De manifestatie van de Heer

Algemeen | 0 comments

Door Imaam ibnul Qayyim rahimahu-llaah

De Qur’aan bestaat uit de Woorden van Allaah en Hij subhaanahu wa-ta3aala vertoont Zijn Glorie aan Zijn schepselen door middel van Zijn Eigenschappen. Wanneer Hij Geweldigheid en Majesteitelijkheid vertoont, zullen Zijn schepselen zich onderwerpen en hun trots zal verdwijnen zoals zout in water oplost. Hij vertoont Zijn Eigenschappen zoals Schoonheid (van Zijn namen) en Perfectie (van Zijn daden) die op hun beurt weer de perfectie van Hemzelf aantonen. Dus de dienaar zal van Hem houden en zijn hart zal voor geen ander dan Allaah liefde bevatten. En als een ander wil dat hij deze liefde stopzet, zullen zijn hart en lichaam dit weigeren. Deze liefde zal voor altijd bij hem blijven, als een natuurlijke aanleg die niet aangeleerd is. Als Allaah Zijn Glorie vertoont middels Zijn Eigenschappen zoals Genade, Vrijgevigheid en Zachtaardigheid, dan zal de dienaar de kracht van hoop uitstralen en hij zal zijn verlangen richten tot Allaah en zijn toevlucht zoeken bij Hem. Hoe meer zijn hoop toeneemt, des te harder hij zal werken. Het is net zoals degene die zijn landbouwgrond bezaait: des te gieriger hij is ten opzichte van hetgeen hij denkt te oogsten, des te meer hij zijn landbouwgrond zal bezaaien, maar wanneer zijn hoop zwak is, zal hij gierig en onachtzaam worden in het bezaaien van de landbouwgrond. Als Allaah zichzelf vertoont middels Zijn eigenschappen zoals Rechtvaardigheid, Wraak, Boosheid, Woede en Bestraffing, zal de kwade ziel gefrustreerd raken, zich verlaagd voelen en zal hij door zijn fantasie, nijd en lusten verzwakken en angstig worden. Als Hij zichzelf vertoont middels Zijn eigenschappen zoals bevelen, verbieden, het sturen van Boodschappers, het openbaren van Boeken en het voorbeschikken, dan zal het vermogen om te gehoorzamen, overgeven en het volgen van deze bevelen zichtbaar worden. Mensen zullen Zijn bevelen opvolgen en vermijden wat Hij heeft verboden. Als Hij zichzelf vertoont middels Zijn eigenschappen zoals Luisteren, Zien en Weten, zal de dienaar zich verlegen voelen. Hij zal verlegen zijn, omdat zijn Heer hem ziet en hem hoort, aangezien hij niet wenst dat Hij hem ziet terwijl hij iets doet, hoort of verbergt wat Hij verafschuwt en haat. Deze gedachten, woorden en daden zullen in balans blijven in overeenstemming met de sharie3ah en niet in overeenstemming met de eigen begeerten en de gemoedstoestand. Als Allaah Zichzelf vertoont middels Zijn eigenschappen zoals voldoening bieden, het voorzien in de interesses van Zijn dienaren, hun zeker stellen van hun rizq, het voorkomen van moeilijkheden en het steunen, beschermen en vergezellen van Zijn godvruchtige dienaren, dan zal de dienaar zijn vermogen tonen om te vertrouwen in Allaah, toegewijd te zijn aan Hem en tevreden te zijn met hetgeen Allaah voor hem heeft voorbeschikt.

Als Hij Zijn eigenschappen zoals glorie en trots laat vertoont, zal de deugdzame ziel zich nederigheid opstellen ten opzichte van Zijn macht en zullen zijn hart en ledematen zich aan Hem onderwerpen en zal alle onachtzaamheid verdwijnen. De essentie hiervan is dat Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa Zijn dienaar kent door middel van Zijn eigenschappen van beiden zoals Goddelijkheid en Heerschappij.

De eigenschappen van Goddelijkheid veroorzaken een speciale vorm van liefde, het verlangen om Allaah te ontmoeten en Hem tevreden te stellen door Hem te gehoorzamen en Hem te gedenken. De eigenschappen van Heerschappij veroorzaken het vertrouwen in Hem, het zoeken van toevlucht bij Hem, het vragen van Zijn hulp en het tonen van onderdanigheid en onderwerping aan Hem. Perfectie wordt bereikt wanneer de dienaar de Goddelijkheid en Heerschappij van Allaah kent en door Zijn macht te herkennen in Zijn vergiffenis, Zijn wijsheid in hetgeen Hij voor hem heeft bepaald, Zijn zegeningen gedurende beproevingen, vrijgevigheid in verhindering, rechtvaardigheid in wraak, vrijgevigheid in vergiffenis, wijsheid en zegeningen in geboden en verboden, glorie in woede en tevredenheid, geduld in het geven van kansen, vrijgevigheid in hulp en vergenoegdheid in wat Hij heeft verboden.

Wanneer je de Qur’aan nauwkeurig overpeinst zonder enkele vervorming of verkeerde meningen, zul je als het ware een dominerende Koning boven de Hemelen zien die de zaken van Zijn dienaren beheert, Boodschappers en Boeken stuurt, soms is Hij kwaad of tevreden, soms straft of beloont Hij, soms geeft of verhindert Hij, soms vernedert of eert Hij, soms daalt of verheft Hij Zichzelf, Hij hoort en ziet vanuit boven de zeven hemelen en Hij weet wat er verborgen is en wat er publiekelijk wordt gemaakt. Er valt geen blad, noch beweegt er een zaak of bemiddelt er een persoon in Zijn aanwezigheid zonder Zijn toestemming.

Categorieën