Het begin…

Artikels | 0 comments

Dit artikel gaat over een belangrijk onderwerp, het onderwerp van de harde waarheid, het onderwerp waar elk levend wezen mee te maken heeft en zal krijgen…

Beste broeders en zusters… dit artikel gaat over een belangrijk onderwerp, het onderwerp van de harde waarheid, het onderwerp waar elk levend wezen mee te maken heeft en zal krijgen, het onderwerp dat voor sommigen een barmhartigheid en een gunst is en voor anderen een straf en een spijt is. Een onderwerp waar elk levend wezen mee geboren wordt en dat uiteindelijk haar vernietiging zal zijn, namelijk: de dood!

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft ons geschapen om een reden. Een reden die we allemaal als moslims moeten weten en waar naar we moeten leven. Deze reden is ook het verdrag dat wij met Allaah Geprezen en Verheven zij Hij bij onze eerste schepping hebben afgesloten.

Deze reden is de aanbidding van de Schepper Die de aanwezigheid uit het niets heeft doen ontstaan en ons het recht gegeven heeft om twee keer per seconde zuurstof in en uit te ademen, de Heilige en Verhevene en Almachtige heer: Allaah!

Dit onderwerp is uitgekozen omdat het één van de belangrijkste onderwerpen is waarmee men een duidelijk inzicht krijgt over het doel van het leven. Ook is het een onderwerp dat ons allen laat nadenken over ons leven en wat erna komt en waar we uiteindelijk terecht zullen komen.

De Boodschapper van Allaah Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd: ”Gedenkt de vernietiger der lusten en de uitééndrijver van groepen. De dood!.”

Anas ibn Maalik moge Allaah met hem behaagd zijn heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd : “Gedenkt de dood in je Salaah, want als een persoon de dood gedenkt, zal hij zijn best doen om zijn Salaah te verbeteren.”

Vandaar dit artikel en vandaar dit onderwerp en vandaar onze gedenking.

Broeders en zusters… sommigen van jullie zullen misschien denken: bah… wat een onderwerp, heeft hij niks vrolijks om over te praten? Nou, jullie zullen raar opkijken als ik jullie vertel dat dit één van de vrolijkste onderwerpen kan zijn, en dat zullen we zo meteen merken in-shaa’-Allaah.

Om over dit onderwerp een juist beeld te krijgen, wil ik een paar punten behandelen die hierover een duidelijk beeld kunnen geven. Ik gebruik hierbij verzen uit de edele Qur’aan en een paar -door de geleerden- authentiek verklaarde ahaadieth die ons vertellen wat er zich in die onwaarneembare wereld afspeelt. Hopelijk kunnen we daaruit lessen nemen, om onze daden te verbeteren, en te corrigeren, en onze intenties te verzuiveren. Met een zuiver hart vraag ik Allaah dat hij ons allen rechtleidt.

De punten die ik in dit artikel in-shaa’-Allaah zal behandelen zijn:

 1. Wat is de dood
 2. De beschrijving van de dood van een kaafir en een moslim
 3. Het graf

1. Wat is de dood?

De dood is de toestand die intreedt bij het eindigen van het wereldse leven, ofwel: de tussenslaap

De dood heeft twee soorten, namelijk de kleine dood en de grote dood.

De grote dood is een lange slaap waarbij de ziel volledig van het lichaam ontnomen wordt. Men houdt wel een soort bewustzijn. Dit zullen we nader in dit onderwerp behandelen en uitleggen in-shaa’-Allaah.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

”Voorwaar, elke ziel zal de dood proeven .” al-Imraan 185

 En Hij Geprezen en Verheven zij Hij heeft ook gezegd:

”Waar jullie je ook bevinden, de dood zal jullie bereiken, al waren jullie in goed beschermde en hooggebouwde torens.” an-Nisaa 78

De kleine dood is een korte slaap waar we elke nacht van genieten. Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft in de Qur’aan gezegd:

”Allaah neemt de zielen weg bij hun sterven en bij degenen die niet sterven in hun slaap. Dan houdt hij degenen waarvoor hij de dood heeft beslist achter, en stuurt hij de overigen(?) terug tot een vastgestelde tijd. Voorwaar, daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.” az-Zoemar 42

Hiermee zegt Allaah Geprezen en Verheven zij Hij dat Hij elke keer als een mens slaapt, zijn ziel ontneemt, en als zijn tijd niet aangekomen is, laat Hij zijn ziel terugkeren wanneer hij wakker wordt. Dit wijst erop dat als de mens slaapt, hij ook dood is. Daarom noemen we het de kleine dood.

De grote dood is wanneer Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zoals in het vorige vers beschreven is, de ziel van een mens ontneemt en deze bij Hem houdt tot zijn vastgestelde tijd is aangebroken. Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt in de Qur’aan:

”Zeg (o Muhammed) de engel des doods die over jullie is aangesteld zal jullie wegnemen, vervolgens worden jullie tot jullie Heer teruggekeerd.” as-Sadjdah 11


2. De beschrijving van de dood van een kaafir en een moslim.

Geliefde broeders en zusters, om een goede en duidelijke beschrijving van de dood te hebben, en te weten te komen wat er met de mens zal gebeuren terwijl hij dood gaat en nadat hij dood is, horen we de overleveringen van de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem erbij te nemen, omdat we een aspect van de onwaarneembare wereld behandelen, dat wij niet kunnen zien. Je mag namelijk niet over het onwaarneembare praten als je geen bewijs hebt. En als Allaah Geprezen en Verheven zij Hij of Zijn Boodschapper Allaah’s gebeden en vrede zij met hem daarover spreken, hoor je het aan te nemen en te geloven zoals het overgeleverd is, zonder ook maar een moment te twijfelen over de waarheid ervan, omdat het geloven in het onwaarneembare het kenmerk is van de ware gelovigen zoals Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

”Degenen die in het onwaarneembare geloven en de Salaah onderhouden en die de bijdragen geven van hetgeen waarmee Wij hen hebben voorzien .”  al-Baqarah 3

De volgende overlevering vertelt ons haarfijn wat er met de mens gebeurt op het moment dat zijn ziel ontnomen wordt, en nadat hij dood is.

Ik zou zeggen: aanschouw de dood!
Al-Baraa’ ibn 3aazib moge Allaah met allen behaagd zijn heeft het volgende verhaald:

”Wij zijn met de Boodschapper van Allaah Allaah’s gebeden en vrede zij met hem in een djaanazah van een man van de Ansaar1 meegelopen en naar zijn graf gegaan. De Boodschapper van Allaah Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft toen naast zijn open graf gezeten en wij zaten muisstil om hem heen. In zijn hand had hij een klein stokje waarmee hij op de grond tikte. Hij verhief zijn hoofd en zei: ”Zoek toevlucht bij Allaah voor de bestraffing van het graf.” Hij zei dit twee of drie keer. Daarna zei hij: ”Voorwaar, als een gelovige dienaar op het punt staat om deze wereld te verlaten en om het hiernamaals tegemoet te komen, dalen engelen vanuit de hemel af met witte gezichten die stralen als de zon. En met hen een kafan en hanoet uit het Paradijs en gaan om hem heen zitten zover het oog reikt. Dan komt de engel des doods en gaat hij bij zijn hoofd zitten en zegt: ”O goede ziel, treedt naar buiten naar de vergeving en het genoegen van Allaah. De ziel komt naar buiten zoals een druppel water uit een waterzak druppelt. De engel pakt hem vast. Als hij hem gepakt heeft, laten de engelen hem geen moment in zijn hand. Zij nemen hem en plaatsen hem in de kafan en parfumeren hem. De geuren daarvan lijken op de zoetste geur van muskus die op aarde gevonden kan worden. Dan dragen zij hem naar boven en telkens als zij langs een groep engelen komen vragen zij: ”Wie is deze goede ziel?” En de engelen met de ziel antwoorden: ”Die en die, de zoon van die en die,” en zij gebruiken de mooiste namen waarmee de mensen hem in het wereldse leven hebben genoemd. Zij nemen hem mee totdat ze bij de hemel der aarde aankomen en vragen of er een poort voor hem geopend kan worden. Deze wordt voor hem geopend, en de engelen van elke hemel die het dichtst bij Allaah staan begeleiden hem naar de volgende hemel tot hij de zevende hemel bereikt. Allaah de Almachtige en de Majesteitelijke zegt: ”Schrijf het boek van mijn slaaf in Illiyin en brengt hem terug naar de aarde in zijn lichaam.” (En in een andere overlevering zegt Allaah Geprezen en Verheven zij Hij: ”Ik heb hen daaruit geschapen, daarin zal Ik hen terug doen keren en daaruit zal Ik hen weer uit voortbrengen”). Vervolgens komen twee engelen naar hem toe. Zij laten hem zitten en zeggen tegen hem: ”Wie is jou heer?” Hij zegt: ”Mijn heer is Allaah.” Zij vragen hem: ”Wat is jou godsdienst?” Hij zegt: ”Mijn godsdienst is de Islaam.” Zij vragen hem: ”Wat is de man die onder jullie gezonden werd?” Hij zegt dan: ”Dat is de Boodschapper van Allaah.” Zij vragen: ”Hoe ben je deze dingen te weten gekomen?” Hij zegt: ”Ik heb het boek van Allaah Geprezen en Verheven zij Hij gelezen, heb er in geloofd en geloofde wat er in stond”. Vervolgens roept er iemand uit de hemel: ”Mijn slaaf heeft de waarheid gesproken. Spreid daarom de tapijten uit het paradijs voor hem uit en open een deur voor hem naar het paradijs.” Dan komt er tot hem wat van haar (al-Djannah) geur en parfum en wordt zijn graf voor hem breder gemaakt zover het oog reikt. Vervolgens komt er naar hem een man met een mooi gezicht, mooi gekleed en lekker ruikend en zegt tegen hem: ”Verheug je in dat wat je pleziert, want dit is jouw dag die jou beloofd is.” Hij vraagt hem: ”Wie ben jij? Jou gezicht is een gezicht dat het goede voorspelt.” Hij antwoordt: ”Ik ben je goede daden.” Dan zegt hij: ”O mijn Heer, laat het laatste uur spoedig aanbreken, laat het laatste uur spoedig aanbreken zodat ik naar mijn familie en bezittingen kan terugkeren.”

En voorwaar, als een ongelovige dienaar op het punt staat om deze wereld te verlaten om het hiernamaals tegemoet te komen, dalen engelen vanuit de hemel neer met zwarte gezichten. En met hen al-Musoeh (een kleed gemaakt van haar wat gruwelijk stinkt) en gaan om hem heen zitten zover het oog reikt. Dan komt de engel des doods en gaat hij bij zijn hoofd zitten en zegt: ”O slechte ziel! Komt naar buiten voor de ontevredenheid en de toorn (woede) van Allaah. Hij Allaah’s gebeden en vrede zij met hem zei toen: ”De ziel verdeelt zich over het hele lichaam en wordt uit het lichaam getrokken als gekronkeld ijzerdraad dat uit natte wol wordt gehaald. Dan pakt de engel hem (de ziel), en als hij hem pakt, laten de andere engelen hem geen moment in zijn handen. Zij nemen hem en wikkelen hem in het ruigbehaarde kleed, waar een stank van afkomt zoals de meest stinkende bedorven kadaver dat op aarde gevonden kan worden. Dan nemen zij hem naar boven, en telkens als zij voorbij een groep engelen komen, vragen dezen: ”Wie is deze bedorven ziel?” Zij antwoorden: ”De zoon van die en die.” En zij gebruiken de meest vreselijke benamingen die de mensen hem in het wereldse leven hebben gegeven. Dan nemen zij hem (de ziel) naar de hemel der aarde en vragen of de poort voor hem geopend kan worden. Deze wordt niet geopend. De Boodschapper van Allaah Allaah’s gebeden en vrede zij met hem reciteerde toen:

”De poorten van de hemel zullen voor hen niet worden geopend, en zij zullen het paradijs niet binnen gaan totdat de kameel, door het oog van de naald gaat.” al-A3raaf 40

Dan zegt Allaah Geprezen en Verheven zij Hij: ”Schrijf zijn boek in Siddjin (krabbe gevangenis) in de diepste aarde.” Daarna wordt de ziel hard naar beneden geworpen. Daarna reciteerde de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem:

”Want wie Allaah deelgenoten toekent, is als iemand die uit de hemel valt, en dan door de vogels wordt weggegrist of door de wind wordt geblazen naar een afgelegen plek.”
al-Hadj 31

Dan wordt zijn ziel in zijn lichaam terug gezet en komen er twee engelen naar hem toe en vragen hem: ”Wie is jou Heer?” Hij zal antwoorden: ”Huh huh, ik weet het niet.” Zij zeggen tegen hem: ”Wat is jou godsdienst?” Hij antwoordt: ”Huh huh, ik weet het niet.” Zij vragen: ”Wie is de man die onder jullie gezonden is?” Hij antwoordt: ”Huh huh, ik weet het niet.” Dan roept een stem uit de hemel: ”Voorwaar, hij heeft gelogen. Spreid dus de tapijten van het hellevuur, en open voor hem een deur naar het hellevuur. Dan komt tot hem wat van haar hitte en haar giffen tegemoet. Daarna wordt zijn graf heel nauw voor hem gemaakt totdat zijn gewrichten door elkaar gaan. Daarna komt naar hem een man met een walgelijk gezicht, walgelijk gekleed en stinkend en zegt: ”Wees bedroefd voor het slechte dat jou toekomt, dit is jouw dag die jou beloofd werd.” Hij vraagt: ”Wie ben jij? Jouw walgelijke gezicht voorspelt het kwade.” Hij antwoordt: ”Ik ben jouw slechte daden.” Dan zegt hij: ”O Heer, laat het laatste uur niet slaan.”


3. Het graf.

Anas ibn Maalik moge Allaah met hem behaagd zijn heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

”Voorwaar, als de dienaar in zijn graf wordt gelegd en zijn vrienden zich terugkeren, hoort hij het stampen van hun schoenen.” De profeet zegt: ”Er komen twee engelen naar hem en ze laten hem zitten en zeggen tegen hem: ”Wat was jou oordeel over die man?” De profeet zei: ”De gelovige zal zeggen: ”Ik getuig dat hij de dienaar en Boodschapper van Allaah is.” Zij zeggen tegen hem: ”Zie jou plek in het vuur, Allaah heeft voor jou daarvoor in de plaats een plek in het paradijs gegeven). De Boodschapper van Allaah Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd: ”Hij zal ze beiden zien (de zitplaats in de hel, en het paradijs).” Qataadah heeft gezegd:: ”Ons werd ook verteld dat zijn graf voor hem zeventig armen wijder wordt gemaakt.”

En wat de huichelaar en de ongelovige betreft: aan hem wordt gevraagd: ”Wat was jou oordeel over die man?” Hij antwoordt: ”Ik weet het niet, ik herhaalde slechts wat de mensen zeiden.” Dan wordt tegen hem gezegd: ”Je zult het nooit weten en nooit zeggen”, en dan wordt hij met een ijzeren hamer geslagen. Van deze slag zal hij schreeuwen en zijn schreeuw zal door iedereen worden gehoord, behalve door de djinns en door de mensen.”

Moenkar en Nakier:

Aboe Hurayrah moge Allaah met hem behaagd zijn heeft verhaald: ”Dat de Boodschapper van Allaah Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd: ”Als de dode wordt begraven”, of hij heeft gezegd: ”Als één van jullie wordt begraven, dan komen twee zwart/blauwe engelen naar hem toe, waarvan de ene Munkar en de andere Nakier word genoemd. En zij vragen hem: ”Wat was jou beoordeling over die man?” Hij antwoordt: ”Hij is Allaah’s dienaar en Boodschapper. Ik getuig dat er geen God is behalve Allaah en dat Muhammed Zijn dienaar en Boodschapper is.” Zij zeggen: ”Wij wisten dat jij dat zou zeggen.” Daarna wordt zijn graf voor hem zeventig armen wijder gemaakt en wordt deze voor hem verlicht (licht in het graf). Dan wordt tegen hem gezegd: ”Slaapt.” Hij zegt: ”Laat mij naar mijn familie terugkeren zodat ik ze het kan vertellen.” Zij zeggen: ”Slaap als een roos die niet gewekt wordt behalve door zijn meest geliefde familielid.” Dan blijft hij in deze toestand tot Allaah hem opwekt van die slaap. En als het een huichelaar is zegt hij: ”Ik heb de mensen wat horen zeggen en heb hetzelfde gezegd, ik weet het niet.” Zij zeggen: ”Wij wisten dat je dat zou zeggen.” Dan wordt tegen de aarde gezegd: ”Sluit je om hem heen.” Dan sluit zij hem op totdat zijn gewrichten door elkaar gaan. Hij zal dan in zijn bestraffing blijven tot Allaah hem weder opwekt van deze slaap.”

De persing en druk van het graf:

3Aa’ishah moge Allaah met haar behaagd zijn heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd:

”Voorwaar, het graf heeft een druk en als iemand daarvan gered werd, dan werd Sa3d ibn Mu3ad daarvan gered.”

En hij was degene voor wie de troon werd bewogen en de hemelen werden geopend en zeventigduizend engelen hebben zijn begrafenis bijgewoond. Als hij er zelfs niet onderuit kwam, hoe is het dan met ons gesteld die met piet en kees wonen? Moge Allaah Geprezen en Verheven zij Hij onze zonden vergeven en de straf van het graf verlichten. Geperst worden we dus allemaal; goed of slecht, en meer of minder op grond van onze daden, zoals de overlevering van de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem ons duidelijk maakt.

3Abdu-llaah ibn Mas3oed Moge Allaah behaagd met hem zijn heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah de eerlijke geloofwaardige heeft gezegd:

”Bij Degene naast Wie geen god is, er zullen onder jullie mensen zijn die de werken van de paradijsbewoners verrichten, totdat er een el tussen hen en het paradijs is. Dan is het Boek [Allaah’s bevel] hem vóór, en pleegt hij de werken van de Helbewoners, en treedt de hel in. En er zullen mensen onder jullie zijn die de werken van de Helbewoners verrichten, totdat er een el tussen hen en het Hellevuur is. Dan is het Boek [Allaah’s bevel] hem vóór en pleegt hij de werken van de paradijsbewoners en treedt het paradijs in.”
Deze hadith verwijst naar de volgende zaken:

 • de beoordeling van de mens is grotendeels afhankelijk van zijn laatste daden.
 • niet iedereen die goede daden verricht in de ogen van de mensen is goed bezig in de ogen van Allaah Geprezen en Verheven zij Hij en daarom wordt hij bestraft met een vreselijke dood en de bestraffing van het graf .
 • dat wij niet mogen oordelen over wie naar de hel gaat of naar het paradijs, het kan zijn dat hij verandert en terugkeert naar de weg van Allaah Geprezen en Verheven zij Hij.
 • dat een persoon standvastig moet zijn tot zijn dood, want dat is wat telt, en deze standvastigheid moet vragen aan wie…? Zijn schepper, zoals het voor onze Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem gewoon was om te vragen, terwijl Allaah Geprezen en Verheven zij Hij al zijn zonden had vergeven.
 • dat je niet moet denken dat je er bent.voor een moslim geen vakantie dus.

Abi Moesaa al-Ash3arie moge Allaah met hem behaagd zijn heeft verhaald dat de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei: “Als de zoon van een dienaar dood gaat, zegt Allaah de Verhevene tegen de engelen: “Hebben jullie de zoon van Mijn dienaar ontnomen?” Zij antwoorden: “Ja.” Hij zegt: “Hebben jullie hem de vrucht van zijn hart ontnomen?” Zij antwoorden: “Ja.” Hij vraagt: “Wat heeft Mijn dienaar gezegd?” Zij antwoorden: “Hij heeft U lof geprezen en heeft hem terug gevraagd.” Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt dan: “Bouw voor Mijn dienaar een huis in het paradijs, en noem deze: het huis der lof.”

Deze hadieth kondigt goede tijdingen aan voor een gelovige dienaar die Allaah voor alles dankbaar is, gelovig blijft en gelooft dat het goed komt als hij zijn heer Allaah Geprezen en Verheven zij Hij blijft aanbidden. Allaah belooft zijn trouwe dienaar in deze overlevering dat hij al van af dit moment een huis voor hem bouwt, en dit huis ook nog eens een naam geeft. Subhaan Allaah, wat wil de moslim nog meer? Zo zie je maar, hoe beter de moslim Allaah kent en weet wat zijn beloning in het hiernamaals zal zijn, des te meer zal zijn geloof versterkt worden, en als zijn geloof versterkt wordt, gaat hij meer praktiseren en wil hij meer weten. Zodoende zal zijn Imaan versterkt worden.

Wat is de rekensom: meer kennis + meer praktisering + zuivere intentie= IMAAN, en imaan zal leiden tot al-Djannah. Wie zegt dat rekenen saai is?

Als de gelovige deze hadieth en andere ahaadieth leest, wordt hij gerustgesteld en zal zijn verdriet minder zijn, integendeel, hij zal vreugde hebben omdat hij weet wat hem te wachten staat als hij maar standvastig is in het volgen van de wetten van Allaah Geprezen en Verheven zij Hij.Dit geeft de gelovige moslim houvast in zijn voortbestaan en zijn verdere praktisering van zijn godsdienst, en dat in tegenstelling tot de veelgodenaanbidder die geen houvast heeft omdat hij nergens in gelooft en vaak niet zeker weet of datgene wat hij in de Bijbel en of in de Torath leest wel klopt of niet, en of het ook uit zal komen of niet. En hoe zwaar heeft de ongelovige die nergens in gelooft het dan te verduren als hij nergens in gelooft. Zijn leven eindigt bij de dood, dat denkt hij tenminste, en deze gedachten vind je terug in het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen. Waarom….? Omdat deze mensen denken dat ze er dan vanaf zijn.

Zo zien we dat de dood ook vreugde met zich meebrengt, en ook een barmhartigheid voor de moslim is. Tevens is het ook een bestraffing voor de ongelovige omdat zijn kans voorbij is, en is het een waarschuwing voor de moslims die niet praktiseren.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt :

” Totdat, wanneer de dood tot één van hen komt, hij zal zeggen: ”O mijn Heer, laat mij terugkeren.  Hopelijk kan ik goede werken verrichten voor wat ik nagelaten heb.”  Zeker niet! Voorwaar, dit zijn slechts woorden die hij spreekt en hen is een scheiding tot de dag waarop zij opgewekt worden.” al-Mominoen 99 – 100

Dit zal de ongelovige zeggen als hij de engelen van de bestraffing tot hem ziet neerdalen, maar dan is het te laat en zal alles wat hij dan zegt hem helemaal niet van nut kunnen zijn .

Maar waarom vermijden we dat niet door te doen wat de profeet van Allaah Sulaymaan heeft gezegd toen hij de mier hoorde praten. Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

”Toen glimlachte hij (Sulaymaan) om haar woorden, en zei: “Mijn Heer, maak mij dankbaar voor Uw gunst die U mij en mijn ouders schonk, en doe mij goede daden verrichten, waar U Uw welgevallen op doet rusten. En laat mij, door Uw barmhartigheid, behoren tot Uw rechtschapen dienaren.” an-Naml 19

Bedank Allaah voor alle gunsten die Hij jou gegund heeft en loochent/ontken ze niet en blijf in Hem geloven, dan zal Hij over je waken en jou standvastigheid geven en uiteindelijk het Paradijs en de ontmoeting met hem Geprezen en Verheven zij Hij. Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

”O mensen , als jullie in twijfel verkeren over de opstanding: voorwaar, Wij schiepen jullie uit aarde, vervolgens uit sperma, daarop uit een bloedklonter, toen uit een vleesklomp, gevormd en niet gevormd; om aan jullie (de schepping) duidelijk te maken. En Wij laten in de baarmoeder rusten wat Wij willen, tot een bepaald tijdstip, waarmee Wij voor jullie een kind (uit de baarmoeder) doen verlaten. Daarop (is er een tijd) om jullie je leeftijd van volledige kracht te doen bereiken. En er zijn onder jullie die weggenomen worden en er zijn onder jullie die teruggevoerd worden tot de meest vervallen der leeftijden, zodat hij niets meer weet, na kennis (gehad te hebben).” al-Hadj 5

Enkele handelingen die beschermen tegen de straf van het graf:

 1. het sterven op de weg van Allaah.
 2. het lezen van soerah Al-Mulk voor het slapen gaan. ﴾ Gezegend is Degene in Wiens Hand de Heerschappij is. En hij is Almachtig over alle zaken. ﴿
 3. wat ook één van de belangrijkste redenen is, is het bidden en het vasten en de Zakaah, het uitnodigen naar Allaah en het bijwonen van lezingen om kennis te vergaren, en het oproepen tot het goede en het verwerpen van het slechte en niet je tijd te verdoen met het kijken naar de tv dat een van de redenen is waarom de mensen het verrichten van goede werken laten, en het goed behandelen van je ouders en het bezoeken van je naasten, kortom iedere daad waar Allaah Geprezen en Verheven zij Hij van houdt is een daad die je behoedt voor de straf ven het graf en het vuur.
 4. de beste manier om behoed te worden van de straf van het graf is het volharden in het verrichten van de goede daden en het gehoorzamen van Allaah Geprezen en Verheven zij Hij en de weg van de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem te volgen, Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt hierover in de Qur’aan:

”Voorwaar, degenen die zeggen: ” Onze heer is Allah” en die vervolgens standvastig zijn: over hen zullen de de Engelen neerdalen (en zeggen): ”Weest niet bevreesd en niet treurig, en weest verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd.” Wij zijn jullie helpers tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals en voor jullie is daarin wat jullie zielen verlangen en voor jullie is daarin wat jullie vragen. Als een ontvangst van De Vergevensgezinde, De meest Barmhartige.” Fussilat 30-32

En wat ook één van de belangrijkste dingen is waar een gelovige baat bij heeft om behoed te worden voor de straf van het graf, is wat de imaam ibn al- Qayyim zegt in zijn boek a-Rroeh, hij zegt daarin: Een van de dingen die helpen tegen de straf van het graf is voor dat je naar bed gaat om dan stil te staan bij wat je die dag aan goede en hebt verricht. Als het weinig is, neem je je voor om de volgende dag beter je best te doen en als je slechte daden hebt verricht, doe je opnieuw Tawbah tussen jouw en Allaah Geprezen en Verheven zij Hij, en wel voor dat je gaat slapen en neem je je voor het niet meer te doen als je je oprecht bent hierin en mocht je komen te sterven deze nacht dan is het net of je geen zondes hebt en zul je in-shaa’-Allaah naar het paradijs gaan maar je moet wel oprecht zijn dat je het niet meer doet.en als Allaah het wil zal hij je dan behoeden van de straf van het graf en de sraf van het vuur.

Moge Allaah onze zondes vergeven en ons behoeden voor de straf van het graf en het goede makkelijk voor ons maken.

Categorieën