Het mag geen befaamde kleding zijn

Ibn al-Athier Moge Allaah barmhartig met hem zijn heeft gezegd:

“Befaamdheid betekent (hier), dat je iets op een slechte manier toont, tot de mensen het kennen.”

A-Shawkaanie Moge Allaah barmhartig met hem zijn zegt in “Nayl al-Awtaar”:

“Befaamdheid betekent iets duidelijk laten zien. Dit betekent dat je kleding bekend is bij de mensen door het verschil in kleur. De mensen zullen dan opkijken om naar je te kijken en zo word je voor hun ogen hoogmoedig, ijdel en zelfingenomen.”1

Befaamdheid kan zich ook bevinden in het dragen van dure en indrukwekkende kleding, of een erg bescheiden en goedkoop kledingstuk, zoals dat van de asceten en de deugdzamen. Ook kan het zich bevinden in het dragen van andere kleren dan die van de mensen die om je heen wonen, of in het dragen van kleding die toebehoort aan de mensen van een vroeger tijdperk. Dat is allemaal verboden.

Al-Husayn ibn 3abdu-Rrahmaan vertelt: “Zabied al-Yaamie droeg een tuniek en ik hoorde dat Ibraahiem hem daarvoor berispte. Ik zei tegen hem: “Maar de mensen droegen dat vroeger toch!” “Zeker”, zei hij, “maar die mensen zijn nu verdwenen. Als iemand dit vandaag zou dragen, zou hij bekend zijn bij de mensen en zouden ze met de vinger naar hem wijzen.”2 

Ibraahiem a-Nnakha3ie berispte Zabied al-Yaamie dus omwille van zijn kledij, alhoewel anderen dit vroeger wel gedragen hadden, omdat dit nu geen gewoonte meer was bij de mensen en omdat het dus vreemd geworden was. Als iemand dit dus zou dragen, zou hij daardoor befaamdheid verwerven. De mensen zouden over hem beginnen te spreken en zouden met de vinger naar hem wijzen.

Zodra het je intentie is om bekend te worden omwille van iets dat je [in werkelijkheid] niet bezit, is deze hadieth van de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem van toepassing:

“Degene die hoogmoedig is omwille van iets dat hij zelfs niet bezit, is als degene die twee kleren van valsheid draagt.”3

A-Nnawawie Moge Allaah barmhartig met hem zijn legt uit: “De geleerden zeggen dat dit gaat over iemand die hoogmoedig is over iets dat hij niet bezit, en die iets wil tonen dat hij niet heeft, door er overvloedig over te spreken bij de anderen en door middel van valsheid zich goed voor te doen. Deze persoon wordt afgekeurd, net zoals je iemand afkeurt die twee kleren van valsheid draagt. Aboe 3ubayd en anderen hebben gezegd: het gaat om degene die de kleding van de asceten, de godsvruchtigen en de vromen draagt, om zo aan de mensen te tonen dat hij deze kwaliteiten bezit. Hij laat meer vroomheid en ascetisme uitschijnen dan er in zijn hart aanwezig is, en daarom zijn dit kleren van valsheid en uiterlijk vertoon.”

Hiertoe behoort ook de vrouw die overdrijft in haar kleding omdat ze de Sunnah wil volgen, maar haar overdrijving leidt haar naar verboden zaken en buitensporigheden.

Het kwaad en de zonde die voortvloeien uit het overdrijven in de godsdienst, door iets te doen wat Allaah Geprezen en Verheven zij Hij en Zijn Boodschapper Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem niet bevolen hebben, zijn even ernstig als deze die voortvloeien uit laksheid.

In “Masaa’il Ahmad” (1820) werd volgens de versie van Ishaaq ibn Ibraahiem ibn Haani’ a-Nnaysaaboerie overgeleverd: “Ik ging bij Ahmad binnen, terwijl ik een kort gewaad droeg, dat langer was dan kniehoogte en korter dan halverwege de kuit. Toen zei hij: “Wat is dat!” en hij keurde het af. En ik zei tegen hem: “Het is nog niet gestreken4, daarom is het zo kort.” Toen zei hij: “Het is een Namirah5het past niet.”

Imaam Ahmad Moge Allaah barmhartig met hem zijn berispte Ishaaq ibn Haani’ en keurde zijn kleding af omdat het overdreven kort was. Het kortste kledingstuk komt namelijk tot halverwege de kuit. Al wie overdrijft bij het inkorten van kleding is onrechtvaardig.

A-Ssafaarienie overlevert in Ghadhaa’ al-Albaab (v. 2, p. 163) volgens imaam Ahmad dat hij een man een lang kleed met witte en zwarte strepen zag dragen. Hij zei: “Trek dat uit en draag de kleding van je volk … Het is niet verboden, maar mocht je in Makkah of Madinah geweest zijn, dan had ik je er niet voor berispt.”

Hij overlevert ook dat ibn Taymiyyah Moge Allaah barmhartig met hem zijn gezegd heeft: “Befaamdheid is verboden, omdat het gaat over iets waarmee je verhevenheid nastreeft en bescheidenheid veinst. Zo verafschuwden de voorgangers deze twee vormen van befaamdheid in de kleding: kleding die te lang is en kleding die te kort is.”


  1. Zie Nayl al-Awtaar. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam ibn abie Shaybah. []
  3. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie, imaam Muslim, imaam aboe Daawoed en imaam a-Nnasaa’ie. []
  4. Letterlijk: Geklopt (N.V.D.V.) []
  5. Lang bruin of zwart kleed in wol (N.V.D.V.) []

Categorieën