Gevolgen van onrechtvaardigheid

Artikels | 0 comments

Vertaling van een vrijdagpreek gegeven door Said Amrani.

Hetgeen wat we nu zien gebeuren in Egypt en daarvoor in Tunesie is pijnlijk en het enige wat we daarop kunnen zeggen is: Er is geen macht en geen kracht behalve bij Allaah.

Voorwaar, aan Allaah behoren wij en tot Hem zullen wij terugkeren. Wat we duidelijk zien, is dat veel volkeren gedwongen en onderdrukt worden, vooral in de landen waar de leiders dictators zijn die geen rekening houden met hun onderdanen. Deze dictators zijn leiders die hun eigen onderdanen laten verhongeren en de rijkdom van het land voor zichzelf houden, samenspannen met verderfzaaiers, valselijk beweren dat ze slechts het goede wensen voor de mensen, zoals Firaun ook beweerde. In surah Ghafir staat dat Firaun zei:

”Ik vertel jullie niets dan wat ik zie, en ik leidt jullie slechts naar het rechte pad.”

Terwijl Allaah in surah al-Qasas over hem heeft gezegd:

”Voorwaar, Firaun was hoogmoedig in het land en hij verdeelde haar mensen in partijen. Hij onderdrukte een groep van hen, hij slachtte hun zonen en hij liet hun vrouwen leven. Voorwaar, hij behoorde tot de verderfzaaiers.”

Dat is dus de toestand van de onrechtvaardigen, de onderdrukkers en de leiders van sommige landen in de Islamitische wereld. Zij beweren dat ze het goede willen voor hun volkeren terwijl ze onderdrukkers zijn in hun regeringen en lijnrecht staan tegenover wat hun volk wil. Veel leiders beweren dat ze rechtvaardigheid willen, dat ze de situatie willen verbeteren, dat ze de wetten van Allaah willen toepassen; maar als je kijkt naar hun daden, dan zie je dat ze seculier zijn, ver staan van reinheid en deugdzaamheid. Een van de grootste fouten waarin deze leiders vallen, is dat ze niet beraden en samenwerken met mensen met kennis en geleerden. Echter, zij wenden zich tot mensen uit het Westen die ver staan van het geloof en er geen enkele belang aan hechten. Allaah heeft ons hiervoor gewaarschuwd.

Beste broeders en zusters, voorwaar, onderdrukking en onrechtvaardigheid hebben zeker het slechte tot gevolg. Een bewijs hiervoor is wat er laatst is gebeurd met de president van Tunesie die noodgedwongen en vernederd moest vluchten. Niemand van degenen die zijn regering eerder steunden en aanmoedigden, accepteerde hem in zijn land. Zij steunden zijn besluit de Islaam te scheiden van de staat en het verbod op de hijaab.  Zij minachtten de Islaam door te beweren dat het verhaal van Mousa en zijn staf, het verhaal van As7aab al-Kahf allemaal verzinselen zijn. Het probleem van deze leiders is dat ze ongelovigen volgen en theorieën als het Marxisme en communisme willen toepassen in hun beleid, terwijl ze datgene wat Allaah heeft voorgeschreven terzijde leggen.

Beste broeders en zuster, het vreemde aan wat we vandaag de dag zien, is dat sommige leiders,als wat nu in Egypte het geval is, verzocht worden door hun volk, geleerden, denkers en zelfs sommige seculieren te vertrekken, maar ze dat pertinent weigeren. Op deze manier brengen ze zichzelf in moeilijkheden en vernederen ze zichzelf.

Als we in de Koran kijken, zien we voorbeelden van sommigen die mooie standpunten hadden. Deze mensen waren zelfs ongelovigen, maar ze accepteerden onderdrukking en onrechtvaardigheid ook niet. Een van deze voorbeelden is het verhaal van de koningin van-Saba, Balqis. Samen met haar volk knielde zij voor de zon. Toen Balqis de brief van Suleyman had ontvangen, heeft ze de wijze mensen van haar volk bij elkaar geroepen om met hun  te overleggen. Allaah heeft haar verhaal duidelijk in de Koran vermeld, Hij zegt in surah An-Naml (surah 27):

”Zij zei:”Oh vooraanstaanden, aan mij is een edele brief bezorgd, voorwaar hij is van Suleyman, en voorwaar hij (luidt): In de naam van Allaah, de Erbarmer, de meest Barmhartige. Verhef jezelf niet in hoogmoed boven mij en komt naar mij als overgegevenen. Zij zei: ”Oh vooraanstaanden, geeft mij raad  in mijn zaak/ Ik nam geen besluit over een zaak voordat jullie er getuige van waren. Zij zeiden: ” Wij beschikken over macht en wij beschikken over grootmoed, maar de zaak berust bij u, :ie daarom maar wat u beveelt.” an-Naml 29-33

Dit is een mooi voorbeeld van het overleg plegen, en al was ze een koningin en bad ze voor de zon, toch dwong ze haar mening niet af en verkoos ze om overleg te plegen.

Voorwaar, de Islaam is een geloof die oproept tot overleg en waarschuwt voor onrechtvaardigheid en dwang. Allaah heeft zelfs zijn Boodschapper bevolen om overleg te plegen en dit was iets wat  zij zelf deden en hebben gedaan.
Beste mensen, op het moment dat het overleg verdween, kwamen er onrechtvaardige leiders die onrecht, onwetendheid en verderf verspreidden, en dit is ook de aanleiding naar wat er vandaag de dag gebeurt. Allaah zal deze situatie ook niet veranderen, totdat de mensen veranderen brengen in zichzelf.

Dit is een oproep tot de terugkeer tot Allaah en de weg van Allaah te volgen.

Categorieën