Een aantal namen van Allaah

De Basis | 0 comments

Allaah Het is de hoofdnaam van Allaah. Alle andere namen van Allaah en de betekenissen ervan vallen onder de betekenis van de naam Allaah. De meest voorname mening onder de geleerden is dat de naam Allaah is afgeleid van ‘al Illaah’– ‘de God’.

De God betekent: ”Degene Die het waarlijk verdient om aanbeden te worden”. Alle andere betekenissen, zoals we ook gaan zien, vallen onder ‘al Illaah’ dus onder Allaah. Deze naam vinden we terug in heel veel verzen en overleveringen, dus er is een overvloedig bewijs voor deze naam. De naam behelst met name tawhied Al Oeloehiyyah, maar ook de twee andere vormen van tawhied. Dit komt omdat Allaah ‘de God’ is, maar Hij is ook ‘de Heer’ en de Enige die de Heerschappij heeft. Wanneer je de naam ‘Allaah’ uitspreekt dan moet je je bedenken dat je de meest omvattende naam van Allaah uitspreekt waarbij je ook erkent en zegt dat Hij de God is.

Al Awwal Letterlijk betekent het ‘de eerste’. Maar Islamitisch vallen daar de volgende betekenissen onder:

1. De Eerste die er eeuwig is. Wat betekent eeuwig? Het betekent dat Hij geen begin noch een einde heeft. Als wij over een mens zeggen dat hij de eerste is, dan betekent het dat hij een begin kent, maar bij Allaah is dit niet zo. Allaah is niet gebonden aan een tijd, Hij heeft de tijd gemaakt. Hij is ook niet gebonden aan een plek, wel zeg je dat Hij boven de Troon is. Dus bij de betekenis ‘de Eerste’, moet je niet de betekenis toekennen die onder de schepselen wordt gebruikt. Bij de betekenissen van de namen van Allaah moet je realiseren dat je met de Schepper te maken hebt.

2. Alles en iedereen buiten Hem is ontstaan. Hij heeft het dus allemaal doen ontstaan, Hij is daarmee begonnen. Dus Hij was er en niets was er met Hem. Hij heeft toen alles geschapen. En Hij is er, nadat het er niet meer zal zijn, Allaah zal aanwezig zijn nadat alles zal vergaan.

3. Hij is onafhankelijk van het geheel en het geheel is afhankelijk van Hem. Hij heeft het geheel immers gemaakt.

4. Hij is, letterlijk en figuurlijk, verheven boven alles. Dus in de plek, maar ook in de waarde. Als iemand jou vraagt waar Allaah is, dan weten wij dat Hij boven Zijn troon is verheven, oftewel boven Zijn schepselen. Allaah zegt namelijk in de Qoeraan:

”De Meest Barmhartige heeft Zich verheven boven Zijn Troon.”  Taahaa 5

5. Hij is de Eeuwige en zal er zijn wanneer er niets meer is. Dit hebben wij van de profeet salla-laahu 3alayhi wassallam geleerd middels verschillende overleveringen. Zo heeft de Profeet ons een voorbeeld gegeven over het bestaan vóór Allaah. Hij zei: ”O, Allaah, U bent de Eerste en er is niets vóór U. O Allaah, U bent de Laatste en er is niets na U.”1

Als je deze naam in acht neemt, dan weet je dat Allaah de tijd en de plek heeft bepaald en geschapen. Wanneer je beseft dat Hij dus alles heeft geschapen en dat alles afhankelijk van Hem is, dan weet je hoe groot Allaah is. Dan weet je dat Allaah de maker van de tijd is, Degene is die het beste weet hoe deze tijd ingevuld moet worden. Hij heeft de tijd gemaakt en ook de plek gemaakt. Hij is de Enige die de prioriteiten bepaalt, dus niet dat de mensen hun eigen prioriteiten kunnen bepalen. De enige die de tijdsbesteding mag bepalen is Allaah, tenzij Hij ons daarin een bepaalde flexibiliteit heeft gegund. Dus Allaah is degene die de tijd heeft bepaald, in de Qoeraan zegt Allaah:

”Bij de tijd” Asr 1

Allaah zweert bij de tijd omdat Allaah deze tijd heeft gemaakt en om te benadrukken hoe groot deze gunst (de tijd) voor de schepping is. Dus je tijd moet je invullen met geloven in Allaah, het verrichten van goede daden en elkaar aansporen tot de waarheid en geduld. De profeet heeft gezegd: ”Het wereldse leven (ad-doenya) is vervloekt, behalve het gedenken van Allaah en hetgeen deze zaak steunt(…)”

Je bent gemaakt voor het aanbidden en dus gedenken van Allaah en alles daarom heen moet de gedenking steunen. Jouw voeden, jouw rust, jouw tijdsbesteding hoort deze gedenking te steunen. Niet dat je werk voorop zet en slechts in je vrije tijd ‘gedenkt’. Nee, want wij zijn hier alleen om Allaah te aanbidden, daarom heeft Allaah een hoofdstuk in de Qoeraan (soerah al ‘Asr) aan de tijd(sbesteding) gewijd. Betekent dit dat je alleen met de aanbidding bezig moet zijn? Figuurlijk wel, maar letterlijk niet. Een voorbeeld hiervan is dat je kan gaan slapen met de intentie om de volgende morgen op tijd voor Fadjr op te staan. Je bent dan (nog) niet letterlijk bezig met de aanbidding, maar figuurlijk (qua intentie) wel. Aboe Dardaae heeft hierover gezegd: ”Ik slaap en ik bereken de slaap bij Allaah, zoals ik de gebeden in mijn nachten bereken.”

Dus wanneer hij gaat slapen, verwacht hij de beloning voor het slapen. Hij is bewust bezig met de recht op rust aan zijn lichaam toe te kennen, anders zou hij in die tijd willen bidden.

Al Aagir Dit betekent letterlijk in het Arabisch ‘de laatste, de latere of de resterende’. De Islamitische betekenis is: ”De eeuwig Laatste waarna niemand meer zal blijven”. Waarom de eeuwig Laatste? Omdat Allaah niet slechts ‘de laatste’ is, want dat betekent dat Hij daarna zal vergaan. Hij is de eeuwig Laatste omdat Hij geen einde kent. De gehele schepping zal vergaan behalve Hij. Want hij heeft de schepping gemaakt, Hij zegt in Zijn boek:

”Alles zal vergaan, behalve Zijn aangezicht” Qasas 88

Waarom wordt hier Zijn aangezicht genoemd? Omdat dat een eigenschap is die toebehoort aan Allaah. Ook is het in het Arabisch zo, dat als een gedeelte (aangezicht) van het geheel(Allaah) wordt genoemd, wordt het geheel bedoeld. De naam Al Awwal is niet in strijd met Al Aagir, ook is het niet in strijd met het feit dat de (uiteindelijke bewoners van de) hel en het paradijs eeuwig zullen blijven. Maar deze zaken zijn wel schepselen van Allaah. Wat is dan het verschil tussen de Eeuwigheid van Allaah en die van de mens, de hel en het paradijs?

Eeuwigheid van Allaah Eeuwigheid van de schepselen (mens).

Allaah heeft geen begin, Hij was er altijd al.

De mens heeft een begin

Hij is de Eerste en per definitie ook de Laatste. Als de mens ergens de eerste is, betekent het niet dat hij ook de laatste is.

Allaah is Eeuwig vanwege de eeuwigheid van

Zijn Wezen. Hij kent geen begin en kent geen

einde. De mens (en de rest van de schepselen die in het hiernamaals eeuwig zullen blijven) is eeuwig wegens de vereeuwiging die Allaah hem heeft gegeven.

Conclusie:

Dus de vereeuwiging van de mens en de schepselen is ook een schepping en een bepaling van

Allaah. Maar de eeuwigheid van Allaah is van niemand afhankelijk, Hij is Eeuwig en blijft Eeuwig.


  1. Imaam Muslim []

Categorieën