Aardbevingen: een lering en vermaning

Artikels | 0 comments

Vertaling van een vrijdagpreek gegeven door Said Amrani.

 De hele wereld heeft ongetwijfeld de aardbevingen die Japan hebben getroffen gezien en de verliezen die Japan als resultaat heeft geleden.

Zoals gezegd is op het nieuws, heeft Japan een verlies van meer dan 171 miljard Japanse Yen geleden en meer dan tienduizend mensen verloren. En het is nog niet voorbij, wat er nog komt is erger.

Het gaat ons nu niet om de verliezen die Japan heeft geleden, maar het gaat er ons om dat we stilstaan bij deze gebeurtenis en dat we leringen trekken uit wat er nu gebeurt en stilstaan bij de macht en kracht van Allaah waar niks tegen op kan. Iedereen heeft gezien dat de mens niks kan veranderen aan deze situatie, al bezitten ze nog al het materiaal wat ze nu hebben. Allaa سبحانه و تعالى    heeft gezegd in surah al-Israe, vers 59:

”En Wij zenden de Tekenen alleen maar om (hen) te doen vrezen.”

En in een ander vers zegt Allaah سبحانه و تعالى :

”Wij zullen hen onze Tekenen laten zien, aan de horizonten en in jullie zelf, tot het jullie duidelijk zal zijn dat hij (de Koran) de Waarheid is. Is het niet voldoende dat jouw Heer getuige voor alle zaken is?”

Ook zegt Allaah:

”Zeg: Hij is de machthebber die jullie bestraffingen zendt, van boven jullie vandaan of van onder jullie voeten of Hij verwart jullie in (verschillende) groeperingen en laat sommigen van jullie de wraak van anderen proeven. ” al-An’aam 65

Imaam al-Bukhari heeft in zijn authentieke boek overgeleverd van Jabir ibn Abdullah dat de Profeet صلى الله عليه و سلم  zei: “Toen deze verzen werden geopenbaard ”Zeg: Hij is de machthebber die jullie bestraffingen zendt, van boven jullie vandaan.” zei hij: “Ik zoek toevlucht bij Uw Aangezicht.”En toen hij las”of van onder jullie voeten.” zei hij: “Ik zoek toevlucht bij Uw Aangezicht”.
Overgeleverd door Abu Sheykh al-Asbahani  van Mujahid als uitleg van de vers ”Zeg: Hij is de machthebber die jullie bestraffingen zendt, van boven jullie vandaan.” Deze bestraffing houdt in: sayha en stenen en wind. En over ”of van onder jullie voeten.” zei hij: aardbeving en al-gasf.

En in sahih al-Bukhari is overgeleverd door Abu Hurayrah dat de Profeet صلى الله عليه و سلم heeft gezegd: “Het uur zal niet aanbreken tot kennis wordt weggenomen en tot er veel aardbevingen plaatsvinden en de tijd snel verstrijkt en fitan zullen verschijnen en al-harj  zullen vermeerderen. Voorwaar, het is het doden, het is het doden. En tot de rijkdom vermeerdert en het overblijft.”

Als we kijken naar deze profetische overlevering, vinden we dat  de Profeet heeft gezegd  dat de aardbevingen zullen vermeerderen. Dit is een teken voor ons om stil te staan bij de gebeurtenissen die nu plaatsvinden en die een teken zijn van de profeetschap van onze Profeet Muhammad صلى الله عليه و سلم. Wat de moslim ook moet opsteken uit deze gebeurtenis, is dat dit alles geen reactie is uit de natuur, het is dus geen natuurramp. Maar waar de moslim in moet geloven met betrekking tot deze gebeurtenissen, is dat Allaah hiermee mensen bang maakt en dat het een straf is voor de mensen die zijn gunsten ontkennen, die zondigen met kleine en grote zonden. In de Koran vinden we verhalen over hoe Allaah volken strafte, doordat zij in zondes vervielen. Bijvoorbeeld het volk van Noeh waar Hij een zondvloed stuurde en ze verdronken, het volk van Hud die gestraft werd met de wind, het volk van Salih en Shu’ayb met rampspoed, het volk van Lot met stenen, Firaun met golven en Qarun die werd verzwolgen.

Beste broeders en zusters, de echte gelovige is degene die de voortreffelijkheid en kunde van Allaah voelt nadat deze rampen hebben plaatsgevonden, waardoor hij ontzag krijgt voor zijn Schepper, wat hem leidt tot onderwerping, perfectionering van zijn daden, liefde voor Allaah, het gehoorzamen van Zijn bevelen en het afstand nemen van zonden. Deze gebeurtenissen moeten hem leiden tot het tonen van berouw.

Een van de leringen die we kunnen trekken uit deze aardbeving, is dat de mensen die werden getroffen, mensen zijn die Allaah niet aanbidden, maar die stenen aanbidden. Uit steen hebben ze beelden van Buddha gemaakt die ze aanbidden. Ze wenden zich tot hem, vragen hem om hulp en geloven in zijn macht en kracht. Dit terwijl je meer zou verwachten van hoogopgeleide en ontwikkelde mensen. Door het aanbidden van deze standbeelden, wort duidelijk dat zij de laagste rang bezitten als het gaat om hun relatie met de Heer. Allaah maakt met deze aardbevingen duidelijk: Waar zijn jullie standsbeelden, waar is jullie Buddha? Al die moderne technologie en high-tech hebben deze ramp niet kunnen voorkomen en hebben de macht en kracht van Allaah niet kunnen weerstaan.

Beste mensen, deze gebeurtenissen horen een lering te zijn voor ons waaruit we vele zaken kunnen opsteken.

Categorieën