Allaah (Geprezen en Verheven zij Hij)

De Basis | 0 comments

Weet dat het kennen van Allaah Geprezen en Verheven zij Hij, in Hem geloven, Hem aanbidden en geloven in wat bij Hem vandaan komt, de belangrijkste verplichting is die een moslim moet weten, leren en begrijpen.
Maar wie Allaah zijn Schepper1, Bezitter en Beheerder niet gekend heeft, zal zijn leven doorbrengen als een dier: eten, drinken, slapen, wakker worden, enz… Zo zal zijn leven voorbij gaan zonder dat hij weet waarom hij geschapen is en hoe hij geleefd heeft.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt in de heilige Qur’aan:

“En de ongelovigen genieten en eten zoals het vee eet. Het hellevuur zal hun verblijfplaats zijn.”
(vers: 47/12)

Deze mensen zullen ook met hun werken verderf zaaien en schade berokkenen, omdat zij de goede daden en bedorven daden niet kennen. Ook weten zij niet wat Allaah toornt (boos maakt), en denken ze niet na over wat Allaah behaagt (blij maakt).

Dus…geen enkel mens kan op een goede manier van iets gebruik maken, tenzij hij door iemand begeleid wordt die daar meer kennis over heeft.
Dus hoe kan een mens in dit aardse leven zijn vereiste taak volbrengen zonder het nakomen van de bevelen en verplichtingen van Allaah de Heilige, terwijl Hij Geprezen en Verheven zij Hij de Schepper is van de mens en het leven.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt in de heilige Qur’aan:

“Zou Hij die schiep geen kennis hebben over wat Hij geschapen heeft? Hij is de Zachtmoedige, de Alwetende.”
(vers: 67/14)

Dus wie zijn Schepper Allaah niet kent, zal in zijn werken verderf zaaien en slecht handelen, omdat hij de waarde niet kent van de Leider naar het pad der leiding en welslagen2. Deze Leider is Allaah Geprezen en Verheven zij Hij.

De reden van de ziektes die over de hele wereld verspreid zijn en deze grote bedorvenheid tussen de mensen, is dat de mensen afstand genomen hebben van instructies van de Heilige, de Schepper der schepselen. Ook hebben zij wat Hij verplicht heeft nagelaten.

Zo zal het leven van degenen die hun Schepper niet gekend hebben eindigen, zonder dat ze weten waarom het begonnen is. En zij treden er uit zonder dat ze weten waarom zij er intraden.

Maar wie Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gekend, in Hem heeft geloofd en geloofd heeft in wat bij Hem vandaan komt, hij zal door Allaah geholpen worden.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt in de edele Qur’aan:

“Allaah zal diegene helpen die hem helpt.”
( vers: 22/40)

De mens: dit schepsel dat lichaamsdelen zoals een hand, een voet, een hoofd, en andere lichaamsdelen bezit, dient te weten voor welke gevraagde taken hij deze organen in werking moet zetten. En dit zal niet gaan tenzij men kennis vergaart over de opdrachten en verplichtingen die Allaah Geprezen en Verheven zij Hij deze mens voorgeschreven heeft.

Elk mens heeft een brein. De taak van dit brein is het nadenken. Als deze taak gestopt wordt, zal het werken van dit brein bederven, en zal één van de belangrijkste taken kapot gemaakt worden. En vervolgens veroorzaakt het verwijdering van de goedheid en nadering tot de slechtheid.

Onze Schepper Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft ons in de edele Qur’aan opgeroepen om na te denken over hetgeen waarin we ons bevinden. Hij zegt namelijk:

“Zeg: zijn de blinde en de ziende gelijk? Denken jullie niet na?”
( vers: 6/50)

En Hij heeft gezegd:

“En zijn zij niet gaan nadenken over zichzelf?”
( vers: 30/8).

Wanneer Allaah Geprezen en Verheven zij Hij Zijn schepselen oproept om na te denken, heeft Hij dat binnen de grens van het vermogen en de kunde van het brein mogelijk gemaakt.

Hij de Verhevene heeft ons opgeroepen hetgeen te bekijken wat Hij in de hemelen, de aarde, onszelf en de hele mensheid heeft geschapen. Hij heeft ons opgeroepen om deze wijde wereld te bekijken die helemaal de schepping en creatie is van Allaah de Verhevene.

Als een mens diep nadenkt, komt hij tot de zekere conclusie dat dit grote, wijde en geweldige heelal een geweldige Schepper en edele Voortbrenger moet hebben.

 • Dat is Allaah, onze Heilige en Verhevene Heer.
 • De Schepper van de mens, de planten en de dieren.
 • De Schepper van de hemelen, de aarde en de zeeën.
 • De Schepper van alles wat wij in deze grote wereld zien.

Aan Allaah Geprezen en Verheven zij Hij worden geweldige eigenschappen toegekend die Hij zichzelf in de edele Qur’aan toegekend heeft. Het meest geleerde schepsel -Zijn laatste profeet, onze meester Muhammed Allaah’s gebeden en vrede zij met hem- heeft Hem ook eigenschappen toegekend.

Een aantal van deze eigenschappen zijn:

 • Barmhartigheid3;
 • Almachtigheid4 en kracht;
 • Vergiffenis;
 • Onderdrukking / overweldiging.

Ook bezit Hij vele andere eigenschappen die in de edele Qur’aan en of in de overleveringen van de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem zijn vermeld.

Het basisdoel van onze kennismaking met deze eigenschappen, is dat wij de grootheid en almachtigheid van Allaah de Heilige kennen. Ook kunnen wij hiermee stilstaan bij onze zwakte voor onszelf, en kunnen wij inzien dat we Deze Almachtige Verhevene God nodig hebben.

Onze God Geprezen en Verheven zij Hij heeft ons het doel van de schepping van al deze schepselen duidelijk gemaakt. Hij heeft ons ook de reden aangeduid van de creatie van dit leven en alles wat zich daarin bevindt.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“En voorzeker ik heb de Djinns en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden.”
(vers: 51/56)

De aanbidding is het doel dat wij volledig en perfect moeten verrichten. En dat ter gehoorzaming van Allaah Geprezen en Verheven zij Hij en als dank voor de vele gunsten en baten die Hij ons gegeven heeft.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“En als jullie de gunsten van Allaah (zouden willen) optellen kunnen jullie ze niet opsommen. Voowaar, Allaah is zeker Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”
(vers: 16/18).

Als we weten wat hiervoor uitgelegd is: moeten wij Allaah Geprezen en Verheven zij Hij op de goede manier aanbidden. Deze aanbidding dient alleen te worden verricht voor Allaah, de Enige Die geen deelgenoot heeft.

 • Voor Hem zijn alle smeekbeden;
 • Voor Hem is de vrees;
 • En bij Hem smeken wij om hulp.

En zo mag voor niemand een gebed verricht worden behalve voor de Geweldige God, de Schepper (al-Khaaliq), de Voorziener (a-RRaaziq), de Sterke (al-Qawiyy), de Almachtige (al-Çaziez), aan Wie de verhevene en almachtige eigenschappen toegekend zijn.


 1. “Schepper”: Degene Die het heelal met wat zich daarin bevindt, uit het niets heeft doen ontstaan. []
 2. “Welslagen” betekent: goede afloop, succes. []
 3. “Barmhartigheid” betekent: genade. []
 4. “Almachtigheid” betekent: onbeperkt in macht. []

Categorieën