De boodschappers en profeten

De Basis | 0 comments

Toen Allaah Geprezen en Verheven zij Hij Zijn hele schepping schiep, heeft Hij een aantal mannen uit de mensheid verkozen om hen de verantwoordelijkheid van de overdracht van Zijn bevelen op te dragen, en aan de mensen te openbaren wat Hij van hen verlangt, hen verplicht en verbiedt.

Hij de Hooggeprezene heeft gezegd:

“Voorwaar, Allaah verkoos Aadam en Noeh en de familie van Ibraahiem en de familie van çimraan boven (de andere) wereldbewoners.”
(vers: 3/33).

Geprezen en Verheven zij Hij heeft ook gezegd:

“En Wij stuurden niet één van de boodschappers vóór jou, of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan Ik is, aanbidt mij daarom.”
(vers: 21/25).

De basisdoelstelling waarvoor Allaah de boodschappers en profeten heeft gestuurd, is de mensen op te roepen tot het aanbidden van Allaah en het praktiseren van Zijn godsdienst.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:) “Aanbidt Allaah en houdt afstand van Taaghoet1.”
(vers: 16/36).

Het praktiseren van de godsdienst is niet slechts het bidden en het vasten, maar het is alles wat Allaah Zijn dienaren verplicht heeft om met hun harten in te geloven, en in hun werken en daden uit te voeren.

Het praktiseren van de godsdienst vereist dus het geloven in Allaah, Zijn engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers en het hiernamaals. Het vereist ook goede werken en het nakomen van de verplichtingen, zoals: het bidden, het vasten en alles wat Allaah Zijn dienaren verplicht heeft.

Deze verplichtingen, bevelen en leringen kunnen de mensen niet alleen met hun hersenen bereiken zonder dat Allaah de Heilige het aan hen openbaart. Zij leren het door middel van Allaah’s openbaring aan Zijn Boodschappers, die in hun plaats de bevelen van hun Heer de Hooggeprezene aan de mensen overdragen.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“Hij is Degene Die bij de ongeletterden2 een Boodschapper uit hun midden zond die hen Zijn Verzen voordroeg, en die hen reinigt, en die hen het Boek en de Wijsheid onderwees, terwijl zij daarvoor in duidelijke dwaling verkeerden.”
(vers: 62/2).

Dus wie de Boodschappers en Profeten van Allaah volgt zal één van de winnaars zijn. En wie hun uitspraken weigert te gehoorzamen en hun oproep niet accepteert, zal één van de verliezers zijn.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft de moslim verplicht in al Zijn Boodschappers te geloven zonder onderscheid te maken tussen de één en de ander. Ze zijn namelijk allemaal door Allaah naar Zijn scheppingen gestuurd.

Onze Heer Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“Zegt: “Wij geloven in Allaah en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Ibraahiem en Ismaaçiel en Ishaaq en Yaçqoeb en de kinderen van Yaçqoeb en wat er is gegeven aan Moesaa en Çiesaa en wat er is gegeven van hun Heer aan de profeten, wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en wij onderwerpen ons aan Hem.”
(vers: 2/136).

De Verhevene heeft ook gezegd:

“De Boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard, en (ook) de gelovigen, allen geloven in Allaah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen Zijn Boodschappers.”
(vers: 2/285).

Maar als iemand in sommige Boodschappers gelooft en in de rest niet gelooft, maakt hij degelijk onderscheid tussen hen en is hij ongelovig. Allaah de Heilige zal hem niet in het paradijs toelaten, maar zal hem in de hel bestraffen, en daarvoor zoeken wij onze toevlucht bij Allaah.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

” Voorwaar, degenen die niet in Allaah geloven en Zijn Boodschapper: zij willen onderscheid maken (in het geloven) tussen Allaah en Zijn Boodschappers, en zeggen: “Wij geloven in sommigen en verwerpen anderen.” En zij willen daar tussen (tussen geloof en ongeloof) een weg vinden. Zij zijn degenen die waarlijk de ongelovigen zijn: en Wij hebben voor de ongelovigen een vernederende bestraffing voorbereid.”
(vers: 4/150 + 151).

Dit (soort) geloof dat voor een moslim verplicht is, geeft hem de waarde van de Boodschappers en de Profeten te kennen, waarvan hun boodschap voorafgegaan is aan de boodschap van Allaah’s Boodschapper (Muhammed) Allaah’s gebeden en vrede zij met hem, opdat hij in hen allen gelooft. Ook zal hij (daardoor) kennisnemen van de verzegeling der boodschappen en profeetschappen: de boodschap van de Profeet Muhammed Allaah’s gebeden en vrede zij met hem.

Sommigen van deze Boodschappers heeft Allaah de Heilige in de geweldige Qur’aan genoemd, en sommigen niet.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“En (Wij zonden) Boodschappers over wie Wij jou waarlijk reeds verhaald hebben en (Wij zonden) Boodschappers over wie Wij jou niet verhaald hebben.”
(vers: 4/164).

Degenen over wie Allaah ons in de geweldige Qur’aan verhaald heeft zijn:

Ibraahiem, Ishaaq, Yaçqoeb, Noeh, Dawoed, Sulaymaan, Ayyoeb, Yoesuf, Moesaa, Haaroen, Zakariyaa, Yahyaa, Çiesaa, Ilyaas, Ismaaçiel, Al-Yasaç, Yoenus, Loet, Hoed, Saalih, Shuçayb, Idries, Dhu-lKifl en Aadam.

Dit zijn vierentwintig profeten over wie Allaah de Heilige ons in de geweldige Qur’aan verhaald heeft.

De vijfentwintigste, laatste, hun verzegeling, en hun meester is: de Boodschapper van de Islaam gebeden en vrede zij met hem, die als barmhartigheid3 voor de werelden gestuurd is.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft -betreffende hem- gezegd:

“Muhammed is niet de vader van een van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allaah en de laatste van de profeten.”
(vers: 33/40).

Allaah’s Boodschapper heeft over zichzelf gezegd: “Ik ben de Meester van de zonen van Aadam, en zonder trots”.

Een moslim moet behoren te weten dat elk van de voorafgaande gemeenschappen in alle voorgaande eeuwen, een Boodschapper van Allaah toegezonden heeft gekregen die hen tot Allaah opriep en naar de waarheid leidde.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“En er was geen volk, of er verkeerde onder hen een waarschuwer.”
(vers: 35/24).

Hij de Geprezene heeft ook gezegd:

“En voor iedere gemeenschap is er een Boodschapper.”
(vers: 10/47).

En Hij heeft ook gezegd:

“Bij Allaah, voorzeker, Wij zonden (profeten) naar de gemeenschappen vóór jou (O Muhammed).”
(vers: 16/63).

We moeten in alle boodschappers in het algemeen geloven, ook al zijn hun namen niet genoemd in de geweldige Qur’aan.

De Boodschapper die Allaah de Heilige naar Zijn gemeenschap stuurt, is een mens die van dezelfde soort is als die gemeenschap. Echter heeft hij geweldige eigenschappen en edele specialiteiten die onder zijn gemeenschap zich alleen bij hem bevinden. Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“Allaah kiest uit de engelen gezanten4 en uit de mensen (Boodschappers) Voorwaar, Allaah is Alhorend, Alziend.”
(vers: 22/75).

De Heilige heeft ook gezegd:

“Allaah weet beter waar Hij Zijn Boodschap brengt.”
(vers: 6/124).

Het profeetschap is dus Allaah’s dure schenking, die Hij alleen aan enkelen van Zijn dienaren schenkt, die –zoals ik eerder genoemd heb- nobele eigenschappen en een volmaakte nobelheid hebben, waarmee ze de verplichtingen van de boodschap kunnen verrichten, en om een edel voorbeeld te zijn dat gevolgd wordt in religieuze en wereldse zaken.

De boodschapper wordt -omdat hij een menselijk schepsel van Allaah is- net als anderen blootgesteld aan: ziekte en gezondheid, zwakheid en sterkte, het leven en de dood.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“En Muhammed is niet meer dan een Boodschapper, vóór hem zijn de Boodschappers reeds heen gegaan. Als hij dan zou sterven of gedood worden: waarom zouden jullie je dan op jullie hielen draaien (terugvallen in ongeloof)? En wie zich op zijn hielen zou omdraaien: het schaadt Allaah niets.”
(vers: 3/144).

En elke profeet die eerder genoemd is beschikt niet over dit heelal, omdat hij een menselijk schepsel van Allaah is. Tevens is hij niet in het bezit van het profijt of de schade en kan hij de wil van Allaah niet beïnvloeden en heeft hij geen kennis van het onwaarneembare5, behalve wat Allaah hem te kennen heeft gegeven. Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“Zeg: “Ik heb geen macht om voor mijzelf iets van nut te verwerven of schade te wenden, behalve wat Allaah wil. En als ik het onwaarneembare kende, dan zou ik het goede vermeerderd hebben en zou het kwade mij niet hebben getroffen. Ik ben niets dan een waarschuwer en een verkondiger van verheugende tijden voor een gelovig volk.”
(vers: 7/188).

De profeten, Allaah’s gebeden en vrede zij met hen, hadden allemaal een einddoel, en dat was: de mensen uit hun dwaling te redden en vanuit het duister naar het licht te begeleiden. Zij waren namelijk oproepers tot goedheid en leiders van verbetering, zoals onze Heer Allaah de Heilige hen in de Qur’aan heeft beschreven:

” Wij maakten hen tot leiders die leiding gaven volgens ons bevel. En Wij openbaarden aan hen goede daden te verrichten en de Salaah te onderhouden en de Zakaat te geven en zij waren aanbidders van Ons.”
ers: 21/73).

Een ieder van hen kwam na de ander om de oproep en wetgeving te voltooien en af te maken, totdat Allaah Zijn godsdienst vervolmaakte en Zijn boodschappers en profeten verzegelde met de meester en verzegeling der boodschappers en profeten, Allaah’s Boodschapper: Muhammed Allaah’s gebeden en vrede zij met hem. En zo was zijn oproep de meest volmaakte en aanblijvende oproep tot aan het Laatste Uur, zoals Allaah Geprezen en Verheven zij Hij in de geweldige Qur’aan gezegd heeft:

“Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb ik mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb ik de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen.”
(vers 5/3)


  1. “Taaghoet” is alles wat naast Allaah aanbeden wordt. []
  2. “De ongeletterden”: dat zijn de Arabieren waar Allaah de Boodschapper Muhammed naar zond. []
  3. “Barmhartigheid” betekent: genade. []
  4. Om de bevelen van Allaah naar de menselijke Boodschappers over te brengen, die in hun plaats de wetgevingen van Allaah aan de rest van Zijn schepping openbaren. []
  5. “Onwaarneembare” betekent: hetgeen dat niet door de mens met zijn waarnemingszintuigen bereikt kan worden. []

Categorieën