De kleding mag niet geparfumeerd zijn

Dit maakt namelijk deel uit van de tentoonspreiding die voor de vrouw verboden is volgens de uitspraak van Allaah Geprezen en Verheven zij Hij:

“…en vertoont jullie niet zoals dat in de vroegere tijd van de onwetendheid werd gedaan.”

Het maakt ook deel uit van de schoonheid die de vrouw moet verbergen, volgens de uitspraak van Allaah Geprezen en Verheven zij Hij:

“…en hun sier niet tonen…”

Dit is in het algemeen. Meer in het bijzonder werden er een aantal authentieke ahaadieth overgeleverd, die bepalen dat het verboden is voor de vrouw om zich te parfumeren in de aanwezigheid van vreemde mannen.

Enkele voorbeelden:

Aboe Hurayrah Moge Allaah behaagd met hem zijn overlevert dat de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem gezegd heeft:

”Elke vrouw die door wierook getroffen is, mag het laatste gebed van 3ishaa’ niet met ons (in de moskee) meemaken.”1

Aboe Moesaa al-Ash3arie Moge Allaah behaagd met hem zijn overlevert dat de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem gezegd heeft:

”Elke vrouw die zich parfumeert en dan langs de mensen passeert, zodat ze haar geur ruiken, voorwaar, zij is een ontuchtpleegster.”2

Zaynab a-Thaqafiyyah overlevert dat de Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem gezegd heeft:

”Als één van jullie deelneemt aan het gebed van 3ishaa’ –in een andere versie: naar de moskee komt– laat haar zichzelf die avond dan niet parfumeren.”3

Deze ahaadieth tonen duidelijk aan dat de vrouw die zich parfumeert in aanwezigheid van vreemde mannen één van de grote zonden pleegt, en dat het één van de redenen is voor haar vervloeking.

Imaam a-Dhahabie Moge Allaah barmhartig met hem zijn heeft dit ondersteund en zegt hierover in zijn boek ‘al-Kabaa’ir’: “Het feit haar schoonheid, gouden sieraden en parels onder haar sluier zichtbaar te laten, zich te parfumeren met muskus of amber en zich kleurrijk te kleden…”


  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim, imaam aboe Daawoed en imaam a-Nnasaa’ie. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Ahmad, imaam aboe Daawoed, imaam a-Ttirmidhie en imaam a-Nnasaa’ie. []
  3. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim en imaam a-Nnasaa’ie. []

Categorieën