Een van de gebeurtenissen op de laatste dag

Artikels | 0 comments

”En dat de mens slechts dat krijgt waarnaar hij gestreefd heeft en dat hij (het resultaat van) zijn streven zal zien? Waarop hij beloond (vergolden) zal worden met de volmaakte beloning  (vergelding)? ”

De preek van vandaag gaat over een belangrijke gebeurtenis die plaats zal vinden op de Dag des Oordeels en dat is de dag waarop iedereen naakt, blootsvoets en onbesneden voor Allaah zal komen te staan. Iedereen zal hetgeen wat hij verricht heeft in het wereldse leven, voor zich vinden. Hetgeen wat hem of blij zal maken, of het tegenovergestelde. Allaah- subhanahu wa ta’ala- zegt in surah an-Najm, vers 39:

”En dat de mens slechts dat krijgt waarnaar hij gestreefd heeft en dat hij (het resultaat van) zijn streven zal zien? Waarop hij beloond (vergolden) zal worden met de volmaakte beloning  (vergelding)? ”

Allaah-subhanahu wa ta’ala- zegt in surah as-Saffaat, vers 24:

”En houdt hen vast: voorwaar, zij zullen ondervraagd worden.”

Ook zegt Allaah-subhanahu wa ta’ala-:

”Voorwaar, jullie daden zijn zeker verschillend. Wat betreft degene die geeft en (Allaah) vreest en in de goede beloning  (het Paradijs) gelooft. Wij zullen voor hen het gemakkelijke vergemakkelijken. En wat betreft degene die gierig is en zich behoefteloos waant en die de goede beloning loochent, wij zullen voor hem het moeilijke vergemakkelijken en zijn bezit zal hem niet baten wanneer hij (in de Hel) valt.” al-Layl 4-11

Deze en andere verzen maken duidelijk wat ons te wachten staat in de andere wereld die Allaah al-Akhirah heeft genoemd. Allaah heeft gezegd:

”En het latere (het Hiernamaals) is zeker beter voor jou dan het eerste (het wereldse leven).” ad-Doha 4

Voorwaar, wie kijkt naar de pilaren van al-Iemaan, ziet dat het geloof in de Laatste Dag een van de zes pilaren is en dat het een belangrijk onderdeel van het geloof is. De verstandige moslim werkt dus in dit wereldse leven om het geluk in het Hiernamaals te bereiken. Het geluk dat hij niet ziet, maar waar hij wel in gelooft en het ziet alsof het voor hem staat.

Overgeleverd door Ali ibn Abi Talib, moge Allaah tevreden met hem zijn, hij zei: ”Als zou worden onthuld wat zich bevindt in het Paradijs en de Hel, dan zou dat mij geen extra zekerheid verschaffen dat het daadwerkelijk bestaat.” (Omdat de gelovige al zo sterk gelooft en geen extra zekerheid nodig heeft.) Hij zei ook: ”Voorwaar, het wereldse leven keert ons steeds verder de rug toe en het Hiernamaals komt steeds dichterbij. En iedere leven heeft zijn eigen aanhang, wees een van de aanhangers van het Hiernamaals en wees geen aanhanger van het wereldse leven. Want vandaag zijn er daden zonder afrekening en morgen zal er afrekening zijn zonder daden.”

En geluk kun je alleen bereiken door goede daden te verrichten, door te geloven in alles wat Allaah ons heeft opgelegd en verteld, of het nou onwaarneembaar of waarneembaar is.

Allaah heeft gezegd:

”Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allaah genoemd wordt en wanneer Zijn verzen aan Hem worden voorgedragen. Hun geloof neemt dan toe, en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld. En zij die de salaat onderhouden en die bijdragen geven van de voorzieningen die Wij hun hebben geschonken; zij zijn degenen die de ware gelovigen zijn, voor hen zijn er rangen bij hun Heer, en vergeving en een edele voorziening.” al-Anfaal 2-4

De ware gelovige is degene die steeds zoekt naar hetgeen wat zijn geluk verwezenlijkt in het HIernamaals. Allaah- subhanahu wa ta’ala- zegt over de gelukkigen die in het Paradijs terechtkomen:

”Daarin reikt hen geen vermoeidheid en zij worden daaruit niet verdreven.”  al-Hidjr 48

Beste broeders en zusters, het is onvoorstelbaar dat de gelovige die straks in het Paradijs zal zijn, vermoeid zal zijn of dat hij verdrietig wordt. Maar zo iemand zal zeker in het Paradijs eeuwig blijven, want Allaah heeft  bepaald dat het zijn lot zal zijn.

Allaah-subhanahu wa ta’ala- heeft over de uitspraak van de gelukkigen gezegd:

”En zij zullen zeggen: ” Alle lof zij Allaah die onze treurnis heeft weggenomen, onze Heer is zeker vergevensgezind, meest waarderend. Degene die ons door Zijn gunst het blijvende huis (het Paradijs) heeft geschonken, waarin vermoeidheid ons niet raakt en verveeldheid ons niet raakt”.”  Faatir 34-35

Ook zegt Allaah:

”Wat degenen betreft die gelukkig zijn, zij bevinden zich in het Paradijs, zij zijn daarin eeuwig levenden, zolang de hemelen en de aarde voortbestaan, tenzij jouw Heer anders wil als een gift zonder onderbreking.”  Hud 108

De gelovige die hiervan wil genieten, moet zijn best doen om daden te verrichten die hem kwalificeren om in het Paradijs te komen. Hij moet ook weten dat alle begeertes van het leven vergankelijk zijn en dat het doel van zijn bestaan het verwezenlijken van de aanbidding van de Barmhartige is, hoe Allaah het heeft bepaald. Dus geen begeertes volgen, maar vasthouden aan het doel van zijn bestaan. Allaah-subhanahu wa ta’ala zegt:

”Voor de mensen is de liefde voor begeerlijke (zaken) als vrouwen aantrekkelijk gemaakt, (evenals de liefde voor) zonen, omvangrijke gouden en zilveren bezittingen, gemerkte paarden en kudden dieren en akkers. Dat is de genieting van het wereldse leven. En Allaah, bij Hem is de beste terugkeer.” al-Imraan 14

Categorieën