanding. Tevens verwijst deze benaming naar het uur der waarheid waarop de dag der opstanding plaats zal vinden. []
 11. “Haar lasten”: de lijken die in haar begraven zijn. []
 12. De aarde getuigt van alle daden die op haar verricht zijn. []
 13. De mensen zullen individueel en uiteengedreven tot leven gebracht worden, zodat elk van hen zijn daden kan zien. []

Categorieën