Advies aan de Christenen

Artikels | 0 comments

Deze lezing is in een protestantse kerk gehouden naar aanleiding van een uitnodiging in het kader van een project van de Bilthovense kerkgemeenschap.

Inleiding

In de naam van Allaah de meest Barmhartige de Genadevolle,

Geachte dames en heren, Lieden van de Schrift,

Ten eerste wil ik Allaah Geprezen en Verheven zij Hij bedanken en alle lof slechts aan Hem toekennen voor het feit dat Hij mij deze pracht van een gelegenheid heeft gegeven en dat Hij mij gesteund en geleid heeft in mijn werken. Vervolgens wil ik u graag bedanken voor uw uitnodiging om hier te mogen zijn. Ik voel me namelijk zeer vereerd om hier tussen u mijn woord te kunnen houden. Ik bedank u nogmaals voor uw openhartigheid en bereidheid om te luisteren naar mijn perspectief betreffende het christendom, bestaande uit opbouwend advies. Bovendien vind ik dat er veel moed voor nodig is om te luisteren naar een advies dat gericht is naar u, betreffende uw geloof, en met name wanneer dit komt vanuit het perspectief van een andere godsdienst. Graag wil ik voorop stellen dat het niet mijn bedoeling is iemand op welke wijze dan ook te kwetsen dan wel onheus te bejegenen; hier zal ik in mijn woorden rekening mee houden.


Islamitische inleiding

Als moslim heb ik van mijn godsdienst geleerd om de mensen op te roepen naar de waarheid, of het nou moslims zijn of christenen. Vandaar dat vanavond mijn doel zal zijn om u vanuit mijn onderbouwde islamitische perspectief te adviseren; vervolgens is het aan u te bepalen wat u hiermee wilt. Desondanks koester ik stiekem de hoop dat wij allen de waarheid van God zullen zien. Vandaar dat ik Allaah Geprezen en Verheven zij Hij hierbij vraag of smeek dat Hij onze harten doet openen, nadat Hij onze ogen heeft geopend, opdat wij allen dichter bij Hem komen.

Verder heb ik als moslim geleerd om volgens het woord van Allaah Geprezen en Verheven zij Hij op de manier van de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem te adviseren, hierbij gebruik makend van bewijzen, onderbouwingen, theologische teksten en logica.

Vanavond zal ik drie fundamentele en belangrijke zaken behandelen. Ten eerste zal ik in gaan op de fundamentele kijk van de Islaam op het christendom. Ten tweede zal ik een aantal godsdienstige praktische aspecten behandelen, waaronder de aanbidding. En tenslotte de relatie van het christendom met de wetenschap.


Fundamentele kijk van de Islaam op het christendom

Het christendom is een van de Abrahamitische godsdiensten die door een en dezelfde god zijn verkondigd. Echter Abraham, zoals wij hem noemen Ibraahiem, verkondigde het monotheïsme. De godsdienst van Ibraahiem, en die van de boodschappers onder zijn nakomelingen, is ook het monotheïsme. Allaah Subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

”Zegt: ”Wij geloven in Allaah en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Ibraahiem en Ismaaiel en Ishaaq en Ya3qoeb en de kinderen van Ya3qoeb en wat er is gegeven van hun Heer aan de profeten, wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en wij onderwerpen ons aan Hem.” (Vers: 2/136).

En Hij Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

”Of zeggen jullie dat Ibraahiem en Ismaiel en Ishaaq en Ya3qoeb en de kinderen van Ya3qoeb joden of christenen waren? Zeg (o Muhammed): ”Bezitten jullie meer kennis of Allaah?” 
(Vers: 2/140).

Het monotheïsme houdt namelijk in: het aanbidden van één god, de God Die dit geheel uit het niets heeft voortgebracht, Allaah Geprezen en Verheven zij Hij, en afstand nemen en het verwerpen van elke vorm van polytheïsme (afgoderij). Ook hoort deze aanbidding volgens de manier die Hij voorschrijft verricht te worden.

Wanneer de mens iets creëert, bijv. een wasmachine, creëert de mens deze met een bepaald doel. De mens heeft de wasmachine gecreëerd om kleding mee te wassen. Zo heeft de mens vele creaties op de wereld gebracht om daarvan te kunnen profiteren. Deze creaties worden allen voor een doel gecreëerd dat uiteindelijk bereikt moet worden. Maar wanneer één van deze creaties voor een ander doel gebruikt wordt dan waarvoor het gemaakt is, zal het leiden tot vernietiging van deze creatie en degene die deze creatie misbruikt.

Dat betekent dat wanneer een wasmachine als oven wordt gebruikt, de wasmachine in brand vliegt. Zo zal ook degene die het als oven wil gebruiken schade kunnen oplopen of erdoor verbrand worden met mogelijk de dood als gevolg.

Daarom is het noodzakelijk dat de maker van deze machine een handleiding schrijft en mensen opleidt om het doel van de machine duidelijk te maken, zodat de gebruiker op een zo juist mogelijke manier daarvan kan profiteren.

Wanneer de maker van die machine een handleiding schrijft en mensen opleidt om deze handleiding uit te leggen, is het de bedoeling dat de mensen die deze machine gaan gebruiken, slechts déze handleiding gebruiken. Maar wanneer deze mensen aan deze handleiding gaan sjoemelen en deze handleiding gaan veranderen, zal deze handleiding uiteindelijk de gebruiker van deze machine niet de juiste informatie verschaffen. Wanneer deze maker dan besluit om een nieuwe versie te schrijven en te publiceren, en daarmee de vorige versie nietig te verklaren, hoort de gebruiker deze nieuwe versie te hanteren, wil hij deze machine op de juiste manier bedienen. Hoe is het dan gesteld met de Almachtige Maker van dit geheel. De Alwetende, de Alwijze. Wanneer Hij voor dit leven handleidingen maakt, boodschappers en profeten stuurt, en de mensen zodanig schept met de natuurlijke aanleg in lichaam en geest, en Hij de mensen opdraagt om deze handleidingen te volgen zodat zij daarmee hun leven kunnen regelen opdat zij hierin zullen slagen. Wanneer sommige mensen middels de beperkte kennis die God hen geschonken heeft, vervolgens deze handleidingen gaan veranderen, zullen deze handleidingen de mensen niet naar het juiste leiden en zullen de mensen niet in staat zijn hiermee hun leven op de juiste wijze te regelen. Vandaar dat God middels Zijn Alwetendheid en Alwijsheid heeft geweten dat de handleidingen die Hij neergezonden heeft door de mensen veranderd zullen worden. Zodoende heeft Hij, uit Barmhartigheid jegens Zijn dienaren, in de Toraa en de Bijbel verkondigd dat Hij de laatste Boodschapper en Profeet zal zenden met de volmaakte boodschap die nooit en te nimmer veranderd zal worden, waarover Hij zelf zal waken, en die voor de gehele mensheid zal gelden, en daarmee de vorige boodschappen nietig worden verklaard. Zo heeft Allaah Geprezen en Verheven zij Hij gezegd in vers 61:6 in de Heilige Qur’aan:

“En (gedenkt) toen Iesaa (Jezus) de zoon van Maryam, zei: “O kinderen van Israa’iel, voorwaar, ik ben voor jullie de boodschapper van Allaah, ter bevestiging van wat er vóór mij is van de Tawraah en als verkondiger van een verheugende tijding over een Boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ahmad..” (Vers: 61/6).

Ook heeft Allaah Geprezen en Verheven zij Hij gezegd:

“Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Qur’aan) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers.” (Vers: 15/9/).

Het eerste kritiekpunt naar het christendom betreft het feit dat de boodschap van de Profeet Muhammed Allaah’s gebeden en vrede zij met hem, de boodschap van Jezus vrede zij met hem nietig heeft verklaard. Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“O Lieden van de Schrift! Waarlijk, Onze Boodschapper is tot jullie gekomen, en hij heeft jullie na een onderbreking (in reeks van) boodschappers duidelijkheid gegeven, opdat jullie niet zouden zeggen: “Er is tot ons geen verkondiger van verheugende tijdingen en geen waarschuwer gekomen.” Waarlijk, er is een verkondiger van verheugende tijdingen en een waarschuwer tot jullie gekomen. En Allaah is Almachtig over alle zaken.” (Vers: 5/19).

Vandaar dat God de Lieden van de Schrift, waaronder de christenen en de joden, vraagt om met de moslims een eenheid te vormen middels het monotheïsme, Hij zegt:

“Zeg: “O Lieden van de Schrift, komt tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand dan Allaah aanbidden en dat wij elkaar niet als heren naast Allaah plaatsen.” Als zij zich dan afwenden, zegt dan: “Getuigt dat wij ons (aan Allaah) overgegeven hebben.” (Vers: 3/64).

Allaah bedoelt met ”elkaar niet als heren naast Allaah”, dat wij aan geen enkel schepsel een goddelijke eigenschap toekennen, waarbij we hem gehoorzamen boven of naast Allaah, of ons in onze aanbiddingen en smeekbedes naar hem wenden of hem als bemiddelaar tussen god en de schepselen beschouwen.

God vraagt de Lieden van de Schrift in dit vers dat zij zich slechts wenden naar de Een en de ware God, de Schepper der schepselen, Allaah, en niet naar een van zijn schepselen, waaronder Jezus of Mozes vrede zij met beiden. Vandaar dat het tweede kritiek van de Islaam op het christendom betreft dat de christenen een schepsel van God als een God naast Allaah Geprezen en Verheven zij Hij nemen, en dat zij hem goddelijke eigenschappen toekennen, en als bemiddelaar nemen/zien tussen hen en god.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt in de Qur’aan:

”En gedenkt wanneer Allaah zei: “O Iesaa, de zoon van Maryam, heb jij tegen de mensen gezegd: “Neemt mij en mijn moeder als twee goden naast Allaah.” Hij zei: “Geprezen zij U, het is niet aan mij dat ik iets zeg waar ik geen recht op heb. Zou ik het gezegd hebben, dan zou U er weet van hebben. U weet wat zich in mijn ziel bevindt, en ik weet niet wat zich in U bevindt, en U bent de Alwetende van het onwaarneembare.” (Vers: 16/5).


Ten tweede: praktische aspecten

Deze verheven vorm van aanbidding waarin er geen bemiddelaar is tussen de dienaar en god, versterkt de band en de communicatie tussen beiden, dienaar en god. Zo is de moslim sneller geneigd om zich tot Allaah Geprezen en Verheven zij Hij toe te wenden, of het nou in de aanbidding is of in zijn algemene uitspraken en handelingen. Bij de christenen daarentegen richt men zich naar Jezus en de Heilige Geest, naast God, en vragen hen als bemiddelaars op te treden tussen hen en God, terwijl God zegt:

”En voorwaar, als Mijn dienaren jou om Mij vragen, voorzeker, Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbede van de smeker als hij Mij smeekt.” (Vers 2:168).

Hoe kan een christen dan verwachten dat hij door God verhoord wordt wanneer hij een tussenpersoon als God neemt, terwijl die tussenpersoon slechts een arme en nederige dienaar van God is. Dit brengt mij tot de vraag: Hoe kunnen drie één zijn, en hoe kan God drie zijn? Zou dit niet duiden op een gebrekkigheid van God, terwijl God almachtige en volmaakte en verheven eigenschappen bezit. Bovendien is dit in strijd met het monotheïsme dat Abraham vrede zij met hem verkondigd heeft, waarin hij de aanbidding van de schepselen die gericht is aan de schepselen, te niet heeft gemaakt middels de aanbidding van de schepselen die gericht is naar de Schepper der schepselen. Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt in de edele Qur’aan:

“En jullie God is de Éne God, aan Hem geven jullie je daarom over. En brengt verheugende tijdingen aan hen die zich overgaven.” (Vers: 22/34).

Ook zegt Hij Geprezen en Verheven zij Hij:

”O Lieden van de Schrift, overdrijft niet in jullie godsdienst en zeg niets over Allaah behalve de waarheid. Voorzeker, de Masieh Iesaa zoon van Maryam is slechts een boodschapper van Allaah en Zijn woord dat Hij aan Maryam zond en uit een ziel (Djibriel) van Hem voortkomend. Gelooft dus in Allaah en Zijn boodschappers en zegt niet (dat Allaah) drie (is). Houdt (hiermee) op, dat is beter voor jullie. Voorzeker, Allaah is slechts Eén God. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En Allaah is voldoende als getuige.” (Vers: 4/171).


De relatie van het christendom met de wetenschap

Zoals algemeen bekend is onder de christenen en niet-christenen, heeft het christendom eeuwen lang een geweldige strijd gevoerd met de wetenschap en de logica, en niet te vergeten daarin de wetenschappelijke revolutie die ontstaan is toen wetenschappers bepaalde ontdekkingen hadden gedaan die feitelijkheden betreffen, en zij onmiddellijk door de kerk werden verafschuwd, verworpen, bestreden en bestraft. Eén van die bekende wetenschappelijke feiten is het feit dat de aarde rond is. En zo kunnen jullie zelf ook een aantal voorbeelden noemen, die volgens de christenen in strijd waren met het christendom.

De Islaam daarentegen kent deze revolutie zeer zeker niet. Integendeel, de Islaam is altijd de leider geweest in het aanwijzen en bewijzen van wetenschappelijke feiten. Zo geloofden de mensen, en waaronder de christenen tot een aantal decennia geleden dat de mens slechts gevormd wordt middels slechts het zaad van de man, dat zich in de baarmoeder ontwikkelde tot een embryo, terwijl de Qur’aan meer dan 1400 jaar geleden de ontwikkeling van het embryo in de baarmoeder in detail heeft beschreven, en ook bij de moslims bekend was wegens de uitspraak van de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem dat de mens middels de samenkomst van het zaad en de eicel ontstaat. Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

”-12- En voorzeker, Wij hebben de mens uit een uittreksel van klei geschapen. -13- En vervolgens maakten Wij hem tot een druppel in een stevige bewaarplaats. -14- Vervolgens schiepen Wij de druppel tot een bloedklonter, toen vormden Wij de bloedklonter tot een vleesklomp, waarna Wij de vleesklomp voorzagen van beenderen, die Wij vervolgens met vlees bekleedden. Later scheppen Wij een andere schepping. Gezegend is daarom Allaah, de Beste der Scheppers. -15- Vervolgens zullen jullie zeker daarna sterven. -16- Daarna zullen jullie op de Dag der Opstanding worden opgewekt. -17- En voorzeker, Wij schiepen boven jullie zeven hemelen en Wij veronachtzamen de schepping niet. -18- En Wij stuurden een afgepaste hoeveelheid water neer waarna Wij het blijvend in de grond vasthouden. En voorwaar, Wij zijn zeker in staat het weer weg te nemen. -19- Toen legden Wij daarmee voor jullie tuinen met palmen en druivenstruiken aan, met daaraan veel vruchten. En jullie eten daarvan.”
(Vers: 23/12-19).

Een duidelijk voorbeeld van het feit dat Allaah Geprezen en Verheven zij Hij de Profeet Muhammed Allaah’s gebeden en vrede zij met hem kennis betreffende de details van de ontwikkeling van het embryo heeft gegeven, is dat Allaah Geprezen en Verheven zij Hij in vers 14 zegt: ”Toen vormden wij de bloedklonter tot een vleesklomp ”. In het Arabisch zegt Allaah Geprezen en Verheven zij Hij ”mudghah” (vleesklomp), waarvan de letterlijke betekenis is: een gekauwde hap. Toen de embryologen deze vleesklomp naast gekauwd kauwgum hebben gelegd, zagen zij dat het ongeveer dezelfde uiterlijk heeft.

Zo getuigt de volgende uitspraak van de Profeet Muhammed Allaah’s gebeden en vrede zij met hem, dat de Islaam altijd de leider is geweest in de wetenschap.

Aboe Hurayrah moge Allaah met hem behaagd zijn heeft gezegd dat de Boodschapper van Allaah Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd: ”Als de vlieg in de drank van iemand onder jullie valt, voorwaar, laat hem het dan in de drank dompelen, en het er vervolgens uithalen. Voorzeker, in één van haar vleugels bevindt zich ziekte, en in de andere medicijn.”1

”(De vlieg) behoedt zich (van het kwaad) met de vleugel waarin ziekte bevindt.”2

En zo kun je honderden wetenschappelijke feiten in de Qur’aan terug vinden die tot op heden door de wetenschap nog steeds worden ontdekt en bevestigd. Dit is een duidelijk bewijs van het feit dat door mensen aan de Bijbel is gesleuteld, en dat het niet zo kan zijn dat de Maker een zaak verkondigt die in strijd is met hetgeen Hij zelf gemaakt heeft en waarover Hij de meeste kennis heeft. Dit brengt ons tot het tweede en eerder besproken feit, namelijk dat de Bijbel door de Qur’aan nietig verklaard is en daarmee een oude en onwettige versie is. De wetenschap bevestigt dit.


Einde

Dezer dagen stellen vele christenen zichzelf de volgende vraag: Waarom is het zo dat de mensen in grote getallen een afkeer hebben van het christendom? En waarom is het zo dat nu bij meer dan 60% van de christelijke Nederlanders als enige link tussen hen en het christendom een doop of zelfs slechts hun doopnaam is. En waarom wil meer dan 50% van degenen die zich christenen noemen niet als praktiserende christenen beschouwd worden? Is het niet zo dat God de mensen hoort te leiden naar Zijn waarheid i.p.v. ze een afkeer te laten hebben. Vandaar dat u wellicht antwoorden kunt vinden in de aspecten die we net behandeld hebben.

Hiermee ben ik ten einde gekomen aan mijn woord. Tenslotte wil ik jullie nogmaals bedanken voor de gelegenheid hier te spreken, en hopelijk opent dit een weg naar openheid en begrip tussen elkaar. Hopelijk kunnen mijn woorden een plek vinden in jullie harten en heb ik hiermee niemand gekwetst.

Ik dank u hierbij voor uw luisteren.

Alle lof zij Allaah de Heer der werelden.


  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam aboe Daawoed. []
  2. Overgeleverd door imaam aboe Daawoed. []

Categorieën