Deel 1: De afkomst van de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en zijn positie bij zijn volk.

Deur 1 De gebeurtenissen voor de neerzending, Fiqh, Sierah Annabawiyyah, Wetenschap | 0 comments

Imaam al-Bukhaarie Moge Allaah barmhartig met hem zijn heeft gezegd: “Hij is abu al-Qaasim, Muhammad zoon van 3abdu-llaah, zoon van 3abdu-l-Muttalib, zoon van Haashim, zoon van 3abdmanaaf, zoon van Qusayy, zoon van Kilaab, zoon van Murrah, zoon van Ka3b, zoon van Lu’ayy zoon van Ghaalib, zoon van Fihr, zoon van Maalik, zoon van A-Nnadr, zoon van Kienaanah, zoon van Khuzaymah, zoon van Madrakah, zoon van Ielyaas, zoon van Mudar, zoon van Niezaar, zoon van Ma3d, zoon van 3adnaan.”1

Ook heeft imaam al-Baghawie gezegd in zijn boek ‘Sharh a-Ssunnah’ nadat hij zijn afkomst tot aan 3adnaan heeft genoemd: “Zijn afkomst na 3adnaan is niet authentiek bijgehouden.”

Ook heeft ibn al-Qayyim gezegd nadat hij ook zijn afkomst tot aan 3adnaan heeft genoemd: “Tot hier weet men de juistheid ervan, en zijn degenen die kennis hebben van de stamboom het ook eens, en er bestaat geen enkel geschil over. Hetgeen wat na 3adnaan volgt, daar is wel geschil over. Maar er is geen geschil tussen hen, dat 3adnaan één van de zonen (nakomelingen) is van Ismaa3iel Allaah´s gebeden en vrede zij met hem.”2

Tevens heeft imaam ibn Sa3d gezegd: “Bij ons is het zaak dat wij ons stil houden over hetgeen wat na 3adnaan tot aan Ismaa3iel komt.” 3urwah ibn a-Zzubayr heeft verhaald, hij zei: “Wij hebben niemand gekend die hetgeen na 3adnaan en Qahtaan kent, tenzij erover wordt gelogen.”3

Ook heeft imaam a-Dhahabie Moge Allaah behaagd met hem zijn in zijn boek ‘A-ssierah a-nnabawiyyah’ gezegd: “De geleerden zijn het erover eens dat 3adnaan één van de nakomelingen is van Ismaa3iel, zoon van Ibraahiem, vrede zij met beiden. Er is wel een geschil tussen hen over de vaders die tussen 3adnaan en Ismaa3iel zijn.”

Betreffende zijn adel bij zijn volk, kwam hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam voort uit de beste stam onder hen en had hij de meest edele oorsprong, zoals overgeleverd in een authentieke hadieth die één van zijn uitspraken was:

 1. Waathilah ibn al-Asqa3 radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: «“Voorzeker, Allaah de Geweldige en Majesteitelijke heeft uit de zonen van Ibraahiem Ismaa3iel verkozen, en heeft uit de zonen van Ismaa3iel Kinaanah verkozen, en heeft uit de zonen van Kinaanah Quraysh verkozen, en heeft uit de zonen van Quraysh Haashim verkozen, en heeft uit de zonen van Haashim mij verkozen”»4
 1. Abu Hurayrah heeft verhaald, hij zei: “De Boodschapper van Allaah Allaah´s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd: «“Ik ben uit de beste generatie van de zonen van Aadam gestuurd, generatie na generatie, totdat ik gestuurd ben uit de generatie waarin ik mij nu bevind. ”»5
 1. 3abdu-l-Muttalib, de zoon van Rabie3ah, zoon van al-Haarith, zoon van 3abdu-l-Muttalib, heeft verhaald: “Een groep van al-Ansaar kwam naar de Profeet Allaah´s gebeden en vrede zij met hem  en zei: «“Wij vernemen (wel eens) wat van jouw volk. Er heeft zelfs iemand onder hen gezegd: “Voorzeker, de vergelijking van Muhammad is als een palmboom die groeit in een vuilnisbelt.” De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem  zei toen: “O mensen, wie ben ik?” Zij zeiden: “Jij bent de Boodschapper van Allaah.” Hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem  zei: “Ik ben Muhammad de zoon van 3abdu-llaah, zoon van 3abdu-l-Muttalib.” –hij (de overleveraar) zei: “Voorwaar, wij hebben hem hiervoor zichzelf nooit horen verbinden met iemand anders”- “Echter heeft Allaah de Geweldige en Majesteitelijke Zijn schepping geschapen, en heeft Hij mij één van Zijn beste schepselen gemaakt. Vervolgens heeft Hij hen in twee groepen verdeeld en heeft Hij mij uit de beste groep geschapen. Vervolgens heeft Hij van hen stammen gemaakt en heeft Hij mij uit de beste stam geschapen. Vervolgens heeft Hij van hen gezinnen gemaakt, en heeft Hij mij uit het beste gezin geschapen. En voorwaar, ik heb het beste gezin onder jullie (gezinnen). En ik heb de beste ziel onder jullie (zielen).”»6
 1. Al-Ash3ath ibn Qays radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: «“Ik kwam in een delegatie naar de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. Zij zagen mij als de meest nobele onder hen. Ik zei: “O Boodschapper van Allaah, behoren jullie niet tot ons?” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam  zei: “Wij zijn de zonen van a-Nnadr ibn Kinaanah. Wij betichten7 hen niet en distantiëren ons niet van onze vader.” (Vanaf dat moment) zei al-Ash3ath: “Elke man die naar mij gebracht wordt en Quraysh uitzondert van a-Nnadr ibn Kinaanah, hem zal ik bestraffen door middel van zweepslagen.”»8
 1. Ook heeft abu Sufyaan verhaald toen Hiraql hem vroeg: “En hoe is zijn adel bij jullie?” Ik zei: “Hij is bij ons van adel.”

En de uitspraak van Hiraql: “Ik vroeg je om zijn adel bij jullie, en jij beweerde dat hij bij jullie van adel is, voorwaar, zo worden alle Boodschappers uit de adel onder hun volk gestuurd.”9

Kulayb ibn Waa’il heeft verhaald, hij zei: “De stiefdochter van de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem  Zaynab dochter van aboe Salamah sprak tot mij. Ik vroeg haar: “Stamde de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam  van Mudar af?” Zij zei: “Als hij niet van Mudar afstamt, van wie dan wel? (Hij stamt af) van de zonen van Mudar de zonen van Kinaanah.”10


 1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam al-Bukhaarie, imaam al-Baghawie en imaam a-Dhahabie. []
 2. Deze hadieth is overgeleverd in het boek ‘Zaad al-Ma3aad’ van imaam ibn Qayyim al-Djawzie. []
 3. Overgeleverd door imaam ibn Sa3d in zijn boek ‘A-ttabaqaat’. []
 4. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam Muslim, imaam a-Ttirmidhie, imaam a-Llaalakaa’ie en imaam Ahmad en is sahieh verklaard door imaam Muslim. []
 5. Deze hadieth is overgeleverd door imaam al-Bukhaarie, imaam Ahmad, en imaam ibn Sa3d. []
 6. Deze hadieth is overgeleverd door imaam a-Ttirmidhi en imaam Ahmad. Deze uitspraak is van imaam Ahmad. []
 7. ‘Betichten’ betekent: een vergrijp ten laste leggen, met de bijgedachte dat de beschuldiging ongegrond is. []
 8. ‘Betichten’ betekent: een vergrijp ten laste leggen, met de bijgedachte dat de beschuldiging ongegrond is. []
 9. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim. []
 10. Deze hadieth is overgeleverd door imaam al-Bukhaarie. []

Categorieën