De Islaam

De Basis | 0 comments

Toen Allaah Geprezen en Verheven zij Hij Zijn profeet Muhammed Allaah’s gebeden en vrede zij met hem gekozen heeft om de verzegeling1 der profeten te zijn, was Zijn godsdienst –de Islaam- de godsdienst die Hij voor Zichzelf als verzegeling der godsdiensten heeft behaagd.

In deze godsdienst bevindt zich:

 • Het rechtleiden;
 • De zuiverheid;
 • De goedheid;
 • En de redding.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“Voorwaar, de (enige, geaccepteerde) godsdienst is de Islaam.”
(vers: 3/19)

En Hij zegt:

“En wie er een andere godsdienst dan de Islaam (kiest /volgt): het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers”
(vers: 3/85)

Het woord “a-Ddien”2 betekent (in het Arabisch): de manier en de methodologie3.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“Hij is Degene Die zijn Boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware godsdienst ( de Islaam) om deze laten zegevieren over alle (vormen van) godsdienst, ook al haten de veelgodenaanbidders het.”
(vers: 61/9)

De godsdienst is dus:

de praktiserende manier van het menselijk leven en de menselijke wijze van denken.

En onze Heer is onze Schepper en alwetend over onze werkelijkheden.

Hij Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“Hij kent wat er vóór hen is en wat er achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, behalve wat Hij wil.”
(vers: 2/255)

Dus… Allaah de perfecte Schepper is alwetend in wat ons rechtschapen4 maakt, wat goed voor ons is, wat ons schaadt en wat ellende voor ons veroorzaakt.

Onze godsdienst: “De Islaam” is de godsdienst die het algemene doel van dit leven heeft omvat. Ook is het de godsdienst waarin de verering van de mens zich bevindt, en waarbij hij ook op een groot en hoog niveau is geplaatst.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Aadam geëerd.”
(vers: 17/70)

En Hij heeft gezegd:

“Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen.”
(vers: 95/4)

De mens op deze aarde en in zijn leven: bouwt op deze grond en handelt met wat Allaah erop geschapen heeft.

Ook ondergaat hij gedurende zijn leven een examen om zo te weten te komen in hoeverre hij de gehoorzaamheid aan zijn Heer nakomt en Zijn opdrachten uitvoert.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“Voorwaar, Wij hebben wat op de aarde is een versiering voor haar gemaakt om hen te beproeven5 (om te zien) wie van hen het beste werk (verrichtte).”
(vers: 18/7)

En dit leven dat wij op deze aarde leven is een tehuis waarin we de daden die Allaah ons verplicht heeft verrichten, en ons onthouden6 van de daden die Allaah Geprezen en Verheven zij Hij ons verboden heeft.

En na het eindigen van ons leven op aarde, zal er een ander leven zijn. We gaan naar het paradijs of naar de hel.

Wie de bevelen van Allaah verhoort, uitvoert, Hem gehoorzaamt en zich onthoudt van wat Allaah de Heilige hem verboden heeft, zal één van de bewoners van het paradijs zijn.

En wie de bevelen van Allaah niet uitvoert en zich niet overgeeft aan Zijn gehoorzaamheid en Zijn wetgeving, zal één van de bewoners van het hellevuur zijn.

Onze godsdienst “de Islaam” omvat alle kanten van het leven. Zo heeft het de kant van het aardse leven7 niet verwaarloosd, integendeel, de islaam heeft het een ruim aandeel gegeven, waarin het wetten heeft voorgeschreven waar de rechtschapenheid van dit wereldse leven en haar inwoners zich bevindt.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“En zoek met wat Allaah jou gegeven heeft het huis van het hiernamaals en vergeet niet jouw deel in het aardse leven. En doe goed zoals Allaah jou goed heeft gedaan en zoek geen verderf op aarde. Voorwaar, Allaah houdt niet van de verderfzaaiers.”
( vers: 28/77)

En onze geweldige Islamitische godsdienst heeft bijzonder-heden en specialiteiten, die veel van de ongelovigen en veelgodenaanbidders tot hem heeft binnen doen treden en hen doen houden aan zijn wetgeving. Het is namelijk de ware godsdienst.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“Hij beveelt dat jullie niets aanbidden behalve Hem: dat is de ware godsdienst.”
(vers: 12/40)

Het is ook de godsdienst van het hoogwaardige menselijke leven. Hoeveel mensen zijn er gedurende vele eeuwen en lange jaren gelukkig mee geworden, en hoeveel mensen zijn ellendig en ongelukkig geworden vanwege hun afkeer van hem en hun verlating van zijn bevelen en wetten?

En zo waren de moslims zeker de hoogwaardigen der gemeenschappen en de sterksten en gelukkigsten der volkeren, in de hoeveelheid dat zij zich aan hun godsdienst hielden.

“De Islaam” betekent:

overgave

De moslim geeft zich over aan de bevelen van Allaah en voert Zijn regels uit.

En zo heeft Allaah Geprezen en Verheven zij Hij Zijn hele schepping deze “Islaam” gegund. Het is de volmaakte godsdienst en de alomvattende methodologie. En zo kan niemand -hoeveel kennis hij dan ook heeft- in deze geweldige Islaam een tekortkoming vinden. Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft het namelijk vervolmaakt.

En zo zegt Hij in de edele Qur’aan:

“Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb ik mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb ik de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen.”
(vers: 5/3)

Alle lof is dus aan Allaah om Zijn gunst: De Islaam


 1. “Verzegeling” betekent: sluiting; met hem is het profeetschap gesloten en zal er geen enkele profeet na hem komen. []
 2. “Al-Dien” betekent: de godsdienst. []
 3. “Methodologie” betekent: de methode, de manier waarop iets wordt verricht. []
 4. “Rechtschapen” betekent: goed, eerlijk en oprecht. []
 5. “Beproeven” betekent: toetsen. []
 6. “Onthouden” betekent: afzien van (niet verrichten). []
 7. Met  “het aardse leven” wordt hier bedoeld: het materiële (heeft betrekking op materiaal/materialen). []

Categorieën