De edele Qur’aan

De Basis | 0 comments

De edele Qur’aan is het Boek dat Allaah de Heilige naar onze profeet Muhammed Allaah’s gebeden en vrede zij met hem vanuit de hemel heeft neergezonden en waarin het volledige rechtleiden en de totale lichtgeving zich bevindt. Het houdt namelijk Allaah’s Woord in, dat de rechtschapenheid voor de schepselen en goedheid voor de mensen en de hele wereld omvat.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“Voorwaar, deze Qur’aan leidt naar wat rechter is en brengt de goede tijdingen aan de gelovigen.”
(vers: 17/9)

Het woord “Qur’aan” (in het Arabisch), komt van “las, leest” en betekent (letterlijk in het Arabisch): duidelijk gemaakt en verhelderd. De Qur’aan is dus een geweldige toelichting en een verheven beduiding, waarin zich het beste bevindt van wat er in de eerdere boeken staat, net als: de Tawraah die Allaah naar de Joden heeft neergezonden, of de Indjiel die Allaah naar de Christenen heeft neergezonden.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“En Wij hebben aan jou het Boek (de Qur’aan) met de Waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Schrift1
 die eraan vooraf ging en ter overheersing.”

(vers: 5/48)

De edele Qur’aan is het Woord van de Heer der Werelden, de Glorierijke en Verhevene, maar dit woord is niet als het woord van de schepselen, nee! Het woord van de Schepper verschilt van het woord van de schepselen en lijkt er niet op.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.”
(vers: 42/11)

En Hij heeft gezegd:

“Als Wij deze Qur’aan tot een Berg hadden neergezonden, dan had jij deze zich zeker zien onderwerpen en zich splijten uit vrees voor Allaah.”
(vers: 59/21)

De edele Qur’aan is het Boek van het rechtleiden. Het roept ons op tot het nadenken over de Tekenen van Allaah de Heilige en inspireert ons over Zijn scheppingen. Het geeft ons ook te kennen wat toegestaan en/of verboden is, zodat wij het goede verrichten en ons onthouden van het slechte.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“Denken zij niet na over de Qur’aan? Er zijn zelfs sloten op hun harten.”
(vers: 47/24)

En Hij heeft gezegd:

“En voorzeker, Wij hebben de Qur’aan gemakkelijk gemaakt ter vermaning2
, is er dan niemand die er lering3 uit trekt?”
(vers: 54/17)

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft de geweldige Qur’aan naar de aardse hemel neergezonden op de Waardevolle Nacht, die één van de nachten van de gezegende maand Ramadaan is. Daarna heeft Hij Zijn geweldige Engel DJibriel -en met hem edele verzen uit de edele Qur’aan- naar onze Boodschapper Muhammed Allaah’s gebeden en vrede zij met hem gestuurd, en toen vervolgde de neerzending van de Qur’aan naar de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem vele jaren.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“Voorwaar, Wij hebben hem (de Qur’aan) neergezonden in de Waardevolle Nacht (Laylatu-lqadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden.”
(vers: 97/1- 3)

Ja, deze gezegende nacht is beter dan duizend maanden4, omdat het de nacht is van de neerdaling van het edele Boek, wijze vermaning en oprechte lichtgeving naar de Boodschapper der goedheid en rechtleiden, de Boodschapper van de Heer der Werelden.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“De Maand Ramadaan is het waarin de Qur’aan is neergezonden, als leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Furqaan5.”
(vers: 2/185)

De neerdaling van de Qur’aan naar de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem bleef zich meer dan twintig jaar voortzetten!

Wat is daar de reden voor?

Dat is een veredeling en verering voor de Boodschapper Allaah’s gebeden en vrede zij met hem. Daarmee krijgt hij het gevoel dat hij het goddelijke aandachtspunt en de voorziening is, en dat zijn Heer Die zijn Schepper, Verschaffer en Verdediger is, hem niet vergeet.

In de geweldige Qur’aan bevindt zich de wonderbaring voor de mensheid en de scheppingen. Het is het Boek waarvan niemand iets gelijkwaardigs kan voortbrengen of spreken.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“En als jullie in twijfel verkeren in wat Wij hebben neergezonden aan onze dienaar (Muhammed), brengt dan een gelijkwaardige Soerah voort, en roept jullie getuigen buiten Allaah op, als jullie waarachtigen zijn.”
(vers: 2/23)

Zij zullen daar geen weg voor kunnen vinden.

Ze zijn namelijk te min om dat voor elkaar te krijgen, terwijl zij de meest zuiver sprekende Arabieren waren, naar wie de edele Qur’aan -die in hun taal is verwoord- neergezonden is. Al met al waren zij machteloos en konden zij er niet tegen op.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“Een Boek waarvan de Verzen duidelijk uitgelegd zijn, als een Arabische Qur’aan, voor een volk dat weet.”
(vers: 41/3)

De geweldige Qur’aan is een Boek van leiding en begeleiding.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“Zeg: “Hij is voor degenen die geloven de leiding en genezing.”
(vers: 41/44).

Deze leiding van de Qur’aan omvat drie categorieën, verspreid over alles wat de mensen in hun leven en levensonderhoud verbetert.

De eerste categorie:

behandeld de geloofsovertuigingen die de mensen moeten weten en waarin ze moeten geloven, zoals: het geloven in Allaah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers en het hiernamaals.

De tweede categorie:

behandeld de wetgevingen. En door middel daarvan aanbidden de mensen hun Heer en weten ze wat hen nabij Allaah brengt, en onthouden zij zich van wat hen van Hem verre laat.

De derde categorie:

behandeld de nette menselijke omgangsnormen onder elkaar, die de ziel van de gelovigen reinigen, corrigeren, in niveau verhogen, de broederlijke connectie versterken en die de samenwerkingsmogelijkheid tussen de mensen stabiliseren.

Enkelen van deze houdingen zijn: eerlijkheid, geduld, genade, vroomheid jegens de ouders, enz.

Dus moeten wij wat betreft de Qur’aan:

  • Hem lezen;
  • Over zijn verzen nadenken;
  • Zijn bevelen en wetgevingen begrijpen;
  • Zijn wetgevingen en verplichtingen praktiseren;
  • Ons onthouden van wat Hij ons verboden heeft, niet voor ons behaagd heeft en Hem toornt.

  1. “De Schrift die eraan vooraf ging”: de Tawraat en de Indjiel (de Bijbel). []
  2. “Vermaning” betekent: nadrukkelijke waarschuwing dat men zich moet verbeteren. []
  3. “Lering” betekent: ergens een les uit trekken. []
  4. De beloning van het verrichten van goede daden en aanbiddingen van duizend maanden. []
  5. “Al-Furqaan” betekent: de onderscheider tussen de waarheid en de valsheid. []

Categorieën