Er mag geen afbeelding op de kleding staan

Daar zijn twee redenen voor.

De eerste: We hebben al gezien dat het kledingstuk niet mooi mag zijn op zich. Dus als er afbeeldingen op staan, zelfs al zijn het zaken zoals bloemen, bomen of andere motieven, dan wordt aan deze voorwaarde niet meer voldaan.De tweede: Het is verboden om levende wezens met een ziel af te beelden, en meer in het bijzonder om kleding te dragen met zulke afbeeldingen.De moeder van de gelovigen 3aa’ishah moge Allaah behaagd met haar zijn heeft verteld:

“De Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem kwam bij me binnen, en ik had een fijn gekleurd gordijn opgehangen waarop figuren stonden afgebeeld. Toen hij dit zag, veranderde zijn gezicht van kleur. Hij verscheurde het gordijn met zijn handen en zei toen: “Voorwaar, de mensen die op de Dag van de Opstanding de zwaarste bestraffing zullen krijgen, zijn degenen die de schepping van Allaah nabootsen.”1

3abdu-llaah ibn Mas3oed Moge Allaah behaagd met hem zijn overlevert dat de Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem gezegd heeft:

“Voorwaar, de mensen die op de Dag van de Opstanding de zwaarste bestraffing zullen krijgen, zijn degenen die figuren afbeelden.”2

Anas ibn Maalik Moge Allaah behaagd met hem zijn overlevert:

“3aa’ishah had een fijn gekleurd gordijn, waarmee ze een kant van haar kamer had afgeschermd. De Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei tegen haar: “Neem (het) weg uit mijn zicht, want die afbeeldingen komen steeds maar in mijn hoofd op tijdens mijn gebed.”3

Imaam al-Bukhaarie Moge Allaah barmhartig met hem zijn heeft aan deze hadieth een hoofdstuk gewijd, getiteld: “Het verbod op het bidden met kleding waarop figuren afgebeeld staan.”

We hebben ook de hadieth gezien, overgeleverd door 3aa’ishah moge Allaah behaagd met haar zijn, waarin ze vertelt dat de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem in zijn huis alles waar een kruisteken op stond vernielde. Al-Bukhaarie heeft aan deze hadieth een hoofdstuk gewijd, getiteld: “Het vernietigen van de afbeeldingen van figuren.”

De geleerde ibn Hadjar Moge Allaah barmhartig met hem zijn heeft gezegd: “Blijkbaar heeft hij uit de vernietiging van het kruisteken afgeleid dat ook afgebeelde figuren vernietigd moeten worden, omdat deze dezelfde waarde hebben qua betekenis, namelijk dat ze aanbeden worden naast Allaah. En de afgebeelde figuren uit deze titel betreffen meer in het bijzonder de afbeelding van wezens die een ziel hebben.”4

Toch pleiten sommigen dat het toegestaan is om figuren af te beelden op kleding, en daarvoor baseren ze zich op de volgende tekst.

Busr ibn Sa3ied zegt, via Zayd ibn Khaalid volgens aboe Talhah, de metgezel van de Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem, dat de Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem gezegd heeft: “Voorzeker, de Engelen gaan niet binnen in een ruimte waarin zich afbeeldingen bevinden.”

Busr heeft gezegd: “Toen werd Zayd ziek en we gingen hem bezoeken. We zagen aan zijn deur een gordijn waarop een figuur afgebeeld stond. Ik zei tegen 3ubaydu-llaah al-Khawlaanie: “Heeft Zayd ons een tijdje geleden niet verteld over afgebeelde figuren?” En 3ubaydu-llaah zei: “Heb je hem niet horen zeggen: behalve een motief op een stuk stof.”5

Imaam a-Nnawawie Moge Allaah barmhartig met hem zijn heeft gezegd: “Je kan deze ahaadieth met elkaar verzoenen door het feit dat de uitzondering voor het motief op een stuk stof geldt voor afbeeldingen van zaken die geen ziel hebben, zoals een boom of iets anders.”6

Toch vormt de kleding van de vrouw in aanwezigheid van vreemde mannen hierop een uitzondering, omdat dit motief eigenlijk een versiering op zich is, en zoals we gezien hebben, is dit verboden.

Ibn 3abdu-lBarr Moge Allaah barmhartig met hem zijn heeft in verband met de voorgaande hadieth van 3aa’ishah moge Allaah behaagd met haar zijn gezegd: “Deze hadieth bevat het verbod om elk kledingstuk of iets anders waar figuren op afgebeeld staan te gebruiken, of het nu op een stuk stof is of iets anders, en of het nu stof is waarover je loopt of niet.”7

Imaam a-Ssafaarienie vermeldt in “Ghadhaa’ al-Albaab” (v. 2, p. 167) volgens de auteur van het werk “al-Furoe3” de volgende woorden: “En het is voor iedereen – namelijk mannen en vrouwen – verboden om een kledingstuk te dragen waar een dier op afgebeeld staat.”


  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam ibn abie Shaybah, van wie de termen zijn; al-Bukhaarie, Muslim en a-Nnasaa’ie. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam ibn abie Shaybah, imaam Ahmad, imaam al-Bukhaarie, imaam Muslim en imaam a-Nnasaa’ie. []
  3. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie. []
  4. Zie Fath al-Baarie. []
  5. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie, imaam Muslim, imaam aboe Daawoed en imaam a-Nnasaa’ie. []
  6. Hij heeft dit overgenomen van ibn Hadjar in al-Fath. []
  7. Zie a-Ttamhied. []

Categorieën