Al Ihsaan

Artikels | 0 comments


Vertaling van vrijdagspreek in Moskee Badr gemaakt door Said Amrani.

Overgeleverd door Umar ibn al-Khattab in de traditie die bekend staat als hadith Jibril, werd de Profeet gevraagd over al-Ihsaan. Jibril vroeg de Profeet:

”Vertel me dan wat al-Ihsaan is.”De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: ”dat je Allaah aanbidt alsof je Hem ziet, en als je Hem niet kan zien, dat je weet dat Hij je ziet.”1

Startend met deze overlevering, wil ik het vandaag hebben over al-Ihsaan. Al-Ihsaan vertaald in deze context betekent het perfectioneren van de aanbidding.

Beste broeders en zusters, Allah heeft ons allen geschapen voor een doel, een belangrijke en verheven doel, namelijk de aanbidding van Allah. Allah heeft gezegd:

”En ik heb de djinns en de mensen slechts geschapen om mij te aanbidden.”

Als we verder kijken naar de inhoud van deze aanbidding, dan zien we dat het gaat om bevelen die we moeten nakomen of verboden zaken waar we afstand van moeten nemen. En het enige wat jou kan helpen om deze aanbidding te verwezenlijken, is dat je moet weten dat Allah de Verhevene je ziet terwijl je bezig bent met elke daad die je verricht en dat je weet dat Allah overal van op de hoogte is. En dat er geen enkele gebeurtenis op deze aarde plaatsvindt, zonder dat Allah daarvan weet.

Beste broeders en zusters, als je leest in de Koran, dan vind je verschillende verzen waarin men wordt gevraagd te beseffen dat Allah je ziet bij elke daad die je verricht.

Ook in de overleveringen van de Profeet vindt je ahadith waarin staat dat je Allah overal en altijd hoort te vrezen. Deze overleveringen horen ons te stimuleren om onze daden te perfectioneren.

Beste broeders en zusters, het besef dat Allah je ziet bij elke daad die je verricht, zal je zeker helpen om de geboden van Allah na te komen en het verbodene terzijde te laten. Het besef dat Allah je ziet, zal je zeker helpen om je gebed te verrichten met ootmoed (khushu3). Vele mensen vragen zich af waarom ze geen khushu3 voelen tijdens het gebed. Het antwoord hierop is heel simpel, dit komt doordat men niet bewust is van de aanwezigheid van Allah en dat Hij elke beweging van jouw gebed kan zien. Jij staat voor Allah de Verhevene en het gebed is een manier om contact te maken met Hem. Als je je gebed verricht, zal het moeilijk zijn om jouw gebed op de perfecte manier te verrichten.

Beste broeders en zusters, Allah heeft de mannen gevraagd om hun blikken neer te slaan en niet naar het verbodene te kijken. Hetzelfde heeft Allah ook van de vrouwen gevraagd. Als men dit in gedachten houdt en zich beseft dat Allah hem ziet, dan zal hij bij het verrichten van een slechte daad  zoals het kijken naar het verbodene. Denken aan Allah en deze slechte daad niet verrichten. Als je beseft dat Allah je ziet bij het verrichten van een slechte daad, dan zal Allah je daarbij zeker helpen.

Beste broeders en zusters, het verhaal van de Profeet Yousuf met de vrouw van de koning, is niet ver van ons verwijderd. Deze vrouw heeft zich mooi gemaakt, de deuren dicht gedaan en hem gevraagd ontucht met haar te plegen. Alle aanleidingen die kunnen leiden tot ontucht, waren aanwezig. Maar omdat hij besefte dat Allah hem ziet en omdat hij de hoogste gradatie van het geloof had (al-Ihsaan), heeft dat hem geleidt om afstand te nemen van deze verleiding. Ook het verhaal van de man met zijn nicht, zij had veel geld nodig en vroeg hem, om geld waarop hij zei: ”Ik geef je het geld, op voorwaarde dat je zina met me pleegt”, waarop ze weigerde en vertrok Ze kwam hierna weer terug om het opnieuw te proberen, maar ze kreeg hetzelfde antwoord. Uiteindelijk accepteerde ze, maar ongewillig. Ze pakte het geld en vlak voordat zij op het punt stonden om deze zonde te plegen, zei ze tegen hem: ”Vrees Allah (Ittaqi Allah)”, waarop hij zicht besefte dat Allah hem zag. Op dat moment stond hij op en nam afstand van hetgeen hij van plan was te verrichten.

Beste broeders en zusters, degene die beseft dat Allah hem ziet, zal zeker goed doen met mensen, zal zijn ouders goed behandelen, zijn werk goed verrichten, etc. Wie zich dit niet beseft, zal zeker niet welslagen in zijn aanbiddingen.

Besef je ook dat de engelen zich bij je bevinden, zij zijn ook op de hoogte van je daden en aanbiddingen. Zij bevinden zich aan je linker en rechterkant en zijn getuige van elke uiting van jouw kant. Daarbij komt ook dat je ledematen en zintuigen getuige zijn, zij zullen op de Dag der Opstanding tegen of voor je getuigen, zij zullen op deze dag kunnen spreken en jou confronteren met je daden.

Dit alles wetend, hoe kunnen we het dan voor elkaar krijgen om slechte daden te verrichten of aanbiddingen niet juist te verrichten, wetend dat Allah ons ziet? Schaam je je dan niet voor de Schepper? Laten we ervoor zorgen dat we niet horen tot de Munafiqun waar Allah over heeft gezegd:

”Zij schamen zich voor mensen, maar niet voor Allah die bij hen is.”

Beste broeders en zusters, wat is de beloning voor al-Ihsan? Allah zal degene die het goede verrichten ook belonen met het goede. Allah zal degene die het goede doet bijstaan met Zijn Overwinning en hulp in het wereldse leven en zal hun levensstandaard verhogen in het Paradijs Allah zal hun bijstaan zoals hij zijn profeet Mohammed en zijn vriend abou bakr bij stond toen ze beide in de grot waren, toen de ongelovigen op het punt stonden om ze te zien en te pakken, Allah zal jou bijstaan zoals hij zijn profeet Moussa bijstond toen firaun en zijn soldaten achter hun volgden.op zo een hulp moet je rekenen broeder en zuster als je Allah vreest en beseft dat hij je ziet.

Tevens zegt Allah :

”Voor degene die goed doen is het goede en meer.”

Met het goede wordt hier het Paradijs bedoeld en met meer wordt het aanschouwen van het gezicht van Allah bedoeld. Dat is de beloning voor degene die goed doet om de goede redenen, namelijk omdat hij zich beseft dat hij altijd door Allah wordt gezien en gehoord.

Moge Allah ons belonen met het goede, het Paradijs en moge we deel uitmaken van degenen die Zijn gezicht mogen aanschouwen.


  1. Sahih Muslim. []

Categorieën