De eenheid van Allaah (Tahwied)

Artikels | 0 comments

Door broeder Aboe Jouairiya.

Allaah zegt:

“Hij is de Heer van de Hemelen en de aarde en wat ertussen is: aanbid hem daarom, en wees geduldig in het aanbidden van Hem. Ken jij iemand die aan Hem gelijkwaardig is?”


Inleiding over de Isla
mitische Geloofsleer (Aqieda)
De Islam bestaat uit Aqieda (Geloofsleer) en Shari’a (religieuze wet). Met de geloofsleer worden de zaken mee bedoeld die de ziel gelooft en waar de harten tot rust komen en waar geen twijfel over bestaat. Het woord Aqieda is afgeleid van aqada, wat vastbinden betekent. Aldus betekent Aqieda die dingen waarmee het hart verbonden is om Allaah te aanbidden en dichterbij Hem te komen. De daden welke de moslims verrichten zullen alleen door Allaah geaccepteerd worden wanneer hun Aqieda authentiek is.

De Shari’a betekent de praktische verplichtingen welke de Islam heeft verkondigd, zoals het gebed, het vasten, het goed behandelen van je ouders, enz.

De Aqieda kent zes fundamentele pilaren. Deze worden de pilaren van Imaan genoemd, namelijk:

1-      Geloven in Allaah

2-      Geloven in de Engelen

3-      Geloven in de Boeken

4-      Geloven in de Boodschapper

5-      Geloven in de Laatste Dag

6-      Geloven in de voorbeschikking

Deze fundamentele zaken komen duidelijk in de Koran en de soennah voor. Allaah zegt:

Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het oosten en het westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allaah en het Hiernamaals en de Engelen en de Schrift en de Profeten.” al-Baqarah 177

En Hij zegt ook in een andere soerah:

”Voorwaar, Wij hebben alle zaken volgens een bepaalde maatgeving geschapen.” al-Qamar 49

Toen de Engel Gabriel عليه السلام in de vorm van een man bij de Profeet صلى الله عليه و سلم  verscheen, vroeg hij aan de Profeet صلى الله عليه و سلم  : ”Vertel mij wat geloof is.” Hij antwoordde: ”Dat is dat je gelooft in Allaah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, en in de laatste Dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het slechte voorbeschikt is.”1

Het belang van de Aqiedah

Het belang van de Aqieda uit zich in vele punten, waaronder:

1-      De behoefte aan Aqieda staat boven elke andere behoefte en de noodzaak ervan staat boven elke andere noodzaak.  Dit is omdat de harten geen geluk kunnen hebben, noch verheugd kunnen zijn, behalve door Allaah te gehoorzamen en te aanbidden.

2-      De Aqieda is de belangrijkste plicht, vandaar dat dat het eerste is waar men naar vraagt. Zoals de Profeet صلى الله عليه و سلم   zei: “Ik werd bevolen om tegen mensen te strijden totdat zij getuigen dat er geen God dan Allaah is en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is.”2

3-      De islamitische geloofsleer is de enige aqieda die veiligheid, stabiliteit en geluk verwezenlijkt. Allaah de Verhevene zegt:

 “Welzeker! Wie zich volledig in overgave wendt tot Allaah en die een weldoener is, voor hem is zijn beloning bij zijn Heer. Geen vrees zal over hen komen en zij zullen niet treuren” al-Baqarah 112

4-      De islamitische geloofsleer is de oorzaak die leidt tot het behalen van macht. Allaah zegt:

                                    “En voorzeker hebben wij in de Zaboer (psalmen) geschreven, na de ver melding, dat de aarde geërfd zal worden door mijn rechtschapen dienaren.” al-Anbiyaa’ 105

Het geloven in Allaah

In deze lezing zal ik uitgebreid gaan praten over het geloven in Allaah met de nadruk op de kalimat a-tawheed: Laa ilaha illa Allaah.

De betekenis van het geloven in Allaah:

Een vast en zeker geloof dat Allaah bestaat en het vaststellen van Zijn Roeboebiyyah (Heer-zijn), Oeloehiyya (God-zijn) en Zijn Namen en Eigenschappen. Uit deze definitie kunnen wij het geloof in Allaah in vier categorieën onderverdelen:

1-      Het geloof in het  bestaan van Allaah.

2-      Het geloof in Roeboebiyyah (Heer-zijn).

3-      Het geloof in Oeloehiyya (God-zijn).

4-      Het geloof in Zijn Namenen Eigenschappen.

1-
Het geloof in het bestaan van Allaah

·         Het vaststellen dat Allaah bestaat behoort tot de fitrah (natuurlijke aanleg) en de meeste mensen erkennen het bestaan van Allaah, behalve een kleine minderheid atheïsten. Dus elk schepsel gelooft van nature dat hij een schepper heeft zonder daar vooraf over te zijn onderwezen. Wij zien en horen duidelijk door het verhoren van smeekbedes van velen dat Allaah degelijk bestaat.

Allaah zegt:

“Toen jullie je Heer om hulp vroegen en Hij jullie verhoorde.” al-Anfaal 9

·         Elk gebeuren heeft een veroorzaker en deze vele schepselen die wij door de tijd heen hebben gekend, hebben zeker een Schepper die ze heeft geschapen, namelijk Allaah. Het zou onmogelijk zijn dat er een schepsel is die geen Schepper heeft die haar heeft geschapen. Evenzo kan dit schepsel ook niet zichzelf schapen.

Allaah zegt:

“Of zijn zij uit het niets geschapen of zijn zij zelf de scheppers?”  at-Toer 35

Dit vers betekent dat ze niet zonder een schepper zijn geschapen en dat ze ook niet zichzelf hebben geschapen, dus is Allaah hun schepper.
De ordening van de wereld met zijn hemelen, aarde, sterren, bomen en bergen wijst duidelijk uit dat voor deze kosmos een schepper nodig is geweest en dat is Allaah de Verhevene. Hij zegt: 

“Een werk van Allaah, degene die alle zaken nauwkeurig geregeld heeft.” an-Naml 88


Deze planeten en sterren bijvoorbeeld bewegen in een vast patroon en elke planeet heeft een vaste bepaalde plek in het heelal waar hij niet uit kan. Allaah zegt: 

“Het is niet mogelijk dat de zon de maan bereikt en de nacht kan de dag niet inhalen. Allen bewegen in een kringloop.” Yaa Sien 40

Er werd een bedoeïen gevraagd: “Hoe weet je dat Allaah bestaat?” Hij antwoordde: “Voorwaar, de ontlasting van vee duidt op het vee, voetafdrukken duiden op een voorbijganger. Wat denk je dan over de hemel met haar stelsels en de zee met zijn golven? Duidt dat dan niet op de Alhorende en de Alwetende (Allaah)?!”

2-      Het geloven in de Roeboebiyyah (Heer-zijn)

Definitie: Het vaststellen dat Allaah de Verhevene de Heer, Eigenaar, Schepper, Schenker van onderhoud van alles is en dat Hij de Levengevende en de Levenontnemende is, de Begunstiger en de Brenger van Nood, Degene waarvan het bevel aan is voorbehouden. Al het goede ligt in Zijn handen en Hij is de Almachtige en Hij heeft geen deelgenoten in dit alles.

Het geloof in de Roeboebiyyah houdt in het vaste en zuivere geloof dat Allaah de Verhevene de Heer van alles is en dat Hij geen deelgenoten heeft en dat je gelooft dat Hij de enige schepper van alles wat zich op deze kosmos bevindt. Allaah zegt:

“Allaah is de Schepper van alle dingen” az-Zomar 62

En Hij zegt ook:

“Er is geen levende wezen op aarde, of aan Allaah is het onderhoud ervan”  Hud 6

Allaah heeft ervoor gezorgd dat alle schepselen een natuurlijke aanleg bezitten welke ze in staat stelt te geloven dat Hij de heer van alle dingen is. Zelfs de polytheisten in de tijd van de Profeet geloofden dit. Over hun zegt Allaah:

“Zeg: Wie is de Heer van de zeven hemelen en de Heer van de geweldige Troon? Zij zullen zeggen: Aan Allaah. Zeg: Waarom vrezen jullie (Allaah) dan niet? Zeg: In wiens handen is de heerschappij over alles? En Hij beschermt en Hij wordt niet beschermt, als jullie het weten. Zij zullen zeggen: Aan Allaah. Zeg: Waarom zijn jullie dan misleidt? ” al-Mo’minoen 87-89

Het geloven in de heerschappij van Allaah en de Roeboebiyyah (het Heer-zijn) zal niet genoeg zijn om een moslim te zijn, want de polyteisten van de pre-islamitische tijd erkenden dat Allaah de Heer van alle dingen was, maar ze geloofden niet in Zijn eenheid en ze aanbaden Hem niet.

3-      Het geloof in de Oeloehiyya (God-zijn)

In de Islaam verdient alleen Allaah gebed, aanbidding, overgave, onderwerping, authoriteit en soevereiniteit. Voor niemand anders mag met het gebed verrichten, niemand anders mag aanbeden worden en aan niemand anders mag om hulp en vergeving worden gevraagd. Engelen, profeten en geestelijke leiders hebben geen deel in goddelijkheid. Er is één god en alle andere schepselen zijn dienaren, zijn onderworpenen.

De werkelijkheid van deze aanbidding omvat de vele verplichtingen van dienstbaarheid waarmee de moslims Allaah aanbidden, zoals bijv. doe’a (smeekbede) en taqwa (vrees voor Allaah).

Geloven in de godheid van Allaah houdt ook in je verplichtingen als moslim nakomen, zoals de vijf pilaren van de Islam, de geloofsgetuigenis, het gebed, de armenbelasting, het vasten in de maand Ramadan en de bedevaart naar Mekka. Dit zijn natuurlijk niet de enige verplichtingen die je als moslim hebt. Vele andere verplichtingen staan tevens genoemd in de Koran en de soennah.

·         Het belang van tawheed al- Oeloehiyya

 1-      Het doel van het scheppen van de djinn en de mens is om Allaah alleen te aanbidden en geen deelgenoten aan Hem toe te kennen. Allaah zegt:

“En ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.” adh-Dhaariyaat 56

2-      Het nut van het zenden van boodschappers en het openbaren van boeken is dat men vaststelt dat Allaah de Enige is die het verdient om aanbeden te worden. Allaah zegt:


“En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een boodschapper gezonden (die zei): Aanbidt Allaah en houdt afstand van de Taagoeth.” an-Nahl 36

3-      De eerste plicht voor ieder mens is het geloven in deze Oeloehiyya, zoals het werd overgeleverd in het advies van de Profeet aan Moe’adh toen hij hem had gestuurd naar Yemen, en tegen hem zei: “Je zult mensen van het boek (joden en christenen)ontmoeten, dus het eerste wat je ze moet gaan verkondigen: is de getuigenis dat er geen God is dan Allaah”3

Dit betekent: Verkondig aan hen dat ze alleen Allaah behoren te aanbidden.

4-      Geloof in de Namen en Eigenschappen

Dit betekent het vaststellen van Zijn  voortreffelijke namen en eigenschappen die Hij in Zijn boek en in de soennah van Zijn boodschapper صلى الله عليه و سلم   heeft genoemd.

Allaah heeft de meest schitterende namen. Elke naam beschrijft een perfecte en hoogste Eigenschap die elke vorm van zwakte of gebrek uitsluit. Tekortkomingen zijn alleen karakteristiek voor Zijn schepselen.

Allaah zegt:

“Zeg: roep Allaah aan of roep Arrahmaan (de Barmhartige) aan, bij welke naam je Hem aanroept, Hij heeft de beste en de mooiste namen.” al-Israa’ 110

En in een andere soerah lezen wij:

“En de beste en mooiste namen behoren aan Allaah, roep Hem daarmee aan” al-A3raaf 180

Elke van deze namen legt de eigenschappen van Allaah op zo een manier uit dat het door iedereen kan worden begrepen. Deze namen bevestigen en versterken bovendien het ebgrpi tawheed en helpen de gelovigen bij geloven en misvattingen, die bij veel mensen heersen, te verwerpen. Hoe meer men elk van deze namen beschouwt en begrijpt en hun begrijpelijke gevolgtrekkingen vergelijkt met die van de heersende afgoderij, hoe makkelijker het wordt de zuiverende eigenschap van deze namen te voelen. Dit is de reden dat het goed begrijpen van de namen van Allaah veel bijdraagt in het begrijpen van de ware aard van Allaah. En het helpt bij het je realiseren van de omvang van het aantal mensen dat afdwaalt bij het proberen Hem te begrijpen.

Het helpt je ook bij het je bewust worden van de verschillende soorten shirk (afgoderij), groot en klein, open en verborgen, waarvan zij het slachtoffer zijn geworden. Het is daarom buitengewoon belangrijk om de mensen in kennis te stellen van Allaah’s namen en eigenschappen.

Overgeleverd door Abou Hoerairah, moge Allaah tevreden over hem zijn dat Allaah’s Boodschapper صلى الله عليه و سلم  heeft gezegd: “Allaah heeft negenennegentig namen, honderd min één en degene die ze allemaal onthoudt in zijn hart, zal de djennah (het paradijs) binnengaan.”

Voordat we over de betekenis van de hadith gaan praten, wil ik even stilstaan bij degenen die deze namen allemaal onthoudt. Het onthouden van Allaah’s namen betekent te geloven in die eigenschappen van Allaah die van deze namen zijn afgeleid. Het moet samengaan met goede daden waartoe Allaah’s namen ons aanzetten. Allaah’s namen alleen maar kennen of inthouden zal een slecht persoon niet het paradijs laten binnen gaan. Daarom betekent het woord onthouden in de hadith: handelen in overeenstemming met de bedoelingen van Allaah’s namen.

Dit is een hadith met een grote betekenis en wel om de volgende redenen:

Ten eerste: omdat diegene die de namen van Allaah volledig begrijpt, ook automatisch Tawheed in zijn volledige betekenis begrijpt en hierdoor kan diegene alle vormen van afgoderij vermijden.

Ten tweede wordt diegene zich bewust van de noodzaak zijn gehele leven te vormen in overeenstemming met het begrip tawheed.

Ten derde leidt dit voorgaande diegene naar de gehele overgave aan de wil van Allaah.


  1. Overgeleverd door Muslim. []
  2. Overgeleverd door Bukhari en Muslim. []
  3. Overgeleverd door Boechari en Muslim. []

Categorieën