De engelen

De Basis | 0 comments

En één van de belangrijkste zuilen van ons geloof in Allaah de Heilige is: het geloven in de engelen en kennismaken met hun werkelijkheid en wat Allaah de Heilige hun opgedragen heeft.

In ons geloof in de engelen komen wij belangrijke zaken te weten die wij onszelf veel afgevraagd hebben, en waar wij graag bij de werkelijkheid ervan hebben willen stil staan.

De engelen zijn schepselen die door Allaah geschapen zijn, een goddelijk geheim, onwaarneembaar en hebben geen lichamelijke aanwezigheid dat met de ogen of de handen bereikt kan worden.

Allaah de Heilige heeft hen van de fout en de afwijking gereinigd, en van de vergissingen en zonden verre gelaten.

Zij zijn ook niet als gewone mensen. Zij eten niet, drinken niet en slapen niet. Ze zijn namelijk een andere wereld die verschilt van de wereld van de mensen die we zien.

En het belangrijkste dat de engelen van de mensen onderscheidt is: hun talrijke aanbiddingen voor Allaah. Ze zijn dus in constante aanbidding waar ze niet voor luieren.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“Zij zijn Allaah niet ongehoorzaam in wat Hij hun beveelt en voeren wat hun bevolen is uit.” (Vers: 66/6).

En Hij heeft gezegd:

“Zij prijzen Zijn Glorie tijdens de nacht en de dag en versagen1 niet.”
(vers: 21/20).

Zij zijn dus de best gekozenen van de scheppingen van Allaah Geprezen en Verheven zij Hij en daarom heeft Allaah hen voor de meest nobele taken gekozen.

Is er een taak die nobeler is dan de wetgevingen aan de profeten en boodschappers over te dragen, zodat zij daarmee de mensen oproepen om alleen Allaah te aanbidden?!

Deze nobele taak heeft Allaah de Heilige voor de engelen verkozen.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“Alle lof zij Allaah, de schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft de engelen tot gezanten2 gemaakt, met twee, drie of vier vleugels. Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil. Voorwaar, Allaah is Almachtig over alle zaken.”
(vers: 35/1).

En het zou hun taak niet worden als zij die geweldige eigenschappen -die hen van de rest van de schepping van Allaah de Heilige onderscheidt- niet zouden hebben.

En één van de scheppingseigenschappen van de engelen die Allaah de Heilige ons in de edele Qur’aan verteld heeft, is dat zij vleugels hebben, zoals dat in het vorige vers beschreven is.

Deze vleugels zijn van verschillende aantallen. Zo hebben enkelen van hen twee vleugels en enkelen hebben drie of vier, nochtans hebben enkelen van hen nog veel meer dan dat, en dat is DJibriel vrede zij met hem. Er is namelijk van de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem overgeleverd dat hij zag dat DJibriel zeshonderd vleugels had.

En één van hun eigenschappen is ook, dat zij in staat zijn om tussen de hemel en de aarde in een geweldige snelheid te stijgen en te dalen.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“(Waar vandaan) de engelen en de Geest (DJibriel) tot Hem opstijgen in een dag waarvan de maat vijftigduizend jaren is.”
(vers: 70/4).

De snelheid van de engelen wordt niet met de maten van de snelheid van de mensen gemeten. Daar is geen vergelijking in mogelijk.

En één van hun eigenschappen is ook:

Dat zij uit licht geschapen zijn, zoals dat van de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem overgeleverd is.

Zij hebben ook uitzonderlijk merkwaardige krachten, die de sterkste mannen van de wereld niet hebben. Eén voorbeeld daarvan is dat acht van hen de Troon van de Barmhartige Geprezen en Verheven zij Hij optillen.

Allaah de Heilige zegt:

“En acht (van hen) zullen op die Dag de Troon van jouw Heer boven zich dragen.”
(vers: 69/17).

Enkelen van de engelen heeft Allaah de Heilige opgedragen om de zielen van de mensen bij hun sterven te ontnemen.

De meester van deze engelen is: “de Engel des Doods”3 en hij heeft ook engelen als helpers.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“Zeg (O Muhammed): “De Engel des Doods die voor jullie is aangesteld, zal jullie wegnemen. Vervolgens worden jullie tot jullie Heer teruggekeerd.” (vers: 32/11).

De Heilige heeft ook gezegd:

“zodat als één van jullie de dood bereikt de door Ons gezondenen hem (zijn ziel) wegnemen en zij verzuimen niet.” (vers: 6/61).

En enkelen van de engelen zendt Hij neer om de gelovigen te helpen overwinnen.

Allaah de Heilige zegt:

“(Gedenk) toen jouw Heer aan de engelen openbaarde: Voorwaar, Ik ben met jullie, versterk daarom degenen die geloven.”
( vers: 8/12).

Ons geloof in dit soort van engelen laat ons werken om de versterking van Allaah -door de engelen in te schakelen- te verdienen.

En enkelen van de engelen heeft Allaah aan ons gehecht, om onze werken te noteren en bij te houden wat wij aan goedheid en of slechtheid begaan.

Allaah de Heilige zegt:

“Of denken zij, dat Wij hun geheimen en hun gefluister niet horen? Welzeker! Onze Gezanten (engelen) zijn bij hen, zij schrijven.”
(vers: 43/80).

Het geloven in deze soort engelen, de Schrijvers die altijd aan ons gehecht zijn, laat ons in constante waakzaamheid en continue oplettendheid, opdat wij nauwlettend zijn om het slechte niet te begaan, zodat zij dat niet van ons noteren.

En dat laat ons ook in constante hoop, en ruim verlangen om goede en vrome daden te verrichten, zodat de Schrijvers het noteren.

En kort samengevat:

Het geloven in de engelen is een uitbreiding van de kennis van de mens over het systeem van dit heelal, dat Allaah de Heilige op talrijke wijzen en in veelzijdige soorten heeft geschapen.

En zo krijgt de gelovige een juiste kennis en begrip van de vele verborgen werkelijkheden van dit heelal, die de gelovige kent door hetgeen Allaah hem geleerd heeft.

En dit geloof geeft ons te kennen dat degenen die Allaah in dit heelal ongehoorzaam zijn, in de minderheid zijn en relatief nietig zijn in vergelijking met de hele schepping van Allaah, ook al zijn dezen veeltallig wat betreft de mensheid. Alle mensen zijn een klein aantal in vergelijking met de engelen en de rest van de aan Allaah gehoorzame scheppingen.

En alleen degenen die gehoorzamen, met hen zal Allaah behaagd zijn en hun zal Hij het paradijs binnenlaten.


  1. “Versagen”betekent: de moed verliezen, moedeloos worden. []
  2. “Gezanten” betekent: boodschappers. []
  3. “De Engel des Doods”: neemt de zielen van de mensen bij hun dood. Tevens heeft deze engel geen andere naam. []

Categorieën